St.meld. nr. 30 (2006-2007)

Kringkasting i en digital fremtid

Til innholdsfortegnelse

6 Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013

Med hjemmel i § 2-1, 1. og 2. ledd i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting har Kultur- og kirkedepartementet 27. juni 2003 fastsatt følgende vilkår for P4 Radio Hele Norge ASAs konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert radio i FM-båndet:

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

§ 1-1 Formål

Konsesjonens formål er å fastsette plikter og rettigheter som bidrar til at konsesjonæren utøver sin rett og plikt til å sende riksdekkende reklamefinansiert radio på en måte som i størst mulig grad bidrar til at norske radiolyttere får et enkelt tilgjengelig, bredt og kvalitativt høyverdig radiotilbud som ivaretar hensynet til alle grupper i det norske samfunnet.

§ 1-2 Konsesjonsperiode

Konsesjonen gjelder fra og med 1. januar 2004 til og med 31. desember 2013. Dersom staten ser det som hensiktsmessig å kunngjøre konsesjonen for en ny periode med start i 2014, skal spørsmålet om hvem som får konsesjonen være avgjort senest 9 måneder før inneværende konsesjonsperiode utløper.

Departementet fastsetter prosedyrene for en eventuell utlysning og tildeling. Nåværende konsesjonær har ikke krav på noe fortrinn fremfor andre søkere ved tildeling av ny konsesjon.

Konsesjonen kan ikke overdras uten at det innhentes samtykke fra departementet. Ved konkurs eller avvikling av selskapet faller konsesjonen tilbake til staten.

§ 1-3 Forholdet til andre radiokonsesjoner

Konsesjonæren kan ikke inneha annen konsesjon for analog riksdekkende, reklamefinansiert radio. Konsesjonen som gir rett til å sende i det femte riksnettet faller bort med umiddelbar virkning i det øyeblikk konsesjonæren eventuelt kommer i besittelse av slik konsesjon som nevnt i første punktum.

§ 1-4 Bruk av sendetiden

Konsesjonæren plikter å opprettholde kontinuerlige sendinger fra 1. januar 2004 og ut konsesjonsperioden.

§ 1-5 Lokalisering m.v.

Konsesjonærens hovedkontor og den sentrale redaksjonen skal ligge på Lillehammer. Det er en forutsetning for konsesjonen at konsesjonærens sendinger hører inn under norsk jurisdiksjon.

§ 1-6 Frekvensrettigheter

Konsesjonæren får rett til å distribuere sine sendinger i det femte riksnettet i FM-båndet fra 1. januar 2004. Dette nettet er definert gjennom Post- og teletilsynets frekvensplan som følger som vedlegg til konsesjonen (vedlegg 2).

I Post- og teletilsynets frekvensplan legges det opp til et nett med ca. 60 prosent befolkningsdekning beregnet på grunnlag av mobilt mottak. Det vil være mulig for konsesjonæren å oppnå en noe høyere dekning ved å investere i laveffektsendere med begrenset rekkevidde. Dette er sendere som benytter frekvenser som i utgangspunktet ikke inngår i Post- og teletilsynets frekvensplan. Frem til utgangen av 2004 vil konsesjonæren ha fortrinnsrett til disse frekvensene forutsatt at dette ikke innvirker negativt på frekvensbruken til lokalradioene, Kanal4, NRKs radiokanaler i FM-båndet, samt radiokanaler som sender i DAB-nettet. Dersom konsesjonæren skulle ønske tilgang til ytterligere frekvenser etter utgangen av 2004 må dette balanseres mot ønskene til andre interessenter på radiofeltet, særlig lokalradioene, Kanal 4 og NRK.

§ 1-7 Dekningsgrad

Konsesjonærens radiosendinger skal dekke minimum 50 prosent av befolkningen via sendere i FM-båndet innen 1. januar 2005. Innen 1. januar 2006 og ut konsesjonsperioden skal konsesjonærens radiosendinger dekke minimum 60 prosent av befolkningen via sendere i FM-båndet. Konsesjonæren må selv forhandle frem avtale om distribusjon.

Konsesjonæren skal ha dekning i alle landets fylker.

Departementet kan fravike kravet til dekningsgrad for sendingene i FM-båndet lokalt, regionalt eller nasjonalt dersom utviklingen av digitale løsninger innebærer at en vesentlig del av befolkningen i de relevante områdene mottar konsesjonærens sendinger digitalt.

Hvis konsesjonæren i perioden helt eller delvis avslutter utsendelse via FM-båndet, er de frekvensressursene som da frigjøres ikke lenger reservert for konsesjonæren.

§ 1-8 Endringer i sendernettet i konsesjonsperioden

Konsesjonæren må akseptere eventuelle endringer i sendernettets struktur og sammensetning og må selv bære de kostnader som måtte følge på grunn av dette.

§ 1-9 Melding om virksomheten

Konsesjonæren skal hvert år innen utgangen av april fra og med 2005 legge frem for Kultur- og kirkedepartementet eller den departementet bestemmer en årlig melding som inneholder rapport om virksomheten i det foregående driftsår, herunder et allmennkringkasterregnskap (jf. § 1-10)

 • oppdaterte planer for det inneværende driftsår

 • hovedtrekkene i selskapets planer for det kommende år

 • skisse til tiltak de neste tre til fem år, eller eventuelt frem til utløpet av konsesjonsperioden

Hvis meldingen inneholder informasjon som vil være omfattet av regler om taushetsplikt, skal konsesjonæren ved innsending opplyse hvilke deler av materialet konsesjonæren anser inneholder slik informasjon. Kultur- og kirkedepartementet vil unnta disse delene fra offentlighet i den grad dette følger av offentlighetsloven og forvaltningsloven.

§ 1-10 Allmennkringkasterregnskap

Som en del av den årlige meldingen (jf. § 1-9) skal konsesjonæren hvert år utarbeide et allmennkringkasterregnskap. Regnskapet skal inneholde en redegjørelse for hvordan programkravene i konsesjonen er oppfylt, jf. kapittel 3 og konsesjonssøknaden (jf. vedlegg 1).

Den kvantitative delen av regnskapet skal baseres på de planene om programleveranser som konsesjonæren har gitt på sidene 8 og 11 i konsesjonssøknaden (jf. vedlegg 1).

Regnskapet skal også inneholde en redegjørelse for konsesjonærens vurdering av kvaliteten på det materialet som er sendt.

Departementet kan fastsette nærmere rutiner for hvordan regnskapet skal revideres og kan kreve at konsesjonæren gir ytterligere opplysninger for å kontrollere om allmennkringkastingskravene og løftene i konsesjonssøknaden er oppfylt.

Konsesjonæren skal sørge for at regnskapet med eventuelle uttalelser er lett tilgjengelig for allmennheten.

§ 1-11 Beredskap

Konsesjonæren plikter å treffe særskilte beredskapstiltak for å sikre at informasjon fra myndighetene når befolkningen under beredskap og krig. Nærmere tiltak kan reguleres i forskrift eller i egen avtale med Kultur- og kirkedepartementet.

Konsesjonæren skal samarbeide med Norsk rikskringkasting når det gjelder beredskapsplanlegging og plikter å rette seg etter de retningslinjer som staten eventuelt fastsetter.

Kapittel 2 – Konsesjonsvederlag

§ 2-1 Engangsvederlag

Ved tildeling av konsesjonen skal det betales et engangsvederlag stort 90 mill. kroner. Beløpet forfaller til betaling én måned etter datoen for tildelingsvedtaket. Ved for sen betaling skal det svares renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

Kapittel 3 – Programkrav

§ 3-1 Redaksjonelle prinsipper

Konsesjonæren skal utøve sin programvirksomhet etter prinsippene for ytringsfrihet og redaksjonell selvstendighet. Konsesjonæren skal opptre fullt ut uavhengig av eierne, eller andre interessegrupper av politisk, økonomisk eller annen karakter.

§ 3-2 Overordnede krav til sendingene

Konsesjonærens sendinger skal være basert på prinsippene for allmennkringkasting, med egenproduserte nyhets- og aktualitetssendinger og med en tydelig kulturprofil som reflekterer uttrykksmangfoldet i norsk og internasjonalt kulturliv. Dette innebærer blant annet at sendeflaten skal

 1. ha tematisk og sjangermessig bredde, både hva gjelder sammensetningen av programkategorier og innenfor den enkelte programkategori

 2. inneholde programmer og musikk for både brede og smale lyttergrupper samt programmer som appellerer til ulike aldersgrupper

 3. ha et analytisk, kritisk og fordypende perspektiv

 4. bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur

Konsesjonæren skal for øvrig gjennom sine sendinger oppfylle alle de redaksjonelle planer og forpliktelser som følger av konsesjonssøknaden. Søknaden er en del av konsesjonsvilkårene og er tatt inn som vedlegg 1 til konsesjonen. Nedenfor er visse spesifikke programkrav fremhevet særskilt. I den grad forpliktelsene i §§ 3-3 til 3-5 er mer omfattende enn det som fremgår av konsesjonssøknaden, er det forpliktelsene fastsatt i konsesjonsvilkårene som skal gjelde.

§ 3-3 Spesifikke krav til nyhets- og aktualitetssendingene

Konsesjonæren skal ha en egen nyhetsredaksjon og skal tilby faste, egenproduserte nyhetsbulletiner gjennom hele dagen.

For nyhets- og aktualitetssendingene gjelder følgende krav:

 • Nyhets- og aktualitetssendingene skal ha et analytisk, kritisk og fordypende perspektiv

 • Nyhets- og aktualitetssendingene skal dekke både norske og internasjonale nyheter og aktualiteter

c) Det skal være minst to daglige nyhetssendinger på samisk

§ 3-4 Spesifikke krav til kultursendingene

For kultursendingene gjelder følgende krav:

 1. Dekningen av ulike kulturuttrykk skal være preget av bredde og variasjon. Også smale kulturuttrykk skal vies oppmerksomhet

 2. Kultursendingene skal ha et analytisk, kritisk og fordypende perspektiv.

 3. Kultursendingene skal dekke både norsk og internasjonalt kulturliv

 4. Konsesjonæren skal spille minimum 35 % norsk musikk

§ 3-5 Bruk av målformer og dialekter

Konsesjonæren skal benytte begge de offisielle norske målformene og skal tilstrebe en bred sammensetning av dialekter fra hele landet.

Kapittel 4 – Endringer, presiseringer og sanksjoner

§ 4-1 Endringer i konsesjonsvilkårene

Om det anses nødvendig på grunn av viktige samfunnshensyn, internasjonale forpliktelser eller nasjonal lovgivning, kan Kultur- og kirkedepartementet foreta endringer eller tillegg i disse konsesjonsvilkår.

§ 4-2 Presiseringer av konsesjonsvilkårene

Dersom det oppstår tvil om forståelsen av denne konsesjonen eller konsesjonsvilkårene, kan Kultur- og kirkedepartementet foreta nødvendige presiseringer og avklaringer.

§ 4-3 Sanksjoner

Ved overtredelse av forpliktelser nedfelt i konsesjonsvilkårene eller i lovgivning om kringkastingsvirksomhet vil konsesjonæren kunne bli ilagt sanksjoner etter det til en hver tid gjeldende kringkastingsregelverk.

Vedlegg:

 1. Søknad av 30. april 2003 fra P4 Radio Hele Norge ASA

 2. Post- og teletilsynets foreløpige frekvensplan for det femte riksnettet i FM-båndet

Til forsiden