Prop. 47 S (2013–2014)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om kommisjonens gjennomføringsbeslutning

Europakommisjonen fremla forslag om spesifikasjoner for infrastrukturregisteret, og forslaget ble vedtatt 15. september 2011.

Gjennomføringsbeslutningen fastsetter de grunnleggende kravene til infrastrukturregisteret. Infrastrukturregisteret skal omfatte de strukturelle delsystemene infrastruktur og energi. Samtrafikkdirektivet, direktiv 2008/57/EU, som ble innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett fra 2010, inneholder bestemmelser om at det skal opprettes et infrastrukturregister. Beslutningens artikkel 1 fastsetter at de felles spesifikasjonene for infrastrukturregisteret, som nevnt i artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF, er fastsatt i vedlegget til denne beslutning.

Gjennomføringsbeslutningen spesifiserer hvilken infrastruktur registeret skal inneholde, samt stiller krav om frister for når forskjellig infrastruktur skal være registrert i registeret. Hvilke opplysninger som skal tas inn i infrastrukturregisteret, fremgår av tabell i vedlegget til gjennomføringsbeslutningen.

Det er medlemsstaten som er ansvarlig for at det finnes et infrastrukturregister. Det er opp til medlemsstaten å utpeke et organ som skal være ansvarlig for å opprette og vedlikeholde infrastrukturregisteret.

Gjennomføringsbeslutningen trådte i kraft i EU den 16. mars 2012, mens selve registeret skal være operativt fra mars 2015. Fristen for å sikre at infrastrukturregisteret foreligger i elektronisk form er tre år etter ikrafttredelsen av kommisjonsvedtaket, dvs. 16. mars 2015. Videre er det en seksmåneders frist etter denne datoen til å sikre at alle registrene kobles sammen med et felles brukergrensesnitt, jf. artikkel 2 i gjennomføringsbeslutningen. Det europeiske jernbanebyrået ERA skal utarbeide retningslinjer for en felles plattform for den tekniske løsningen. Fristen for å fremlegge disse var mars 2013, men arbeidet er forsinket.

Medlemsstatene er etter artikkel 5 i tillegg forpliktet til å utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for det nasjonale infrastrukturregisteret. Planen vil være grunnlaget for utarbeidelsen av den tekniske løsningen og innsamling av informasjon i forkant.

Det europeiske jernbanebyrået ERA har utarbeidet utkastet til gjennomføringsbeslutningen, og skal anbefale oppdateringer av spesifikasjonene i infrastrukturregisteret etter hvert som de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne i jernbanesystemet utvikles.