Meld. St. 31 (2011–2012)

Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Til innholdsfortegnelse

3 Utvikling i pensjonsordningen 2011

Totalt 370 personer mottok en pensjon fra stortingspensjonsordningen (alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon) ved utgangen av 2011. Det er en nedgang på to personer fra 2010.

Oppgitte tall for pensjonsutbetalinger er nettotall, dvs. beløp utbetalt etter samordning med ytelser fra folketrygden, tjenestepensjonsordningen i staten og pensjonsordningen for statsråder.

3.1 Alderspensjon

Pr. 1. mai 2010 hadde alle pensjonister med alderspensjon og full opptjening samme bruttopensjon. Etter lovendring fra 1. januar 2011 er dette ikke lenger tilfelle, på grunn av innføring av nye regler for regulering av pensjon.

Antall alderspensjonister i ordningen var 245 ved utgangen av 2011, en økning på fire personer fra 2010.

Gjennomsnittlig månedlig størrelse på alderspensjonsutbetalingene i 2011 var 15 791 kroner. Kvinner mottok i gjennomsnitt 19 077 kroner, mens menn mottok i gjennomsnitt 14 224 kroner. I 2010 var gjennomsnittlig månedlig størrelse på alderspensjonsutbetalingene 15 289 kroner, hvor kvinner mottok i gjennomsnitt 18 870 kroner og menn 13 628 kroner.

Utbetalinger av alderspensjon i ordningen for stortingsrepresentanter før fylte 67 år samordnes kun med tjenestepensjonsordningen i staten og pensjonsordningen for statsråder. Samordning med folketrygden skjer først fra og med 67 år. Utbetalinger fra ordningen vil for den enkelte mottaker derfor være høgere før fylte 67 år enn fra og med 67 år.

Gjennomsnittlig månedlig størrelse på alderspensjonsutbetalingene før fylte 67 år fra Statens pensjonskasse i 2011 var 34 090 kroner. Kvinner mottok i gjennomsnitt 35 148 kroner, mens menn mottok i gjennomsnitt 33 141 kroner.

Gjennomsnittlig månedlig størrelse på alderspensjonsutbetalingene fra og med 67 år fra statens pensjonskasse i 2011 var 12 754 kroner. Kvinner mottok i gjennomsnitt 14 752 kroner, mens menn mottok i gjennomsnitt 11 821 kroner.

Gjennomsnittlig pensjoneringsalder i ordningen var samlet sett 64,9 år. Gjennomsnittlig pensjonsalder for kvinner var 64,4 år, for menn 65,2 år.

3.2 Uførepensjon

Antall uførepensjonister i ordningen var sju i 2011, en nedgang på to fra året før. Gjennomsnittlig månedlig størrelse på uførepensjonsutbetalingene var 25 098 kroner. Kvinner mottok i gjennomsnitt 26 844 kroner, mens menn mottok 23 924 kroner. I 2010 var gjennomsnittlig månedlig størrelse på uførepensjonsutbetalingene 24 615 kroner, hvor kvinner mottok i gjennomsnitt 27 129 kroner og menn 22 603 kroner. Antall uførepensjonister i denne ordningen er få. Gjennomsnittsverdiene som oppgis for denne gruppen vil derfor kunne endre seg betydelig ved en liten endring i sammensetningen av gruppen. Utbetalinger av uførepensjon samordnes uavhengig av alder. Gjennomsnittlig pensjonsalder for uførepensjonister i ordningen var 61,3 år for kvinner og 62,5 år for menn. I 2011 har det ikke vært noen nye uttak av uførepensjon i Stortingspensjonsordningen. Det har heller ikke vært noen som har økt uføregraden sin på denne ordningen i løpet av 2011. Det er imidlertid viktig å merke seg at en del vedtak fattes med tilbakevirkende kraft, og særlig gjelder dette uførepensjoneringer. Det betyr at det kan dukke opp nye uføretilfelle i 2011 på et senere tidspunkt.

3.3 Etterlattepensjon

Antallet ektefellepensjonister i ordningen var 114, en nedgang på fem personer fra 2010. Gjennomsnittlig månedlig størrelse på ektefellepensjonsutbetalingene i 2011 var 9 182 kroner. Kvinner mottok i gjennomsnitt 9 169 kroner, mens menn mottok 9 365 kroner. I 2010 var gjennomsnittlig månedlig størrelse på ektefellepensjonsutbetalingene 8 205 kroner, hvor kvinner mottok i gjennomsnitt 8 272 kroner og menn 7 386 kroner. Utbetalinger av etterlattepensjon er uavhengig av alder.

I 2011 ble det startet to nye ektefellepensjoner. Gjennomsnittsalder for disse var 77,6 år da pensjonen ble satt i gang. Gjennomsnittlig uttaksalder for ektefellepensjon tar kun hensyn til antall nye uttak i løpet av året.

Det var tre personer som mottok barnepensjon i 2011, og antallet er uendret fra 2010. Gjennomsnittlig månedlig utbetaling for barnepensjon fra Statens pensjonskasse var 9 336 kroner.

3.4 Regnskap for 2011

Til pensjoner var det i statsbudsjettet for 2011 bevilget 63 500 000 kroner, inklusive administrasjonskostnader. Det ble under statsregnskapet utgiftsført 61 136 881 kroner til pensjoner og 823 983 kroner i administrasjonskostnader.

I 2010 ble det utgiftsført 60 868 485 kroner til pensjoner og 2 236 874 kroner i administrasjonskostnader. Reduksjonen i administrasjonskostnader i 2011 sammenlignet med 2010 skyldes i hovedsak redusert volum i antall endrede pensjoner og nytilganger.

Budsjett- og regnskapstallene inkluderer ikke ventegodtgjørelser (ventegodtgjørelsen blir administrert og utbetalt av Stortinget).

Tallene fra 2010 kan ikke sammenliknes fullt ut med 2011-tallene. I 2010 ble gjennomsnittlige utbetalinger beregnet ved å ta sum utbetalinger gjennom året dividert med antall pensjonister ved utgangen av året. Gjennomsnittlig utbetalinger for 2011 er beregnet ved å summere alle månedelige utbetalinger som har vært gjennom året og dividere på antall utbetalinger per person per måned. Beregningsmåten som er benyttet for 2011-tallene innebærer en mer korrekt framstilling av utviklingen i utbetalingen til den enkelte person ettersom vi kontrollerer for endringer i antall mottakere gjennom året.