Tillegg

Oppdatert juni 2020

§1 Utenlandstillegg

Utenlandstillegget skal dekke økte levekostnader som følger av forflytning til, og tjenestegjøring ved, norsk diplomatisk eller konsulær utenriksstasjon. 

1.1  Følgende forholdstall er fastsatt på de ulike stillingsnivåer:

Ambassadør/generalkonsul og chargé d'affaires (fast)

190

Minister- og ambassaderåd

165

Amb.sekr./konsul

145

Administrativt personell

100

 

1.2 Ved sykefravær tilstås rettigheter i henhold til særavtalen, forutsatt at medarbeideren forventes å gjenoppta tjenestegjøringen ved utenriksstasjonen etter avsluttet sykepermisjon.

Etter tre måneder tilstås utenlandstillegg med 75 prosent av satsen, forutsatt at den utsendte oppholder seg på tjenestestedet. Øvrige rettigheter etter avtalen opprettholdes uavkortet.

Dersom den utsendte oppholder seg utenfor tjenestestedet i sykdomsperioden, opphører alle tillegg, ytelser og godtgjørelser i henhold til avtalen etter et samlet fravær på tre måneder. Annet fravær, som tas ut i tilknytning til sykefraværet, inngår også i denne tremånederskvoten.

1.3 Under foreldrepermisjon tilstås rettigheter i henhold til særavtalen under forutsetning av at medarbeideren skal gjenoppta tjenestegjøring ved utenriksstasjon etter avsluttet permisjon.

Utenlandstillegg tilstås med 75 prosent av full sats. Dersom den utsendte oppholder seg på tjenestestedet, tilstås øvrige rettigheter i henhold til avtalen uavkortet.

Dersom den utsendte oppholder seg utenfor tjenestestedet i tilknytning til permisjonen, opphører alle tillegg, ytelser og godtgjørelser i henhold til avtalen etter et samlet fravær på tre måneder. Annet fravær enn foreldrepermisjonen, som tas ut i tilknytning til permisjonen, inngår også i denne tremånederskvoten.

1.4 Ved midlertidig tjenestegjøring i departementet oppebæres rettigheter i henhold til avtalen i inntil tre måneder.

1.5 Under midlertidig tjenestegjøring ved utenriksstasjon av minst seks måneders varighet tilstås rettigheter i henhold til avtalen.

* * * * * * 

Satser for utenlandstillegget fremgår av vedlagte tabell - pluss vedlegg til tabellen.  

§2 Forhøyet utenlandstillegg

Forhøyet utenlandstillegg skal dekke økte levekostnader forbundet med å ha medfølgende ektefelle, som er fast bosatt på tjenestestedet.   

2.1 Dersom medfølgende ektefelle, som er fast bosatt på tjenestestedet, har et midlertidig fravær, som sammenhengende strekker seg utover tre måneder, opphører tillegg og godtgjørelser i henhold til avtalen tre måneder etter avreisetidspunktet, jf. § 5.

2.2 Ved samlivsbrudd opphører rettigheter i henhold til avtalen fom. tidspunktet for det faktiske samlivsbruddet.

2.3 Når begge ektefellene tjenestegjør ved utenriksstasjon på utsendte betingelser, tilstås ikke forhøyet utenlandstillegg.

2.4 Den utsendte har ikke rett til forhøyet utenlandstillegg for medfølgende ektefelle når denne har et arbeidsforhold med rett til utsendte betingelser hos en annen arbeidsgiver, jf. § 2.3.

Når den utsendte medarbeideren ikke har rett til forhøyet utenlandstillegg for medfølgende ektefelle, har den utsendte medarbeideren heller ikke rett til avtalens øvrige tillegg, ytelser og godtgjørelser for ektefellen, jf. § 3.6.

2.5 Samboer likestilles med ektefelle i særavtalen, med mindre annet spesifikt er nevnt i avtalens  øvrige bestemmelser.  

* * * * * * 

Satser for utenlandstillegget fremgår av vedlagte tabell - pluss vedlegg til tabellen.  

§3  Barnetillegg

Barnetillegget skal dekke økte levekostnader forbundet med å ha barn fast bosatt på tjenestestedet. 

3.1. Barnetillegg tilstås inntil fylte 18 år. 

3.2  Barnetillegg tilstås også for:

  • barn som blir født på tjenestestedet
  • barn utsendte har forsørgeransvar for, og som er medfølgende
  • ektefellers medfølgende særkullsbarn, som inngår i utsendtes husstand, og som forsørges av den utsendte

3.3 Det tilstås utvidet, dvs ett ekstra, barnetillegg til eneforsørger.

3.4 Halvt barnetillegg tilstås hver av ektefellene, dersom begge oppebærer utenlandstillegg.

3.5 Dersom medfølgende barn, som er fast bosatt på tjenestestedet, har et midlertidig fravær fra tjenestestedet som sammenhengende strekker seg utover tre måneder, faller tillegg og godtgjørelser i henhold til avtalen bort tre måneder etter avreisetidspunktet, jf. § 5

3.6 Når den utsendtes ektefelle har rett til tillegg, ytelser eller godtgjørelser til dekning av økte levekostnader for barn fra egen arbeidsgiver, kan den utsendte likevel tilstås fulle rettigheter for barnet med hjemmel i særavtalen, forutsatt at ektefellen dokumenterer at vedkommende ikke vil motta tilsvarende tillegg mv for barnet fra sin arbeidsgiver.

Den utsendte kan i slike tilfeller ikke velge å motta enkelte tillegg, ytelser og godtgjørelser for barnet fra særavtalen, mens ektefellen velger å motta enkelte tillegg mv for det samme barnet fra sin arbeidsgiver. Tillegg, ytelser og godtgjørelser for barnet må således mottas i sin helhet fra én av de berørte arbeidsgiverne, jf. § 2.4.      

* * * * * * 

Satser for barnetillegget fremgår av vedlagte tabell - pluss vedlegg til tabellen.  

§4  Hardshiptillegg

Hardshiptillegg skal dekke økte levekostnader på, og ved reiser ut fra, tjenestesteder med særskilt belastende leveforhold. 

4.1 Tillegget tilstås også for medfølgende ektefelle, og barn inntil fylte 18 år. 

* * * * * * 

Hardshipklassifiseringer og hardshiptilleggssatser fremgår av vedlagte tabell

§5  Adskillelsestillegg

Adskillelsestillegget skal dekke økte levekostnader ved utsendtes hjemreiser, samt andre økte levekostnader, for å kunne opprettholde kontakten med familie som er bosatt i Norge. 

5.1 Med familie menes: ektefelle, eller barn inntil fylte 18 år.

5.2 Tillegget tilstås også utsendte som er ektefeller, og som tjenestegjør ved utenriksstasjon på forskjellige tjenestesteder. I slike tilfeller tilstås det halv sats til begge. 

* * * * * * 

Satser for adskillelsestillegget ved reiser fra tjenestestedet til Norge fremgår av vedlagte tabell

§6  Tilståelse av tillegg og godtgjørelser 

6.1 Ved tiltredelse ved utenriksstasjon tilstås tillegg og godtgjørelser:

  • for utsendte, fom. første arbeidsdag 
  • for medfølgende familie, fom. ankomstdagen til tjenestestedet, men ikke tidligere enn tidspunktet for den utsendtes tiltredelse

6.2 Ved fratredelse fra utenriksstasjon tilstås tillegg og godtgjørelser:

  • for utsendte, tom. siste arbeidsdag
  • for medfølgende familie, tom. avreisedagen fra tjenestestedet, men ikke senere enn den utsendtes fratredelse

6.3 Ved forflytning mellom utenriksstasjoner oppebæres satsene fra den utenriksstasjon som fratres inntil første arbeidsdag ved den nye stasjonen.