Prop. 47 S (2013–2014)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning

EØS-komiteen vedtok 14. februar 2014 i beslutning nr. 19/2014 at vedlegg XIII (Transport) til EØS-avtalen skal endres ved innlemming av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur. Beslutningen innlemmer samtidig tre andre rettsakter i EØS-avtalen. De tre rettsaktene er avhengige av at kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU tas inn i EØS-avtalen før de selv kan gjennomføres, men disse krever ikke i seg selv Stortingets samtykke. I denne proposisjonen omtales derfor bare de delene av EØS-komiteens beslutning som omhandler Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU.

EØS-komiteens beslutning inneholder en fortale og fire artikler.

Beslutningens artikkel 1 nr. 6 fastsetter at avtalens vedlegg XIII endres ved at et nytt punkt 37 dm skal lyde:

«37dm. 32011 D 0633: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur (EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1).»

Artikkel 2 slår fast at teksten til kommisjonsbeslutning 2011/633/EU på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 15. februar 2014, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4 fastsetter at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeisk unions tidende.