Definisjoner

Oppdatert juni 2020

Eneforsørger

Med eneforsørger menes utsendt medarbeider som har forsørgeransvar for medfølgende barn og som er ugift, skilt eller separert, og som ikke bor i samme boenhet som den andre av barnets foreldre.

Enslig medarbeider

Med enslig medarbeider menes en som er ugift, eller ikke har samboer.

Fast bosatt

Med fast bosatt menes et faktisk opphold på tjenestestedet i minst halvparten av den utsendtes tjenestetid i hvert kalenderår, jf § 2.1.

Medfølgende

Med medfølgende menes ektefelle, samboer eller barn som har flyttet til tjenestestedet fra Norge, forutgående tjenestested eller fra tredjeland, som en følge av den utsendte medarbeiderens forflytning for å være fast bosatt på tjenestestedet.

Samboer

For samboerskap legges Hovedtariffavtalenes definisjon til grunn, jf. § 2.9  i Hovedtariffavtalenes fellesbestemmelser.

Tjenesteår

En periode på ett år fra utsendtes tiltredelse ved utenriksstasjonen.

Tredjeland

Andre land enn Norge og oppholdslandet.

Utsendt medarbeider

UD-ansatt som er forflyttet til tjenestegjøring ved utenriksstasjon.