Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner

Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål, samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området.

Ekspedisjonssjef Henning Vaglum

Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål, samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området.

Dette innebærer blant annet ansvar for å  utvikle nasjonale sikkerhetskonsepter, samt analysere  sikkerhetspolitiske trender og trusselbildet. Videre skal avdelingen utvikle og koordinere FDs politikk vedrørende bilaterale, regionale og internasjonale sikkerhetspolitiske spørsmål, samt utvikle forsvarssamarbeid med allierte og partnerland. Avdelingen ivaretar og koordinerer også Norges forsvarspolitiske relasjoner til NATO, EU, FN og OSSE. Avdelingen har videre ansvar for å organisere, lede og koordinere krise- og episodehåndtering samt ivareta juridiske spørsmål innenfor internasjonal og militær rett i FD og for sektoren som helhet.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for sikkerhetspolitisk analyse

  Seksjon for sikkerhetspolitisk analyse er ansvarlig for policyutredninger og analyser av langsiktige sikkerhetspolitiske trender og strategiske utviklingstrekk.

 • Seksjon for nasjonal sikkerhetspolitikk, krisehåndtering og beredskap

  Seksjon for nasjonal sikkerhetspolitikk, krisehåndtering og beredskap er ansvarlig for håndtering av saker og policyutvikling relatert til nordområdene, samarbeidet med Russland, totalforsvaret og øvelsesaktivitet i forsvarssektoren.

 • Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid og operasjoner

  Seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid og operasjoner har ansvar for å utvikle politikk og prioriteringer innen fagområdene multilaterale forhold i NATO, EU og FN, bruk av Forsvaret i internasjonale operasjoner, kapabilitetsbyggingstiltak og for bi- og flernasjonalt forsvarssamarbeid.

 • Seksjon for operasjonell rett og etterretning

  Seksjon for operasjonell rett og etterretning har et overordnet ansvar for internasjonal og nasjonal rett ved gjennomføring av militære operasjoner innenlands og utenlands, rettslige sider for beredskaps- og krisehåndteringsfunksjoner, rettslig tilrettelegging for gjennomføring av trening, øving og forsvarssamarbeid.