St.meld. nr. 26 (2006-2007)

Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

Til innholdsfortegnelse

Forord

Stortingsmeldingen « Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» (RM) er regjeringens viktigste dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. Meldingen har vært lagt fram annet hvert år siden 1999. Meldingen som legges fram i vår viser regjeringens miljøpolitiske mål og ambisjoner, med utgangspunkt blant annet i Soria Moria-erklæringen.

Meldingen er som tidligere bygd opp rundt de miljøpolitiske resultatområdene. Resultatområdestrukturen er nå forenklet, ved at flere områder er slått sammen. Det er nå fire resultatområder, mot tidligere åtte. I tillegg inneholder meldingen en omtale av fire tverrgående tema: Miljø og utvikling, miljø og verdiskaping, miljø og forbruk og bærekraftig areal- og transportpolitikk.

For hvert resultatområde er det definert langsiktige, strategiske mål. Disse målene er konkretisert gjennom tidsbestemte og etterprøvbare nasjonale resultatmål. Resultatmålene reflekterer inngrep (arealbruk, utslipp mv.) som påvirker miljøtilstanden, eller som uttrykker en ønsket tilstand i miljøet. Resultatmålene danner utgangspunkt for sektorvise arbeidsmål,som hvert departement har ansvar for å utarbeide.

Sektormyndighetene rapporterer årlig om miljøutviklingen i sin sektor til miljømyndighetene, inkludert bruken av virkemidler. Sektormyndighetenes miljørapportering utgjør en viktig del av grunnlaget for blant annet stortingsmeldingen Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.

Utviklingen av miljøtilstanden og forhold som påvirker miljøtilstanden følges ved hjelp av nasjonalenøkkeltall. Disse viser status i forhold til de strategiske målene og de nasjonale resultatmålene i miljøpolitikken. De nasjonale nøkkeltallene vil også bli benyttet i internasjonal miljørapportering og i andre sammenhenger der norsk miljøstatusinformasjon blir presentert.

Innenfor de globale temaene, slik som klima og biologisk mangfold, og i analysen av miljø- og utviklingsspørsmål, må RM og regjeringens strategi for bærekraftig utvikling ses i sammenheng med hverandre. Strategien skal legges fram i Nasjonalbudsjettet og omfatte både den miljømessige, økonomiske og sosiale dimensjonen innenfor bærekraftig utvikling. Den sentrale utfordringen er å redusere fattigdom og samtidig sikre kommende generasjoners livskvalitet og levestandard. Det legges stor vekt på internasjonal fattigdomsbekjempelse og Norges bidrag til en bærekraftig sosial, økologisk og økonomisk utvikling globalt. Dessuten legges det betydelig vekt på innsats fra ikke-statlige samfunnsaktører; nærings- og arbeidsliv, lokal forvaltning, frivillige organisasjoner og forbrukere.

Til forsiden