Meld. St. 31 (2011–2012)

Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Til innholdsfortegnelse

5 Tilpasninger til pensjonsreformen og ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Det ble ved lov 17. desember 2010 nr. 78 gjort enkelte tilpasninger i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter. Endringene trådte i kraft 1. januar 2011 og er omtalt under punkt 2. Det ble ved lov 15. desember 2011 nr. 60 innført ny lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Den nye alderspensjon bygger på de samme prinsippene som pensjonsreformen. Medlemmet tjener opp en pensjonsbeholdning og får utbetalt en nettopensjon. Uførepensjon og etterlattepensjon er tilpasset reglene i Statens pensjonskasse. Den nye pensjonsordningen trådte i kraft 1. januar 2012 med enkelte overgangsordninger.