Seksjon for styring, budsjett og resultatanalyse

Seksjon for styring, budsjett og resultatanalyse har hovedansvaret for å utarbeide forsvarsbudsjettet og grunnlagsmaterialet for budsjettet.

Seksjon for styring, budsjett og resultatanalyse har hovedansvaret for å utarbeide forsvarsbudsjettet og grunnlagsmaterialet for budsjettet. Seksjonen skal gjennom budsjett, styringsdokumenter og resultatoppfølging sørge for at Forsvarets virksomhet blir gjennomført i samsvar med politiske vedtak. Seksjonen skal videre følge opp riksrevisjonssaker, gjennomføre analyser og har fagansvaret for økonomiforvaltingen i forsvarssektoren.