Ytelser

Oppdatert juni 2020

§7 Tiltredelsesforskudd

Ved forflytning til utenriksstasjon, og med tjenestegjøring på minst ett år, kan det som tilskudd til dekning av tjenesterelaterte etableringskostnader tilstås et forskudd på utenlandstillegget. 

7.1 Tiltredelsesforskuddet kan tilstås med kr. 375.000, begrenset oppad til to års utenlandstillegg. 

For en utsendt medarbeider med tidsbegrenset tjenesteperiode på mellom ett og to år, reduseres forskuddets størrelse forholdsmessig. Forskuddet kan ikke overstige det som vil bli utbetalt i utenlandstillegg under tjenesteperioden.  

7.2 Ved søknad om forskudd i forbindelse med forflytning mellom utenriksstasjoner, anses restbeløpet fra tidligere forskudd forfalt til betaling og kommer således til fradrag i det nye forskuddet. 

7.3 Forskuddet kan tidligst utbetales tre måneder før, og senest én måned etter, tiltredelsen. 

7.4 Tilbakebetaling skjer med like store månedlige trekk i utenlandstillegget, og maksimalt over tre år. Det første trekket foretas i første hele månedsutbetaling etter at tjenestegjøringen er påbegynt.

7.5 Avbrytes tjenesteforholdet ved stasjonen før forskuddet er tilbakebetalt, forfaller restbeløpet til betaling i sin helhet ved fratredelse av stillingen. Forskuddet kan i særlige tilfeller søkes omgjort til et lønnsforskudd, forutsatt at den utsendte medarbeideren gjeninntrer i departementet. 

§8 Barnehage

Formålet med bestemmelsen er å sikre barn et likeverdig barnehagetilbud på tjenestestedet med det de har rett til i Norge. Når denne intensjonen ikke kan oppfylles ved offentlig barnehage, kan utgifter til nødvendig privat barnehage dekkes.

8.1 Dekning av barnehageutgifter kan tilstås fra fylte ett til fylte fem år, men slik at utgifter dekkes inntil skolestart, jf. § 9.2.

8.2 Obligatoriske utgifter til barnehage kan, etter søknad til utenriksstasjonen, dekkes med inntil kr. 280.000 (ekskl. registreringsavgift) pr. barn pr. barnehageår.

8.3 Følgende utgifter dekkes ikke:

  • Sommertilbud
  • Transport til og fra barnehagen
  • Uniform
  • Materiell

8.4 Foreldrebetalingen utgjør kr. 2.600 pr. mnd. for et heldagstilbud. Søskenmoderasjon på 40 prosent tilstås for barn nummer to osv. 

*****

Det vises til egne retningslinjer for ordningen som finnes på særavtalens hjemmeside.

§9 Barns skolegang

Formålet med bestemmelsen er å sikre barn et likeverdig skoletilbud på tjenestestedet med det de har rett til i Norge. Når denne intensjonen ikke kan oppfylles ved offentlig skolegang, kan utgifter til nødvendig privat skolegang dekkes.

9.1 Utgifter til privat videregående skole, som gir generell studiekompetanse, dekkes for én utdannelse, såfremt det ikke dokumenteres at ytterligere skolegang er nødvendig for å kvalifisere til opptak ved høyere utdannelsesinstitusjon i Norge.

Utgifter utover videregående skole dekkes ikke.

9.2 Dekning av barns utgifter til privat skolegang kan tilstås fra skolestart i det kalenderåret barnet fyller fem år og tom. fylte 19 år, dog slik at skoleutgiftene dekkes ut det skoleåret eleven fyller 19 år. 

Barn som ifølge Opplæringsloven har rett til utvidet videregående skolegang i inntil to år, får på tilsvarende måte dekket skoleutgifter i henhold til avtalen.  

I spesielle, tjenesterelaterte, tilfeller kan det, etter søknad, samtykkes i dekning av utgifter utover fylte 19 år til fullføring av videregående skole.

9.3 Følgende skoleutgifter kan, etter søknad til utenriksstasjonen, dekkes dersom et likeverdig skoletilbud med det barnet har rett til i Norge ikke oppfylles ved offentlig skolegang på tjenestestedet:

  • obligatoriske skolepenger, og andre obligatoriske utgifter forbundet med skolegangen, som f.eks. særskilte undervisningsavgifter
  • når en elev kommer på etterskudd som følge av overgangen til et nytt skolesystem, dekkes utgifter til nødvendig ekstraundervisning
  • utgifter til fjernundervisning, herunder undervisning over internett, når dette sikrer et adekvat skoletilbud under oppholdet på tjenestestedet, eller når det er et nødvendig supplement til skoletilbudet på tjenestestedet.

9.4 Følgende utgifter dekkes ikke:

  • skolemateriell
  • transport, skoleturer, lunsj og uniform.

9.5 Når skoleutgiften pr. barn pr. skoleår overstiger kr. 395.000 (ekskl. registreringsavgift), påløper det en egenandel på inntil kr. 21.000 pr. barn pr. skoleår.

*****

Det vises til egne retningslinjer for ordningen som finnes på særavtalens hjemmeside. 

§10  Ferie og tjenestefrihet 

10.1 Utsendt medarbeider har rett til 28 feriedager. Utsendt medarbeider, som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til 33 feriedager.

10.2 Bonusdager tilstås, og opptjenes, under tjenestegjøring ved utenriksstasjon og begrunnes med at utsendt medarbeider av tjenesterelaterte årsaker har behov for å tilbringe tid i departementet og/eller andre fagmiljøer.

  • Den uutsendte opptjener én bonusdag for hvert tjenesteår ved utenriksstasjon, begrenset oppad til ni bonusdager.
  • Bonusdager akkumuleres, dvs. at tidligere tjenestegjøring regnes med i opptjenings-grunnlaget ved ny utestasjonering.
  • Bonusdager kan kun benyttes i forbindelse med ferieavvikling i Norge.
  • Bonusdager, som ikke er avviklet i løpet av kalenderåret, kan ikke overføres til neste kalenderår.
  • Bonusdager kan ikke tas ut i det kalenderåret den utsendte tiltrer stillingen ved utenriksstasjonen, og gjeninntrer i departementet, med mindre ferieavviklingen var påbegynt før forflytningen ble besluttet.

10.3 Stedlig tjenestefrihet tilstås utsendte medarbeidere ved utenriksstasjoner som er gitt hardshipklassifisering i henhold til § 4, jf vedlagte oversikt.

  • Tjenestefriheten er differensiert etter hardshipnivå og utgjør fem dager pr år for tjenestesteder i hardshipklasse 1 og 2, og 10 dager pr. år for tjenestesteder i hardshipklasse 3, 4 og 5.
  • Når utsendte ikke tjenestegjør et helt kalenderår ved utenriksstasjon, beregnes antall dager som kan avvikles i dette året på pro rata-basis.
  • Stedlig tjenestefrihet som ikke er tatt ut i løpet av kalenderåret, kan ikke overføres til neste kalenderår.

10.4 Når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, er stasjonssjef bemyndiget til å tilstå velferdspermisjon i inntil  tolv dager pr. kalenderår.

§11  Tjenestebolig

Utsendt medarbeider har rett til å få dekket utgifter til tjenestebolig i henhold til nærmere fastsatte retningslinjer.