Seksjon for virksomhetsutvikling

Seksjon for virksomhetsutvikling har det løpende ansvaret for å følge opp vedtatt organisasjon og struktur i forsvarssektoren, herunder kan være å vurdere og iverksette tiltak for å styre utviklingen.

Seksjon for virksomhetsutvikling har det løpende ansvaret for å følge opp vedtatt organisasjon og struktur i forsvarssektoren, herunder kan være å vurdere og iverksette tiltak for å styre utviklingen. Seksjonen er også tillagt ansvaret for overordnet og helhetlig følge opp effektiviserings- og moderniseringsarbeidet i sektoren. Videre skal seksjonen spesielt følge opp forsvarssektorens aktiviteter knyttet til utviklingen av logistikk- og støttevirksomheten, herunder ulike former for samarbeid med industri og næringsliv. Seksjonen har ansvaret for å tilrettelegge for statsrådens eierstyring av aksjeselskapet AIM Norway.