St.meld. nr. 30 (2006-2007)

Kringkasting i en digital fremtid

Til innholdsfortegnelse

7 Forkortelser, ord og uttrykk

3GBetegnelse for et tredjegenerasjons mobilnettverk, som kjennetegnes ved at den samtidig kan overføre taledata og andre datatjenester.
AAC+Advanced Audio Coding, komprimeringsalgoritme som reduserer betydelig mengden av data som trengs for å gjengi lyd blant annet ved å ta bort lydelementer som er overflødig eller som ikke kan oppfattes.
AM-båndetElektromagnetisk frekvensbånd som strekker seg fra 0–30 MHz.
BitrateHastigheten som digital informasjon sendes med over en bestemt kommunikasjonskanal.
Bit/sBit per sekund, måleenhet for dataoverføring. Står for mengden informasjon som overføres pr. tidsenhet i et digitalt system. Angis ofte i kbit/s (1 kbit/s =1000 bit/s) eller Mbit/s (1 mbit/s=1 000 000 bit/s).
BredbåndKommunikasjonslinje med mulighet for overføring av større datamengder per tidsenhet enn for eksempel ISDN linjer eller oppringt samband.
BåndbreddeBåndbredden angir størrelsen på overføringskapasitet. Dess større båndbredde dess raskere overføring.
DABDigital Audio Broadcasting, – teknologi for kringkasting av lyd som benyttes til overføring av digital radio.
DAB+Nyere versjon av DAB med MPEG-4-basert komprimeringssystem og bedre koding for feilkorrigering. Gir bedre frekvensutnyttelse enn vanlig DAB.
DigitaliseringOmgjøring av informasjon som finnes i analog format til et digitalt format med sikte på bearbeiding, distribusjon eller lagring.
Digital fjernsynsmottakerApparat som kan ta imot og dekode digitale fjernsynssignaler til analoge.
DistribusjonsplattformFellesbetegnelse for ulike infrastrukturer som kan formidle bl.a. digitalt radio- og fjernsynsinnhold, dvs. bakkesendernett, satellittdistribusjon, kabel-tv-nett, bredbåndsnett.
DMBDigital Multimedia Broadcasting, standard for kringkasting av multimedia (radio, fjernsyn og data) til mobile enheter. DMB kan distribueres i bakkenett (T-DMB) eller satellitt (S-DMB).
DRMDigital Radio Mondiale, system for digital radio som benytter frekvensområdet under 30 MHz.
DTTDigital Terrestrial Transmission. Se også Digitalt bakkenett og DVB-T.
DVBDigital Video Broadcasting. Organisasjon som utvikler digitale fjernsynsstandarder.
DVB-CDigital Video Broadcasting – Cable.
DVB-HDigital Video Broadcasting – Handheld. Videreutvikling av DVB-T spesielt beregnet for håndholdte apparater, gjerne i kombinasjon med mobiltelefon GMTS/UMTS.
DVB-SDigital Video Broadcasting – Satellite.
DVB-TDigital Video Broadcasting – Terrestrial (DTT). Standard utviklet av DVB-konsortiet for bakkebasert digital-tv. Se også Digitalt bakkenett og DTT.
EBUEuropean Broadcasting Union – den europeiske kringkastingsunion.
EKOMElektronisk kommunikasjon. Norge er gjennom EØS-avtalen bundet av EUs direktiver om elektronisk kommunikasjon. Dette er gjennomført i norsk lov gjennom lov om elektronisk kommunikasjon.
EPGElektronisk programguide. Sendeinformasjon og tilleggsinformasjon på skjermen (mulig både for radio og tv) om pågående og kommende program. Gir brukeren mulighet til å orientere seg og navigere på skjermen innenfor tilbudet av programmer og tilleggstjenester.
FM-båndetElektromagnetisk frekvensbånd som strekker seg fra 87,5–108 MHz. FM-båndet benyttes i dag hovedsakelig til radiosendinger i FM
HDTVHigh Definition Television. Høyoppløsningsfjernsyn. Fjernsynsteknologi som gir høyere bildekvalitet enn tradisjonelt standardoppløsningsfjernsyn (SDTV).
Ikke-lineære tjenesterTjenester der brukeren bestemmer tidspunktet for når et program sendes, basert på et innholdstilbud fra tjenestetilbyderen. Et eksempel på dette er video-på-bestilling (VOD).
IKTInformasjons- og kommunikasjonsteknologi.
InteraktivitetI tv-sammenheng brukt om utnyttelse av digitale tilleggstjenester som lades og startes i digital-tv-boksen, og som gir toveis kommunikasjon mellom bruker og kringkaster ved hjelp av en returkanal.
InternettEr et stort og åpent internasjonalt datanettverk, som består av tusenvis av mindre nettverk over hele verden. Kommunikasjon over Internett foregår ved hjelp av pakkesvitsjing, dvs. at informasjon deles opp i pakker som blir sendt ulike veier mellom knutepunkt i et nettverk. En rekke ulike tjenester blir tilbudt via Internett, m.a. overføring av datafiler (FTP), elektronisk post, World Wide Web mv.
IPTVInternet Protocol Television. Fjernsyn som benytter pakkesvitsjing for å overføre signalet fra sender til mange brukere samtidig.
KonvergensEndringsprosess som består i at sektorgrenser innen IKT svekkes slik at tjenester, teknologier, nettverk, terminaler tenderer mot å smelte sammen («konvergerer»).
KringkastingSamtidig utsendelse av programinnhold fra én avsender til flere mottakere (tradisjonell radio – og fjernsynsdistribusjon).
KrypteringTeknikk som «stokker om» på informasjon slik at den er uleselig for mottakere som ikke har en nøkkel som kan dekryptere informasjonen.
L-båndFrekvensområdet 1452–1492 MHz. Norge har fått koordinert en frekvensblokk (lokaldekning) for DAB i L-båndet (gjennom Maastricht-avtalen fra 2002).
LCDLiquid crystal display («flytende-krystall-skjerm») er en flatskjerm bestående av et panel oppstilt foran en lyskilde eller reflektor.
MediesenterApparat som forener ulike medier som tv, radio, musikk, lokalt lagret innhold og Internett i en sentral enhet. Hovedprinsippet er at alle medier som er i bruk i et hjem, samles i én terminal (som kan betjene flere terminaler enten via kabel eller trådløst).
MMSMultimedia Messaging Service. Gjør det mulig å sende tekst, foto, lyd og animasjoner med mobiltelefon.
MPEGMoving Pictures Experts Group. Arbeidsgruppe underlagt den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og IEC (International Electrotechnical Commission) og som utvikler standarder for bilde- og lydkomprimering ved digital overføring.
MP3Digital musikkbærer/spiller.
MultiplekserUtstyr som samler flere inngående signaler (fjernsyn og annet innhold), pakker og formidler disse videre i et enkelt utgående signal.
MultipleksoperatørMultipleksoperatøren er den aktøren som har ansvaret for sammensetningen av kanaler og tjenester innenfor en signalpakke (multipleks). Kringkasterne må inngå avtale med multipleksoperatøren om distribusjon og fordeling av sendekapasitet.
Must carryFormidlingsplikt. Lovhjemlet forpliktelse til å formidle nærmere angitt innhold.
Personal Video RecorderDigital opptaker (PVR). Digital-tv-mottaker med opptaksfunksjon til harddisk (magnetplatelager).
PlasmaskjermEn flatskjerm der hver piksel består av tre små lysrør; et rødt, et grønt og et blått. Plasmaskjermen har fått navnet sitt fra lysrørets virkemåte: den ioniserte strømførende gassen i et lysrør kalles et plasma.
PlattformoperatørAktør som er ansvarlig for en distribusjonsplattform.
PodcastingEn podcast er et program som publiseres på Internett, og som er tilgjengelig for nedlasting til mobile lagringsmedier.
ProduktplasseringNæringslivsinteresser får plassert sine produkter i en kringkasters redaksjonelle innhold mot betaling.
Public Service BroadcastingDet engelske begrepet for allmennkringkasting, ofte forkortet til PSB. Se nærmere redegjørelse for begrepet i pkt. 4.1.
RDSRadio Data System. Standard for å sende små mengder digital informasjon, slik som trafikkinformasjon, tidsanvisning og identifisering av radiostasjon mv., over konvensjonelle FM-sendinger.
SatellittskyggeEt område der det ikke er fri sikt mellom en mottakers parabolantenne og den aktuelle kringkastingssatellitten over ekvator. Antennen kan dermed ikke ta inn signalene fra satellitten.
SignalpakkeBetegnelse som benyttes om de kanalene som pakkes sammen i en multiplekser eller den kapasiteten en multiplekser kan bære.
SimulcastParallellsending/dobbeldistribusjon. Samme program sendes samtidig over mer enn én overføringsteknologi, f.eks. både analogt og digitalt.
Spin-offProdukter for salg som er utviklet med utspring i f.eks. film eller tv-programmer, dvs. kommersielle tilleggsprodukter.
Split screenInnebærer at skjermbildet deles, ved at det vises f.eks. tilleggsinformasjon, sms-tjenester og reklame parallelt med det redaksjonelle innholdet.
SponsingSponsing kjennetegnes ved at en person eller virksomhet som ikke selv er engasjert i programproduksjon yter et direkte eller indirekte tilskudd av økonomisk verdi til en programprodusent.
StreamingKontinuerlig datastrøm. Nedlasting av tjenester fra Internett uten at det lagres en varig kopi av innholdet lokalt hos brukeren.
TilgjengelighetSikkerhet for at en tjeneste oppfyller bestemte krav til stabilitet, slik at aktuell informasjon er tilgjengelig ved behov.
UHFUltra High Frequency (frekvensbåndet 300–3000 MHz).
UMTSBredbånds mobilnett. Universal Mobile Telecommunications System er et av systema for tredje generasjons mobiltelefoni og skal kunne gi datakapasitet opp til 2 Mbit/s for stasjonære brukere (teoretisk), og 384 kbit/s for brukere i bevegelse. I tillegg til å overføre tale og data vil UMTS gjøre det mulig å sende og ta imot bilder, grafikk, video og annen bredbåndskommunikasjon via mobiltelefon.
Vertikal integrasjonEiermessig integrasjon eller samarbeid mellom aktører på ulike ledd i verdikjeden, f.eks. av distributører, kringkastere og andre innholdsprodusenter
VHFVery High Frequency (høyfrekvens 30–300 MHz).
Video-på-bestillingVideo on demand (VOD). På norsk også kalt «klikkefilm». Kjøp eller leie av audiovisuelt innhold der utsendelse bestilles av kunden.
Web-tvFjernsyn på pc. Innebærer at programmene streames til den enkelte som en individuell tjeneste. Rettslig sett er web-tv vanligvis ikke «kringkasting», med mindre innholdet sendes ut samtidig til mange ulike brukere.
Til dokumentets forside