Meld. St. 24 (2012–2013)

Framtidens barnehage

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Arnesen, C.Å. (2012): Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid. Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med arbeid og utdanning. Rapport 13/2012 NIFU.

Aukrust, V.G. (2005): Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt. Rapport utarbeidet for Utdannings- og forskningsdepartementet.

Aukrust, V.G. og Rydland, V. (2009): Barnehagens kvalitet og skolefaglig læring: en kunnskapsoversikt. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 3/2009.

Aukrust, V.G. og Rydland, V. (2011): «Preschool classromm conversations as long-term resources for second language and literacy acquisition.» Journal of Applied Developmental Psychology, 32 (2011) 198-207.

Backe-Hansen, E. (2009): Å sende en bekymringsmelding – eller la det være? En kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern. Notat 6/2009, NOVA.

Bae, B. (red.) (2012): Medvirkning i barnehagen – potensialer i det uforutsette. Bergen: Fagbokforlaget.

Bakken, F. og Myklebø, S. (2010): Kontantstøttens utbredelse og foreldres preferanser for barnetilsyn. NAV-rapport 1/2010.

Barnett, W.S (2013): Getting the Facts Right om Pre-K and the President’s proposal. National Institute for Early Education Research. Rutgers-the State University of New Jersey.

Baustad, A-G. (2012): Using the Infant/Toddler Environment Rating Scale for examining the quality of care for infants and toddlers in Norwegian day care centers. Nordisk Barnehageforskning, Vol 5, Nr 2. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Bekkhus, M., Rutter, M., Maughan, B. og Borge, A.I.H. (2011): The effects of group daycare in the context of paid maternal leave and highquality provision, European Journal of Developmental Psychology, 8:6, 681-696.

Björklid, P. (2005): «Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fyfisk miljö i förskola och skola.» Forskning i fokus nr. 25, Skolverket.

Bjørnestad, E. og Samuelsson I.P. (2012): Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre år? Høgskolen i Oslo og Akershus januar 2012.

Bleses, D. m.fl. (2011): Sprogvurderingsmateriale til 3-åringe, Inden skolestart og i Børnehaveklassen. Metodisk oversikt. Center for Child Language, e-prints, No 13-2011. www.SDU.DK/CFB.

Bogen, H. og Drange, N. (2012): Gratis kjernetid. Dokumentasjon av utvalget og tilbudet til barna året før skolestart. Rapport 1. november 2012. Fafo-notat 2012:19.

Borge, A.I.H. (2009): «Vennskap», Skolepsykologi nr. 4, 2009.

Borge. L.E., Haraldsvik, M. og Nyhus, O.H. (2012): Tilskudd til ikke-kommunale barnehager: Kommunenes praktisering av forskrift om likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. SØF-rapport nr. 05/12, Senter for økonomisk forskning AS.

Bratland, K, Giæver, K., Syed, B.F. og Sandvik, M. (2012): Hvilken betydning har tospråklig assistanse for barns flerspråklige utvikling? En rapport på oppdrag fra NAFO. Høsten 2012.

Bratterud, Å., Sandseter, E.B.H. og Seland, M. (2012): Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Rapport 21/2012 Skriftserien fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge, NTNU og DMMH.

Carlson, M.A., Samuelsson, I.P. og Kärrby, G. (2001): Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola – en kunnskapsöversikt, www.skolverket.se.

Caspersen, J., Støren, L.A. og Waagene, E. (2012): Fagskoleutdannede – hvem de er og hvor de går. Rapport 31/2012 NIFU.

Cameron, D.L., Kovac, V.B. og Tveit, A.D. (2011): En undersøkelse om PP-tjenestens arbeid med barnehagen. Skriftserien nr. 155, Universitetet i Agder, Kristiansand 2011.

Dahl, V.K. (2010): Sametinget. Evaluering av Samtingets tilskudd til samiske barnehager. AsplanViak 2010.

Dalli, C., White, J., Rockel, J. og Duhn, I. (2011): Quality early childhood education for under two-yearolds: What should it look like? A literature review, Wellington, NZ: Victoria University of Wellington, Institute for early childhood studies.

Dearing, E., Zachrisson, H.D., Mykletun, A. og Toppelberg, C.O. (2012): Child Care in Norway and a Narrowing Gap in Language Skills for Children in Lower and Higher-Income Households. Presentasjon på APPAMs høstkonferanse 10. november 2012.

Dickinson, D. og Tabors, P. (red.) (2001): Beginning literacy with language. Baltimore: Paul Brooks.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2010): Difi-rapport 2010:14 Innbyggerundersøkelsen del 2.

Drange N. og Telle, K. (2011): Gratis kjernetid i barnehage: Effekt på skolekarakterene til barn frå innvandrerfamilier. Utdanning 2011. Statistisk sentralbyrå

Drugli, M.B. (2012): Liten i barnehagen. Forskning, teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm.

the Economist 2012: Starting well. Benchmarking early education across the world. A report from the Economist Intelligence Unit.

Egeberg, E. (red.) (2007): Minoritetsspråklige med særskilte behov. En bok om utredningsarbeid. Oslo: Cappelen Akademisk forlag.

Eibak, E.E. (2003): Undersøking om foreldrebetaling i barnehager, august 2003. Notater 2003/77, Statistisk sentralbyrå.

EPSI Norway (2012): EPSI studie av kundetilfredsheten. Offentlige tjenester i Norge 2012.

Fornyings-, admininstrasjons- og kirkedepartementet (2011): Handlingsplan for samiske språk – status 2010 og videre innsats 2011.

Foss, E. og Lillemyr, O.F. (red.) (2013): Til barnas beste. Veier til omsorg og lek, læring og danning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Frøyen, Y.K., Sollien, T.H. og Nyen, T. (2011): Strategi for kompetanseutvikling i barnehagen. Sluttrapport. Levert til Kunnskapsdepartementet 27.09.2011. Asplan Viak/FAFO.

Fylling I. og Handegård, T.L. (2009): Kompetanse i krysspress? Kartlegging og evaluering av PP-tjenesten. NF-rapport nr. 5/2009, Nordlandsforskning, Bodø.

Fürst, R. og Høverstad, L. (2006): Analyse av kostnader i barnehagene i 2005. Resultater fra en utvalgsundersøkelse . Oppdragsrapport til Kunnskapsdepartementet august 2006.

Gjems, L. (2011): «Hverdagssamtalene – barnehagens glemte læringsarena?» i Gjems, L. og Løkken, G. (red.): Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm.

Gjems, L. (2013): Teaching in ECE: Promoting children's language learning and cooperation on knowledge construction in everyday conversations in kindergarten, Teaching and Teacher Education, Volume 29, january 2013, Pages 39–45, online-versjon 2012: Received 1 March 2012Revised 9 July 2012Accepted 28 august 2012Available online 20 september 2012http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2012.08.008.

Gjems, L., Janssen, T.T. og Tholin, K.R. (2012): Fagsamtaler i barnehagen. Nordisk barnehageforskning 2012, vol. 5, nr. 22, s. 1-12.

Glavind, N. (2012): Dagtilbud i Danmark, Norge, Sverige og Nordrhein-Westfalen – en komparativ analyse. Bureau 2000 – Analyse og forskning, København.

Gopnik, A., Meltzoff, A. og Kuhl. P. (2004): Den lille store forskeren. Pedagogisk forum. Oslo.

Gotvassli, K-Å., Haugset, A.S., Johansen, B., Nossum, G. og Sivertsen, H. (2012): Kompetansebehov i barnehagen. En kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving. Rapport 2012/1 Trøndelag forskning og utvikling.

Greve, A. (2007): Vennskap mellom små barn i barnehage, Unipub forlag 2007, Høgskolen i Oslo.

Gudmundsdottir, G. og Hardersen, B. (2012): Småbarns digitale univers. 0-6-åringers tilgang til og bruk av digitale enheter på fritiden. Senter for IKT i utdanningen.

Gulbrandsen, L. (2002): Kvalitetssatsing i norske barnehager. Statusrapport midtveis. Temahefte 2/02, NOVA.

Gulbrandsen, L. og Sundnes, A. (2004): Fra best til bedre? Kvalitetssatsing i norske barnehager. Statusrapport ved kvalitetssatsingsperiodens slutt. Rapport 9/04, NOVA.

Gulbrandsen, L. og Eliassen, E. (2013). Kvalitetsarbeid i barnehagene. Rapport fra en undersøkelse om strukturell kvalitet høsten 2012. Rapport 1/2013. NOVA.

Gulløv, E. og Bundgaard, H. (2008): Forskel og fellesskab. Minoritetsbørn i daginstitution. København: Hans Reitzels Forlag.

Gunnes, H. (2010): Ressursinnsatsen innenfor forskning på barnehageområdet 2007. Notat, NIFU.

Gunnes, H. og Vabø, A. (2011): Ressursinnsatsen innenfor utdanningsforskning 2009. Rapport 13/2011 NIFU.

Hatlem, M. (2008): Åpen barnehage – en møteplass i et fellesskapsperspektiv. Masteroppgave i barnehage- og profesjonsutvikling Danmarks pædagogiske universitetsskole, Århus universitet i København, Høgskolen i Vestfold, Avdeling for lærerutdanning.

Havnes, T. og Mogstad, M. (2009): No Child Left Behind: Universal Child Care and Children’s Long-Run Outcomes , Discussion Paper, 582, Statistisk sentralbyrå.

Helsedirektoratet (2012): Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen. En undersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere. Rapport IS-0345.

Helse- og omsorgsdepartementet: Kompetanseløftet 2015.

Høigård, A., Mjør, I., & Hoel, T. (2009): Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Høst, H., Karlsen, H., Skålholt, A. og Hovdhagen, E. (2012a): Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag. Rapport 30/2012 NIFU.

Høst, H., Skålholt, A. og Nyen, T. (2012b): Om potensialet for å få bedrifter til å ta inn flere lærlinger. Arbeidsnotat 10/2012. NIFU/NOVA.

ICDP 2011: Evaluation of the Parental guidance programme based on the International Child Development Programme. Report to the Ministry of Children, Equality, and Social Inclusion, June 2011. International Child Development Programme and University College London, 2011.

Innst. 345 S (2009-2010) til Prop. 124 S (2009-2010) Kommuneproposisjonen.

Innst. 12 S (2012-2013) til Prop. 1 S (2012-2013) for Kunnskapsdepartementet.

Innst. 14 S (2012-2013) til Prop. 1 S (2012-2013) for Kunnskapsdepartementet.

Innst. 16 S (2012-2013) til Prop. 1 S (2012-2013) for Kommunal- og regionaldepartementet.

Innst. 273 L (2009-2010) til Prop. 105 L (2009-2010).

Innst. 352 L (2011-2012) til Prop. 98 L (2011-2012) Endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager).

Innst. O. nr. 19 (2006-2007) til Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren).

Johansson, E. (2003): Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngste barnen i förskolan. Forskning i fokus nr. 6 Skoleverket.

Kirkebøen, L.J. (2010): Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper. Rapport 2010/43 Statistisk sentralbyrå.

Kitterød, R.H., Nymoen, E.H. og Lyngstad, J. (2012): Endringer i bruk av barnetilsyn fra 2002 til 2010. Rapport 2012/23 Statistisk sentralbyrå.

Krogstad, A., Høyland, K., Hansen, G.K. og Moser, T. (red.) (2012): Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget.

Kommunal- og regionaldepartementet (2010): Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2011. (Grønt hefte). Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011).

Kristofersen, L.B. (2007): Tilgjengelighet og samarbeid. Mer fleksible hjelpetjenester? Opptrappingsplan for psykisk helse, BUP og barnevern. Rapport 2007:13, NIBR.

Kunnskapsdepartementet: Lov av 17. juni 2005 om barnehager (barnehageloven).

Kunnskapsdepartementet: Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 2005.12.16 nr. 1478.

Kunnskapsdepartementet: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 2010.10.29 nr. 1379.

Kunnskapsdepartementet: Forskrift om pedagogisk bemanning. 2005.12.16 nr. 1507.

Kunnskapsdepartementet (2006): Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 2006.03.01 nr. 0266.

Kunnskapsdepartementet: Rundskriv F-04/2011 Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. 15.08.2011.

Kunnskapsdepartementet: Rundskriv F-05/2011 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 31.10.2011.

Kunnskapsdepartementet (2007): Veileder. Tilsyn med barnehager.

Kunnskapdepartementet (2010): Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Status for likestillingsarbeidet i norske barnehager 2010. Likestillingssenteret.

Kunnskapsdepartementet (2011a): Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning. Strategi 2011-2014.

Kunnskapsdepartementet (2011b): Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager. Rapport fra Ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet 2010/2011.

Larsen, M.S., Kampmann, J., Persson, S., Moser, T., Ploug, N. og Kousholt, D, Bjørnøy Sommersel, H., Steenberg, K. (2013): Forskningskortlægning og forskevurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige. Clearinghouse-forskningsserien 2013:14. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.

Lekhal, R., Zachrisson, H.D., Wang, M.V., Schjølberg, S. og von Soest, T. (2010): Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based prospective study, Early Child Development and Care, First published on: 07 October 2010 (iFirst).

Lekhal, R. (2012): Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study. International Journal of Behavioral Development. Online version. SAGE publications.

Lekhal, R. (2013): The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood. Oppsummering av avhandling for graden Ph.D. 1. mars 2013.

Lekhal, R., Vartun, M., Gustavson, K., Helland, S.S., Wang, M.V., Schjølberg, S. (2013): Den norske mor og barn-undersøkelsen. Variasjon i barnehagekvalitet. Beskrivelser fra første datainnsamling fra barnehagene. Artikkelnummer 50070191, januar 2013, Folkehelseinstituttet.

Lervåg, A. (2012): Å forebygge lesevansker i barnehagen. Foredrag på konferansen «Forskning om utdanning 2012 – Kvalitet under lupen» 12. november 2012.

Lervåg, A. og Aukrust, V.G. (2010): Vocabulary knowledge is a critical determinant of the difference in reading comprehension growth between first and second language learners. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51 (5) (612-620).

Lunder, T.E. og Aastvedt, A. (2012): Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013. TF-rapport nr. 308. Telemarksforskning.

Løkken, G. (2004): Toddlerkultur. Om ett- og toåringers sosiale omgang i barnehagen. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Maxwell, L.E. (2007): «Competency in child care settings: Teh role of the physical environment», Environment and behavior, 39 (2), 2007.

Meld. St. 30 (2010-2011) Fordelingsmeldingen.

Meld. St. 12 (2011-2012) Stat og kommune – styring og samspel.

Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis.

Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig intergeringspolitikk. Mangfold og fellesskap.

Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter

Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen.

Melby-Lervåg, M. (2011): «Effekten av språkstimulering i førskolealder på senere leseforståelse: hva kan forskning fortelle oss?» Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457 (2), s. 41-51.

Moafi, H. og Bjørkli, E.S. (2011): Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010. Rapporter 34/2011, Statistisk sentralbyrå.

Krogstad, A., Høyland, K., Hansen, G.K. og Moser, T. (red.) (2012): Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget.

Munton, T. m.fl. (2002): International review of research on ratios, group size ans staff qualification and training in early years and child care settings, Research report nr. 320, Thomas Coram Research Unit, Institute of Education, London.

NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) (2012): Kompetansetiltak for flerspråklige assistenter i barnehagen 2010-2012. Samlerapport 20.08.2012.

NICHD National Institute of Child Health & Human Development (1998): «Early child care and self-control, compliance and problem behavior at twenty-four and thirty-six months», Child development, 69 (4), 1145-1170.

NICHD National Institute of Child Health & Human Development (1999): «Child Outcomes When Child care Center Classes Meet Recommended Standards for Quality», American Journal of Public Health, Vol. 89, No. 7.

NICHD National Institute of Child Health & Human Development (2000): «The relation of child care to cognitive and language development», Child development, 71, 960-980.

NICHD National Institute of Child Health & Human Development (2002): «Early child care and children’s developement prior to school entry: results from the NICHD study of early child care», American Educational Research Journal, 39, 133-164.

NOKUT (2010): Evaluering av førskolelærerutdanning i Norge 2010. Del 1: Hovedrapport og Del 2: Institusjonsrapporter.

Nordahl, T. (2012) Kvalitet i barnehager vurdert ut fra resultater fra spørreundersøkelsene i Sunnevåg, A-K. (red.): Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. En artikkelsamling om forsknings og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark. Høgskolen i Hedmark. Oppdragsrapport 9-2012.

Nordahl, T., Kostøl, A., Sunnevåg, A-K., Knudsmoen, H. og Johnsen, T. (2012): Kvalitet i dagtilbuddet – set med børneøjne,. Rapport 1-2012 LSP, Aalborg.

Nordahl, T. (2013): Resultater fra spørreundersøkelsene i 78 barnehager i Hedmark, foredrag i Utdanningsdirektoratet 6. februar 2013.

Norges forskningsråd (2012): Funn i praksis. Ny kunnskap om barnehagen.

NOU 2009: 18 Rett til læring. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Barne- og likestillingsdepartementet.

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring – Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst. Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2012: 1 Til barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene. Kunnskapsdepartementet.

OECD (2004): Education at a Glance. OECD Indicators 2004. OECD Publishing 2004.

OECD (2006): Starting Strong II. Early Childhood Education and Care. OECD Publishing 2006.

OECD (2009): OECD-rapporter om opplæring for minoritetsspråklige, Norge, juni 2009.

OECD (2010): Revised Litterature Review for the 7th Meeting of the Network on Early Childhood Education and Care. OECD Directorate for Education.

OECD (2012a): Education at a Glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing 2012.

OECD (2012b): Starting Strong III. A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care. OECD Publishing 2012.

OECD (2013): Quality matters in early childhood education and care: Norway. OECD Publishing 2013.

Oslo kommune (2012): Bystyremelding 1/2012. Oslobarnehagen: Økt kvalitet og styrket læringsarena.

Ot.prp. nr. 68 (1993-1994) Om lov om barnehager (barnehageloven).

Ot.prp. nr. 46 (1997-1998) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) Om lov om barnehager (barnehageloven).

Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren).

Ot.prp. nr. 52 (2007-2008) Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage).

Palludan, C. (2005): Børnehaven gør en forskel. København: Danmarsk Pædagogiske Universitets Forlag.

Pettersen, S.V. (2003): Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontaktstøtten våren 2002. Rapport 09/2003, Statistisk sentralbyrå.

PwC (2010): Tilsyn til besvær? Undersøkelse av kommunene som barnehagemyndighet, herunder kommunenes tilsyn med barnehagene. PricewaterhouseCoopers, rapport desember 2010.

Prop. 1 S (2010-2011) for Kommunal- og regionaldepartementet.

Prop. 1 S (2010-2011) for Kunnskapsdepartementet.

Prop. 1 S (2012-2013) for Kommunal- og regionaldepartementet.

Prop. 1 S (2012-2013) for Kunnskapsdepartementet.

Prop. 124 S (2009-2010) Kommuneproposisjonen, Kommunal- og regionaldepartementet.

Prop. 98 L (2011-2012) Endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager), Kunnskapsdepartementet.

Prop. 105 L (2009-2010) Endringer i barnehageloven, Kunnskapsdepartementet .

Rambøll (2012a): Evaluering av strategi for rekruttering av førskolelærere 2007-2011. Rapport mars 2012 til Kunnskapsdepartementet.

Rambøll (2012b): Kvalitet i familiebarnehagene. Sluttrapport mai 2012 til Utdanningsdirektoratet.

Rambøll (2012c): Undersøkelse om kommuner som barnehagemyndighet. Sluttrapport desember 2012 til Utdanningsdirektoratet.

Regjeringen (2009): Politisk plattform for flertallsregjeringen utgått av Arbeiderpartiet. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2009-2013. (Soria Moria-erklæringen).

Riksrevisjonen (2009): Dokument 3:13 (2008-2009) Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene.

Ruhm, C. og Waldfogel, J. (2012): Long-term effects of early childhood care and education. Nordic Economic Policy Review 1/2012. Nordisk ministerråd.

Sametinget (2012): Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sandseter, E.B.H., Sando, O.J., Pareliussen, I. og Egset, C.K. (2013): Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage. Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning, Trondheim.

Scheistrøen, J. (2012): Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2012. Rapporter 19/2012, Statistisk sentralbyrå.

Schjølberg, S., Lekhal, R., Vartun, M., Helland, S.S. og Mathiesen, K.S. (2011): Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år. Rapport 2011:5, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

St.meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

St.meld. nr. 7 (2009-2010) Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene. Kommunal- og regionaldepartementet.

Skolverket 2011. http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4317/2.4319.

Solstad, K.J. (2012): Samisk språkundersøkelse. NF-rapport nr. 7/2012, Nordlandsforskning.

Sunnevåg, A.-K. (red.) (2012): Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena. En artikkelsamling om forsknings- og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark. Høgskolen i Hedmark, oppdragsrapport nr. 9-2012.

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., & Taggart. B. (2012) Effective Pre-school, Primary and Secondary Education 3-14 Project (EPPSE 3-14) – Final Report from the Key Stage 3 Phase: Influences on Students' Development form age 11-14. Department for Education.

Søbstad, F. (2002): Jaktstart på kjennetegn ved den gode barnehagen. Første rapport fra prosjektet «Den norske barnehagekvaliteten». Trondheim: Dronning Mauds Minnes Høgskole. DMMHs publikasjonsserie nr. 2/2002.

TNS Gallup (2008): Tilfredshet med barnehagetilbudet. Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage.

TNS Gallup (2011): Redusert foreldrebetaling for barnehageplass – ordninger for familier med lavest betalingsevne.

TNS Gallup (2012a): Veiledningsordningen for nytilsatte nyutdannede lærere og førskolelærere. Resultater fra kartleggingen vinteren 2012.

TNS Gallup (2012b): Hvordan få førskolelærere til å bli i barnehagene og hvordan bringe reservestyrken tilbake? Kvalitativ undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

Utdanningsdirektoratet 2012: Veileder for likestilt pedagogisk praksis: Søt eller tøff – et fritt valg? Utarbeidet av Likestillingssenteret, Kanvas og Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning.

Valvatne, H. og Sandvik, M. (2008): Barn, språk og kultur. Språkutvikling fram til sjuårsalderen. 2, utgave. Oslo: Cappelen.

Vartun, M., Helland, S.S., Wang, M.V., Lekhal, R. og Schjølberg, S. (2012): En barnehage preget av kompetanse og trivsel. Første steg nr 3/2012, Utdanningsforbundet.

Vassenden, A., Thygesen, J., Bayer, S.B., Alvestad, M. og Abrahamsen, G. (2011): Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet, IRIS-rapport 2011/029.

Weikart, D.P. (2005): A Brief History of the IEA Pre-primary Project. Ypsilanti, Mich, 7, Draft.

Wilhjelm, H. (2010a): Barnehagens hus – om bygg og arkitektur, s. 136-156 i Kvello, Ø. (red.): Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Oslo: Gyldendal akademisk.

Wilhjelm, H. (2010b): «Barnehagens hage», s. 157-175 i Kvello, Ø. (red.): Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Oslo: Gyldendal akademisk.

Winsvold, A. og Gulbrandsen, L. (2009): Kvalitet og kvantitet. Kvalitet i en barnehagesektor i vekst. Rapport 2/09, NOVA.

Zachrisson, H.D., Nærde, A., Janson, H., og Ogden, T. (2011): Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys av barnehagefaktorer og tidlig utvikling. Foreløpige resultater fra «Barns sosiale utvikling», Atferdssenteret-Unirand, Oslo. Rapport til Kunnskapsdepartementet, tilgjengelig på www.barnssosialeutvikling.no.

Zachrisson, H.D., Backer-Grøndahl, A., Nærde, A., og Ogden, T. (2012a): Bruk av barnehage og barnehagens strukturelle kvalitet: sammenheng med barns utvikling ved to år. Foreløpige resultater fra «Barns sosiale utvikling», Atferdssenteret- Unirand, Oslo. Rapport til Kunnskapsdepartementet, tilgjengelig på www.barnssosialeutvikling.no.

Zachrisson, H.D., Backer-Grøndahl, A., Nærde, A. og Ogden, T. (2012b): Smått er godt: Sosial kompetanse og atferd hos 3-åringer – sammenhenger med barnehagebruk og kjennetegn ved barnegruppen. Foreløpige resultater fra «Barns sosiale utvikling», Atferdssenteret-Unirand. Rapport til Kunnskapsdepartementet, tilgjengelig på www.barnssosialeutvikling.no.

Zachrisson, H.D., Dearing, E., Lekhal, R. og Toppelberg, C.O. (2013): Little Evidence that Time in Child Care Causes Externalizing Problems during Early Childhood in Norway. Child Development online versjon 2013.

Ødegaard, E.E. (red.) (2012): Barnehagen som danningsarena. Bergen: Fagbokforlaget.

Østrem, S., Bjar, H., Føsker, L.R., Hogsnes, H.D., Jansen, T.T., Nordtømme, S. og Tholin, K.R. (2009): Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart. Rapport 1/2009, Høgskolen i Vestfold.

Til dokumentets forside