Meld. St. 24 (2012–2013)

Framtidens barnehage

Til innholdsfortegnelse

Forord

En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste vi kan gjøre som samfunn. Barn som vet hvordan de kan få venner og beholde venner, har trygghet og sosial kompetanse med seg resten av livet. Barn som oppmuntres til nysgjerrighet og til stadig å forstå og lære noe nytt, har et godt utgangspunkt for videre utvikling. Barn som leker og lærer sammen med andre barn, har med seg verdier som respekt og toleranse for ulike mennesker.

Nå går nesten alle barn i Norge i barnehage før de begynner på skolen. Barnehagereformen er det største og viktigste løftet som er gjort i det norske velferdssamfunnet de siste tiårene. Siden 2003 har vi tredoblet de offentlige bevilgningene for å sikre alle barn lovfestet rett til en rimelig barnehageplass. Det er nå nesten 300 000 barn i norske barnehager og 77 000 flere enn for ti år siden. Gjennom hele det store løftet for barnehagene har vi opprettholdt god kvalitet. Nå ønsker regjeringen å gå videre i arbeidet med å sikre høy og likeverdig kvalitet i alle barnehager.

Den norske barnehagetradisjonen er verdifull. Den tar utgangspunkt i at barndommen har en verdi i seg selv. Det er viktig at barn har det fint her og nå og har gode opplevelser hver dag. I norske barnehager er leken det viktigste utgangspunktet for læring. Barn som skal utforske og veiledes i lek og læring, og som skal vokse og utvikle seg sammen med andre, trenger å ha stabile voksne rundt seg som har kompetanse om barn og forståelse for barns behov. At alle barn blir sett hver dag og at de får omsorg og oppmuntring, er viktig for en god kvalitetsbarnehage. Derfor er det viktig med mange voksne i barnehagene.

Det er de voksne i barnehagen som er avgjørende for hvor god kvalitet barnehagen har. Det er viktig at de har kompetanse og kunnskaper om barns utvikling og om hvordan barn skal støttes i sin læring og danning. Det er viktig med god ledelse i barnehagene og at barnehagene har en kultur for å oppdatere seg på forskning og ny kunnskap om barn og barndom. Det er viktig at barnehagene tidlig oppdager barn som har særskilte behov og raskt setter i gang tiltak som kan forebygge at små utfordringer blir store problemer seinere i livet. Barnehagene eies både av kommuner og av private, og det er barnehageeier som har ansvaret for å ha høye ambisjoner for kvalitet og rekruttering av kompetent personale, for sikkerhet og for et godt omsorgs- og læringsmiljø. Nasjonale myndigheter har ansvaret for et godt lovverk for barnehagene, inkludert et effektivt tilsyn og et godt utdanningssystem for dem som skal jobbe der.

Barnehagene er første skritt på den veien som heter livslang læring. Å kunne samarbeide med andre mennesker og hele livet kunne tilegne seg ny kunnskap er viktige egenskaper som vi ønsker å legge grunnlaget for i barnehagen. En god kvalitetsbarnehage kan gi alle barn like muligheter og bidra til å utjamne sosial ulikhet.

Norge er et av verdens beste land å leve i og å vokse opp i. Norge er blant de landene i verden som har minst forskjeller i folks levekår. Lavinntekt går i mindre grad i arv i Norge enn i de fleste andre land. At alle mennesker har gode muligheter til å utvikle seg, kan bidra og deltar i samfunnet er viktig for at vi skal ha et trygt samfunn der folk har tillit til hverandre. Barnehagen legger grunnlaget for barns aktive deltakelse i fellesskapet og demokratiet. Norge er et velutviklet demokrati med høy grad av likestilling, der mange deltar i arbeidslivet og i frivillig sektor. Vi har et variert næringsliv med høy produktivitet og en godt utviklet velferdsstat. Vi er rike på naturressurser som vi har klart å forvalte og utvikle gjennom styring til beste for fellesskapet, og vi er gode på kompetanse og kunnskap. Barnehagen skal lære barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Her legges grunnlaget for forståelsen av bærekraftig utvikling. Et godt samfunn må videreutvikles og vedlikeholdes av mennesker som ønsker å skape et godt liv her og nå, og som samtidig tar ansvar for å overlate til neste generasjon et samfunn som er mer verdifullt enn det vi overtok fra dem som levde før oss. Kvaliteten i vårt samfunn er resultatet av tidligere valg og prioriteringer. Vår viktigste oppgave er å legge grunnlaget for kloke valg her og nå og i framtiden.

Kunnskapsdepartementet legger våren 2013 fram tre ulike stortingsmeldinger som alle skal bidra til å ruste opp Norge som kunnskapssamfunn og til at hvert enkelt menneske skal lykkes bedre og dermed få et bedre liv. Meldingene omhandler barnehager, grunnopplæring og forskning og høyere utdanning. Meldingen om framtidens barnehage viser vei for videre utvikling av barnehagene.

Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister

Til dokumentets forside