St.meld. nr. 26 (2006-2007)

Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser

Regjeringen har som mål at Norge skal bli et foregangsland i miljøvernpolitikken. De økonomiske og administrative konsekvensene av nye tiltak kan bare i begrenset grad fastslås nå. Etter hvert som forslag konkretiseres, vil konsekvenser for kommuner, næringsliv og andre berørte parter bli utredet nærmere. Den årlige budsjettmessige oppfølgingen av tiltak i årene framover vil være avhengig av den økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen. Regjeringen vil vurdere tiltakene i Stortingsmeldingen opp mot øvrige prioriterte formål i de ordinære budsjettprosessene. En foreløpig vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser av noen viktige forslag i meldingen er gitt nedenfor.

En bedre samordnet areal- og transportpolitikk.

For å bidra til redusert transportbehov og for å legge grunnlag for en bedre utbygd kollektivtrafikk, vil regjeringen stimulere kommunene til en bedre samordning av areal- og transportpolitikken. Her vil det blant annet være aktuelt med et mer forpliktende samarbeid mellom stat og kommune. På lokalt plan vil det kunne bli behov for økte ressurser til administrasjon og planlegging, uten at det er mulig å konkretisere dette i dag. Økonomiske konsekvenser for øvrig vil være avhengig av hvordan utgifter fordeles mellom statlige og kommunale/fylkeskommunale myndigheter.

Miljø og verdiskaping

Forslag til satsing på miljøteknologi med budsjettmessige konsekvenser vil bli behandlet i den ordinære budsjettprosessen. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser av arbeidet med verdiskapingsprogram for verneområdene vil bli behandlet i den ordinære budsjettprosessen.

Oppfylle den norske forpliktelsen etter Kyoto-protokollen

Tiltakene mot utslipp av klimagasser skal bidra til at Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter Kyoto-protokollen. Klimatiltakene vil bli nærmere beskrevet i stortingsmeldingen om klimapolitikken våren 2007.

Tiltak med sikte på å stanse tapet av biologisk mangfold

Norge har sluttet seg til FNs mål om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.

Dette er et ambisiøst mål, og oppfølgingen vil berøre en rekke aktører, som offentlige myndigheter, næringer, forskere og fagmiljøer. Innsatsen de kommende årene rettes i første rekke mot å vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å redde de mest utsatte artene fra utryddelse. Kostnader kan ikke fastslås i dag men vil bli avklart i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

Kulturminnevern

Regjeringens arbeid med kulturminner, slik det er beskrevet i kapittel 7, dekkes innenfor dagens bevilgningsnivå på kapitlene 1429 Riksantikvaren og 1432 Norsk kulturminnefond.

Tiltak med sikte på å redusere forurensning av ferskvanns- og sjøområder

Regjeringen går inn for at det utarbeides helhetlige forvaltningsplaner med tiltaksprogrammer for ferskvann og kystnære sjøområder. Planene skal baseres på kartlegging og overvåking av vannkvaliteten i området som vannregionen omfatter. Som ledd i arbeidet er det etablert ni vannregionmyndigheter som dekker hele landet. Arbeidet med forvaltningsplanene vil strekke seg over flere år. Omfang og fordeling av kostnader er ikke avklart men vil bli behandlet i de årlige budsjettprosesser.

Tiltak med sikte på å redusere lokal luftforurensning og støy

Regjeringen vil utarbeide en handlingsplan for lokal luftkvalitet. Planen skal omhandle de viktigste kildene til lokal luftforurensning; veitrafikk og vedfyring, og inneholde konkrete forslag til nye tiltak og styrket innsats for å redusere utslippene på kort og lengre sikt. Det er kommunene som gjennom forskrift om lokal luftkvalitet har ansvar for og myndighet til å bedre den lokale luftkvaliteten. Statens forurensningstilsyn er tilsynsmyndighet for forskriften og følger opp kommunenes arbeid. Økonomiske og administrative konsekvenser av handlingsplanen vil bli omtalt i planen. Regjeringen vil vurdere eventuelle behov for økte midler til oppfølging av planen mot øvrige prioriterte formål gjennom den ordinære budsjettprosessen.

Når det gjelder tiltak mot støy, vil utgifter dekkes innenfor berørte departementers budsjettrammer, eventuelt fremmes som satsingsforslag i budsjettprosessen.

Til dokumentets forside