St.meld. nr. 30 (2006-2007)

Kringkasting i en digital fremtid

Til innholdsfortegnelse

3 Vedtekter for NRK AS

fastsatt i konstituerende generalforsamling 30. april 1996, endret i generalforsamling 20. juni 2002, endret i generalforsamling 14. juni 2004, endret i generalforsamling 21. juni 2005, endret i ekstraordinær generalforsamling 7. oktober 2005.

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Norsk rikskringkasting AS.

§ 2 Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3 Selskapets formål

§ 3-1 Formål

NRKs formål er å tilby allmennkringkasting for hele Norges befolkning i radio og fjernsyn samt på øvrige medieplattformer.

§ 3-2 NRKs virksomhet

NRKs allmennkringkastingsvirksomhet skal utgjøre:

 • Kjernevirksomhet i form av fjernsynskanalene NRK1 og NRK2 og radiokanalene P1, P2 og P3.

 • Annen redaksjonell virksomhet som omfatter tekst-tv, Internett og andre medieplattformer som egner seg til formidling av redaksjonelt innhold.

Selskapet kan i tillegg drive kommersiell virksomhet med formål å skape inntekter til allmennkringkastingsvirksomheten, jf. kringkastingsloven § 6-4.

§ 3-3 Overordnede krav til NRKs allmennkringkastingstilbud

Det samlede allmennkringkastingstilbud skal via fjernsyn, radio og interaktive medier eller liknende sikre den norske befolkning et bredt tilbud av programmer og tjenester. I tilbudet skal det tilstrebes høy kvalitet, allsidighet og mangfold. I tilbudet skal det legges avgjørende vekt på hensynet til informasjons- og ytringsfrihet og de demokratiske grunnverdier. Ved informasjonsformidlingen skal det legges vekt på saklighet, analytisk tilnærming, redaksjonell uavhengighet og upartiskhet. Virksomheten skal sikre befolkningen adgang til vesentlig samfunnsinformasjon og debatt. Den skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur. Virksomheten skal preges av høy etisk standard og over tid være balansert.

§ 3-4 NRKs kjernevirksomhet

I sin kjernevirksomhet skal NRKs programtilbud:

 • ha tematisk og sjangermessig bredde, både når det gjelder sammensetning av programkategorier og sammensetning innenfor den enkelte programkategori.

 • inneholde programmer som er informerende og utviklende, og som øker befolkningens allmennkunnskap.

 • ha et innhold som appellerer til brede lag av befolkningen og som ivaretar interessene til minoriteter og særskilte grupper.

 • i hovedsak bestå av norskspråklige sendinger. Begge de offisielle målformene skal benyttes. Minst 25 pst. av verbalinnslagene skal være på nynorsk.

 • samlet ha en bred samfunnsmessig dekning og således avspeile mangfoldet av kultur, livssyn og levevilkår som finnes i de forskjellige delene av landet.

NRK skal holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk.

NRK skal i sin kjernevirksomhet legge særlig vekt på sin rolle som utvikler og formidler av norsk og samisk kunst og kultur.

Allmennkringkastingstilbudet i fjernsyn skal gjøres tilgjengelig for døve og hørselshemmede ved at NRK skal ta sikte på at alle programmene skal tekstes.

§ 3-5 Programkrav

NRKs samlede riksdekkende programtilbud skal både i radio og fjernsyn i det minste inneholde:

 1. Daglige egenproduserte nyhetssendinger.

 2. Daglige norskspråklige programmer for barn under 12 år.

 3. Daglige sendinger for den samiske befolkning

 4. Jevnlige aktualitets- og dokumentarprogrammer

 5. Jevnlige norskspråklige programmer for unge.

 6. Jevnlige programmer for barn og unge på samisk.

 7. Programmer for nasjonale og språklige minoriteter

 8. Programmer som gjenspeiler mangfoldet i norsk kulturliv.

 9. Livssynsprogrammer og religiøse programmer.

 10. Formidling og produksjon av drama som gjenspeiler norsk språk, identitet og kultur.

 11. Formidling og produksjon av norsk musikk. Minst 35 pst. av sendingene skal bestå av norsk musikk.

 12. Underholdningsprogram.

 13. Sportssendinger som dekker både bredden i norsk idrettsliv – herunder funksjonshemmedes idrettsutøvelse – og store idrettsbegivenheter.

 14. Formidling av scenekunst og musikk fra statlig finansierte kulturinstitusjoner.

 15. Regional programvirksomhet, herunder daglige egenproduserte distriktssendinger.

§ 3-6 Allmennkringkastingsregnskap

NRK skal hvert år innen utgangen av april utarbeide et allmennkringkastingsregnskap. Regnskapet skal redegjøre for selskapets programvirksomhet i det foregående år, relatert til de forpliktelser som er fastsatt i § 3-4 og § 3-5.

§ 4 Aksjekapital og gjeld

Selskapets aksjekapital er kr 1 000 000 000 fordelt på 1 000 000 aksjer, hver pålydende kr 1 000.

NRKs gjeld og garantiansvar må ikke overstige 50 pst. av de samlede årlige lisensinntekter og skal uavhengig av dette oppad være begrenset til summen av aksjekapital og fonds. Forhåndsinnbetalt kringkastingsavgift inngår ikke som en del av NRKs gjeld og garantiansvar i denne sammenheng. 1

Dersom selskapet oppløses/likvideres skal eventuelt likvidasjonsoverskudd og formue tilfalle staten.

§ 5 Styret

Styret har ni medlemmer. Seks medlemmer, herunder styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Generalforsamlingen kan velge to varamedlemmer til disse.

Tre styremedlemmer med varamedlemmer velges ved direkte valg av og blant de ansatte etter reglene i aksjeloven § 8-17, jf. § 18-3 første ledd og forskrifter til aksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.m.

§ 6 Selskapets firma

Selskapets firma tegnes i fellesskap av styrelederen og ett styremedlem.

§ 7 Kringkastingssjefen

Styret tilsetter kringkastingssjefen som er selskapets administrerende direktør og fastsetter dennes lønn. Kringkastingssjefen tilsettes for en periode på seks år som kan forlenges med ytterligere en periode på seks år.

§ 8 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamlingen skal årsoppgjøret og revisjonsberetningen legges frem og følgende spørsmål skal behandles og avgjøres.

 1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.

 2. Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.

 3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Norsk rikskringkasting AS kan med samtykke fra generalforsamlingen opprette datterselskaper eller delta i andre selskaper som driver annen type virksomhet enn allmennkringkasting.

§ 9 Styrets oppgaver

Styret skal forelegge for generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, alle saker som antas å være av vesentlig, prinsipiell, politisk eller samfunnsmessig betydning.

Styret skal hvert år framlegge for generalforsamlingen en plan for virksomheten i selskapet med datterselskaper, som foruten saker som nevnt i første ledd skal omfatte bl.a. følgende saker:

 1. Selskapets og datterselskapenes hovedvirksomhet i de kommende år, herunder større omorganiseringen, endringer i den distriktsmessige profil, videreutvikling av eksisterende virksomheter og utvikling av nye virksomheter.

 2. Selskapets økonomiske utvikling

 3. Vesentlige investeringer, med finansieringsplaner for disse.

 4. Forslag til kringkastingsavgift.

Styret skal forelegge for generalforsamlingen vesentlige endringer i slike planer som tidligere er forelagt generalforsamlingen.

Styret skal forelegge for generalforsamlingen kjøp, salg eller pantsetting av fast eiendom til en verdi av 25 mill. kroner eller mer.

Styret skal forelegge for generalforsamlingen salg eller pantsetting av driftsrelaterte faste eiendommer dersom transaksjonen kan få betydning for NRKs programvirksomhet.

Saker som styret skal forelegge for generalforsamlingen etter første, andre, tredje, fjerde og femte ledd skal være behandlet av generalforsamlingen før styret treffer endelig vedtak i saken.

Årsregnskap og øvrige sakspapirer skal være eier i hende senest fire uker før avholdelse av ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen avgjør selv om den vil realitetsbehandle saker som den får seg forelagt etter denne paragraf.

Fotnoter

1.

Siste setning føyd til i generalforsamling 21. juni 2005.

Til forsiden