Prop. 77 L (2013–2014)

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Til innholdsfortegnelse

19 Merknader til de enkelte bestemmelser

19.1 Lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Til § 1-1

Bestemmelsen angir lovens virkeområde.

Til § 1-2

Bestemmelsen inneholder definisjoner av en rekke ord og uttrykk, og gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 4. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 4.

Til § 1-3

Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 1-5 og inneholder unntak fra lovens anvendelsesområde.

Første ledd inneholder unntak fra lovens anvendelsesområde for en rekke foretak og institusjoner mv. Bestemmelsen gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 2(3)(b), (d), (e), (f) og (g).

Annet ledd inneholder unntak fra lovens anvendelsesområde for en rekke overnasjonale institusjoner som nevnt i AIFMD art. 2(3)(c).

Tredje ledd inneholder unntak fra lovens anvendelsesområde i samsvar med forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 3(1).

Fjerde ledd inneholder en forskriftshjemmel, slik at det i forskrift kan gjøres unntak fra lovens anvendelsesområde for holdingsselskaper i tråd med antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 2(3)(a), jf. art. 4(1)(o).

For en nærmere omtale av reglene vises til punkt 4.3 ovenfor.

Til § 1-4

Bestemmelsen gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 3(2)-(6).

Bestemmelsens første ledd oppstiller et praktisk viktig unntak fra store deler av lovens virkeområde for forvaltere som forvalter alternative investeringsfond med samlet forvaltningskapital under terskelverdier som nevnt i bestemmelsen bokstav a og b. Bestemmelsen gjelder både når forvaltningen skjer direkte eller indirekte gjennom et selskap som forvalter er forbundet med gjennom felles ledelse eller kontroll eller en vesentlig direkte eller indirekte eierandel. Forvaltere som forvalter fond som har samlet forvaltningskapital under terskelverdiene, er ikke underlagt konsesjonsplikt, og for dem gjelder kun de av lovens regler som er særskilt nevnt i første ledd. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 5.

I annet ledd oppstilles en særskilt plikt til å registrere seg hos Finanstilsynet for forvaltere som forvalter kapital under terskelverdiene som nevnt i første ledd.

Etter tredje ledd skal forvaltere som ikke overstiger terskelverdiene etter første ledd, regelmessig rapportere til Finanstilsynet om investeringsstrategiene, hovedkategoriene av instrumenter som handles og de største engasjementer og konsentrasjoner for de alternative investeringsfondene som de forvalter.

Forvalter plikter etter fjerde ledd å informere Finanstilsynet om vesentlige endringer i de opplysninger som forvalter ga ved registreringen etter annet ledd.

Etter femte ledd har forvalter plikt til straks å gi melding til Finanstilsynet dersom forvaltningskapitalen til fondene under forvaltning overstiger terskelverdiene i første ledd. Forvalter må søke om tillatelse etter § 2-2 innen 30 dager etter at terskelverdiene i § 1-4 første ledd ble overskredet.

I sjette ledd er det gitt bestemmelse om at unntaket fra deler av loven for forvaltere som forvalter alternative investeringsfond med samlet forvaltningskapital under visse terskelverdier, ikke gjelder for forvaltere som forvalter andre alternative investeringsfond enn nasjonale fond, som skal markedsføres til ikke-profesjonelle kunder. Forvaltere under terskelverdiene, som markedsfører nasjonale fond til ikke-profesjonelle kunder har konsesjonsplikt etter verdipapirfondloven.

I bestemmelsens sjuende ledd fremgår at forvaltere som forvalter kapital som er lavere enn terskelverdiene, kan velge å søke om tillatelse etter loven. De vil da bli underlagt alle kravene i loven, og samtidig nyte godt av rettighetene som loven vil gi når det gjelder blant annet grensekryssende markedsføring, jf. antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 3(4).

Åttende ledd inneholder en forskriftshjemmel, slik at regler gitt av EU-kommisjonen i samsvar med antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 3(4)-(6), kan fastsettes som forskrift, jf. gjennomføringsforordning 447/2013 og 231/2013.

Til § 1-5

Første ledd inneholder en forskriftshjemmel for gjennomføring av antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 17. Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 1-4.

Annet ledd inneholder hjemmel til å fastsette regler i forskrift for forvaltere som forvalter særskilte typer alternative investeringsfond, inkludert venturekapitalfond og sosiale entreprenørskapsfond. Hjemmelen kan blant annet benyttes til å bestemme at antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer europaparlaments- og rådsforordning 345/2013 og forordning 346/2013, som inneholder særlige regler om henholdsvis venturekapitalfond og sosiale entreprenørskapsfond, skal gjelde som forskrift.

Til § 1-6

Bestemmelsen gir hjemmel til å behandle personopplysninger knyttet til autorisasjonsordninger for ansatte hos forvalter. Forslaget er nytt sammenlignet med arbeidsgruppens utkast, men forslag til tilsvarende hjemmel i blant annet verdipapirhandelloven ble sendt på høring av departementet ved brev 26. juni 2013, med høringsfrist 15. september 2013.

Kapittel 2. Forvaltere

Til § 2-1

Bestemmelsens førsteledd gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 5(1). Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 4.4.

Annet ledd inneholder en forskriftshjemmel, slik at forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer EU-kommisjonens gjennomføringsdirektiv som ble offentliggjort 17. desember 2013 om fastsettelse av forvalter for henholdsvis åpne og lukkede fond, kan gis som forskrift.

Til § 2-2

Bestemmelsens første ledd første punktum oppstiller konsesjonsplikt for forvaltere av alternative investeringsfond. Den gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 6(1). Annet punktum gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 8(1)(a). Tredje punktum gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer vedlegg I nr. 1 a og b til AIFMD.

Annet ledd gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 6(2).

I tredje ledd fremgår at Finanstilsynet kan gi eksterne forvaltere tillatelse til å yte tjenesten aktiv forvaltning av investorers portefølje av instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt, i samsvar med forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 6(4)(a).

I fjerde ledd fremgår at forvalter som har fått tillatelse til å yte aktiv forvaltning etter tredje ledd, i tillegg kan gis tillatelse til å yte de tilleggstjenester som er nevnt i fjerde ledd bokstav a, b og c. Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 6(4)(b) i, ii og iii.

Femte ledd første punktum gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 6(2), og oppstiller forbud mot at ekstern forvalter driver annen virksomhet enn det som fremgår av § 2-2. Forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 6(3) foreslås gjennomført i femte ledd annet punktum. Det fremgår der at internt forvaltede fond ikke kan drive annen virksomhet enn forvaltning av det aktuelle fondet, samt de funksjoner som nevnt i annet ledd første punktum for det aktuelle fondet.

Sjette ledd gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 12(2)(b), slik at det stilles krav om at forvaltere som har tillatelse til å yte tjenesten aktiv forvaltning og eventuelt tilleggstjenestene mottak og formidling av ordre, investeringsrådgivning og oppbevaring av fondsandeler, er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Sjuende ledd inneholder en forskriftshjemmel, slik at det kan gis nærmere regler om forvalters adgang til å utføre funksjoner og yte tjenester som nevnt i bestemmelsen. Bestemmelsen inneholder herunder hjemmel til å fastsette i forskrift at verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter får anvendelse der forvalter har tillatelse til å drive virksomhet som nevnt i § 2-2 tredje og fjerde ledd. Det følger av AIFMD art. 6(6) at MiFID (direktiv 2004/39/EF) art. 2(2) og art. 12 (startkapital mv.), art. 13 (organisering av virksomheten) og art. 19 (god forretningsskikk) får anvendelse når forvalter yter tjenesten aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt, samt tilleggstjenestene mottak og formidling av ordre, investeringsrådgivning og oppbevaring og forvaltning av fondsandeler. Dette kan gjøres ved å gi de aktuelle bestemmelsene i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften anvendelse for forvalters ytelse av slike tjenester.

For en nærmere omtale av reglene i § 2-2, vises til punkt 6.1 ovenfor.

Til § 2-3

Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak arbeidsgruppens utkast til § 2-5.

Første til fjerde ledd gjennomfører forventede fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 7.

Femte ledd inneholder hjemmel til å gi forskriftsregler om krav til søknad og behandling av søknad, herunder saksbehandlingstid mv. for Finanstilsynet, slik at blant annet forventede fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 8(5) kan gjennomføres i forskrift.

Det vises til nærmere omtale av bestemmelsen ovenfor under punkt 6.2.

Til § 2-4

Bestemmelsen inneholder nærmere regulering av hvilke vilkår som må være oppfylt for å få tillatelse som forvalter. Bestemmelsen gjennomfører forventede fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 8, og tilsvarer i hovedsak arbeidsgruppens utkast til § 2-6. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 6.3 flg.

Til § 2-5

Bestemmelsen gjennomfører forventede fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 8(1)(c) om krav til forvalters ledelse, jf. også § 2-4 annet ledd. Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 2-7. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 6.3.

Til § 2-6

Bestemmelsen inneholder regler om startkapital for forvalter, og gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 9(1) og (2). Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 6.4.

Til § 2-7

Bestemmelsen inneholder krav til ansvarlig kapital for forvalter, se også § 2-4 tredje ledd. Bestemmelsen gjennomfører forventede fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 9(3)-(10). Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 6.4.

Til § 2-8

Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak arbeidsgruppens utkast til § 2-9.

Første og annet ledd gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 10, og omhandler endringer i tillatelsen. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 6.5.

Tredje ledd gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 5(2).

Kapittel 3. Forvalterens virksomhet

Til § 3-1

Første og annet ledd gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 18, og oppstiller generelle krav til organisering av forvalters virksomhet. Det vises til nærmere omtale ovenfor under pkt. 7.

Tredje ledd inneholder en forskriftshjemmel, slik at blant annet EØS-forpliktelser som tilsvarer delegerte rettsakter gitt av EU-kommisjonen i medhold av AIFMD art. 18(2), kan gis som forskrift.

Til § 3-2

Bestemmelsen inneholder regler om god forretningsskikk. Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 12, med unntak av art. 12(1)(d) om interessekonflikter, som foreslås gjennomført i § 3-3 sammen med direktivets øvrige regler om interessekonflikter i art. 14. Det vises til nærmere omtale av regler om god forretningsskikk ovenfor under punkt 8.1.

Til § 3-3

Bestemmelsen inneholder regler om interessekonflikter, og gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 12(1)(d) og art. 14 om interessekonflikter, med unntak av reglene i art. 14(3) om primærmegler, som foreslås gjennomført i § 3-4. For en nærmere omtale av reglene om interessekonflikter, vises til punkt 8.2 ovenfor.

Til § 3-4

I første ledd gis det regler om forvalters bruk av primærmegler, og det stilles nærmere krav til avtalen mellom forvalter og primærmegler. Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 14(3).

I annet ledd gis departementet hjemmel til å gi nærmere regler i forskrift om forvalters bruk av primærmegler. Bestemmelsen gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 14(4).

Det vises til punkt 8.2 ovenfor for en nærmere omtale av reglene.

Til § 3-5

Bestemmelsen gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 20, og inneholder regler om forvalters adgang til å utkontraktere oppgaver. Øvrige deler av art. 20 vil bli gjennomført i forskrift med hjemmel i femte ledd. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 7.2.

Til § 3-6

Første ledd gjennomfører forventede fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 13 om godtgjørelsesordninger. Det fremgår av bestemmelsen at forvalter skal etablere og praktisere en godtgjørelsesordning for visse ansatte.

Annet ledd inneholder en forskriftshjemmel, slik at antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer de detaljerte reglene i vedlegg II til AIFMD, kan gis som forskrift.

For en nærmere omtale av reglene om godtgjørelsesordninger, vises til punkt 8.3 ovenfor.

Til § 3-7

I første ledd stilles det krav om at forvalters risikostyringsfunksjon er organisatorisk adskilt fra forvalters operative virksomhet. Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 15(1) første avsnitt.

Annet ledd inneholder regler om forvalters risikostyring, og gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 15(1) annet avsnitt, 15(2) første avsnitt og 15(3).

Etter tredje ledd skal forvalter vurdere sine risikosystemer regelmessig, og minst en gang i året. Bestemmelsen gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 15(2) annet avsnitt.

Fjerde ledd inneholder en forskriftshjemmel, og gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 15(5).

For en nærmere omtale av reglene om risikostyring, vises til punkt 8.4 ovenfor.

Til § 3-8

Bestemmelsen inneholder regler om finansiell giring.

Første ledd gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 15(4).

Annet ledd gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 25(3).

Tredje ledd inneholder en forskriftshjemmel, slik at gjennomføringsforordning 231/2013, som inneholder blant annet regler om finansiell giring, kan gis som forskrift.

Reglene om finansiell giring er nærmere omtalt ovenfor under punkt 10.

Til § 3-9

Bestemmelsen inneholder krav til forvalters likviditetsstyring, og gjennomfører forventede fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 16. Det vises til nærmere omtale under punkt 8.5.

Til § 3-10

Etter første ledd skal forvalter ha retningslinjer for verdivurdering for aktiva tilhørende fond under forvaltning. Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 19(1).

Annet ledd gjennomfører forventede fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 19(3).

Tredje ledd gjennomfører forventede fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 19(3) siste avsnitt.

I fjerde ledd gis departementet hjemmel til å fastsette nærmere regler om verdivurdering og hvordan verdivurderingen skal gjennomføres i forskrift.

For en nærmere omtale av reglene om verdivurdering, vises til punkt 8.7 ovenfor.

Kapittel 4. Informasjonsplikter

Til § 4-1

Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 22 og art. 29. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 9.1 og punkt 11.1.

Til § 4-2

Bestemmelsen oppstiller en rekke krav til opplysninger som potensielle investorer skal få om alternative investeringsfond før de investerer. Bestemmelsen gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 23(1), (2), (3) og (6). Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 9.2.

Til § 4-3

Bestemmelsen inneholder krav til opplysninger om fondene som forvalter regelmessig skal gi investorene. Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 23(4), (5) og (6). Reglene er nærmere omtalt ovenfor under punkt 9.2.

Til § 4-4

Bestemmelsens første til tredje ledd gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 27(2)-(5) og art. 28. Det fremgår av bestemmelsen at den oppstiller særskilt informasjonsplikt for forvaltere som forvalter fond som oppnår kontroll i unoterte selskaper og utstedere. Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 3-12. Det vises til nærmere omtale under punkt 11.1.

I forskriftshjemmelen i fjerde ledd gis departementet hjemmel til å gi nærmere regler om begrensninger i adgangen til utdeling fra selskaper for det tilfelle at fond under forvaltning oppnår kontroll i utstedere eller unoterte selskaper, slik at regler som gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 30 kan gis som forskrift. Det vises til nærmere omtale under punkt 11.2.

Til § 4-5

Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 27(1), jf. (5). Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 3-13. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 11.1.

Til § 4-6

Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer art. 24 om periodisk rapporteringsplikt til kompetent myndighet, med unntak av art. 24(3)(a), som gjennomføres i bestemmelsen om årsrapport i § 4-1. Bestemmelsen tilsvarer i hovedsak arbeidsgruppens utkast til § 8-3. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 9.3.

Kapittel 5. Depotmottaker

Til § 5-1

Bestemmelsen regulerer plikt til å ha depotmottaker og gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som svarer til bestemmelsene i artikkel 21(1) og (2) i AIFMD. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 12.

Til § 5-2

Bestemmelsens første ledd gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som svarer til bestemmelsene i artikkel 21(3). Annet og tredje ledd gjennomfører artikkel 21(4). Fjerde ledd gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som svarer til bestemmelsene i artikkel 21(5), og femte ledd gjennomfører artikkel 21 (6), samt innfører en forskriftshjemmel for å kunne gi adgang til å utpeke andre foretak som depotmottaker. Bestemmelsen inneholder krav om hvem som kan være depotmottaker og tilhørende krav. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 12.

Til § 5-3

Bestemmelsens første til femteledd gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som svarer til bestemmelsene i art. 21(7)-(10) i AIFMD, og inneholder regler om depotmottakerens oppgaver.

Forskriftshjemmelen i sjette ledd kan blant annet benyttes til å fastsette forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning 231/2013, som blant annet inneholder nærmere regler om depotmottaker. Videre vil de deler av fastsatte forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer bestemmelsene AIFMD art. 21 om depotmottaker, kunne gis i forskrift. Forskriftshjemmelen kan også benyttes til å fastsette regler om depotmottakers adgang til å utkontraktere oppgaver, som vil gjennomføre antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 21(11) flg. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 12.

Til § 5-4

Bestemmelsens første til tredje ledd gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som svarer til AIFMD art. 21(12), og regulerer depotmottakers ansvar ved tap av finansielle instrumenter.

Fjerde ledd inneholder en forskriftshjemmel, slik at departementet kan gi regler om blant annet depotmottakers adgang til å fraskrive seg ansvar, jf. antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 21(13) flg. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 12.

Kapittel 6. Markedsføring til profesjonelle investorer

Til § 6-1

Bestemmelsen gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 31, og regulerer forvalters adgang til å markedsføre alternative investeringsfond som er etablert i Norge eller annen EØS-stat til profesjonelle investorer i Norge etter en ordning med notifikasjon til Finanstilsynet. Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 6-1. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 13.2.

Til § 6-2

Bestemmelsen gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 32. Den gir regler for forvaltere som har fått tillatelse i Norge til å markedsføre alternative investeringsfond som er etablert i Norge eller annen EØS-stat grensekryssende innen EØS-området til profesjonelle investorer etter en ordning med notifikasjon. Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 6-2. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 13.3.

Til § 6-3

Bestemmelsen regulerer adgangen for forvaltere som er etablert i andre EØS-stater enn Norge til å markedsføre fond etablert i EØS til profesjonelle investorer i Norge etter en notifikasjonsordning. Bestemmelsen gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 32. Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 6-3. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 13.3.

Til § 6-4

Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 36. Den regulerer adgangen for forvaltere med Norge eller annen EØS-stat som hjemstat til å markedsføre til profesjonelle investorer i Norge fond som er etablert utenfor EØS (eller alternativt investeringsfond etablert i en EØS-stat som er tilføringsfond til et slikt fond), etter en ordning med tillatelse fra Finanstilsynet (ikke markedsføringspass). Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 13.4. For øvrig vises det til at Finanstilsynet i § 10-3 er gitt adgang til, på visse vilkår, å tilbakekalle tillatelse til å drive markedsføring i Norge.

Til § 6-5

Bestemmelsen gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 42. Den regulerer adgangen for forvaltere etablert utenfor EØS til å markedsføre fond som er etablert utenfor EØS til profesjonelle investorer i Norge etter en ordning med tillatelse fra Finanstilsynet (ikke markedsføringspass). Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 13.5.

Til § 6-6

Bestemmelsen inneholder en forskriftshjemmel, slik at blant annet forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer gjennomføringsrettsakter til AIFMD, kan fastsettes som forskrift. Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 6-9.

Kapittel 7. Markedsføring av alternative investeringsfond som ikke er nasjonale fond til ikke-profesjonelle investorer

Til § 7-1

Bestemmelsen fastsetter at et alternativt investeringsfond kan markedsføres til ikke-profesjonelle investorer i Norge etter tillatelse fra Finanstilsynet, og inneholder en rekke krav til opplysninger som søknaden fra forvalteren skal inneholde, og særskilte krav om vilkår for tillatelse. Reglene i kapittel 7 gjøres ikke gjeldende for markedsføring av nasjonale fond til ikke-profesjonelle investorer, jf. verdipapirfondloven § 1-2 første ledd, ettersom disse reguleres tilsvarende gjennom verdipapirfondloven. Sjette ledd inneholder en inngrepshjemmel, som er omtalt ovenfor under punkt 14. Bestemmelsens sjuende ledd inneholder en forskriftshjemmel om at departementet kan fastsette regler om klagebehandling, herunder at forvalter skal være tilknyttet en klageordning. Bestemmelsens åttende ledd inneholder en forskriftshjemmel om at departementet kan gi nærmere regler om markedsføring av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer i Norge. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 14.

Til § 7-2

Bestemmelsen inneholder krav om nøkkelinformasjon, og hvordan denne nøkkelinformasjonen skal fremstilles.

Til § 7-3

Bestemmelsen inneholder krav til god forretningsskikk.

Til § 7-4

Bestemmelsen var ved en inkurie ikke tatt inn i arbeidsgruppens utkast til lovtekst, men innholdet var omtalt i arbeidsgruppens rapport pkt. 15.5.3. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 14.6.4.

Til § 7-5

Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 7-4. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 14.6.4.

Kapittel 8. Grensekryssende forvaltning

Til § 8-1

Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 33. Bestemmelsen regulerer adgangen for forvaltere med Norge som hjemstat til å forvalte fond som er etablert i andre EØS-stater grensekryssende (direkte eller ved etablering av filial) i EØS-området gjennom en notifikasjonsordning. Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 6-4. Det vises til nærmere omtale ovenfor i kapittel 15.

Til § 8-2

Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 33. Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 6-5. Det vises til nærmere omtale ovenfor i kapittel 15.

Til § 8-3

Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 34. Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 6-6. Det vises til nærmere omtale ovenfor i kapittel 15.

Til § 8-4

Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 33(7) og (8) og art. 34(2). Bestemmelsen tilsvarer arbeidsgruppens utkast til § 6-9.

Kapittel 9. Tilsyn

Til § 9-1

Bestemmelsen utpeker Finanstilsynet som kompetent myndighet, og gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 44. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 16.1.

Til § 9-2

Bestemmelsens første og tredje ledd gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 46. Bestemmelsen suppleres av gjeldende regler i finanstilsynsloven om opplysningsplikt mv. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 16.2.

Annet ledd gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 21(16) om særskilt opplysningsplikt for depotmottaker.

Til § 9-3

Første ledd gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 46, jf. også art. 48. Reglene vil suppleres av reglene i finanstilsynsloven om retting mv. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 16.2.

Annet og tredje ledd gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 5(3).

Fjerde ledd gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 46 (1)(j).

Til § 9-4

Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 11 om tilbakekall av tillatelse. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 16.2.

Til § 9-5

Etter forventede fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 48(2) skal tilsynsmyndighetene kunne meddele offentligheten hvilke tiltak eller sanksjoner som er iverksatt for overtredelse av regler som gjennomfører AIFMD. Denne bestemmelsen må anses oppfylt gjennom offentleglova § 3, slik at det ikke er nødvendig med særskilte bestemmelser i loven her om dette. Videre følger det av forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 48(2) at slike tiltak og sanksjoner ikke skal offentliggjøres dersom offentliggjøring vil være til alvorlig fare for finansmarkedene, skade investorenes interesser eller forvolde uforholdsmessig stor skade for berørte parter. Departementet foreslår at det i § 9-5 oppstilles taushetsplikt for ansatte mv. i Finanstilsynet og departementet for opplysninger i slike tilfeller. Taushetsplikten vil gjelde ved siden av reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven og finanstilsynsloven.

Kapittel 10. Tilsyn med utenlandske forvalteres virksomhet i Norge

Til § 10-1

Bestemmelsens første ledd tilsvarer bestemmelsen i verdipapirfondloven § 12-1(1), og gir Finanstilsynet hjemmel til å innhente opplysninger til statistisk bruk fra utenlandske forvaltere som driver virksomhet grensekryssende inn i Norge.

Annet ledd gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 45(3). Bestemmelsen gir Finanstilsynet hjemmel til å kreve opplysninger fra utenlandske forvaltere som driver virksomhet i Norge, slik at Finanstilsynet kan føre tilsyn med hvorvidt forvalter overholder bestemmelser som Finanstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med.

Til § 10-2

Bestemmelsen gir Finanstilsynet hjemmel til å pålegge utenlandske forvaltere som driver virksomhet i Norge å rette forhold ved virksomheten, herunder opphøre å drive virksomhet her i landet, dersom den drives i strid med regler i lov eller forskrift mv. Bestemmelsen gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 45. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 16.3.

Til § 10-3

Bestemmelsen gir adgang til å tilbakekalle tillatelse til å drive markedsføring av alternative investeringsfond i Norge gitt i medhold av § 6-4 eller § 6-5, det vil si der enten fondet, forvalter eller begge er etablert utenfor EØS.

Til § 10-4

Første,annet og tredjeledd gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 54.

Bestemmelsens fjerde ledd gjennomfører forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD art. 25(2), slik at det ikke oppstår tvil om at Finanstilsynet har adgang til å utveksle slike opplysninger med tilsvarende myndigheter i andre EØS-land, uten at lovbestemt taushetsplikt er til hinder for slik utveksling av opplysninger.

Femte ledd inneholder en forskriftshjemmel, slik at nærmere regler om tilsynssamarbeid og utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter kan gis i forskrift.

Kapittel 11. Straff

Til § 11-1

Bestemmelsen fastsetter at forsettlige og uaktsomme overtredelser av en rekke av lovens bestemmelser sanksjoneres med straff.

Kapittel 12. Ikrafttredelses- og overgangsregler. Endringer i andre lover.

Til § 12-1

Bestemmelsens første ledd angir lovens ikrafttredelse. Kompetansen til å vedta ikrafttredelse er lagt til Kongen.

Etter annet ledd kan Kongen bestemme at ulike deler av loven trer i kraft til forskjellig tid.

I henhold til tredje ledd kan departementet gi overgangsregler i forskrift.

Til § 12-2 nr. 1

Endringen i finanstilsynsloven § 9 første ledd nytt åttende punktum innebærer at Finanstilsynets utgifter knyttet til forvaltere som forvalter fond som ikke overstiger terskelverdiene, jf. § 1-4, utlignes på forvaltere som er registrert i samsvar med § 1-4.

Nåværende åttende punktum blir niende punktum.

Til § 12-2 nr. 2

Tjenestepensjonsdirektivet endres gjennom AIFMD art. 62, og dette er bakgrunnen for endringen i forsikringsvirksomhetsloven § 7-7 tredje ledd annet punktum. Det vises til nærmere omtale ovenfor i kapittel 17.

Til § 12-2 nr. 3

Endringen i verdipapirhandelloven § 9-2 innebærer at forvaltere av alternative investeringsfond er unntatt fra krav om tillatelse mv. etter verdipapirhandelloven, tilsvarende det som gjelder for forvaltningsselskaper for verdipapirfond.

Til § 12-2 nr. 4

Endringene i hvitvaskingsloven § 4 første ledd innebærer at forvaltere av alternative investeringsfond underlegges kravene i hvitvaskingsloven.

Til § 12-2 nr. 5

Til endringene i verdipapirfondloven § 1-5

I verdipapirfondloven § 1-5 nytt fjerde ledd gis departementet hjemmel til å unnta forvaltere/forvaltningsselskap som forvalter nasjonale fond fra deler av verdipapirfondloven og tilhørende forskrifter, dersom disse ikke samtidig forvalter UCITS. Hensikten er å unngå dobbeltregulering av forvaltere som forvalter nasjonale fond, siden disse forvalterne reguleres av den nye loven om forvaltning av alternative investeringsfond. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 3.5.

Til endringene i verdipapirfondloven § 2-4

I verdipapirfondloven § 2-4 nytt annet ledd fastsettes det uttrykkelig at forvaltningsselskap for verdipapirfond kan drive forvaltning av alternative investeringsfond, dersom fondsforvaltningsselskapet har konsesjon etter begge lover.

Nåværende § 2-4 annet ledd blir nytttredje ledd som følge av endringen ovenfor.

Til endringene i verdipapirfondloven § 4-1 første ledd

I § 4-1 første ledd nyttfjerde punktum fastsettes det at forvaltere med tillatelse fra annen EØS-stat enn Norge, kan gis adgang til å etablere nasjonale fond etter verdipapirfondloven på visse vilkår. I femte punktum gis bestemmelsen i fjerde punktum tilsvarende anvendelse for det tilfelle at en forvalter av alternativt investeringsfond med tillatelse fra annen EØS-stat enn Norge søker om å overta forvaltningen av et nasjonalt fond.

Til endringene i verdipapirfondloven § 7-7 første ledd

I første ledd foreslås det å tilføye «til ikke-profesjonelle investorer,» slik at det kun er markedsføring av spesialfond til ikke-profesjonelle investorer som reguleres av bestemmelsen.

Til endringene i verdipapirfondloven § 7-7 annet ledd

I annet ledd foreslås en inngrepshjemmel, som omtalt ovenfor under punkt 14.

Til endringene i verdipapirfondloven § 9-4

I første ledd første punktum foreslås det å tilføye «til ikke-profesjonelle investorer», slik at det kun er markedsføring av utenlandske fond som ikke er UCITS til ikke-profesjonelle investorer som reguleres av bestemmelsen.

I annet ledd nr. 6 forslås det å tilføye at tillatelse til markedsføring kan gis forvaltere av alternative investeringsfond som har tillatelse til å forvalte slike fond i hjemstaten.

Til dokumentets forside