Meld. St. 13 (2015–2016)

Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

Denne meldingen er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak i forbindelse med behandlingen av Prop. 61 LS (2014–2015) om nærpolitireformen – om å «legge frem en sak med forslag om nasjonal kriseledelse, og klargjøre roller og ansvar, samt avklare hvordan regjeringen vil forholde seg til Gjørv-kommisjonens anbefaling om en skalerbar nasjonal operasjonssentral». Meldingen beskriver politiets rolle og ansvar som den sentrale beredskapsaktøren, herunder Politidirektoratets samordnings- og koordineringsansvar i forbindelse med kriser og alvorlige hendelser som utfordrer kapasitet og kompetanse i ett eller flere politidistrikt. Videre omtales arbeidet med å endre politidistriktsstrukturen, redusere antall operasjonssentraler fra 27 til 12, og forsterke disse. Avslutningsvis gis det i tråd med anmodningen fra Stortinget en nærmere vurdering av spørsmålet om nasjonal operasjonssentral.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget