Kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøkt hvordan bærekraftsmålene tas i bruk i kommunal og regional planlegging.

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Innsatsen til kommuner og fylkeskommuner er viktig for at Norge skal nå målene. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 er det derfor lagt inn en forventing om at bærekraftmålene skal legges til grunn i planleggingen.

Nordlandsforskning har kartlagt hvordan bærekraftsmålene er tatt i bruk i den kommunale og regionale planleggingen. De har undersøkt hvordan kommunene har arbeidet med dette i praksis, og hva slags erfaringer de har gjort. Nordlandsforskning har også kartlagt hvilke verktøy og metoder som er tilgjengelige for kommunene og fylkeskommunene, og vurdert behovet for videre utviklingsarbeid.

Strekk i laget: En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging, Nordlandsforskning 2020 (pdf)