St.meld. nr. 26 (2006-2007)

Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

Til innholdsfortegnelse

2 Prioritetslisten for kjemikalier som omfattes av nasjonalt resultatmål for helsefarlige kjemikalier

Tabell 2.1 Prioriterte kjemikalier som er omfattet av nasjonalt resultatmål 3.4.1 for helse- og miljøfarlige kjemikalier (Prioritetslisten).

Stans i utslipp innen 2005: Reduseres vesentlig, senest innen 2010: Reduseres vesentlig innen 2010 også dersom stoffene oppfyller et av kriteriene under:

Høyklorerte, kortkjedete parafiner

PCB

Pentaklorfenol

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater

Oktylfenol og oktylfenoletoksilater

Enkelte tensider

Bromerte flammehemmere

Dietylheksylftalat (DEHP)

1,2 Dikloretan (EDC)

Dioksiner og furaner

PFOS-relaterte forbindelser

Heksaklorbenzen

Høyklorerte mellomkjedete parafiner

Klorerte alkylbenzener (KAB)

Muskxylen

Tetrakloreten (PER)

Triklorbenzen

Trikloreten (TRI)

PAH

Tributyltinnforbindelser

Trifenyltinnforbindelser

Bly

Arsen

Kadmium

Kobber

Kvikksølv

Krom

Perfluorinert oktansyre (PFOA)

2,4,6 tri-tert-butylfenol

Dodecylfenol m. Isomerer

Bisfenol A

Decametylcyklopentasiloxan (D5)

1. Lite nedbrytbare stoffer som hoper seg opp i levende organismer og som

a. har alvorlige langtidsvirkninger for helse, eller

b. er svært giftige i miljøet.

2. Svært lite nedbrytbare stoffer som svært lett hoper seg opp i levende organismer (uten krav til kjente giftvirkninger)

3. Stoffer som gjenfinnes i næringskjeden i nivåer som kan gir tilsvarende grunn til bekymring

4. Andre stoffer, slik som hormonforstyrrende stoffer og tungmetaller, som gir tilsvarende grunn til bekymring.

Kilde: Statens forurensningstilsyn.

Til dokumentets forside