St.meld. nr. 26 (2006-2007)

Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

Til innholdsfortegnelse

3 Gjenstående verneplaner: a) fylkesvise verneplaner, b) nasjonalparkplanen og c) marine verneområder

a) Fylkesvise verneplaner

 • verneplan for myr i Finnmark,

 • verneplan for edellauvskog i Sogn og Fjordane,

 • verneplan for sjøfugl i Møre og Romsdal og

 • verneplanene for rike lauvskoger i Troms og i Finnmark

 • verneplan for Oslofjorden (delplaner for Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus)

b) Nasjonalparkplanen

 • Finnmark: Goahtteloubbal (inntil Reisa nasjonalpark i Troms), Øvre Anarjohka (utvidelse)

 • Troms: Kvenangsbotn/Navitdalen, Sørdalen/Isdalen, Treriksrøysa

 • Nordland: Visten/Lomsdal, Sundfjordsfjella, Tysfjord/Hellemo, Sjunken/Mistfjord

 • Sør-Trøndelag: Hyllingsdalen, Sylane

 • Sogn og Fjordane: Naustdal/Gjengedal, Ålfotbreen, Breheimen/Mørkridsdalen

 • Oppland: Ormtjernkampen (utvidelse), Breheimen/Mørkridsdalen

 • Hedmark: Sølen

 • Østfold: Ytre Hvaler

c) Marine verneområder, forslag fra rådgivende utvalg

Kategori 1 – Poller

Spesielle områder som er klart avgrenset gjennom grunne terskler. Forholdsvis urørte og sårbare og med betydelig vitenskapelig verdi. Aktuelt verneformål å ta vare på den helhet og de særpreg områdene har, inklusive plante- og dyreliv. Særlig vil bevaring av tersklene som styrer vannutvekslingen og dermed de fysiske og kjemiske rammebetingelsene være viktig.

Tabell 3.1 

Område Aktuelt verneformål Fylke
Framvaren Meget særegen poll med naturlig oksygenfritt bunnvann og uberørte sedimenter, vitenskapelig viktig nasjonalt og internasjonalt. Vest-Agder
Lurefjorden og Lindåspollene Meget spesielle områder med stor vitenskapelig verdi, og hvor Lindåspollene er forholdsvis urørt. Hordaland
Borgenfjorden Særegent pollsystem med betydelig vitenskapelig verdi, artsrikt område. Nord-Trøndelag
Kaldvågfjorden og Innhavet Særegent område med stor spennvidde og spesiell undervannstopografi. Nordland
Rossfjordstraumen Meget særpreget helhetlig pollsystem med vitenskapelig verdi, sjeldent. Genetisk distinkt sildestamme. Troms

Kategori 2 – Strømrike områder

Også disse områdene er generelt forholdsvis urørte, klart avgrensede og spesielle områder med betydelig vitenskapelig verdi. Aktuelt verneformål er knyttet til å ta vare på de spesielle geologiske strukturer og det rike dyrelivet i områdene, herunder korallrev og bløtkoraller. Beskyttelse mot tekniske og fysiske inngrep som kan endre de geologiske og fysiske forhold, herunder bunnlandskap og vannstrøm, vil være viktig.

Tabell 3.2 

Område Aktuelt verneformål Fylke
Rødberg Spesielt område med korallrev, viktig forsknings- og undervisningslokalitet. Sør-Trøndelag
Skarnsundet Område med rik fauna, blant annet koraller. Flere arter her fins grunnere enn normalt, viktig for forskning og undervisning. Nord-Trøndelag
Tautraryggen Spesielt område med blant annet verdens grunneste kjente Lophelia-korallrev, viktig for forskning. Nord-Trøndelag
Saltstraumen Meget spesielt område med verdens sterkeste malstrøm. Unikt område, stort forskningspotensial. Nordland
Rystraumen Relativt grunt og strømrikt område med rikt dyreliv, mye brukt til forskning. Troms

Kategori 3 – Spesielle gruntvannsområder

Områdene er generelt større, og i større grad gjenstand for næringsmessig bruk enn områdene i kategori 1 og 2. Aktuelt verneformål er knyttet til de spesielle bunnforholdene og det tilhørende rike og mangfoldige plante- og dyrelivet karakteristisk for naturtyper i grunne områder og tilknyttede dypere områder. Behovet for restriksjoner kan variere mellom og innen områdene. Giske, Gaulosen og Grandefjæra inneholder allerede vernede våtmarksområder av internasjonal betydning (Ramsar-områder).

Tabell 3.3 

Område Aktuelt verneformål Fylke
Giske Spesielt gruntvannsområde med mye sandbunn og tareskog. Mange arter med sydlig utbredelse. Deler av området har Ramsar-status. Alternativt område til Giske: Uksnøy. Møre og Romsdal
Remman Meget spesielt undersjøisk platå ut mot storhavet, med storvokst tareskog. Viktig for forskning og undervisning. Møre og Romsdal
Gaulosen Særegent gruntvannsområde dannet av elvedelta, relativt uberørt. Rikt dyreliv på bunnen preget av brakkvann. Ramsar-område. Sør-Trøndelag
Kråkvågsvaet – Grandefjæra -Bjugnfjorden Stor spennvidde og biologisk produksjon. Store grunne arealer med sand og skjellsand, rik bløtdyrsfauna. Egnet for langtidsovervåking og forskning sammen med Froan – Sularevet. Sør-Trøndelag
Borgan – Frelsøy Spesielt gruntvannsområde med karakteristisk geomorfologisk utforming. Rikt og produktivt plante- og dyreliv. Eksisterende vern dekker en del av behovet. Nord-Trøndelag

Kategori 4 – Fjorder

Fjorder er en spesiell naturtype i internasjonal sammenheng. Verneverdiene i områdene er først og fremst knyttet til fjordbunnen og plante- og dyrelivet på og ved bunnen, samt de dypereliggende vannmasser hvor omfanget av eksisterende inngrep er lite.

Tabell 3.4 

Område Aktuelt verneformål Fylke
Ytre Hardangerfjord Omfatter moreneterskel med rikt og mangfoldig dyreliv, samt dypbasseng innenfor med spesielle arter. Hordaland
Korsfjorden Stor spennvidde i naturtyper, godt undersøkt og viktig for forskning og undervisning. Egnet som referanseområde. Hordaland
Sognefjorden Enestående naturfenomen som verdens dypeste fjord, vitenskapelig svært interessant. Verneformål knyttet til fjordbunn og dypereliggende vannmasser. Sogn og Fjordane
Dalsfjorden Omfatter trangt sund og indre poll. Pollen har bunn med fin sand, oksygenfritt bunnvann. Rik fastsittende hardbunnsfauna i Svesundet. Sogn og Fjordane
Vistenfjorden Indre del har meget spesielle naturtyper med overgang fra poll til spesielle innsjøer med saltvann på bunnen, undersjøiske grotter. Overlapper med nasjonalparkplanen. Ytre del er representativ for en mindre fjord i landsdelen. Nordland
Nordfjorden i Rødøy Spesiell fjord med grunn terskel og bratte fjellsider. Indre halvdel inngår i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark. Nordland
Tysfjorden Komplekst og representativt fjordsystem med stor spennvidde og partier dypere enn 700 m, genetisk særegen hummerbestand. Indre deler omfattes av nasjonalparkplanen. Variert geologi, spektakulært fjellandskap også undersjøisk. Nordland
Indre Porsangerfjord Særegen fjord, bassenger med kaldt vann og høyarktiske dyrearter. Omfatter eksisterende verneområder, bl.a. våtmarksområde av internasjonal verdi (Ramsar-område). Særlig vitenskapelig verdi. Finnmark

Kategori 5 – Åpne kystområder

Områdene omfatter et vidt spekter av naturtyper som dels er spesielle i internasjonal sammenheng, herunder skjærgårdsområder og tareskog. Verneverdiene er knyttet til det undersjøiske landskapet, sjøbunnen og planter og dyr på bunnen, og representativiteten og mangfoldet av naturtyper innen hvert område. Behovet for restriksjoner varierer mellom og innen områdene.

Tabell 3.5 

Område Aktuelt verneformål Fylke
Jærstrendene Løsmasse- og moreneavsetninger ut til 30 – 40m dyp. Preges av stor fysisk dynamikk pga. bølger og strøm, og utgjør et krevende miljø for et spesialisert dyreliv. Deler av området har Ramsar-status. Rogaland
Stad Svært eksponert kystområde. I motsetning til landet ellers, har området sunket etter siste istid. Sunkne torvavsetninger. Sogn og Fjordane
Griphølen Stor spennvidde i naturtyper, omfatter strømrikt og produktivt dypområde, svært rikt dyreliv, særegen og mangfoldig skjærgård, kupert undersjøisk landskap. Vitenskapelig viktig. Møre og Romsdal
Karlsøyvær Stor spennvidde i naturtyper, representativt for åpne kystområder. Vesentlige deler av gruntvannsområdet er allerede vernet som naturreservat med Ramsar-status. Nordland
Ytre Karlsøy Stor spennvidde i naturtyper og med spesielle kvaliteter. Representativt kystområde. Troms
Lopphavet Stor spennvidde, dyp renne med bratte undersjøiske vegger, korallrev, overgangssone varmt/kaldt vann. Flere eksisterende naturreservat. Egnet for langtidsovervåking og forskning. Finnmark

Kategori 6 – Transekter kyst-hav og sokkelområder

Flere av områdene har betydelige arealer utenfor 4 nautiske og dels også 12 nautiske mil. Områdene omfatter arealer med betydelig næringsvirksomhet, bl.a. viktige fiskefelt hvor det drives bunntråling. Områdene har stort mangfold og spennvidde i naturtyper og i hovedsak god vanngjennomstrømning. Verneverdiene er derfor i hovedsak knyttet til bunnen og organismer som lever i tilknytning til bunnen. I deler av områdene (poller, brakkvannsområder) vil også organismer i vannmassene kunne inngå.

Tabell 3.6 

Område Aktuelt verneformål Fylke
Østfold Stort mangfold av naturtyper og dyre- og planteliv både på dypt og grunt vann, spesielle poller med sjeldne kransalgearter. Flere korallrev. En rekke eksisterende naturreservat. Ytre deler inngår i nasjonalpark Hvaler. Øra naturreservat i indre del er Ramsar-område. Viktig for forskning og undervisning. Østfold
Transekt fra Tromøya Dekker et variert utsnitt av Skagerakkysten, endemorenen Raet og brakkvannsområdet utenfor Nidelva. Strekker seg ned mot dypet i Norskerenna. Flere eksisterende verneområder i indre deler. Egnet for langtidsovervåking og forskning. Aust-Agder
Froan – Sularevet Representativt utsnitt fra den indre del av midtnorsk sokkel. Stor spennvidde og særegne kvaliteter knyttet til sterkt eksponerte og grunne områder i Froan og det store korallrevet på Sularyggen. Indre del omfattes av allerede eksisterende vern etter naturvernloven, og har Ramsar-status. Sør-Trøndelag
Iverryggen Korallrev, beskyttet mot bunntråling. Ligger i sin helhet utenfor 12 nautiske mil fra kysten. Utenfor Nord-Trøndelag
Transekt fra Andfjorden Representativt utsnitt fra kyst til dyphav hvor sokkelen er på det smaleste. Stort mangfold i undersjøiske naturtyper og særegne kvaliteter som rennen i kontinentalskråningen i Bleiksdypet. Inneholder korallrev. Meget rik fauna på dypt (500 m) vann. Egnet for langtidsovervåking og forskning. Nordland og Troms
Transekt fra Tanafjorden Representativt utsnitt fra fjord til åpent hav. Flere naturreservat allerede, hvorav Tanamunningen representerer en av landets største våtmarker (Ramsar-område). Alternativt område til Tanafjorden: Kongsfjorden. Finnmark
Røstrevet Verdens største kjente kaldtvannskorallrev, beskyttet mot bunntråling. Ligger som Iverryggen utenfor 12 nautiske mil. Utenfor Nordland
Til dokumentets forside