Prop. 77 L (2013–2014)

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

2.1 Direktiv 2011/61/EU

Direktiv 2011/61/EU (AIFMD) ble vedtatt i EU 8. juni 2011, og frist for gjennomføring i nasjonal rett i EU var 22. juli 2013. Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Årsaken er at den nye europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet, ESMA, som er etablert gjennom forordning 1095/2010, forutsettes å ha overnasjonal kompetanse i nærmere angitte tilfelle. Disse spørsmålene må løses på generelt, horisontalt plan før rettsakten som etablerer ESMA samt AIFMD kan tas inn i EØS-avtalen. I proposisjonen her foreslås det endringer som vil gjennomføre antatt fremtidige EØS-forpliktelser, men det foreslås ikke lovbestemmelser til gjennomføring av bestemmelser i AIFMD som tillegger ESMA overnasjonal kompetanse.

AIFMD legger til rette for et internt marked i EØS-området for alternative investeringsfond og innfører harmoniserte krav til forvaltere og tilsynet med disse. Et viktig formål med direktivet er å møte risikoen knyttet til alternative investeringsfond og betydningen for investorer og markeder i Europa på en enhetlig måte. Forvaltere av ulike typer alternative investeringsfond forvalter betydelige verdier, og de kan utøve stor innflytelse i de markeder og selskaper de investerer i. Den internasjonale finanskrisen viste at forvalterne kan bidra til å spre eller øke risikoen i finansmarkedene. En samordnet regulering av alternative investeringsfond i Europa forventes å gi bedre gjennomsiktighet i markedene som følge av felles regler for registering, rapportering og kontroll. Direktivet skal også bidra til å styrke investorvernet, og sikre europeiske aktører bedre markedsadgang og konkurransevilkår internasjonalt.

Lovforslaget regulerer forvalternes virksomhet i tråd med direktivets krav til nasjonal lovgivning. De alternative investeringsfondene som sådan reguleres ikke.

I tillegg til AIFMD har EU-kommisjonen vedtatt følgende gjennomføringsforordninger:

 • Kommisjonsforordning (EU) 447/2013 om innføring av prosedyre for forvaltere som velger å være omfattet av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU

 • Kommisjonsforordning (EU) 448/2013 om innføring av prosedyre for å bestemme referansemedlemsstat for ikke-EØS-forvaltere i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU

 • Kommisjonsforordning (EU) 231/2013 som utfyller Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU når det gjelder unntak, generelle operasjonelle krav, depotmottaker, finansiell giring, rapportering og tilsyn.

Dessuten vedtok EU-kommisjonen ytterligere en gjennomføringsforordning 17. desember 2013 om utpeking av forvalter for henholdsvis åpne og lukkede fond.

Forordningene gir utfyllende regler til AIFMD, og det tas sikte på å gjennomføre dette regelverket i forskrifter til den nye loven om forvaltning av alternative investeringsfond.

2.2 Arbeidsgruppe

Etter oppdrag fra Finansdepartementet nedsatte Finanstilsynet i mai 2012 en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU (AIFMD) og foreslå nødvendige tilpasninger og endringer i norsk regelverk for å gjennomføre forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD i norsk rett.

Arbeidsgruppen besto av:

 • Britt Hjellegjerde (Finanstilsynet) leder,

 • Arve Sverdrup Drageset (Finanstilsynet),

 • Morten Grandal (Forbrukerombudet),

 • Peter Hammerich (Advokatfirmaet BA-HR DA, investorsiden),

 • Camilla Nore (Finansdepartementet),

 • Ingvild Rygh Røstbø (Finansdepartementet),

 • Arne Trondsen (Norsk Venturekapitalforening (NVCA), HitecVision Advisory AS) og

 • Bernt Zakariassen (Verdipapirfondenes forening).

Jo Gjedrem (Forbrukerombudet), Knut Traaseth (NVCA) og Silje Bue Sandvik (Verdipapirfondenes forening) har ved fravær deltatt på noen møter. Lars Ove Hagset (Finanstilsynet) bisto i sluttfasen av arbeidet.

Arbeidsgruppen fikk følgende mandat:

 • «(1) gjennomgå Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2011/61/EF [sic] (Alternative Investment Fund Managers Directive, «AIFMD») og foreslå nødvendige tilpasninger og endringer i norsk regelverk for å gjennomføre AIFMD. Herunder skal arbeidsgruppen vurdere hvorvidt det bør foreslås vedtatt ny særskilt lov (og eventuelt forskrift) eller om AIFMD skal søkes gjennomført ved å tilpasse og endre eksisterende regelverk.

 • (2) vurdere hvordan gjeldende norsk regelverk for nasjonale fond, herunder spesialfond, kan opprettholdes ved siden av nye regler for forvaltere av alternative investeringsfond.

 • (3) vurdere hvorvidt alternative investeringsfond bør kunne markedsføres overfor ikke-profesjonelle investorer, og i så fall utarbeide forslag til hvordan det nasjonale handlingsrommet etter AIFMD på dette punktet bør benyttes. Regelverket må her blant annet ses i sammenheng med de norske reglene for spesialfond i lov om verdipapirfond. Herunder skal arbeidsgruppen vurdere hvorvidt spesialfond også bør kunne tilbys til ikke-profesjonelle kunder.

 • (4) generelt vurdere om adgangen til å fastsette strengere regler nasjonalt enn det direktivet foreskriver, bør benyttes.

Arbeidsgruppen må, så langt det er mulig, ta hensyn til nye forslag til EØS-relevante rettsakter i EU som kan få betydning for arbeidsgruppens forslag til nytt regelverk.»

Arbeidsgruppens rapport ble avgitt til Finanstilsynet 1. mars 2013 og oversendt Finansdepartementet ved brev samme dag.

2.3 Høring

Finansdepartementet sendte arbeidsgruppens rapport på høring ved høringsbrev 21. mars 2013 til følgende høringsinstanser:

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Banklovkommisjonen

 • Datatilsynet

 • Finanstilsynet

 • Folketrygdfondet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Konkurransetilsynet

 • Norges Bank

 • Skattedirektoratet

 • Statens Pensjonskasse

 • Statistisk sentralbyrå

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Aktuarforening

 • Den norske Revisorforening

 • Finansforbundet

 • Finansieringsselskapenes forening

 • Handelshøyskolen BI

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Nasdaq OMX Oslo ASA

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

 • Norges Fondsmeglerforbund

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

 • Norges Juristforbund

 • Norsk Kapitalforvalterforening

 • Norsk Venture

 • Norske Finansanalytikeres Forening

 • NOS Clearing ASA

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Oslo Børs

 • Oslo Clearing ASA

 • Pensjonskasseforeningen

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Unio

 • Verdipapirfondenes Forening

 • Verdipapirsentralen

Høringsfristen var 20. juni 2013.

Følgende instanser har gitt merknader til arbeidsgruppens rapport:

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Norges Bank

 • Skattedirektoratet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange på vegne av RS Platou Finans Shipping AS, Fearnley Finans AS, NRP Finans AS og Malling & Co Eiendomskapital AS

 • Advokatforeningen

 • Argentum Fondsinvesteringer

 • Depotmottakerbankene DnB Bank ASA, Danske Bank, Handelsbanken og J.P. Morgan

 • Finans Norge

 • Landsorganisasjonen Norge

 • Maritimt Forum

 • Norges Fondsmeglerforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norsk Eiendom

 • Norsk Kapitalforvalterforening

 • Norsk Venturekapitalforening

 • Verdipapirfondenes forening

Følgende instanser har opplyst at de ikke har merknader:

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Konkurransetilsynet

 • Nærings- og handelsdepartementet

Til dokumentets forside