Avdeling for økonomi, styring og investeringer

Avdeling for økonomi, styring og investeringer har hovedansvaret for planlegging og utvikling av Forsvarets virksomhet, organisasjon og struktur innenfor den enkelte langtidsplanperiode. Videre skal avdelingen drive overordnet styring og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Ekspedisjonssjef Anders Melheim

Avdeling for økonomi, styring og investeringer har hovedansvaret for planlegging og utvikling av Forsvarets virksomhet, organisasjon og struktur innenfor den enkelte langtidsplanperiode. Videre skal avdelingen drive overordnet styring og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Dette innebærer blant annet ansvar for å konkretisere planer og budsjetter på tiltaksnivå for hele langtidsperioden, utarbeide forslag til budsjettprofil, kostnadsanalyser for det kortere og lenge perspektiv, moderniserings- og effektiviseringstiltak innenfor hver enkelt planperiode, utarbeide de årlige budsjetter med tilhørende iverksettingsdokumenter, styre Forsvarets investeringsvirksomhet fra  beslutning om anskaffelsen er fattet, samt overordet styringsansvar for materiell- og EBA-forvaltning.

Seksjoner

  • FD III 1 Fireårsplanlegging og økonomisk analyse
  • FD III 2 Struktur og organisasjonsutvikling
  • FD III 3 Styring, budsjett og resultatanalyse
  • FD III 4 Investeringsstyring
  • FD III 5 Styring av eiendoms- og materiellforvaltning
  • FD III 6 Investeringsplanlegging
  • Kampflyprogrammet

Kampflyprogrammet ligger under avdeling for økonomi og styring, og har ansvar for anskaffelsen av F-35 til det norske Forsvaret.

I tillegg er avdelingen satt opp med Enhet for kampfly, industrisamarbeid, gjenkjøp (EKIG), som er satt til å følge opp industrisamarbeid i forbindelse med materiellanskaffelser, spesielt knyttet til anskaffelsen av nye kampfly.

Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) ble opprettet av Forsvarsdepartementet i 2012. SIFS arbeider med å fremme integritet og godt styresett i forsvarssektoren.

Les mer her om:

Til toppen