Meld. St. 31 (2011–2012)

Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne meldingen gir Arbeidsdepartementet en redegjørelse for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for 2011. Statens pensjonskasse overtok administrasjonen av ordningen ved endringslov 6. mars 2009 nr. 15. I henhold til § 10 annet ledd i stortingspensjonsloven slik den lød frem til 1. januar 2012, skal det etter regnskapsårets slutt legges fram en beretning om virksomheten i siste regnskapsår. Stortingspensjonsloven ble fra 1. januar 2012 erstattet med lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven). Rapporteringsplikten overfor Stortinget er videreført i den nye loven.

Den nye ordningen omtales kort under punkt 5. I og med at dette er en årsmelding for 2011, vil ikke ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter bli omtalt utover dette. All øvrig omtale gjelder loven slik den lød frem til 1. januar 2012.