Prop. 47 S (2013–2014)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur

Til innholdsfortegnelse

6 Konklusjon og tilrådning

Infrastrukturregisteret vil først og fremst være til nytte for jernbaneforetak som ønsker tilgang til det norske jernbanenettet, og dermed er avhengige av informasjon om infrastrukturen for å tilpasse sitt materiell. Dette kan føre til økt samtrafikk som er målet for basisrettsakten samtrafikkdirektivet. Registeret kan også gjøre internasjonal trafikk til og fra Norge mer attraktivt for utenlandske jernbaneforetak.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning gir bestemmelser om spesifikasjonene til infrastrukturregisteret, mens beslutningen om å opprette et infrastrukturregister følger av direktiv 2008/57/EU (samtrafikkdirektivet). Kommisjonsbeslutningen er en oppfølgning av allerede gjeldende forpliktelser.

Samferdselsdepartementet tilrår at Norge godkjenner beslutningen i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.