§ 4-27 Rettigheter og bruk av tvang i fosterhjem med særlige forutsetninger

Dato: 01.02.07

Vi viser til brev av 25. september 2006 vedrørende ovennevnte.

Barne- og likestillingsdepartementet er enig med fylkesmannen i at det ikke kan anvendes tvang overfor beboere i fosterhjem med særlige forutsetninger etter § 4-27. Det vises i denne forbindelse til departementets brev av 21. november 2005 hvor det fremgår at disse fosterhjemmene ikke omfattes av de generelle bestemmelsene om institusjoner etter lovens kapittel 5, og at rettighetsforskriften derfor ikke kommer til anvendelse ved plassering i slike fosterhjem.

Departementet er videre enig med fylkesmannen i at ved plasseringer etter §§ 4-24 og 4-26 gir selve plasseringsvedtaket/samtykket til tilbakehold adgang til tilbakehold og tilbakehenting ved rømming. Det samme gjelder urinprøvetaking.

Departementet har for øvrig merket seg fylkesmannens synspunkter og vil vurdere behovet for egne forskrifter om beboernes rettigheter under opphold i fosterhjem med særlige forutsetninger etter § 4-27.

Når det gjelder retningslinjer for å sikre at barn ikke plasseres i fosterhjem etter § 4-27 uten forutgående undersøkelser, har vi fått opplyst fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet at retningslinjene vil bli sendt ut i den nærmeste fremtid.