Prop. 47 S (2013–2014)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «EØS-avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

 1. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 2. Kommisjonsbeslutning 2012/462/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og om oppheving av vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne2 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 3. Kommisjonsbeslutning 2012/463/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne3 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 4. Kommisjonsbeslutning 2012/464/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2006/861/EF, 2008/163/EF, 2008/164/EF, 2008/217/EF, 2008/231/EF, 2008/232/EF og 2008/284/EF samt beslutning 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU og 2011/314/EU om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne4 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 5. Beslutning 2012/462/EU opphever kommisjonsvedtak 2002/730/EF5, som er innlemmet i EØS-avtalen og følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

 6. EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer:

 1. I nr. 37ab (kommisjonsvedtak 2002/731/EF) og 37af (kommisjonsvedtak 2002/735/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32012 D 0462: Kommisjonsbeslutning 2012/462/EU av 23. juli 2012 (EUT L 217 av 14.8.2012, s. 1).»

 2. Etter nr. 37ac (kommisjonsvedtak 2008/217/EF) skal nytt nr. 37aca lyde:

  • «37aca. 32012 D 0462: Kommisjonsbeslutning 2012/462/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og om oppheving av vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (EUT L 217 av 14.8.2012, s. 1).»

 3. I nr. 37ad (kommisjonsvedtak 2002/733/EF) tilføyes følgende:

  «, endret ved:
  • 32012 D 0462: Kommisjonsbeslutning 2012/462/EU av 23. juli 2012 (EUT L 217 av 14.8.2012, s. 1).»

 4. I nr. 37ac (kommisjonsvedtak 2008/217/EF), 37ag (kommisjonsvedtak 2008/284/EF), 37ah (kommisjonsvedtak 2008/232/EF), 37dg (kommisjonsbeslutning 2011/275/EU), 37dh (kommisjonsbeslutning 2011/274/EU), 37g (kommisjonsbeslutning 2011/229/EU), 37k (kommisjonsbeslutning 2011/314/EU) og 37m (kommisjonsvedtak 2008/164/EF) tilføyes følgende:

  «, endret ved:
  • 32012 D 0464: Kommisjonsbeslutning 2012/464/EU av 23. juli 2012 (EUT L 217 av 14.8.2012, s. 20).»

 5. I nr. 37db (kommisjonsvedtak 2008/163/EF), 37di (kommisjonsbeslutning 2011/291/EU) og 37l (kommisjonsvedtak 2006/861/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32012 D 0464: Kommisjonsbeslutning 2012/464/EU av 23. juli 2012 (EUT L 217 av 14.8.2012, s. 20).»

 6. Etter nr. 37dl (kommisjonsbeslutning 2012/757/EU) skal nytt nr. 37dm lyde:

  • «37dm. 32011 D 0633: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur (EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1).»

 7. Etter nr. 37g (kommisjonsbeslutning 2011/229/EU) skal nytt nr. 37ga lyde:

  • «37ga. 32012 D 0462: Kommisjonsbeslutning 2012/462/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og om oppheving av vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (EUT L 217 av 14.8.2012, s. 1).»

 8. Etter nr. 37i (kommisjonsbeslutning 2012/88/EU) skal nytt nr. 37ia lyde:

  • «37ia. 32012 D 0463: Kommisjonsbeslutning 2012/463/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (EUT L 217 av 14.8.2012, s. 11).»

 9. Teksten i nr. 37aa (kommisjonsvedtak 2002/730/EF) oppheves.

Artikkel 2

Teksten til beslutning 2011/633/EU, 2012/462/EU, 2012/463/EU og 2012/464/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 15. februar 2014, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 16.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2014.

For EØS-komiteen

Gianluca Grippa

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1.

2.

EUT L 217 av 14.8.2012, s. 1.

3.

EUT L 217 av 14.8.2012, s. 11.

4.

EUT L 217 av 14.8.2012, s. 20.

5.

EFT L 245 av 12.9.2002, s. 1.

6.

Forfatningsrettslige krav angitt.