Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vurdering av regnskapsmessig behandling av ny AFP

Finansdepartementet viser til Norsk Regnskapsstiftelses uttalelse 23. mars 2010 om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor, samt vedlagte kopi av Finansdepartementets brev til Finanstilsynet i dag.

I tilknytning til dette ber Finansdepartementet om at Arbeidsdepartementet vurderer hvilke forhold ved ny AFP-ordning i privat sektor som kan endres for å påvirke den regnskapsmessige vurderingen av ordningen, uten at ordningen endrer karakter mht. foretakenes plikter og arbeidstakernes rettigheter. Det vises i den forbindelse til det brev Finansdepartementet har sendt Finanstilsynet i dag, hvor Finanstilsynet bes vurdere hvilke endringer som kan og/eller må foretas i ordningen for at ny AFP i privat sektor regnskapsmessig kan klassifiseres som en innskuddsordning uten krav om balanseføring, uten at AFP-ordningen i større grad enn det som er helt nødvendig endres mht. foretakenes plikter og arbeidstakernes rettigheter. Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å holde kontakt med Arbeidsdepartementet underveis i dette arbeidet.

En oversikt over ordningen, utarbeidet av Fellesordningen for Avtalefestet pensjon (AFP) i mai 2010, samt kopi av brev fra NHO 7. september 2010, vedlegges til orientering.

 
Det bes om at departementets vurderinger foreligger så snart som mulig og senest 1. november 2010.


Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør


 

Gjenpart:  
Finanstilsynet
LO
NHO
Felleskontoret for LO/NHO–ordningene