St.meld. nr. 30 (2006-2007)

Kringkasting i en digital fremtid

Til innholdsfortegnelse

7 Forkortelser, ord og uttrykk

3G Betegnelse for et tredjegenerasjons mobilnettverk, som kjennetegnes ved at den samtidig kan overføre taledata og andre datatjenester.
AAC+ Advanced Audio Coding, komprimeringsalgoritme som reduserer betydelig mengden av data som trengs for å gjengi lyd blant annet ved å ta bort lydelementer som er overflødig eller som ikke kan oppfattes.
AM-båndet Elektromagnetisk frekvensbånd som strekker seg fra 0–30 MHz.
Bitrate Hastigheten som digital informasjon sendes med over en bestemt kommunikasjonskanal.
Bit/s Bit per sekund, måleenhet for dataoverføring. Står for mengden informasjon som overføres pr. tidsenhet i et digitalt system. Angis ofte i kbit/s (1 kbit/s =1000 bit/s) eller Mbit/s (1 mbit/s=1 000 000 bit/s).
Bredbånd Kommunikasjonslinje med mulighet for overføring av større datamengder per tidsenhet enn for eksempel ISDN linjer eller oppringt samband.
Båndbredde Båndbredden angir størrelsen på overføringskapasitet. Dess større båndbredde dess raskere overføring.
DAB Digital Audio Broadcasting, – teknologi for kringkasting av lyd som benyttes til overføring av digital radio.
DAB+ Nyere versjon av DAB med MPEG-4-basert komprimeringssystem og bedre koding for feilkorrigering. Gir bedre frekvensutnyttelse enn vanlig DAB.
Digitalisering Omgjøring av informasjon som finnes i analog format til et digitalt format med sikte på bearbeiding, distribusjon eller lagring.
Digital fjernsynsmottaker Apparat som kan ta imot og dekode digitale fjernsynssignaler til analoge.
Distribusjonsplattform Fellesbetegnelse for ulike infrastrukturer som kan formidle bl.a. digitalt radio- og fjernsynsinnhold, dvs. bakkesendernett, satellittdistribusjon, kabel-tv-nett, bredbåndsnett.
DMB Digital Multimedia Broadcasting, standard for kringkasting av multimedia (radio, fjernsyn og data) til mobile enheter. DMB kan distribueres i bakkenett (T-DMB) eller satellitt (S-DMB).
DRM Digital Radio Mondiale, system for digital radio som benytter frekvensområdet under 30 MHz.
DTT Digital Terrestrial Transmission. Se også Digitalt bakkenett og DVB-T.
DVB Digital Video Broadcasting. Organisasjon som utvikler digitale fjernsynsstandarder.
DVB-C Digital Video Broadcasting – Cable.
DVB-H Digital Video Broadcasting – Handheld. Videreutvikling av DVB-T spesielt beregnet for håndholdte apparater, gjerne i kombinasjon med mobiltelefon GMTS/UMTS.
DVB-S Digital Video Broadcasting – Satellite.
DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DTT). Standard utviklet av DVB-konsortiet for bakkebasert digital-tv. Se også Digitalt bakkenett og DTT.
EBU European Broadcasting Union – den europeiske kringkastingsunion.
EKOM Elektronisk kommunikasjon. Norge er gjennom EØS-avtalen bundet av EUs direktiver om elektronisk kommunikasjon. Dette er gjennomført i norsk lov gjennom lov om elektronisk kommunikasjon.
EPG Elektronisk programguide. Sendeinformasjon og tilleggsinformasjon på skjermen (mulig både for radio og tv) om pågående og kommende program. Gir brukeren mulighet til å orientere seg og navigere på skjermen innenfor tilbudet av programmer og tilleggstjenester.
FM-båndet Elektromagnetisk frekvensbånd som strekker seg fra 87,5–108 MHz. FM-båndet benyttes i dag hovedsakelig til radiosendinger i FM
HDTV High Definition Television. Høyoppløsningsfjernsyn. Fjernsynsteknologi som gir høyere bildekvalitet enn tradisjonelt standardoppløsningsfjernsyn (SDTV).
Ikke-lineære tjenester Tjenester der brukeren bestemmer tidspunktet for når et program sendes, basert på et innholdstilbud fra tjenestetilbyderen. Et eksempel på dette er video-på-bestilling (VOD).
IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
Interaktivitet I tv-sammenheng brukt om utnyttelse av digitale tilleggstjenester som lades og startes i digital-tv-boksen, og som gir toveis kommunikasjon mellom bruker og kringkaster ved hjelp av en returkanal.
Internett Er et stort og åpent internasjonalt datanettverk, som består av tusenvis av mindre nettverk over hele verden. Kommunikasjon over Internett foregår ved hjelp av pakkesvitsjing, dvs. at informasjon deles opp i pakker som blir sendt ulike veier mellom knutepunkt i et nettverk. En rekke ulike tjenester blir tilbudt via Internett, m.a. overføring av datafiler (FTP), elektronisk post, World Wide Web mv.
IPTV Internet Protocol Television. Fjernsyn som benytter pakkesvitsjing for å overføre signalet fra sender til mange brukere samtidig.
Konvergens Endringsprosess som består i at sektorgrenser innen IKT svekkes slik at tjenester, teknologier, nettverk, terminaler tenderer mot å smelte sammen («konvergerer»).
Kringkasting Samtidig utsendelse av programinnhold fra én avsender til flere mottakere (tradisjonell radio – og fjernsynsdistribusjon).
Kryptering Teknikk som «stokker om» på informasjon slik at den er uleselig for mottakere som ikke har en nøkkel som kan dekryptere informasjonen.
L-bånd Frekvensområdet 1452–1492 MHz. Norge har fått koordinert en frekvensblokk (lokaldekning) for DAB i L-båndet (gjennom Maastricht-avtalen fra 2002).
LCD Liquid crystal display («flytende-krystall-skjerm») er en flatskjerm bestående av et panel oppstilt foran en lyskilde eller reflektor.
Mediesenter Apparat som forener ulike medier som tv, radio, musikk, lokalt lagret innhold og Internett i en sentral enhet. Hovedprinsippet er at alle medier som er i bruk i et hjem, samles i én terminal (som kan betjene flere terminaler enten via kabel eller trådløst).
MMS Multimedia Messaging Service. Gjør det mulig å sende tekst, foto, lyd og animasjoner med mobiltelefon.
MPEG Moving Pictures Experts Group. Arbeidsgruppe underlagt den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og IEC (International Electrotechnical Commission) og som utvikler standarder for bilde- og lydkomprimering ved digital overføring.
MP3 Digital musikkbærer/spiller.
Multiplekser Utstyr som samler flere inngående signaler (fjernsyn og annet innhold), pakker og formidler disse videre i et enkelt utgående signal.
Multipleksoperatør Multipleksoperatøren er den aktøren som har ansvaret for sammensetningen av kanaler og tjenester innenfor en signalpakke (multipleks). Kringkasterne må inngå avtale med multipleksoperatøren om distribusjon og fordeling av sendekapasitet.
Must carry Formidlingsplikt. Lovhjemlet forpliktelse til å formidle nærmere angitt innhold.
Personal Video Recorder Digital opptaker (PVR). Digital-tv-mottaker med opptaksfunksjon til harddisk (magnetplatelager).
Plasmaskjerm En flatskjerm der hver piksel består av tre små lysrør; et rødt, et grønt og et blått. Plasmaskjermen har fått navnet sitt fra lysrørets virkemåte: den ioniserte strømførende gassen i et lysrør kalles et plasma.
Plattformoperatør Aktør som er ansvarlig for en distribusjonsplattform.
Podcasting En podcast er et program som publiseres på Internett, og som er tilgjengelig for nedlasting til mobile lagringsmedier.
Produktplassering Næringslivsinteresser får plassert sine produkter i en kringkasters redaksjonelle innhold mot betaling.
Public Service Broadcasting Det engelske begrepet for allmennkringkasting, ofte forkortet til PSB. Se nærmere redegjørelse for begrepet i pkt. 4.1.
RDS Radio Data System. Standard for å sende små mengder digital informasjon, slik som trafikkinformasjon, tidsanvisning og identifisering av radiostasjon mv., over konvensjonelle FM-sendinger.
Satellittskygge Et område der det ikke er fri sikt mellom en mottakers parabolantenne og den aktuelle kringkastingssatellitten over ekvator. Antennen kan dermed ikke ta inn signalene fra satellitten.
Signalpakke Betegnelse som benyttes om de kanalene som pakkes sammen i en multiplekser eller den kapasiteten en multiplekser kan bære.
Simulcast Parallellsending/dobbeldistribusjon. Samme program sendes samtidig over mer enn én overføringsteknologi, f.eks. både analogt og digitalt.
Spin-off Produkter for salg som er utviklet med utspring i f.eks. film eller tv-programmer, dvs. kommersielle tilleggsprodukter.
Split screen Innebærer at skjermbildet deles, ved at det vises f.eks. tilleggsinformasjon, sms-tjenester og reklame parallelt med det redaksjonelle innholdet.
Sponsing Sponsing kjennetegnes ved at en person eller virksomhet som ikke selv er engasjert i programproduksjon yter et direkte eller indirekte tilskudd av økonomisk verdi til en programprodusent.
Streaming Kontinuerlig datastrøm. Nedlasting av tjenester fra Internett uten at det lagres en varig kopi av innholdet lokalt hos brukeren.
Tilgjengelighet Sikkerhet for at en tjeneste oppfyller bestemte krav til stabilitet, slik at aktuell informasjon er tilgjengelig ved behov.
UHF Ultra High Frequency (frekvensbåndet 300–3000 MHz).
UMTS Bredbånds mobilnett. Universal Mobile Telecommunications System er et av systema for tredje generasjons mobiltelefoni og skal kunne gi datakapasitet opp til 2 Mbit/s for stasjonære brukere (teoretisk), og 384 kbit/s for brukere i bevegelse. I tillegg til å overføre tale og data vil UMTS gjøre det mulig å sende og ta imot bilder, grafikk, video og annen bredbåndskommunikasjon via mobiltelefon.
Vertikal integrasjon Eiermessig integrasjon eller samarbeid mellom aktører på ulike ledd i verdikjeden, f.eks. av distributører, kringkastere og andre innholdsprodusenter
VHF Very High Frequency (høyfrekvens 30–300 MHz).
Video-på-bestilling Video on demand (VOD). På norsk også kalt «klikkefilm». Kjøp eller leie av audiovisuelt innhold der utsendelse bestilles av kunden.
Web-tv Fjernsyn på pc. Innebærer at programmene streames til den enkelte som en individuell tjeneste. Rettslig sett er web-tv vanligvis ikke «kringkasting», med mindre innholdet sendes ut samtidig til mange ulike brukere.
Til dokumentets forside