Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regnskapsføring av ny AFP

Utsatt svarfrist.

Vi viser til Finanstilsynets brev 4. oktober 2010 hvor det bes om utsatt svarfrist på Finansdepartementets oppdrag i brev 24. september 2010.

I Finansdepartementets brev står det bl.a. følgende:

"Uttalelsen fra Norsk Regnskapsstiftelse referert over må etter departementets vurdering kunne forstås slik at det inntil videre ikke vil være aktuelt å regnskapsføre ny AFP som en ytelsesordning i arbeidsgiverforetakenes regnskap, fordi det foreløpig ikke finnes tilstrekkelig informasjon tilgjengelig for måling og allokering av ny AFP. Det bes om at Finanstilsynet gir en bekreftelse på at det for regnskapsår som begynner i 2011 uansett vil være adgang til å behandle ny AFP regnskapsmessig som en innskuddsordning."

Finansdepartementet ber om at Finanstilsynets svar på dette punktet foreligger innen fristen, dvs. 1. november 2010.

For de øvrige vurderingene gis det utsatt frist til 1. desember 2010.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                    Erling G. Rikheim
                                                                    avdelingsdirektør


Kopi: Arbeidsdepartementet
        LO
        NHO
        Felleskontoret for LO- og NHO-ordningene
        Arbeidsgiverforeningen Spekter