Meld. St. 29 (2010–2011)

Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv

Til innhaldsliste

Litteraturliste

Aasen, T.B. (red.), Bjørtuft, Ø., Gløersen, E., Hilt, B., Humerfelt, S., Kongerud, J. et al. (2007). Yrkesbetinget kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS): Klinikk, eksponering, forebygging, årsaksvurdering, trygd og forsikring. Bergen/Oslo/Trondheim: Den norske legeforening. Henta frå: http://www.legeforeningen.no/id/116038.0

Ahlbom, A., Feychting, M., Green, A., Kheifets, L., Savitz, D.A. og Swerdlow, A.J. (2009). Evidence om mobile phones and tumor risk: A review. I: Epidemiology. 20(5):639–52.

Ahlbom, I.C., Cardis, E., Green, A., Linet, M., Savitz, D. og Swerdlow, A. (2001). Review of the epidemiologic literature on EMF and Health. I: Environ Health Perspect. 109 (Suppl. 6) 911–33.

Albertsen, K., Kauppinen, K., Grimsmo, A., Sørensen, B.A., Rafnsdottir, G.L. og Tomasson, K. (2007). Working time arrangements and social consequencies – What do we know? TemaNord 2007:607. København: Nordic Council of Ministers. Henta frå: http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2007-607/

Allebeck, P. og Mastekaasa, A. (2004). Risk factors for sick leave – general studies. I: Scandinavian Journal of Public Health,32 (Suppl.t 63), 49–108. Henta frå: http://sjp.sagepub.com/content/32/63_suppl/49.full.pdf+html

Alsos, K. og Ødegård, A.M. (2007). Sikre Norges fremtid på minstelønn: Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanleggene på land. Fafo-rapport 2007:32. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/20032/20032.pdf

Amble, N. (2006). Forsøk med arbeidstidsordninger og arbeidstidsendringer i turnusarbeid – innspill. Henta frå: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/arbeidstid/innspill-forsok-med-arbeidstidsordninger.html?id=417703

Amble, N. (2008a). Ikke fullt og helt, men stykkevis og delt: Om det uønskede deltidsarbeidets vesen. I: Søkelys på arbeidslivet 25(3), 367–380. Henta frå: http://www.samfunnsforskning.no/Media/Publikasjoner-fulltekst/Soekelyset/Soekelyset-2008-3/Soekelyset-2008-3-Amble

Amble, N. (2008b). Evaluering av 3-3-turnus. Harstad kommune. AFI-notat nr. 2/2008. Oslo: AFI.

Amble, N. (2008c). Forsøk og erfaringer med arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid i turnus – en oppsummering. Utrykt vedlegg til NOU 2008: 13. AFI-notat 4/08.

Andersen, B. og Byrkjeland, M. (2001). Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer. Fafo-rapport 2001:348. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/348/348.pdf

Andersen, R.K., Bråten, M., Eldring, L., Friberg, J.H. og Ødegård, A.M. (2009). Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft. Fafo-rapport 2009:46. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/20136/20136.pdf

Andersen, R.K., Bråten, M., Gjerstad, B. og Tharaldsen, J. (2009). Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter. Status og utfordringer. Fafo-rapport 2009:51. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/20136.pdf

Andersen, R.K., Bråten, M., Eldring, L. og Ødegård, A.M. (2010). Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering. Fafo-notat 2010: 24. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/10120/index.html

Arbeidstilsynet (2004). Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA). [Oslo]: Arbeidstilsynet. Henta frå: http://www.arbeidstilsynet.no/rapport.html?tid=79121

Arbeidstilsynet (2007). Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Veiledning 588. Trondheim: Direktoratet for Arbeidstilsynet. Henta frå: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=91478

Arbeidstilsynet (2009). KOMPASS Info nr. 10/2009 – Avdeling for dokumentasjon og analyse. DAT.

Arbeidstilsynet (2010). Nytt fra arbeidstilsynets sykdom og skaderegister. Faktaark nr. 2 – 2010. http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=217336

Arbeidstilsynet (2011). Årsrapport 2010. Henta frå: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=229627

Backlund, A.M., Björnstig, U., Pilch, J. og Larsson, T.J. (1988). Arbetsolycksfallens lokala epidemiologi: Tre sätt att mäta arbetsskadeproblemet. IPSO Factum 1988:12. Stockholm: IPSO (Institutet för personsäkerhet & olycksfallsforskning).

Bara, A.C. og Arber, S. (2009). Working shifts and mental health – findings from the British Household Panel Survey (1995–2005). I: Scandinavian Journal Of Work Environment & Health, 35(5), 361–367.

Barne- og likestillingsdepartementet. (2009). Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering: Veileder for arbeidslivet i aktivitets- og rapporteringsplikten. [Oslo]: Barne- og likestillingsdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=562842

Bakken, R. (2009). Englevakt. Rekruttering til en eldreomsorg i krise, Forlaget Manifest.

Berge, C. (2010). Uendret sykefravær siden 2001. I: Samfunnsspeilet, 24(2). Henta frå: http://www.ssb.no/ssp/utg/201002/03/

Bergh, T. (1991). Medbestemmelse som etterkrigshistorisk forskningsfelt. LOS-senter Notat 91/44. Bergen: LOS-senteret.

Bergh, T. (2010). Avtalt spill. Hovedavtalen LO-NHO 75 år. [Oslo]: LO Media. Presentasjon av boken tilgjengelig på internettadressen: http://www.lo.no/Hovedavtalen-75-ar/ye-perspektiver-pa-Hovedavtalen-LO-NHO/

Bjørnson, Ø. (2003). Kamp og krise: framveksten av et organisert arbeidsliv i privat og statlig sektor 1900–1940. I: Heiret, J., Korsnes, O., Venneslan, K. og Bjørnson Ø., Arbeidsliv, historie, samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Bjørnstad, R., Fredriksen, D., Gjelsvik, M.L. og Stølen, N.M. (2008). Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning, 1986–2025. Rapport 2008:29. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Henta frå: http://www.ssb.no/emner/06/90/rapp_200829/rapp_200829.pdf

Bjørnstad, R., Gjelsvik, M.L., Godøy, A., Holm, I. & Stølen, N.M. (2010). Demand and supply of labor by education towards 2030: Linking demographic and macroeconomic models for Norway. Rapport 2010:39. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Henta frå: http://www.ssb.no/english/subjects/06/01/rapp_201039_en/rapp_201039_en.pdf

Blekesaune, M. og Solem, P.E. (2005): Working conditions and early retirement: a prospective study of retirement behavior. I: Research on Aging, 27(1): 3-30.

Blom, S. og Henriksen, K. (2008). Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006. Rapport 2008:5. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Henta frå: http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200805/rapp_200805.pdf

Bonde, J.P. (2008). Psychosocial factors at work and risk of depression: A systematic review of the epidemiological evidence. I: Occupational and Environmental Medicine, 65(7), 438–45. Henta frå: http://oem.bmj.com/content/65/7/438.full.pdf

Bonzini, M., Coggon, D. og Palmer, K.T. (2007). Risk of prematurity, low birthweight and pre-eclampsia in relation to working hours and physical activities: A systematic review. I: Occupational & Environmental Medicine 64(4), 228–43. Henta frå: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2078455/pdf/228.pdf

Borgan, J. (2009). Yrke og dødelighet 1960–2000. Rapport 2009:5. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Henta frå: http://www.ssb.no/emner/02/02/10/rapp_200905/rapp_200905.pdf

Brage, S. og Thune, O. (2008). Medisinske årsaker til uføreytelser blant unge 1977–2006. I:Arbeid og velferd2008:3. Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet. Henta frå: http://www.nav.no/200444.cms

Bratsberg, B., Raaum, O. og Røed, K. (2008). When Minority Labor Migrants Meet the Welfare State. Journal of Labor Economics, 28(3), 633–676.

Bøggild, H. og Knutsson, A. (1999). Shift work, risk factors and cardiovascular disease. I: Scandinavian Journal of Work Environment & Health, 25(2), 85–99. Henta frå: http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=410

Bråten, M. (2009). Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven: Første funksjonsperiode 2006–2008. Fafo-rapport 2009:3. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/20093/20093.pdf

Bråten, M., Andersen, R.K., Svalund, J. (2008). HMS-tilstanden i Norge 2007. Fafo-rapport 2008:20. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/20062/20062.pdf

Bråthen, M. og Vetvik, K. (2004). Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner. Rapporter 2004:26. Oslo:Statistisk sentralbyrå. Henta frå: http://www.ssb.no/emner/06/02/rapp_200426/rapp_200426.pdf

Caruso, C.C., Hitchcock, E.M., Dick, R.B., Russo, J.M. & Schmit, J.M. (2004). Overtime and Extended Work Shifts: Recent Findings on Illnesses, Injuries, and Health Behaviours. NIOSH Publication 2004:143. Cincinnati: US Centers for Disease Control, National Institute for Occupational Safety and Health. Henta frå: http://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-143/pdfs/2004-143.pdf

Caruso, C.C. og Waters, T.R. (2008). A review of work schedule issues and musculoskeletal disorders with an emphasis on the healthcare sector. I: Industrial Health, 46(6), 523–534.

Clarke, S.P., Douglas, R.N., Sloane, M. & Aiken, L.H. (2002). Effects of Hospital Staffing and Organizational Climate on Needlestic Injuries to Nurses. I: American Journal of Public Health, 92(7), 1115–1119.

Colbjørnsen, T. (2006) Hva gjør omstilling med arbeidsmiljø og arbeidsglede? I: Heum, P. mfl. (red.) Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget.

Colman, H.L., Stensaker, I. & Tharaldsen, J.E. (2011). A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro's Oil & Gas Activities. Bergen: Fagbokforlaget.

Dahl, K., Skaugset, N.P., Thomassen, Y. (2005). Proficiency Testing for Measurement of Total Mass and Elements in Workplace Air Filters: Round 11. STAMI-rapport, 6(8). Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt. Henta frå: http://bilder.bibits.no/stami/STAMI-rapp/2005/05nr.8.pdf

DeMaria, A.T. (1980). How Management Wins Union Organizing Campaigns. New York: Executive Enterprises Publications Co.

Departementene. (2009). Ulykker i Norge. Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009–2014. Publikasjon I-1146. Oslo: Departementene. Henta frå: http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Ulykker_i_Norge-hefte.pdf

Department of the Interior. (2010). Increased Safety Measures for Energy Development on the Outer Continental Shelf. Department of the Interior. Sjå http://www.doi.gov/deepwaterhorizon/loader.cfm?csModule=security/getfile&PageID=33598

De Raeve, L., Kant, I., Jansen, N.W.H., Vasse, R.M., Brandt, P.A. (2009). Changes in mental health as a predictor of changes in working time arrangements and occupational mobility: Results from a prospective cohort study. I: Journal Of Psychosomatic Research 66(2), 137–145.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. (2010). Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010: Kortversjon: Foreløpig rapport. Henta frå:http://www.regjeringen.no/pages/2387102/TBU_2010_forelopig_kort.pdf

Direktoratet for arbeidstilsynet. (2009). Arbeidsskadedødsfall: Utviklingstrekk og Arbeidstilsynets aktivitet. Trondheim: Arbeidstilsynet. Henta frå: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=210415

Direktoratet for Arbeidstilsynet. (2010a). Arbeidsskadedødsfall: Utviklingstrekk og Arbeidstilsynets aktivitet. Trondheim: Arbeidstilsynet. Henta frå: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=210415

Direktoratet for Arbeidstilsynet. (2010b). Kartlegging av produksjon, import og bruk av nanoteknologiske produkter i Norge: Sluttrapport. Trondheim: Direktoratet for Arbeidstilsynet. Henta frå: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=221217

Direktoratet for arbeidstilsynet (2010c). Slik skjedde dødsulykkene 2009. Arbeidstilsynet.

Direktoratet for arbeidstilsynet (2011). Slik skjedde dødsulykkene 2010. Arbeidstilsynet.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2010). Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land. Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige? Difi-rapport 2010:7. Oslo: Direktoratet for forvaltning og IKT. Henta frå http://www.difi.no/filearchive/difirapport-2010-07-evaluering-av-tilsynsordningen-for-hms-paa-petroleumsanlegg-paa-land_2.pdf

Dreyer, L., Andersen, A., Pukkala, E. (1997). Avoidable cancers in the Nordic countries; Occupation. I: APMIS. Suppl.105(Suppl. 76), 68–79.

Due, J., Madsen, J.S. og Pihl, M.D. (2010). Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model. LO-dokumentation 2010:1. København: LO. Henta frå: http://www.lo.dk/kontakt/Bestilpublikationer/LOdokumentation/~/media/Publikationer/Publikations%20filer/LOdokumentation/2106_LOdok_1_2010DenFaglOranisering.ashx

Dæhlen M. og Nyen T. (2009) Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Levevilkårsmonitoren 2009. Fafo-notat 2009: 22. Oslo: Fafo

Dølvik, J.E., Eldring, L., Friberg, J.H., Kvinge, T., Aslesen, S. og Ødegård, A.M. (2006). Grenseløst arbeidsliv? Endringer i bedrifters arbeidskraftstrategier etter EU-utvidelsen. Fafo-rapport:548. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/548/548.pdf

Ebbinghaus, B. og Visser, J. (1999). When Institutions Matter: Union Growth and Decline in Western Europe. I: European Sociological Review,25(2), 135–158

Econ. (2005). Innovation i viden-service:Utarbeidet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. ECON-rapport 2005:105. København: Econ. Henta frå: http://www.econ.no/modules/trykksak/publication_detail.asp?iProjectId=6417

Econ Pöyry. (2009). Bemanningsbransjen: Struktur, utvikling og rolle. ECON-rapport 2009:083. Oslo: Econ Pöyry. Henta frå: http://www.econ.no/modules/trykksak/publication_detail.asp?iProjectId=6879

Econ Pöyry. (2010). Allmenngjøring av tariffavtaler: Sluttrapport. ECON-rapport 2010:002. Oslo: Econ Pöyry. Henta frå: http://www.econ.no/modules/trykksak/project_list.asp?mnusel=a185a190a221a

Eduard, W., Douwes, J., Omenaas, E., Heedrik, D. (2004). Do farming exposures cause or prevent asthma? Results from a study of adult Norwegian farmers. I: Thorax, 59(5), 381–386.

Eduard, W., Pearce, N., Douwes, J. (2009). Chronic bronchitis, COPD and lung function in farmers: The role of biological agents. I: Chest, 136(3), 716–725.

Effectum Franchise Consulting. (2004). Franchiseundersøkelsen 2004. Oslo: Effectum Franchise Consulting. Henta frå: http://effectum.no/kompetanse/litteratur/franchiseundersokelsen-2004/

Einarsen, S. og Hoel, H. (2007). Measuring exposure to bullying at work: Validity, factor structure and psychometric properties of the Negative Acts Questionnaire-Revised. Bergen: Universitetet i Bergen.

Einarsen, S. og Raknes, B.I. (1991). Mobbing i arbeidslivet. En undersøkelse av forekomst og helsemessige konsekvenser av mobbing på norske arbeidsplasser. Bergen: Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.

Einarsen, S., Raknes B.I., Matthiesen, S.B., Hellesøy, O.H. (1991). Mobbing på arbeidsplassen – et helseproblem? I: Norsk tidsskrift for arbeidsmedisin. 12, 155–60. Henta frå: http://folk.uib.no/pspsm/documents/Mobbing-ethelseproblem_1991_Raknes_Einarsen_Matthiesen_Hellesoy.pdf

Einarsen, S., Tangedal, M., Skogstad, A., Matthiesen, S.B., Aasland, M.S. Nielsen, M.B. et al. (2007). Et brutalt arbeidsmiljø? En undersøkelse om mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv. Bergen: Bergen Bullying Research Group, Universitetet i Bergen. Henta frå: http://evalueringsportalen.no/evaluering/et-brutalt-arbeidsmiljo-en-undersokelse-av-mobbing%252C-konflikter-og-destruktiv-ledelse-i-norsk-arbeidsliv/Det%20brutale%20arbeidsmilj%C3%B8et.pdf/@@inline

Ekspertgruppen. (2010). Tiltak for reduksjon av sykefravær: Aktiviserings- og nærværsreform.Ekspertgrupperapport til Arbeidsdepartementet 01.02.10 ifølge mandat av 27.11.09. Henta frå: http://www.regjeringen.no/pages/2334559/R_2010_tiltak_sykefravaer.pdf

Eliason, M. og Storrie, D. (2004). Does Job Loss Shorten Life? Working Papers In Economics 153. Göteborg: School Of Business, Economics and Law, Göteborg Universitet.

Eliason, M. og Storrie, D. (2009). Does Job Loss Shorten Life? I: Journal of Human Resources, 44(2), 277–302.

Elder, A. og Paterson, C. (2006). Sharps injuries in UK health care: a review of injury rates, viral transmission and potential efficacy of safety devices. I: Occupational Medicine. 56 (8), 566–574.

Eller, N.H., Netterstrøm, B., Gyntelberg, F., Kristensen, . T.S. , Nielsen, F., Steptoe, A. og Theorell, T. (2009). Work-related psychosocial factors and the development of ischemic heart disease: a systematic review. I: Cardiology in Review,17(2), 83–97.

Enehaug, H., Sørensen, B.A. og Hetle, A. (2006). Sosiale, arbeidsmiljø- og helsemessige effekter av komprimert arbeidstid. AFI-rapport 2006:1. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

European Agency for Safety and Health at Work. (2005). Risk observatory thematic report. 2005:2. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Henta frå: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/6905723

European Agency for Safety and Health at Work. (2009). OSH in the school curriculum: requirements and activities in the EU member States. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Henta frå: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE3008521ENC

European Commission. (2009). Industrial Relations in Europe 2009. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Henta frå: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/45&format=HTML&ag

Eurostat. (2009). Europe in figures: Eurostat yearbook (2009). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Henta frå: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-09-001/EN/KS-CD-09-001-EN.PDF

Falkum, E., Hagen, I.M. og Trygstad, S.C. (2009). Bedriftsdemokratiets tilstand: Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009. Fafo-rapport 2009:35. Oslo: Fafo.

Fennefoss, A. (1988). Lønnstakerorganisering: Trerapporter om utfordringer for fagbevegelsen. Fafo-rapport 1988:081. Oslo: Fafo.

Ferrie, J.E., Westerlund, H., Virtanen, M., Vahtera, J., Kivimäki, M. (2008). Flexible labor markets and employees health. I: Scandinavian journal of work, environment & health. Supplement(6), 98–110.

Fevang, E. og Røed, K. (2005). Omstillinger og nedbemanninger blant pleiere en belastning for Folketrygden? I: Søkelys på arbeidsmarkedet. 22(2), 233–242.

Fevang, E. og Røed, K. (2006). Veien til uføretrygd i Norge. Rapport 2006:10. Oslo: Frischsenteret. Henta frå: http://www.frisch.uio.no/pdf/rapp06_10.pdf

Fevang, E., Røed, K. og Zhang, T. (2004). Undersysselsatte i Norge: Hvem, hvorfor og hvor lenge? Rapport 2004:7. Oslo: Frischsenteret. Henta frå: http://www.frisch.uio.no/pdf/rapp04_07.pdf

Folkard, S., Lombardi, D.A. & Tucker, P.T. (2005). Shiftwork: safety, sleepiness and sleep. I: Industrial Health, 43(1), 20–3. Henta frå: http://www.jniosh.go.jp/en/indu_hel/pdf/43-1-3.pdf

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010). Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten: Veileder. Oslo: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=625220

Friberg, J.H. og Tyldum, G. (red.). (2007). Polonia i Oslo: En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet. Fafo-rapport 2007:27. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/20027/20027.pdf

Frost, P., Kolstad, H.A., & Bonde, J.P. (2009). Shift work and the risk of ischemic heart disease – a systematic review of the epidemiologic evidence. I: Scandinavian journal of work, environment & health,35(3), 163–179.

Frøland, H.O. (2010). Trepartssamarbeidet. I: Bergh, T. (red.). Avtalt spill. Oslo: LO, NHO.

Gautun, H., Sasaoka, K., Gjerustad, C. (2006). Brukerundersøkelse i barneverninstitusjonene. NOVA-rapport 2006:9. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Glasø, L., Nielsen, M.B., Einarsen, S., Haugland, K. og Matthiesen, S.B. (2009). Grunnleggende antagelser og symptomer på posttraumatisk stresslidelse blant mobbeofre. I: Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46(2), 153–160. Henta frå: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=72504&a=2

Godard, J. (2009a). The Exceptional Decline of the American Labor Movement. I: Industrial & Labor Relations Review, 63(1), article 5. Henta frå: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/ilrreview/vol63/iss1/5

Godard, J. (2009b). The Exceptional decline in American Unionism. I: Instutrial & Labour Relations Review, vol. 63, no. 2.

Gravseth, H.M. (2010). Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer. STAMI-rapport 2010:4. Oslo: Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Henta frå: http://bilder.bibits.no/stami/STAMI-rapp/2010/STAMIrapp4_2010.pdf

Gravseth, H.M., Lund, J. og Wergeland, E. (2003). Arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten. I: Tidsskrift for Norsk Lægeforening, 123(15), 2060–2064. Henta frå: http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=855835

Gravseth, H.M., Lund, J. og Wergeland, E. (2006). Risikofaktorer for ulykkesskader i bygge- og anleggsbransjen. I: Tidsskrift for Norsk Lægeforening, 126(4), 453–456. Henta frå: http://www.tidsskriftet.no/index.php?vp_SEKS_ID=1338913

Grimsmo, A. og Hilsen, A.I. (2000). Arbeidsmiljø og omstilling. AFIs skriftserie nr. 7. Oslo: AFI

Hagen, I.M. (2008). Ansatte i styret. Statusrapport 2007. Fafo-rapport 2008:9. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/20051/index.html

Hagen, I.M. (2010). Det mektige mindretallet: Ansatterepresentasjon i styret mellom Corporate Governance og Industrial Relation. Avhandling. UIO. http://www.fafo.no/pub/rapp/20146/20146.pdf

Haukelien, H., Møller, G. og Hvitsand, C. (2009). Arbeidsmedisin i vakuum?: Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet. TF-rapport 2009:251. Bø: Telemarksforskning. Henta frå: http://www.tmforsk.no/publikasjoner/filer/1621.pdf

Heiret, J., Korsnes, O., Venneslan, K. og Bjørnson Ø. (2003). Arbeidsliv, historie, samfunn: Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2006). Nasjonal strategi for KOLS-området 2006–2011. Publikasjonskode I-1119. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/Upload/kilde/hod/rap/2006/0041/ddd/pdfv/299286-nasjonal_strategi_for_kols_24-11-06_forord.pdf

Heum, P., Nesheim, T., Nordhaug, O. (red.). (2006). Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget.

Hilsen, A.I. og Steinum, T. (2004). Utredning om omstilling. AFI-notat 2004:3. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Henta frå: http://www.nho.no/files/2425_AFI_utredning_om_omstilling.pdf

Hougaard, K.S. og Lund, S.P. (2004). Helbredseffekter af støj i arbejdsmiljøet. AMI–dokumentationsrapport 2004:13. København: Arbejdsmiljøinstituttet. Henta frå: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Boeger-og-rapporter/dok13/pdf/Dokumentation13.pdf

Huttunen, K. (2005). R&D Activity, Exports, and Changes in Skill Demand in Finland. I: Finnish Economic Papers. No 2/2005, vol. 18, pp72–85. Henta frå: http://taloustieteellinenyhdistys.fi/images/stories/fep/fep22005_huttunen.pdf

Huttunen, K., Møen, J. og Salvanes, K.G. (2006). How Destructive Is Creative Destruction? The Costs of Worker Displacement. IZA Discussion Paper 2004:2316. Bonn: The Institute for the Study of Labor. Henta frå: http://ftp.iza.org/dp2316.pdf

Høst, H. (2010). Helsefagarbeiderutdanning for voksne. NIFU STEP, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Rapport 25/2010. http://www.nifustep.no/Norway/Publications/2010/Webrapport%2025-2010.pdf

Innst. O. nr. 18 (2005–2006). Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Oslo: Arbeids- og sosialkomiteen. Henta frå: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/2005-2006/inno-200506-018/

Innstrand, S.T. (2010). Betydningen av en god balanse mellom arbeid og familieliv. I: Søkelys på arbeidslivet, 27(1/2).

International Labour Office. (1997). World Labour Report 1997–1998: Industrial relations, democracy and Social Stability. Geneva: ILO. Samandrag henta frå: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/publ/wlr97/index.htm. ILO.

Jakhelln, H. (2006). Oversikt over arbeidsretten (4. utg.). [Oslo]: Damm.

Jacobsen, K., Moland, L. og Pettersen, T. (2010). HMS og IA: To sider av samme sak? En evaluering av prosjektet «3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø» 3 parter, 2 bransjer, 1 mål. Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport 11(7). Oslo: Fafo/STAMI. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/20170/index.html

Johannessen, A., Omenaas, E., Bakke, P., Gulsvik, A. (2005). Incidence of GOLD-defined chronic obstructive pulmonary disease in a general adult population. I: The Internationalt Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 9(8), 926–32.

Jouko, N., Happonen, M., Kinnunen, U. og Mauno, S. (2005). Job Insecurity, Temporary Work and Trade Union Membership in Finland 1977–2003. I: De Witte, Hans: Job Insecurity, Union Involvement and Union Activism

Karasek, R. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain – implications for job redesign. I: Administrativ science quarterly, 24(2), 285–308.

Karlsen, G.R. (2010). Det regulerte arbeidsmiljø. Oslo: Universitetsforlaget.

Kecklund, G., Ingre, M. og Åkerstedt, T. (2010). Arbeidstider, hälsa og säkerhet – en uppdatering av aktuell forskning. Stressforskningsrapport nr. 322. Stockholm: Stressforskningsinstitutet.

Kivimäki, M., Virtanen, M., Elovainio, M., Kouvonen, A., Väänänen, A. og Vahtera, J. (2006). Work stress in the etiology of coronary heart disease – a meta-analysis. I: Scandinavian Journal of Work and Environmental Health,32(6), 431–42.

Kjelstad, R. og Lappgård, T. (2009) Likestilling på hjemmebane: Mest fornøyd med (delvis) likestilling. I: Samfunnsspeilet 23(1).

Kjeldstad, R. og Nymoen, E.H. (2004). Kvinner og menn i deltidsarbeid. Fordeling og forklaringer. Rapport 2004:29. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Henta frå: http://www.ssb.no/emner/06/01/rapp_200429/rapp_200429.pdf

Kjellberg, A. (2001). Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige. Lund: Arkiv Förlag.

Kjellberg, A. (2010). Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund. Studies in Social Policy, Industrial Relations and Working Life and Mobility. Research reports 2010:1. Lund: Department of Sociology, Lund Universitet. Henta frå: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1545448&fileOId=1545800

Knardahl, S., Medbø, J.I., Strøm, V., Jebens, E. (2010). Utredning om virkninger av arbeid i kalde omgivelser. STAMI-rapport 2010:8. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Knardahl, S., Veiersted, B., Medbø, J.I., Matre, D., Jensen, J., Størm, V. et al. (2008). Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser: Kunnskapsstatus 2008. STAMI-rapport 2008: 22. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Knutsson, A. og Bøggild, H. (2010). Gastrointestinal disorders among shift workers. I: Scandinavian Journal of Work Environment & Health, 36(2), 85–95.

Kolstad, H.A. (2008). Nightshift work and risk of breast cancer and other cancers: A critical review of the epidemiologic evidence. I: Scandinavian Journal of Work, Environmental & Health, 34(1), 5–22.

Korsnes, O. (2003). Arbeidslivsrelasjoner: Et historisk-sosiologisk perpektiv. I: Heiret, J., Korsnes, O., Venneslan, K. og Bjørnson, Ø., Arbeidsliv, historie, samfunn: Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv (s. 17–43). Bergen: Fagbokforlaget.

Kuoppala, J., Lamminpää, A., Liira, J. og Vainio, H. (2008). Leadership, job well-being, and health effects: A systematic review and a meta-analysis. I: Journal of Occupational and Environmental Medicine,50(8), 904–15.

Kvakland, T. (2006). Ulykker i bygg og anlegg koster 1,5 milliarder årlig. I: Arbeidervern2006:3, 12–13.

Leira, H.L. (2005). Arbeidsmedisin for allmennpraktikere. Oslo: Gyldendal.

Levine, L.A., Adusmumilli, J. og Landrigan, C.P. (2010). Effects of reducing or eliminating resident work shifts over 16 hours: a systematic review. I: Sleep 2010 Aug; 33(8), 1043-53.

Lie, J.A.S. mfl. (2008). Arbeidstid og helse. En litteraturstudie av ulike arbeidstidsordninger og helseutfall. STAMI-rapport 2008:21. Statens arbeidsmiljøinstitutt. Henta frå: http://www.stami.no/arbeidstid-og-helse

Likestillings- og diskrimineringsombudet. (2008). SaLDO2008. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet. Henta frå: http://www.ldo.no/no/Aktuelt/publikasjoner/saldo/SaLDO-2008/

Logan, J. (2006). The Union Avoidance Industry in the United States. I: British Journal of Industrial Relations, 44(4).

Lund, J. og Bjerkedal, T. (2001). Permanent impairments, disabilities and disability pensions related to accidents in Norway. I: Accident Analysis and Prevention, 33(1), 19–30.

Lund, M. og Friberg, J.P. (2004). En inkluderende fagbevegelse? Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant. Fafo-rapport 2004:446. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/446/index.htm

Løken, E. og Stokke, T.A. (2009). Labour relations in Norway. Fafo-rapport 2009:33. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/20123/index.html

Magnussen, G. (2007). Et helhetlig risikobasert tilsyn: En evaluering av Petroleumstilsynet. Rapport fra Agenda Utredning og Utvikling. Sandvika: Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Henta frå: http://www.evalueringsportalen.no/evaluering/et-helhetlig-risikobasert-tilsyn-en-evaluering-av-petroleumstilsynet

Markussen, S., Røed, K., Røgeberg, O.J., Gaure, S. (2011). The anatomy of absenteeism. I: Journal of Health Economics.

Megdal, S.P., Kroenke, C.H., Laden, F., Pukkala, E. & Schernhammer, E.S. (2005). Night work and breast cancer risk: A systematic review and meta-analysis. I: European Journal of Cancer, 41(13), 2023–32.

Mehlum, I.S. (2011). Hvor mye av sykefraværet er arbeidsrelatert? I: Tidsskrift for Den norske legeforening,131(2), 122–125. Henta frå: http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=2066197

Mehlum, I.S., Veiersted, K.B., Waersted, M., Wergeland, E. og Kjuus, H. (2009). Self-reported versus expert-assessed work-relatedness of pain in the neck, shoulder, and arm. I: Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, 35(3), 222–32.

Medlingsinstitutet. (2010). Avtalsrörelsen och lönebildningen 2009: Medlingsinstitutets årsrapport. Stockholm: Medlingsinstitutet.

Meld. St. 1 (2010–2011). Nasjonalbudsjettet 2011. Oslo: Finansdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=616465

Meld. St. 6 (2010-2011). Likestilling for likelønn. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-20102011.html?id=625636

Moen, S.E., Bråthen, K. og Moland, L.E. (2011). Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren. En litteraturstudie. Fafo-notat 2011:11. Oslo: Fafo.

Moland L.E. og Bråthen K. (2011). Forsøk med langturnusordninger i Bergen kommune. Delrapport. Fafo-notat 2011:07. Oslo: Fafo.

Myklebø, S. og Thune, O. (2010). Sykefravær blant gravide. I: Arbeid og velferd 2010:2, 54–59.

Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse. (2007a). Arbeidsmiljøet i Norge og EU: En sammenlikning. NOA-rapport. Oslo: Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse. (2007b). Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007: Status og utviklingstrekk. Oslo: Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse. (2008). Organisatorisk arbeidsmiljø: Delrapport. STAMI-rapport 2008:12. Oslo: Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse. (2010). Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer. STAMI-rapport Årg. 11. nr. 4 (2010). Oslo: Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og –helse, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling. (2011). Deep Water: The Gulf Oil Disaster and the Future of Offshore Drilling: Report to the President. [Washington, D.C.]: National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling.Henta frå: http://www.oilspillcommission.gov/final-report

Nergaard, K. (2002). Arbeidsforhold i gråsonen mellom lønnstaker og selvstendig: en gjennomgang av arbeidskraftsundersøkelsene, offentlig strukturstatistikk mv. Upublisert arbeidsnotat. Oslo: Fafo.

Nergaard, K. (2004). Atypisk arbeid. Midlertidige ansettelser og deltidsarbeid i Norge. Fafo-rapport 2004:430. Oslo: Fafo.

Nergaard, K. (2006). Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv: Tilleggsundersøkelse til AKU 4. kvartal 2005. Fafo-notat 2006:19. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/10009/10009.pdf

Nergaard, K. (2010). Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte: Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009. Fafo-notat 2010:17. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/10113/index.html

Nergaard, K. og Stokke, T. (2005). Organisasjoner og tariffavtaler. I: Nytt arbeidsliv: medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Nergaard, K. og Stokke, T. (2006). Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005. Fafo-rapport 2006:518. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/518/index.htm

Nergaard, K. og Stokke, T. (2010a). Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009: Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og tillitsverv. Fafo-rapport 2010:47. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/20191/index.html

Nergaard, K. og Stokke, T. (2010b). Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008. Fafo-notat 2010:07. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/10103/10103.pdf

Nergaard, K. og Svalund, J. (2009). Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning. Fafo-rapport 2009:22. Oslo: Fafo.

Nergaard, K. og Svendsen, E. (2002). Fagorganisering blant ikke-vestlige innvandrere. I: Søkelys på arbeidsmarkedet, 19(1).

Nesheim, T. (2009). Mot et paradigmeskifte i forståelsen av arbeid og organisasjon? I: Sosiologisk Tidsskrift, 17(1), 71–81. Oslo: Universitetsforlaget.

Nesheim, T. og Olsen, K.M. (2006). Nye grenser i arbeidslivet? I: Heum, P., Nesheim, T., Nordhaug, O. og Salvanes, K.G. (red.), Arbeidsliv i omstilling. Bergen: Fagbokforlaget.

Netterstrøm, B., Conrad, N., Bech, P., Fink, P., Olsen, O., Rugulies, R. og Stansfeld, S. (2008). The relation between work-related psychosocial factors and the development of depression. I: Epidemiologic Reviews, 30(1), 118–32.

NHO Service (2011): Verdt å vite om bemanningsbransjen. Basert på årsstatistikken 2010. NHO Service. Henta frå: http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=2768&categoryID=167

Nieuwenhuijsen, K., Bruinvels, D. og Frings-Dresen, M. (2010). Psychosocial work environment and stress-related disorders, a systematic review. I: Occupational Medicine60(4), 277–86.

Nicolaisen, H. og Olberg, D. (2005). Arbeidstidsordninger. Forsøk med 3+3-turnus og tillitstid i Bærum kommune. Fafo-notat 2005:15. Oslo: Fafo.

NOU 1992: 26. En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene.

NOU 1996: 6. Arbeidstakeres stilling i konsernforhold m.v. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=140517

NOU 2001: 14. Vårens vakreste eventyr . . .? Innstilling fra Utvalget for tarifforhandlingssystemet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=143647

NOU 2003: 15. Fra bot til bedring. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=454137

NOU 2004: 5. Arbeidslivslovutvalget. Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=384819

NOU 2004: 29. Kan flere jobbe mer? – deltid og undersysselsetting i norsk arbeidsliv. Oslo: Arbeids- og administrasjonsdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/2004/nou-2004-29.html?id=389495

NOU 2007: 4. Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=467193

NOU 2008: 17. Skift og turnus: Gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=528756

NOU 2009: 10. Fordelingsutvalget. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=558836

NOU 2010: 1. Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=597723

NOU 2010: 13. Arbeid for helse. Henta frå: http://www.regjeringen.no/ html?id=628069

Nurminen, M. og Karjalainen, A. (2001). Epidemiologic estimate of the proportion of fatalities related to occupational factors in Finland. I: Scandinavian Journal of Work Environment & Health,27(3), 161–213.

Nätti, J., Happonen, M., Kinnunen, U. og Mauno, S. (2005). Job Insecurity, Temporary Work and Trade Union Membership in Finland 1977–2003. I: De Witte, H. (ed.), Job Insecurity: Union Involvement and Union Activism. Aldershot: Ashgate.

OECD. Employment outlook 2010

OECD. (2009a). Education at a Glance. Paris: OECD. Henta frå: http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_2649_39263238_43586328_1_1_1_1,00.html

OECD. (2009b). Factbook 2009:Economic, Environmental and Social Statistics. Paris: OECD.

OECD. (2009c). Jobs for Immigrants – Labor market integration in Norway – the labour market integration of immigrants and their children in Norway. Paris: OECD.

OECD. (2010). Education at a Glance. Paris: OECD. Henta frå: http://www.oecd.org/document/52/0,3746,en_2649_39263238_45897844_1_1_1_1,00.html

Olberg, D. (2008). Arbeidsstyrken og organisasjonene i arbeidslivet – Dugnad for verdiskapning – kunnskapsplattformen. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.tekna.no/ikbViewer/Content/779576/081230_Olberg_Arbeidsstyrken%20og%20organisasjonene.pdf

Olsen, B. (2009). Innvandrere ansatt i staten: Hvorfor lavere andel enn i privat sektor? Rapport 2009:8. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Olsen, O. og Kristensen, T.S. (1991). Impact of work-environment on cardiovascular-diseases in Denmark. I: Journal of epidemiology and community health, 45(1), 4–10.

Ot.prp. nr. 7 (2007–2008). Om lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. Oslo: Fornyings- og administrasjonsdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/otprp/2007-2008/otprp-nr-7-2007-2008-.html?id=487005

Ot.prp. nr. 24 (2005–2006). Om lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(arbeidsmiljøloven). Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=186667

Ot.prp. nr. 49 (2004–2005). Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=396602

Ot.prp. nr. 54 (2008–2009). Om lov om endring i arbeidsmiljøloven (likestilling av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere mv.). Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=552591

Ot.prp. nr. 56 (2006–2007). Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (innleie, påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte mv). Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/otprp/20062007/Otprp-nr-56-2006-20007-.html?id=464889

Ot.prp. nr. 65 (2007–2008). Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=516695

Ot.prp. nr. 77 (2000–2001). Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.). Oslo: Barne- og familiedepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=123306

Ot.prp. nr. 88 (2008–2009). Om lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m (solidaransvar mv). Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=559711

Ot.prp. nr. 91 (2005–2006). Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven (arbeidstid mv.). Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=190057

Pettersen, K.-S. og Olberg, D. (2006). Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST. Nova-rapport 06:8. Oslo: Nova.

Produktregisteret. (2010): Farlige produkter. Fakta i tall og figurer. Rapport 2000-2008. Produktregisteret. Henta frå: http://www.klif.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2010/Januar/Farlige-produkter-Fakta-i-tall-og-figurer-Rapport-2000-2008-fra-Produktregisteret/

Prop. 89 L (2010–2011). Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom). Oslo: Arbeidsdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=638390

Rambøll Management. (2009). Innvandreres arbeidsforhold. Oslo: Rambøll.

Rege, M., Telle, K. og Votruba, M. (2005). The effect of plant downsizing on disability pension utilization. Discussion papers 435. Oslo: Statistics Norway, Research Department.

Rogstad, J. (2001). Sist blant likemenn? Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Rye, J.F. (2007). Arbeidsinnvandring i landbruket. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning.

Rønsen, M. og Kitterød, R.H. (2009). Kvinners arbeidstid – avtalt og ønsket: Er kvinner fornøyd med arbeidstiden sin? I: Samfunnsspeilet 23(4), 22–30. Henta frå: http://www.ssb.no/ssp/utg/200904/ssp.pdf

Saksvik, P.O., Tvedt, S.D., Nytro, K., Andersen, G.R., Andersen, T.K., Buvik, M.P. et al. (2007). Developing criteria for healthy organizational change. I: Work and Stress, 21(3), 243–263.

Schenker, M. (2008). Work – Related injuries among immigrants: A growing global disparity. I: Occup. Environ. Med. 65;717–718.

Schlünssen, V., Viskum, S., Omland, Ø. og Bonde, P. (2007). Medfører skiftarbejde øget forekomst af spontan abort, præterm fødsels eller lav fødselsvægt? I: Ugeskrift for læger, 169(10), 893–900.

Sentio. (2006). Omfang og bruk av bestemmelsene om unntak frå reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven 200: Utredning for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Trondheim: Sentio. Henta frå: http://www.regjeringen.no/Upload/AID/publikasjoner/horing/2007/Endr_aml_serlig_uavhengig_stilling/Sentio_omfang%20og%20bruk%20av%20arbeidstidsbestemmelsene%20i%20aml%20(2005).pdf

Siegrist, J. (1996): Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. I: Journal of Occupational Health Psychology, Vol 1(1), Jan 1996, 27-41. Henta frå: http://psycnet.apa.org/journals/ocp/1/1/27.html

Siegrist, J., Starke, S., Chandola, T., Godin, I., Marmot, M., Niedhammer, I. & Peter, R. (2004). The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons. I: Social Science & Medicine, 58(8), 1483–1499.

Sigstad, L. J.A., Kjuus, H., Zienolddiny, S., Haugen, A., Stevens, R.G. & Kjærheim, K. (2011). Night Work and Breast Cancer Risk Among Norwegian Nurses: Assessment by Different Exposure Metrics. I: American Journal of Epidemiology. Henta frå: http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2011/03/30/aje.kwr014.abstract doi: 10.1093/aje/kwr014

SINTEF. (2010a). Helikoptersikkerhetsstudie 3 (HSS-3). SINTEF-rapport A14973. Trondheim: SINTEF. Henta frå: http://www.sintef.no/Teknologi-og-samfunn/Sikkerhet/Rapporter--Reports/Helikoptersikkerhetsstudie-3-HSS-3/

SINTEF. (2010b). Ageing and life extension for offshore facilities in general and for specific systems. SINTEF-rapport A15322. Trondheim: SINTEF.

Sivesind, K. mfl. (2011). Kunnskap og læringsambisjoner for ungdom i seks land. Oslo: Utdanningsdirektoratet.

Skaar, S.G., Dahl, T., Torvatn, H. (1999). Bærer arbeidet frukter? En evaluering av systematisk HMS-arbeid i norkse virksomheter. SINTEF rapport A99511. Trondheim: SINTEF, Teknologiledelse.

Skule, S. og Reichborn, A.N. (2000): Lærende arbeid. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv. Fafo-rapport 333. FAFO. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/333/

Smith, P. og Mustard, C. (2009). Comparing the risk of work-related injuries between immigrants to Canada and Canadian-born labour market participants. I: Occupational and Environmental Medicine 2009; 66, 361–367.

Spencer, M.B., Robertson, K.A., Folkard, S. (2006). The development of a fatigue / risk index for shift workers. Research report 2006:446. HSE books. Health and safety Executive report 2006/6, Norwich.

SSB. (2010). Dette er Kari og Ola. Kvinner og menn i Norge. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Henta frå: http://www.ssb.no/ola_kari/. PDF-utgåva: http://www.ssb.no/ola_kari/kari_ola_2010.pdf

Statens strålevern. (2005). Yrkeseksponering i Norge: Ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Strålevernsrapport 2005:15. [Østerås]: Statens strålevern. Henta frå: http://www.nrpa.no/dav/075aa1a84e.pdf

Statens strålevern. (2009). Årsrapport fra persondosimetritjenesten. Strålevernsrapport 2009:4. [Østerås]: Statens strålevern. Henta frå: http://www.nrpa.no/dav/c7dbef056d.pdf

Stansfeld, S. og Candy, B. (2006). Psychosocial work environment and mental health: A meta-analytic review. I: Scandinavian Journal of Work and Environmental Health,32(6), 443–62.

Sterud, T. (2009). Nedbemanninger og omorganiseringer blant norske yrkesaktive – har informasjon og medvirkning betydning for helse og trivsel? I: Søkelys på arbeidsmarkedet, 26(1). Henta frå: http://www.samfunnsforskning.no/nor/Tidsskrifter/Soekelys-paa-arbeidslivet/Tidligere-utgivelser-i-fulltekst/2009

St.meld. nr. 2 (2005–2006). Revidert nasjonalbudsjett 2006. Oslo: Finansdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/.html?id=136369

St. meld nr. 7 (2008–2009). Et nyskapende og bærekraftig Norge. Oslo: Nærings- og handelsdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009-.html

St.meld. nr. 9 (2008–2009). Perspektivmeldingen 2009. Oslo: Finansdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=541684

St.meld. nr. 12 (2005–2006). Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=408103

St.meld. nr. 18 (2007–2008). Arbeidsinnvandring. Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Henta frå: http://www.regjeringen.no/html?id=507744

Stokke, T. (2000). Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv1945–1998. Oslo: Fafo.

Stokke, T.A., Evju, S. og Frøland, S.O. (2003). Det kollektive arbeidslivet. Organisasjoner, tariffavtaler, lønnsoppgjør og inntektspolitikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Stokke, T.A., Berge, Ø.M. og Seip, Å.A. (2010). Arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven. Utvikling, omfang og praksis. Fafo-rapport 2010:42. Oslo: Fafo.

Storstad, O., Logstein, B. Almås, R., Spissøy, A. og Johnsen, T.P. (2009). Helse, miljø og sikkerhet i landbruket. En kunnskapsstatus om HMS og ulykker. Bygdeforskning rapport nummer 11/09. Trondheim: Bygdeforskning. Henta frå: http://www.bygdeforskning.no/filarkiv/2010/02/11/14b7409f4de0b9.pdf

Svalund, J. (2009). Vold og trusler om vold i offentlig sektor. Fafo-rapport 2009:30. Oslo: Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/20120/20120.pdf

Svendsen, E., Svensson, B. (2002). Innvandrere i fagbevegelsen. Fafo-rapport 392. Oslo: Fafo.

Sverke, M., Hellgren, J., Näswall, K. (2002). No security: a meta-analysis and review of job insecurity and its consequences. I: Journal of Occupational Health Psychology, 7(3), 242–64.

Telemarksforskning. (2009). Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet.

Thorsrud, E. og Emery, F.E. (1970). Mot en ny bedriftsorganisasjon: Eksperimenter i industrielt bedriftsdemokrati. Oslo: Tanum.

Torvatn, H., Forseth, U. og Andersen, T.K. (2007). Partner for arbeidsmiljø – det norske verneombudets rolle og funksjon. Trondheim: SINTEF.

Torvatn, H., Molden, T.H., (2001). HMS-tilstanden i Norge 2001. SINTEF-rapport STF38 A01027. Trondheim: SINTEF.

Tronstad, K.R. (2010). Mangfold og likestilling i arbeidslivet. Fafo-rapport 2010:39. Fafo. Henta frå: http://www.fafo.no/pub/rapp/20183/index.html

Trygstad, S.C. (2010). Med rett til å varsle … men hjelper det, og er det lurt? Fafo-rapport 2010:18. Oslo: Fafo

Trygstad, S. C., Nergaard, K., Alsos, K., Berge, Ø. M., Bråten, M. og Ødegård, A.M. (2011). Til renholdets pris. Fafo-rapport 2011:18. Oslo: Fafo

Tuntland, Ø. mfl. (2010). Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNN): Hovedrapport – utviklingstrekk 2009 Norsk sokkel. [Stavanger]: Petroleumstilsynet.

Tynes, T., Sterud, T. (2009). Arbeidsmiljø blant innvandrere: Slik et utvalg innvandrere fra Asia, Afrika, Sør-Amerika og Sørøst-Europa opplever det. STAMI-rapport 2009:6. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Tynes, T., Eiken, T., Grimsrud, T.K., Sterud, T. og Aasnæss, S. (2008). Arbeidsmiljø og helse: slik norske yrkesaktive opplever det: hovedrapport. STAMI-rapport 2008:16. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt.

U.S. Department of the Interior. (2010). Increased Safety Measures for Energy Development on the Outer Continental Shelf. [Washington, D.C.]: U.S. Department of the Interior: Henta frå: http://www.doi.gov/deepwaterhorizon/loader.cfm?csModule=security/getfile&PageID=33598

Vaage, O.F. (2002). Til alle døgnets tider. Tidsbruk 1971-2000. SSB statistiske analyser 52

Vahtera, J., Kivimaki, M., Pentti, J., Linna, A., Virtanen, M., Virtanen, P. et al. (2004). Organisational downsizing, sickness absence, and mortality: 10-town prospective cohort study. I: British Medical Journal, 328(7439), 555–558.

Virtanen, M., Kivimäki, M., Joensuu, M., Virtanen, P., Elovainio, M. og Vahtera, J. (2005). Temporary employment and health: a review. I: International Journal of Epidemiology, 34(3),610–22.

Wergeland, E. (2010). Er transportbransjen blitt farligere? I: Arbeidervern, 2010(2).

Wergeland, E., Gjertsen, F. og Lund, J. (2009). Arbeidsskadedødsfall blir underrapportert. I: Tidsskrift for Den norske legeforening, 129(10), 981–986.

Wiborg, Ø., Sandven, T. og Skule, S. (2011). Livslang læring i norsk arbeidsliv 2003–2010: Trender og resultater fra Lærevilkårsmonitoren. NIFU-rapport 2011:5. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Henta frå: http://www.nifustep.no/Norway/Publications/2011/Rapport05-11web.pdf

Ylipaavalniemi, J., Kivimaki, M., Elovainio, M., Virtanen, M., Keltikangas-Jarvinen, L. og Vahtera, J. (2005). Psychosocial work characteristics and incidence of newly diagnosed depression: a prospective cohort study of three different models. I: Social science & medicine,61(1), 111–122.

Ødegård, A.M., Aslesen, S., Bråten, M. og Eldring L. (2007). Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser. Fafo-rapport 2007:03. http://www.fafo.no/pub/rapp/20003/20003.pdf

Til forsida av dokumentet