Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regnskapsføring av ny AFP

Ny AFP-ordningen i privat sektor innføres med virkning fra 1. januar 2011. LO og NHO har overfor Finansdepartementet gitt klart uttrykk for at de mener ny AFP-ordning i privat sektor ikke bør klassifiseres som en ytelsesordning, med de krav til balanseføring i arbeidsgiverforetakenes regnskaper dette medfører, etter hhv. norsk og internasjonal regnskapsstandard.

Ny AFP-ordningen i privat sektor innføres med virkning fra 1. januar 2011. LO og NHO har overfor Finansdepartementet gitt klart uttrykk for at de mener ny AFP-ordning i privat sektor ikke bør klassifiseres som en ytelsesordning, med de krav til balanseføring i arbeidsgiverforetakenes regnskaper dette medfører, etter hhv. norsk og internasjonal regnskapsstandard. En oversikt over ordningen, utarbeidet av Fellesordningen for Avtalefestet pensjon (AFP) i mai 2010, samt kopi av brev fra NHO 7. september 2010, vedlegges til orientering.

Norsk Regnskapsstiftelse har utarbeidet en uttalelse 23. mars 2010 om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor. Det fremgår av uttalelsen at Norsk Regnskapsstiftelse har kommet til at ny AFP-ordning i privat sektor skal regnskapsføres som en såkalt ytelsesbasert flerforetaksordning. Dette innebærer bl.a. krav om balanseføring i arbeidsgiverforetakenes regnskaper, som igjen kan føre til større forpliktelser i regnskapet til det enkelte foretak.

Det fremgår videre av uttalelsen at regnskapsføring av ny AFP-ordning som en ytelsesordning i det enkelte foretak, forutsetter at det finnes "tilstrekkelig informasjon tilgjengelig for måling og allokering av ny AFP. (…) Dersom dette ikke er tilfelle, regnskapsføres ordningen som om den var en innskuddsbasert ordning, og noteinformasjon om forholdet gis". Det vises til vedlagte kopi av Norsk Regnskapsstiftelses uttalelse.

På denne bakgrunn ber Finansdepartementet om Finanstilsynets vurdering av hvordan ny AFP-ordning i privat sektor skal klassifiseres og behandles iht. hhv. norsk og internasjonal regnskapsstandard.

Dersom Finanstilsynet skulle komme til at ny AFP-ordning i privat sektor skal klassifiseres og behandles som en ytelsesordning, med krav om balanseføring, ber departementet også om en vurdering av hvilke endringer som kan og/eller må foretas i ordningen for at ny AFP i privat sektor regnskapsmessig kan klassifiseres som en innskuddsordning uten krav om balanseføring, uten at AFP-ordningen endres mht. foretakenes plikter og arbeidstakernes rettigheter. Det vises ellers til det brev Finansdepartementet har sendt til Arbeidsdepartementet i dag, og det bes om at Finanstilsynet holder kontakt med Arbeidsdepartementet underveis i det arbeid som Finanstilsynet nå skal utføre.

Uttalelsen fra Norsk Regnskapsstiftelse referert over må etter departementets vurdering kunne forstås slik at det inntil videre ikke vil være aktuelt å regnskapsføre ny AFP som en ytelsesordning i arbeidsgiverforetakenes regnskap, fordi det foreløpig ikke finnes tilstrekkelig informasjon tilgjengelig for måling og allokering av ny AFP. Det bes om at Finanstilsynet gir en bekreftelse på at det for regnskapsår som begynner i 2011 uansett vil være adgang til å behandle ny AFP regnskapsmessig som en innskuddsordning.

Departementet ber om at Finanstilsynets vurderinger foreligger så snart som mulig og senest 1. november 2010.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør


Gjenpart:
Arbeidsdepartementet
LO
NHO
Felleskontoret for LO/NHO-ordningene