Prop. 47 S (2013–2014)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning vil ha administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige ved opprettelsen og senere ved drift og vedlikehold av registeret. Registeret skal opprettes og driftes av Jernbaneverket. Jernbaneverket har anslått kostnaden for opprettelsen av registeret til å være omkring 12,5 millioner kroner. Registeret skal være i drift fra 2015, og etableringskostnaden vil dermed fordele seg på litt over to år.

Samlede utgifter i Jernbaneverket til opprettelse og drift av registeret dekkes innenfor Samferdselsdepartementets vedtatte budsjett for Jernbaneverket uten en bevilgningsøkning til dette spesielle formålet.

Den totale kostnaden vil kunne påvirkes av hvordan samarbeidet med andre EØS-land utvikler seg, og hvor mye nytte Norge kan få av at det utvikles en felles plattform for registeret. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser for private. Registeret vil være til fordel for operatørene på det norske jernbanenettet ved at man på en mer tilgjengelig måte får oversikt over den norske infrastrukturen.