Avdeling for økonomi og styring

Avdeling for økonomi og styring (FD III) har ansvaret for FDs hovedprosesser knyttet til helhetlig styring av forsvarssektoren inkludert etatsstyring og utarbeidelse av forsvarsbudsjettet. Avdelingens rolle er å frembringe beslutningsgrunnlag basert på hva som gir best total utnyttelse av ressursene i sektoren.

Ekspedisjonssjef Hege Sjo

Avdeling for økonomi og styring har blant annet ansvaret for FDs prosesser knyttet til helhetlig styring av forsvarssektoren, etatsstyring av Forsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell, utarbeidelse av forsvarsbudsjettet, rapportering, kontakt med Riksrevisjonen og økonomiske analyser og utredninger. FD har de senere årene endret styringen av forsvarssektoren for at styringssystemet skal legge bedre til rette for oppnåelse av samfunnsmålet, og for at målene nås på den mest ressurseffektive måten. Avdelingen består av tre seksjoner: seksjon for økonomisk analyse, seksjon for styring og seksjon for budsjett.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for økonomisk analyse

    Seksjon for økonomisk analyse understøtter FDs hovedprosesser med helhetlige økonomiske kunnskapsgrunnlag, herunder levere økonomiske analyser tilknyttet målene i virksomhetsmodellen. Seksjonen er ansvarlig for å ha inngående kunnskap om den flerårige, helhetlige forsvarsøkonomien og fremskaffe beslutningsgrunnlag om best mulig ressursutnyttelse til plan og styring.

  • Seksjon for styring

    Seksjonen for styring har ansvaret for departementets prosesser knyttet til helhetlig styring av sektoren, samt metodeutvikling i etatsstyringen av alle etatene og etatsstyring av Forsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell.

  • Seksjon for budsjett

    Seksjon for budsjett har hovedansvaret for å utarbeide forsvarsbudsjettet og grunnlagsmaterialet for budsjettet. Seksjonen har også ansvar for å følge opp riksrevisjonssaker, NATOs løpende kapabilitetsmål samt fagansvaret for økonomiforvaltningen i forsvarssektoren.