Meld. St. 29 (2010–2011)

Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv

Til innhaldsliste

Forkortingar

AKU

Arbeidskraftundersøkinga

IA

Intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv

EFTA

European Free Trade Association

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

HSH

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

HMS

Helse, miljø og sikkerheit

ILO

International Labour Organization

KS

Kommunenes Sentralforbund

LKU

Levekårsundersøkinga

LO

Landsorganisasjonen

NUF

Norskregistrert utanlandsk føretak

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon

NOA

Nasjonal overvaking av arbeidsmiljø og -helse

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

RNNP

Risikonivå i norsk petroleumsverksemd

STAMI

Statens arbeidsmiljøinstitutt

SSB

Statistisk sentralbyrå

Unio

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

YS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til forsida av dokumentet