Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regnskapsmessig behandling av ny AFP

Departementet har bedt om at Finanstilsynet gir en bekreftelse på at det for regnskapsår som begynner i 2011 uansett vil være adgang til å behandle ny AFP regnskapsmessig som en innskuddsordning.

Finansdepartementet viser til Norsk Regnskapsstiftelses uttalelse 23. mars 2010 om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor, henvendelser fra LO og NHO, samt vedlagte kopi av Finansdepartementets brev til Arbeidsdepartementet og til Finanstilsynet i dag.

Som det fremgår har departementet bedt Finanstilsynet om en vurdering av hvordan ny AFP-ordning i privat sektor skal klassifiseres og behandles iht. hhv. norsk og internasjonal regnskapsstandard. Videre har departementet bedt om en vurdering fra Arbeidsdepartementet og fra Finanstilsynet om hvilke forhold ved ny AFP-ordning i privat sektor som kan endres for å påvirke den regnskapsmessige vurderingen av ordningen, uten at ordningen endrer karakter mht. foretakenes plikter og arbeidstakernes rettigheter.

Uttalelsen fra Norsk Regnskapsstiftelse må etter Finansdepartementets vurdering kunne forstås slik at det inntil videre ikke vil være aktuelt å regnskapsføre ny AFP som en ytelsesordning i arbeidsgiverforetakenes regnskap, fordi det foreløpig ikke finnes tilstrekkelig informasjon tilgjengelig for måling og allokering av ny AFP. Departementet har bedt om at Finanstilsynet gir en bekreftelse på at det for regnskapsår som begynner i 2011 uansett vil være adgang til å behandle ny AFP regnskapsmessig som en innskuddsordning.


Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: 
Arbeidsdepartementet
Finanstilsynet
LO
NHO