Godtgjørelser

Oppdatert oktober 2020

§12  Ulempegodtgjørelse

Godtgjørelsen skal kompensere for ulemper og belastninger som følge av en karriere i utenrikstjenesten.

12.1 Ulempegodtgjørelsen tilstås utsendt medarbeider, som til sammen har tjenestegjort minst seks år ved utenriksstasjon. Godtgjørelsesnivået er differensiert med tre satsnivåer, fra henholdsvis 7., 11. og 15. tjenesteår ved utenriksstasjon.

12.2 Ulempegodtgjørelse tilstås også for medfølgende ektefelle.

* * * * *

Satser for ulempegodtgjørelse fremgår av vedlagte tabell.

 

§13   Stedfortredergodtgjørelse

Med hjemmel i hovedtariffavtalens bestemmelser, tilstås stedfortredergodtgjørelse under tjenestegjøring ved utenriksstasjon som følger: 

13.1 Det kan bare utbetales stedfortredergodtgjørelse under utsendt stasjonssjefs fravær av minst fem arbeidsdagers varighet. 

13.2 Godtgjørelsen utgjør differansen mellom stedfortreder og stasjonssjefs regulativlønn, men slik at stedfortreder som er: 

  • utsendt i minister- og ambassaderådstilling ikke kan motta en samlet godtgjørelse (lønn og fungeringstillegg) høyere enn lønnstrinn 91/for Akademikermedlemmer:  1.083.900 (pr. 01.05.2019), dog minst fem lønnstrinn/for Akademikermedlemmer: minst 12,5 prosent av lønnen til den som fungerer 
  • utsendt i ambassadesekretær- og konsulstilling ikke kan motta en samlet godtgjørelse (lønn og fungeringstillegg) høyere enn lønnstrinn 77/for Akademikermedlemmer: kr. 741.300 (pr. 01.05.2019), dog minst fem lønnstrinn/for Akademikermedlemmer: minst 12,5 prosent av lønnen til den som fungerer

Samlet godtgjørelse kan ikke overstige regulativlønnen til den det fungeres for.

§14 Boligskattkompensasjon

For å kompensere for skatt på fordelen av fri tjenestebolig i utlandet tilstås den utsendte en sjablonmessig avtalt kompensasjon.  

* * * * * 

Satser for boligskattkompensasjonen fremgår av vedlagte tabell.