Avdeling for økonomi, styring og investeringer

Avdeling for økonomi, styring og investeringer har hovedansvaret for planlegging og utvikling av Forsvarets virksomhet, organisasjon og struktur innenfor den enkelte langtidsplanperiode. Videre skal avdelingen drive overordnet styring og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Ekspedisjonssjef Anders Melheim

Avdeling for økonomi, styring og investeringer har hovedansvaret for planlegging og utvikling av Forsvarets virksomhet, organisasjon og struktur innenfor den enkelte langtidsplanperiode. Videre skal avdelingen drive overordnet styring og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Dette innebærer blant annet ansvar for å konkretisere planer og budsjetter på tiltaksnivå for hele langtidsperioden, utarbeide forslag til budsjettprofil, kostnadsanalyser for det kortere og lenge perspektiv, moderniserings- og effektiviseringstiltak innenfor hver enkelt planperiode, utarbeide de årlige budsjetter med tilhørende iverksettingsdokumenter, styre Forsvarets investeringsvirksomhet fra  beslutning om anskaffelsen er fattet, samt overordet styringsansvar for materiell- og EBA-forvaltning.

Kampflyprogrammet ligger under avdeling for økonomi og styring, og har ansvar for anskaffelsen av F-35 til det norske Forsvaret.

I tillegg er avdelingen satt opp med Enhet for kampfly, industrisamarbeid, gjenkjøp (EKIG), som er satt til å følge opp industrisamarbeid i forbindelse med materiellanskaffelser, spesielt knyttet til anskaffelsen av nye kampfly.

Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) ble opprettet av Forsvarsdepartementet i 2012. SIFS arbeider med å fremme integritet og godt styresett i forsvarssektoren.

Les mer her om:

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for fireårsplanlegging og økonomisk analyse

  Seksjon for fireårsplanlegging og økonomisk analyse har ansvaret for å konkretisere vedtatte langtidsplaner.

 • Seksjon for virksomhetsutvikling

  Seksjon for virksomhetsutvikling har det løpende ansvaret for å følge opp vedtatt organisasjon og struktur i forsvarssektoren, herunder kan være å vurdere og iverksette tiltak for å styre utviklingen.

 • Seksjon for styring, budsjett og resultatanalyse

  Seksjon for styring, budsjett og resultatanalyse har hovedansvaret for å utarbeide forsvarsbudsjettet og grunnlagsmaterialet for budsjettet.

 • Seksjon for materiell

  Seksjon for materiell har overordnet ansvar for forsvarssektorens materiellinvesteringer og materiellforvaltning, og ivaretar etatsstyringen av Forsvarsmateriell.

 • Seksjon for eiendom, bygg og anlegg

  Seksjon for eiendom, bygg og anlegg har overordnet ansvar for EBA-investeringer og EBA-forvaltning, og ivaretar etatsstyringen av Forsvarsbygg.

 • Seksjon for ressurs-, materiell- og industrisamarbeid

  Oppgavene omfatter blant annet ansvaret for ressurs-, materiell- og kapabilitetssamarbeid i NATO og EU, bi- og multilateralt materiellsamarbeid, og industrisamarbeid, herunder utarbeide politikk for samarbeidet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien.

 • Kampflyprogrammet (FD III Kampfly)

  Kampflyprogrammet har det overordnede ansvaret for å gjennomføre anskaffelsen og tilrettelegge for innføringen av våpensystemet F-35 med baseløsning.

Til toppen