St.meld. nr. 30 (2006-2007)

Kringkasting i en digital fremtid

Til innholdsfortegnelse

5 Konsesjonsvilkår for Kanal4 AS i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

Med hjemmel i § 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet 20. desember 2002 fastsatt følgende vilkår for Kanal4 AS` konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert radio i FM-båndet:

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

§ 1-1 Formål

Konsesjonens formål er å fastsette plikter og rettigheter som bidrar til at konsesjonæren utøver sin rett til å sende riksdekkende reklamefinansiert radio på en måte som i størst mulig grad bidrar til at norske radiolyttere får et enkelt tilgjengelig, bredt og kvalitativt høyverdig radiotilbud som ivaretar hensynet til alle grupper i det norske samfunnet.

§ 1-2 Konsesjonsperiode

Konsesjonen gjelder fra og med 1. januar 2004 til og med 31. desember 2013. Dersom staten ser det som hensiktsmessig å kunngjøre konsesjonen for en ny periode med start i 2014, skal spørsmålet om hvem som får konsesjonen være avgjort senest 9 måneder før inneværende konsesjonsperiode utløper.

Departementet fastsetter prosedyrene for en eventuell utlysning og tildeling. Nåværende konsesjonær har ikke krav på noe fortrinn fremfor andre søkere ved tildeling av ny konsesjon.

Konsesjonen kan ikke overdras uten at det innhentes samtykke fra departementet. Ved konkurs eller avvikling av selskapet faller konsesjonen tilbake til staten.

§ 1-3 Bruk av sendetiden

Konsesjonæren plikter å opprettholde kontinuerlige sendinger fra 1. januar 2004 og ut konsesjonsperioden.

§ 1-4 Aksjekapital

Selskapet skal ha en aksjekapital på minimum 60 mill. kroner. Halvparten av aksjekapitalen skal være innbetalt innen fristen for betaling av konsesjonsvederlag, jf. § 2-1. Det resterende skal være innbetalt innen 31. desember 2003. Aksjekapitalen kan ikke brukes til å finansiere innbetalingen av konsesjonsvederlaget. Hvis selskapet låner midler for å finansiere innbetalingen av konsesjonsvederlaget skal eierne stille de nødvendige garantier.

§ 1-5 Lokalisering m.v.

Konsesjonærens hovedkontor og den sentrale redaksjonen skal ligge i Fredrikstad 1 . Det er en forutsetning for konsesjonen at konsesjonærens sendinger hører inn under norsk jurisdiksjon.

§ 1-6 Dekningsgrad

Konsesjonæren skal i konsesjonsperioden opprettholde en dekningsgrad på minimum 90 prosent av befolkningen via sendere i FM-båndet. Konsesjonæren må selv forhandle frem avtale om distribusjon.

Departementet kan fravike kravet til dekningsgrad for sendingene i FM-båndet lokalt, regionalt eller nasjonalt dersom utviklingen av digitale løsninger innebærer at en vesentlig del av befolkningen i de relevante områdene mottar konsesjonærens sendinger digitalt. Hvis konsesjonæren i perioden helt eller delvis avslutter utsendelsen via FM-båndet, er de frekvensressursene som da frigjøres ikke lenger reservert for konsesjonæren.

§ 1-7 Endringer i sendernettet i konsesjonsperioden

Konsesjonæren må akseptere eventuelle endringer i sendernettets struktur og sammensetning og må selv bære de kostnader som måtte følge på grunn av dette.

§ 1-8 Melding om virksomheten

Konsesjonæren skal hvert år innen utgangen av april fra og med 2005 legge frem for Kultur- og kirkedepartementet eller den departementet bestemmer en årlig melding som inneholder

  1. rapport om virksomheten i det foregående driftsår, herunder et allmennkringkasterregnskap (jf. § 1-10)

  2. oppdaterte planer for det inneværende driftsår

  3. hovedtrekkene i selskapets planer for det kommende år

  4. skisse til tiltak de neste tre til fem år, eller eventuelt frem til utløpet av konsesjonsperioden

Hvis meldingen inneholder informasjon som vil være omfattet av forvaltningslovens regler om taushetsplikt, skal konsesjonæren ved innsending opplyse hvilke deler av materialet konsesjonæren anser inneholder slik informasjon. Kultur- og kirkedepartementet vil unnta disse delene fra offentlighet i den grad dette følger av offentlighetsloven og forvaltningsloven.

  1. § 1-9 Allmennkringkasterregnskap

Som en del av den årlige meldingen (jf. § 1-8) skal konsesjonæren hvert år utarbeide et allmennkringkasterregnskap. Regnskapet skal inneholde en redegjørelse for hvordan programkravene i konsesjonen er oppfylt, jf. kapittel 3 og konsesjonssøknaden (jf. vedlegg 1).

Den kvantitative delen av regnskapet skal baseres på de planene om programleveranser som konsesjonæren har gitt på side 10 i konsesjonssøknaden (jf. vedlegg 1).

Regnskapet skal også inneholde en redegjørelse for konsesjonærens vurdering av kvaliteten på det materialet som er sendt.

Departementet kan fastsette nærmere rutiner for hvordan regnskapet skal revideres og kan kreve at konsesjonæren gir ytterligere opplysninger for å kontrollere om allmennkringkastingskravene og løftene i konsesjonssøknaden er oppfylt.

Konsesjonæren skal sørge for at regnskapet med eventuelle uttalelser er lett tilgjengelig for allmennheten.

§ 1-10 Beredskap

Konsesjonæren plikter å treffe særskilte beredskapstiltak for å sikre at informasjon fra myndighetene når befolkningen under beredskap og krig. Nærmere tiltak kan reguleres i forskrift eller i egen avtale med Kultur- og kirkedepartementet.

Konsesjonæren skal samarbeide med Norsk rikskringkasting når det gjelder beredskapsplanlegging og plikter å rette seg etter de retningslinjer som staten eventuelt fastsetter.

Kapittel 2 – Konsesjonsvederlag

§ 2-1 Engangsvederlag

Ved tildeling av konsesjonen skal det betales et engangsvederlag stort 160 mill. kroner. Beløpet forfaller til betaling én måned etter datoen for tildelingsvedtaket. Ved for sen betaling skal det svares renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

Kapittel 3 – Programkrav

§ 3-1 Redaksjonelle prinsipper

Konsesjonæren skal utøve sin programvirksomhet etter prinsippene for ytringsfrihet og redaksjonell selvstendighet. Konsesjonæren skal opptre fullt ut uavhengig av eierne, eller andre interessegrupper av politisk, økonomisk eller annen karakter.

§ 3-2 Overordnede krav til sendingene

Konsesjonærens sendinger skal være basert på prinsippene for allmennkringkasting. Dette innebærer at:

  1. Sendingene skal ha tematisk og sjangermessig bredde, både hva gjelder sammensetningen av programkategorier og sammensetningen innenfor den enkelte programkategori.

  2. Det skal være verbalsendinger og musikk tilpasset både brede og smale grupper.

  3. Sendingene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur.

§ 3-3 Spesifikke krav til sendingene

Konsesjonæren skal gjennom sine sendinger oppfylle alle de redaksjonelle planer og forpliktelser som følger av konsesjonssøknaden. Søknaden er en del av konsesjonsvilkårene og er tatt inn som vedlegg 1 til konsesjonen. Nedenfor er de mest sentrale programforpliktelsene regnet opp. I den grad forpliktelsene i disse konsesjonsvilkårene er mer omfattende enn det som framgår av søknaden, er det forpliktelsene i konsesjonsvilkårene som skal gjelde.

a. Nyhetsdekning

Konsesjonæren skal ha faste, egenproduserte nyhetsbulletiner gjennom hele dagen. Det skal være minst fire daglige utvidede nyhetssendinger på 15 minutter. I tillegg skal det på hverdager være et aktualitetsmagasin av 30 minutters varighet med debatt, kommentarer, analyse og bakgrunnsstoff. En gang i uken skal aktualitetsmagasinet utvides til 60 minutter.

Nyhets- og aktualitetssendingene skal presentere både nasjonale og internasjonale nyheter og kommentere både det norske og det internasjonale nyhetsbildet.

b. Kulturprogrammer

Konsesjonæren skal ha daglige kulturprogrammer både for brede og smale lyttergrupper. Kulturprogrammene skal gjenspeile mangfoldet og bredden i norsk og internasjonalt kulturliv.

c. Barneprogrammer

Fem ganger ukentlig skal det være programmer for barn mellom fore og åtte år. For barn i aldersgruppen åtte til tolv år skal det fem ganger ukentlig tilbys et eget aktualitetsprogram av og med barn. En gang ukentlig skal konsesjonæren tilby et magasinprogram om sport og idrett rettet mot barn.

d. Ungdomsprogrammer

Fem ganger ukentlig skal det være program som spesielt er rettet mot ungdom fra tretten år og oppover.

e. Programmer for det flerkulturelle Norge

Konsesjonæren skal ha et fast ukentlig magasin som tar opp aktuelle flerkulturelle temaer.

Konsesjonæren skal rekruttere medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn.

Konsesjonæren skal legge vekt på å inkludere flerkulturelle perspektiver i sin programvirksomhet generelt, og i nyhets- og aktualitetsdekningen spesielt.

f. Livssynsprogrammer

Konsesjonæren skal ha ukentlige livssynsprogrammer samt debatter og analyser/kommentarer som tar opp temaet livssyn. Både det kristne og andre livssyn skal vies plass.

g. Programmer særlig rettet mot den samiske befolkning

Konsesjonæren skal daglig tilby nyhetssendinger på samisk. I tillegg skal konsesjonæren i samarbeid med samiske institusjoner presentere daglige analyser/kommentarer om samiske forhold på norsk språk.

Konsesjonæren skal legge vekt på å inkludere samiske perspektiver i sin programvirksomhet generelt, og i nyhets- og aktualitetsdekningen spesielt.

h. Musikkprofil

Konsesjonæren skal sende minst 35 % norsk musikk, med vekt på norskspråklig og norskkomponert musikk.

i.Verbalinnslag

Verbalinnslag som ikke er reklame, sponsoridentifikasjon eller programinformasjon skal utgjøre en betydelig del av sendetiden. Konsesjonæren skal benytte begge de offisielle norske målformene og skal tilstrede en bred sammensetning av dialekter fra hele landet.

Kapittel 4 – Endringer, presiseringer og sanksjoner

§ 4-1 Endringer i konsesjonsvilkårene

Om det anses nødvendig på grunn av viktige samfunnshensyn, internasjonale forpliktelser eller nasjonal lovgivning, kan Kultur- og kirkedepartementet foreta endringer eller tillegg i disse konsesjonsvilkår.

§ 4-2 Presiseringer av konsesjonsvilkårene

Dersom det oppstår tvil om forståelsen av denne konsesjonen eller konsesjonsvilkårene, kan Kultur- og kirkedepartementet foreta nødvendige presiseringer og avklaringer.

§ 4-3 Sanksjoner

Ved overtredelse av forpliktelser nedfelt i konsesjonsvilkårene eller i lovgivning om kringkastingsvirksomhet vil konsesjonæren kunne bli ilagt sanksjoner etter det til en hver tid gjeldende kringkastingsregelverk.

Fotnoter

1.

Jfr. vedtak fra Kultur- og kirkedepartementet av 07.07.2003.

Til forsiden