Meld. St. 13 (2015–2016)

Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

Til innholdsfortegnelse

5 Redningstjenesten

5.1 Politiets rolle i redningstjenesten

Den norske redningstjenesten koordineres administrativt av Justis- og beredskapsdepartementet og omfatter land, sjø og luftredningstjeneste. Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige, frivillige og private aktører under ledelse av to hovedredningssentraler og underordnede lokale redningssentraler.

Regjeringen har med hjemmel i politiloven fastsatt ny organisasjonsplan for redningstjenesten (ref. kgl. res. 19.06.2015), som blant annet tydeliggjør politiets sentrale rolle og ansvar i redningstjenesten.:

  • Politimester i vedkommende distrikt leder hovedredningssentralene (HRS) og de lokale redningssentralene (LRS).

  • Politiet ivaretar ledelsen på skadested på land (innsatsleder).

Det øverste operative nivået i redningstjenesten er hovedredningssentralene Hovedredningssentral Sør-Norge og Hovedredningssentral Nord-Norge. Videre er det nå 28 lokale redningssentraler som under hovedredningssentralene har ansvar for redningstjenesten. Politimesteren er øverste ansvarlig for redningsaksjoner som ledes av lokal redningssentral, og rapporterer til en av hovedredningssentralene.

Politidirektoratet har ingen operativ rolle i redningstjenesten. Ved redningsaksjoner som krever betydelige politiressurser over tid, vil Politidirektoratet ha som oppgave å bistå det/de politidistriktet/politidistriktene med ekstra politiressurser fra andre distrikt.

For å styrke samarbeidet mellom aktørene i redningstjenesten, vil det bli opprettet rednings- og beredskapsråd i alle politidistriktene/LRS-områdene. Rednings- og beredskapsrådene vil omfatte alle etater, virksomheter og frivillige organisasjoner, som har en rolle både i redningstjenesten og andre beredskapssituasjoner i fredstid.

5.2 Lokale redningssentraler

Hver av de 28 lokale redningssentralene (LRS) har i dag et geografisk virkeområde som er identisk med et politidistrikt eller Svalbard. Det normale er at redningsaksjoner ledes av politidistriktets operasjonssentral og eventuelt politimesterens stab. Utviklingen og styrkingen av operasjonssentralene i politiet har ført til at disse i dag sammen med politiets operative stab i praksis ivaretar LRS-funksjonen, og at redningsledelsen i liten grad innkalles selv ved store redningsaksjoner. Det er politimesteren i vedkommende distrikt som har ansvar for å varsle redningsledelsen ved hendelser som vil kunne kreve redningsledelsens involvering. I følge ny organisasjonsplan for redningstjenesten skal redningsledelsen innkalles dersom politimesteren eller minst to andre medlemmer i redningsledelsen krever det.

Når nærpolitireformen er implementert, vil antallet lokale redningssentraler bli redusert til 13 (en for hvert politidistrikt og Svalbard).

5.3 Redningshelikoptrene

Justis- og beredskapsdepartementet eier redningshelikoptrene, og har fag- og budsjettansvar for den offentlige redningshelikoptertjenesten. Forsvaret opererer helikoptrene i henhold til avtale mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet, og Forsvaret har ansvaret for vedlikehold og logistikk av flåten (systemansvar).

Redningshelikoptrenes prioriterte oppgave er søk og redning, men i tillegg utfører de også luftambulanseoppdrag og andre samfunnsnyttige oppdrag som blant annet bistand til politiet. I arbeidet med å styrke transportberedskapen til politiet, har Justis- og beredskapsdepartementet i brev av 16. januar 2012 til Hovedredningssentralene, Politidirektoratet og Forsvarets operative hovedkvarter klargjort politiets bruk av redningshelikoptre.

Til dokumentets forside