Seksjon for budsjett

Seksjon for budsjett har hovedansvaret for å utarbeide forsvarsbudsjettet og grunnlagsmaterialet for budsjettet. Seksjonen har også ansvar for å følge opp riksrevisjonssaker, NATOs løpende kapabilitetsmål samt fagansvaret for økonomiforvaltningen i forsvarssektoren.