Prop. 47 S (2013–2014)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur

Til innholdsfortegnelse

4 Forholdet til norsk rett

Gjennomføring av kommisjonsbeslutningen i norsk rett vil kunne skje gjennom forskrift gitt med hjemmel i jernbaneloven § 16 og samtrafikkforskriften § 3 femte ledd og § 34. Spesifiserte regler for infrastrukturregisteret finnes ikke i norsk rett i dag, og det er nødvendig med forskriftsendring for at spesifikasjonene skal være bindende for den som utvikler registeret.

Statens jernbanetilsyn vil fastsette forskriften etter delegert myndighet i samtrafikkforskriften § 3 (5). Kommisjonsbeslutningen vil bli gjennomført ved fastsettelse av en egen forskrift, i tråd med tidligere praksis for gjennomføring av detaljerte regler for registre på jernbanesektoren.