Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV) har ansvar for strategiske analyser, overordnet langsiktig policyutvikling og planlegging for forsvarssektoren.

FD IV ledes av generalmajor Odd-Harald Hagen.

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging har ansvaret for utvikling av et retningsgivende forsvarspolitisk grunnlag. Dette innebærer langsiktig og helhetlig policyutvikling og planlegging for forsvarssektoren. Blant annet utarbeidelse av analyser for valg og prioritering av fremtidige kapabiliteter. Videre har avdelingen ansvar for å gjøre tverrprioriteringer og utvikle forsvarssektoren.

Avdelingen leder arbeidet med fagmilitære råd, i tillegg til langtidsplaner som forelegges Stortinget for beslutning. Gjennom etatsstyring av FFI, utvikling av FoU-strategier og porteføljestyring av FoU-prosjekter analyseres viktige utviklingstrekk av betydning for forsvarssektoren. Avdelingen koordinerer og legger til rette for flernasjonalt kapabilitetssamarbeid.

Avdelingen har følgende seksjoner: