Meld. St. 13 (2015–2016)

Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene i denne meldingen har ikke økonomiske og administrative konsekvenser utover det som følger av nærpolitireformen, jf. Prop. 61 LS (2014–2015) og Innst. 306 (2014–2015). Den videre oppfølgingen av reformen vil bli innarbeidet i fremtidige budsjettfremlegg.

Til dokumentets forside