NOU 2014: 3

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014

Til innholdsfortegnelse

Forord

Beregningsutvalget la 17. februar 2014 fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør. Utvalget legger med dette fram den endelige utgaven av rapporten. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne mv. Det gis også anslag for prisutviklingen i inneværende år. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale. Dette gjelder særlig tall for lønnsutviklingen, for forholdet mellom kvinners og menns lønn og for lønnsfordelingen. Dessuten legges det fram en del statistikk som kaster lys over fordelingen av inntekt for personer.

Utvalget vil som vanlig komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni, som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjørene i 2014. Dette materialet offentliggjøres som en nettversjon i juni, og blir trykket i NOU-serien i april til neste år.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 7. oktober 2011 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2015 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.
Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.
Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.
Utvalgets utredninger avgis til Arbeidsdepartementet1».

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Bjørn Henriksen, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Klemet Rønning-Aaby, Landsorganisasjonen i Norge, Rolf Stangeland, Unio, Eirik Solberg og Anders Kleppe, KS, Ørnulf Kastet, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Trond Teisberg, Akademikerne, Bård Westbye og Ragnar Ihle Bøhn, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nini Barth og Marius Scheele, Statistisk sentralbyrå.

Oslo, 31. mars 2014

Ådne Cappelen leder Statistisk sentralbyrå

Ann Lisbet Brathaug Statistisk sentralbyrå

Stein Gjerding Arbeidsgiverforeningen Spekter

Ellen Horneland Landsorganisasjonen i Norge

Lars Haartveit Hovedorganisasjonen Virke

Grete Jarnæs Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Torill Lødemel Næringslivets Hovedorganisasjon

Synnøve Nymo Arbeids- og sosialdepartementet

Erik Orskaug Unio

Stein Reegård Landsorganisasjonen i Norge

Helle Stensbak Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Tove Storrødvann Akademikerne

Per Kristian Sundnes KS

Yngvar Tveit Finansdepartementet

Tormod Belgum, Arbeids- og sosialdepartementet

Ragnhild Nersten, Arbeids- og sosialdepartementet

Agnes Marie Simensen, Arbeids- og sosialdepartementet

Runar Aksnes, Finansdepartementet

Brynjar Indahl, Finansdepartementet

Vibeke Øi, Finansdepartementet

Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå

Victoria Sparrman, Statistisk sentralbyrå

Fotnoter

1.

Arbeids- og sosialdepartementet fra 1. januar 2014.

Til dokumentets forside