Meld. St. 17 (2020–2021)

Samarbeid for sikkerhet — Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forsvarsdepartementet har det overordnede ansvaret for å iverksette og følge opp den nasjonale forsvarsindustrielle strategien. Forsvarsdepartementet og forsvarssektoren prioriterer allerede målene med denne strategien høyt.

Gjennom Stortingets behandling av Innst. 87 S (2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021) ble det besluttet at Norge skal delta i Det europeiske forsvarsfondet (EDF) fra 2021. De samlede kontingentutgiftene ved Norges deltakelse i EDF for perioden 2021–2027 er anslått til 1,956 mrd. kroner (2021). Utgiftene ved deltakelsen i 2021 dekkes innenfor Forsvarsdepartementets gjeldende budsjettrammer. Regjeringen kommer tilbake til de årlige utgiftene fra 2022 i de årlige budsjettfremleggene.

Øvrige tiltak som har økonomiske konsekvenser blir dekket innenfor Forsvarsdepartementets til enhver tid gjeldende budsjettramme.

Til dokumentets forside