Meld. St. 17 (2020–2021)

Samarbeid for sikkerhet — Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar

Til innholdsfortegnelse

6 Ansvarlighet, integritet og bærekraft

Forsvarssektorens personell skal alltid utvise aktsomhet, ansvarlighet og integritet i samarbeidet med forsvarsleverandørene. Sektorens anskaffelser skal søke å bidra til FNs bærekraftsmål, samt være i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Det er en klar forventing om at bedrifter utfører integritetsvurderinger og forebygger brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, negativ påvirkning på miljø og klima, samt økonomisk kriminalitet som korrupsjon og hvitvasking av penger.

Det vil bli vurdert hvordan disse kravene til spesielt større leverandører, og leverandører med høy risiko for brudd, kan inkluderes i anskaffelsesprosessen.

Innkjøpene involverer både store pengesummer og til tider hemmelighold, hvor risikoen for korrupsjon og integritetsbrudd er til stede. Det er derfor avgjørende at samarbeidet mellom forsvarssektoren og leverandørene i størst mulig grad er tuftet på åpenhet og innsyn, og at det gjennomføres integritetsvurderinger. Regjeringen har forventninger til at dette ivaretas i grensesnittet mellom forsvarssektoren og dens leverandører.

6.1 FNs bærekraftsmål og anskaffelser

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål som inkluderer forsvars- og industrirelaterte hensyn. Fred og rettferdighet, bærekraftsmål nummer 16, er en grunnleggende forutsetning for en bærekraftig utvikling av et samfunn.

Forsvarssektoren er en betydelig markedsaktør som kan utøve innflytelse gjennom sine investeringer og driftsinnkjøp. Leverandører til sektoren skal følge pålagte krav om miljøvennlig produksjon og etisk, sosial og grønn handel, som omtalt i forsvarssektorens anskaffelsesregelverk. Her er det nedfelt krav til leverandørene om egne etiske retningslinjer og systemer som forebygger korrupsjon og påvirkningshandel. Slike krav inkluderes i Forsvarets kontrakter med leverandørene og følges opp av anskaffende myndighet.

Det skal stilles miljøkrav når forsvarssektoren inngår avtaler om anskaffelser, og sektoren skal bidra til at leverandører dokumenterer at relevante internasjonale regler overholdes. Forsvarssektoren kan påvirke leverandører til å prioritere løsninger og produksjon som er miljøvennlig og etisk forsvarlig. Det stilles også miljøkrav ved utfasing av eldre materiell, bygninger og anlegg.

Anskaffelser skal ta tilbørlig hensyn til rettferdig konkurranse, likebehandling og forutsigbarhet. Norske forsvarsmyndigheter skal bidra til at internasjonale avtalepartnere overholder sine forpliktelser. Der det legges til rette for internasjonal konkurranse om anskaffelser, vil det uttrykkes forventninger overfor andre lands myndigheter om det samme, slik at norsk industri får mulighet for å konkurrere i utlandet på like vilkår med andre lands leverandører.

Sirkulær økonomi og gjenbruk av ressurser er viktig for å nå Norges klima- og miljømål og FNs bærekraftsmål. Dette krever bevissthet ved anskaffelser og avhending.

Regjeringen forventer at alle norske selskaper kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Regjeringen forventer at spesielt selskaper med statlig eierandel leder an i arbeidet for å sikre ansvarlig drift og styring av norske virksomheter, og at de har en plan for bærekraftig verdiskaping, som beskrevet i Meld. St. 8. (2019–2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping.

6.2 Forventninger til forsvarssektoren og dens personell

Forsvarssektorens personell skal ivareta sektorens interesser gjennom å utvise ryddig forretningsmessig atferd overfor leverandørene. Dette krever forutsigbarhet og at kundemakt ikke utnyttes utilbørlig. Merkantile prosesser skal være reelle, og leverandører skal ikke forledes til å delta i og benytte ressurser på «skinnprosesser».

Personell som arbeider med anskaffelser skal være habile og bevisste på det forholdet de har til leverandørene og deres ansatte. Videre må de nøye vurdere om de er habile til å treffe beslutninger, og være bevisst på potensielle dobbeltroller.

Det er i sektorens interesse at flere lands myndigheter anskaffer norskutviklet forsvarsmateriell og -tjenester. Slike salg kan både bidra til godtgjørelser for kommersiell utnyttelse av opphavsretter (royalties) til norske myndigheter, og til stordriftsfordeler og robusthet hos norske leverandører.

Det er svært viktig at alle aktører involvert i Forsvarets anskaffelser, offentlige som private, har et bevisst forhold til hvem man opptrer på vegne av. Forsvarets forskningsinstitutt er i en særstilling ved at instituttet både støtter leverandører, utvikler teknologi for sektoren, og gir råd til andre deler av sektoren.

Det bør i utgangspunktet bestrebes mest mulig åpenhet om industrisamarbeid, men avtalene er unntatt offentlighet i henhold til regelverket. Det er utarbeidet egne bestemmelser om industrisamarbeid som blant annet angir hvilke rutiner som skal følges ved forslag, evaluering og godkjenning av industrisamarbeidsprosjekter.

Det er både ønskelig og nødvendig med kontakt mellom forsvarssektoren, leverandører og deres organisasjoner. Det bør imidlertid utvises forsiktighet med å møte aktuelle leverandører om konkrete anskaffelser i perioden mellom forespørselen om anskaffelsen er sendt ut og frem til inngått kontrakt. Med klare og tydelige regler og retningslinjer vil man kunne redusere risikoen for at integritetsbrudd finner sted gjennom slik kontakt.

Forsvarsdepartementet yter markedsføringsstøtte til en rekke leverandørbedrifter som ønsker å fremme sin virksomhet og sine produkter nasjonalt og internasjonalt. Denne støtten, som er knyttet til produkter som Forsvaret bruker eller planlegger å anskaffe, er også underlagt åpenhet om hvem som får støtte, og til hvilke formål.

Forsvarsdepartementet har et godt samarbeid med de norske forsvarsleverandørenes bransjeorganisasjon, Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), for å ivareta blant annet antikorrupsjonsarbeid. Det er Forsvarsdepartementets oppfatning at det jobbes godt hos foreningens medlemsbedrifter. Dette samarbeidet bør fortsette, og sektoren og leverandørene bør søke å gjøre hverandre gode i arbeidet mot integritetsbrudd og korrupsjon. Forsvarsdepartementet vil også se på hvordan man kan samarbeide med andre leverandører enn FSis medlemsbedrifter.

For å forebygge integritetsbrudd og korrupsjon, er det av betydning at forsvarsleverandører utvikler systemer og kontrollrutiner for egen virksomhet. Derfor bør de sette opp integritetsplaner der man fokuserer på hvordan virksomheten vil iverksette og etterleve disse. Flere av Forsvarsdepartementets etater, herunder Forsvarsmateriell, har gjort dette med stort hell.

Det er viktig at leverandører tilpasser seg nasjonalt regelverk så vel som internasjonale standarder for å redusere risikoen for korrupsjon.

Figur 6.1 Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål som inkluderer forsvars- og industrirelaterte hensyn. Fred og rettferdighet er bærekraftsmål nummer 16.

Figur 6.1 Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål som inkluderer forsvars- og industrirelaterte hensyn. Fred og rettferdighet er bærekraftsmål nummer 16.

Foto: FN-Sambandet

Til dokumentets forside