Meld. St. 3 (2015–2016)

Statsrekneskapen 2015

Til innhaldsliste

1 Oversikt over statsrekneskapen 2015

Tabell 1.1 Statens samla inntekter og utgifter 2011–2015 (tal i mill. kroner)

Samla inntekter

Rekneskap

Saldert budsjett

Nysaldert budsjett

Rekneskap

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Skattar på formue og inntekt

229 404

235 232

245 608

240 865

259 035

239 700

238 291

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

240 979

251 816

269 430

283 951

302 853

299 600

299 435

Tollinntekter

2 747

3 070

3 111

3 205

3 200

3 340

3 305

Meirverdiavgift

208 747

220 713

233 874

242 571

256 190

252 000

252 220

Avgifter på alkohol

11 863

12 140

12 239

12 643

12 600

12 740

12 827

Avgifter på tobakk

7 643

7 315

7 080

7 259

7 200

7 075

7 265

Avgifter på motorvogner

31 912

33 213

32 309

30 773

30 534

30 002

29 887

Andre avgifter

44 255

43 916

45 396

46 888

50 347

49 097

49 344

Sum skattar og avgifter

777 549

807 415

849 047

868 156

921 959

893 554

892 576

Renter av statens forretningsdrift

63

74

85

80

86

83

76

Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

2 590

2 010

1 964

2 334

2 041

2 280

2 659

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 654

2 084

2 049

2 413

2 127

2 364

2 735

Renter frå statsbankane

8 079

7 795

8 370

9 014

9 246

9 235

9 280

Renter av kontantbehaldning og andre krav

10 984

8 913

6 585

5 657

6 063

4 846

4 841

Utbyte utan Statoil

17 900

13 277

14 528

14 029

16 667

19 651

19 651

Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Statoil

36 963

29 985

29 484

28 699

31 976

33 732

33 772

Inntekter under departementa

34 117

30 152

32 505

32 451

30 498

37 414

40 696

Overføring frå Noregs Bank

0

0

0

0

3 000

10 419

10 419

Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond

0

0

0

0

0

0

0

Sum andre inntekter

34 117

30 152

32 505

32 451

33 498

47 833

51 115

Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar

851 283

869 636

913 084

931 719

989 559

977 482

980 197

Inntekter frå statleg petroleumsverksemd

149 212

174 499

157 880

148 229

153 400

127 400

121 673

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

209 678

232 707

206 436

176 164

173 600

114 900

110 157

Aksjeutbyte frå Statoil

13 352

13 887

14 421

22 646

14 955

15 382

15 382

Sum petroleumsinntekter

372 242

421 093

378 737

347 039

341 955

257 682

247 212

Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland

1 223 525

1 290 729

1 291 821

1 278 757

1 331 514

1 235 164

1 227 409

Tilbakebetalingar

83 301

158 728

96 233

215 040

103 243

124 229

126 087

Statens pensjonsfond utland

84 158

104 550

117 340

156 164

174 225

186 063

186 063

Sum inntekter

1 390 984

1 554 008

1 505 394

1 649 962

1 608 982

1 545 456

1 539 559

Samla utgifter etter departement

Rekneskap

Saldert budsjett

Nysaldert budsjett

Rekneskap2, 3)

Departement

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Kongehuset

185

191

196

211

228

228

228

Regjeringa

322

352

344

346

331

348

347

Stortinget og underliggjande institusjonar

1 432

1 594

1 677

1 786

1 988

2 067

1 941

Høgsterett

79

84

88

95

92

100

98

Utanriksdepartementet

33 148

31 936

35 865

35 890

38 331

39 369

40 035

Kunnskapsdepartementet

42 624

41 057

43 816

47 844

51 307

52 276

52 109

Kulturdepartementet

8 566

8 950

9 759

12 460

12 642

12 734

12 790

Justis- og beredskapsdepartementet

26 654

27 995

31 637

34 740

33 273

35 355

35 496

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

141 867

153 204

159 424

172 049

174 369

176 564

176 469

Arbeids- og sosialdepartementet

50 027

57 322

70 704

62 493

55 596

43 496

43 353

Helse- og omsorgsdepartementet

113 369

116 112

121 545

131 313

145 138

147 537

147 936

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

31 470

32 665

34 626

34 825

37 361

37 766

37 252

Nærings- og fiskeridepartementet

12 693

21 136

8 472

14 722

9 751

10 715

10 160

Fiskeri- og kystdepartementet1)

4 521

4 789

5 083

0

0

0

0

Landbruks- og matdepartementet

16 104

16 621

17 206

17 459

17 288

17 456

17 496

Samferdselsdepartementet

30 843

33 661

50 980

70 655

95 266

95 668

94 063

Klima- og miljødepartementet

4 756

5 065

5 420

8 616

8 072

8 140

8 323

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet1)

6 336

6 420

6 724

0

0

0

0

Finansdepartementet

88 344

38 241

107 331

57 873

110 402

108 204

107 121

Forsvarsdepartementet

40 871

41 490

43 571

46 675

43 788

43 414

45 339

Olje- og energidepartementet

5 554

6 162

16 528

18 614

15 464

15 592

15 790

Ymse utgifter

105

66

61

0

10 458

50

0

Statsbankane

90 696

105 945

121 021

124 001

118 308

120 626

118 410

Statleg petroleumsverksemd

21 439

25 610

33 585

35 372

38 000

29 000

28 955

Statens forretningsdrift

2 629

2 539

2 568

1 986

1 860

2 352

2 452

Statens pensjonsfond utland

350 804

395 483

345 151

311 667

303 955

228 682

218 256

Sum statsbudsjettet utan folketrygda

1 125 434

1 174 691

1 273 383

1 241 693

1 323 270

1 227 736

1 214 419

Folketrygda

329 173

348 567

368 100

389 928

418 667

420 644

420 461

Samla utgifter med lånetransaksjonar

1 454 607

1 523 258

1 641 483

1 631 621

1 741 937

1 648 380

1 634 880

Lånetransaksjonar

151 683

131 630

233 208

192 855

236 198

227 153

222 159

Statens pensjonsfond utland

350 804

395 483

345 151

311 667

303 955

228 682

218 256

Samla utgifter utan lånetransaksjonar og Statens pensjonsfond utland

952 121

996 144

1 063 124

1 127 099

1 201 784

1 192 545

1 194 464

1) Ny departementsstruktur frå 2014. Tidlegare FAD og FKD er gått inn i KMD, NFD og SD.

2) Frå 2015 er det innført ei nettoordning for statleg betalt meirverdiavgift. Verksemder som er med i ordninga bokfører betalt meirverdiavgift på kap. 1633, post 01 under Finansdepartementet for meirverdiavgift knytte til postane 01–49. Samanlikna med rekneskapen for 2014 og tidlegare kan ordninga forklare at utgiftene under det einskilde departement i 2015 er noko lågare enn dei elles ville vore.

3) Frå 2015 er innbetalte standardrefusjonar førte som utgiftsreduksjonar i rekneskapen. Tidligere vart desse førte på inntektskapitlet til verksemdene på postane 15–18. Dette er refusjonar frå mellom anna arbeids- og velferdsetaten og folketrygda som dekkjer utgifter til arbeidsmarknadstiltak i statlege verksemder, løn under fødsels- og adopsjonspermisjon, løn til lærlingar og løn under sjukdom.

Tabell 1.2 Løyvingsrekneskapen for budsjetterminen 2015 (tal i mill. kroner)

UTGIFTER

Overført frå 20141)

Nysaldert budsjett

Samla løyving

Rekneskap2)

Meirutgift (-) og mindreutgift

Overført til 2016

Endring i overført løyving

Kongehuset

0

228

228

228

0

0

0

Regjeringa

12

348

360

347

13

13

1

Stortinget og underliggjande institusjonar

23

2 067

2 090

1 941

149

86

63

Høgsterett

2

100

102

98

4

4

2

Utanriksdepartementet

1 010

39 369

40 379

40 035

344

228

-783

Kunnskapsdepartementet

274

52 276

52 549

52 109

440

396

123

Kulturdepartementet

221

12 734

12 955

12 790

164

187

-34

Justis- og beredskapsdepartementet

786

35 355

36 141

35 496

646

694

-92

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

997

176 564

177 561

176 469

1 092

1 125

128

Arbeids- og sosialdepartementet

900

43 496

44 396

43 353

1 043

406

-494

Helse- og omsorgsdepartementet

368

147 537

147 905

147 936

-31

223

-145

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

146

37 766

37 912

37 252

660

143

-3

Nærings- og fiskeridepartementet

339

10 715

11 054

10 160

894

414

75

Landbruks- og matdepartementet

274

17 456

17 730

17 496

234

347

73

Samferdselsdepartementet1)

1 563

95 668

97 231

94 063

3 168

3 411

1 848

Klima- og miljødepartementet

547

8 140

8 687

8 323

364

246

-301

Finansdepartementet

685

108 204

108 889

107 121

1 768

760

75

Forsvarsdepartementet

2 434

43 414

45 848

45 339

509

759

-1 674

Olje- og energidepartementet1)

397

15 592

15 989

15 790

199

163

-234

Ymse utgifter

0

50

50

0

50

0

0

Statsbankane

1 048

120 626

121 674

118 410

3 264

526

-522

Statleg petroleumsverksemd

0

29 000

29 000

28 955

45

0

0

Statens forretningsdrift

172

2 352

2 524

2 452

72

177

5

Folketrygda

169

420 644

420 812

420 461

351

129

-40

Statens pensjonsfond utland

0

228 682

228 682

218 256

10 426

0

0

Samla utgifter

12 366

1 648 380

1 660 746

1 634 880

25 866

10 437

-1 929

1) Overført løyving frå 2014 er fordelt etter det departementet som disponerer løyvinga i 2015. Denne fordelinga skil seg seg difor noko frå «Overført til 2015» i same tabellen i stortingsmeldinga i fjor. 140,7 mill. kr er flytta frå SD til OED knytt til at verksemda til Transnova frå 1. januar 2015 vart overført til Enova.

2) Sjå note 2 og 3 til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

INNTEKTER

Nysaldert budsjett

Rekneskap

Meirinntekt og mindreinntekt (-)

Skattar på formue og inntekt

239 700

238 291

-1 409

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

299 600

299 435

-165

Tollinntekter

3 340

3 305

-35

Meirverdiavgift

252 000

252 220

220

Avgifter på alkohol

12 740

12 827

87

Avgifter på tobakk

7 075

7 265

190

Avgifter på motorvogner

30 002

29 887

-115

Andre avgifter

49 097

49 344

247

Sum skattar og avgifter

893 554

892 576

-978

Renter av statens forretningsdrift

83

76

-7

Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

2 280

2 659

378

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 364

2 735

371

Renter frå statsbankane

9 235

9 280

45

Renter av kontantbehaldning og andre krav

4 846

4 841

-5

Utbyte utan Statoil

19 651

19 651

0

Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Statoil

33 732

33 772

40

Inntekter under departementa

37 414

40 696

3 282

Overføring frå Noregs Bank

10 419

10 419

0

Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond

0

0

0

Sum andre inntekter

47 833

51 115

3 282

Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar

977 482

980 197

2 715

Inntekter frå statleg petroleumsverksemd

127 400

121 673

-5 727

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

114 900

110 157

-4 743

Aksjeutbyte frå Statoil

15 382

15 382

0

Sum petroleumsinntekter

257 682

247 212

40 696

Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland

1 235 164

1 227 409

43 411

Tilbakebetalingar

124 229

126 087

1 858

Statens pensjonsfond utland

186 063

186 063

0

Samla inntekter

1 545 456

1 539 559

45 269

Statslånemidlar

102 924

95 321

121 673

Samla sum

1 648 380

1 634 880

166 941

Tabell 1.3 Løyvingar og rekneskap 2015 (tal i mill. kroner)

Løyving

UTGIFTER

Framlegg i Gul bok

Saldert budsjett

Nysaldert budsjett

Overført frå 20141)

Samla løyving

Rekneskap2)

Meirutguft (-) og mindre-utgift

Kongehuset

228

228

228

0

228

228

0

Regjeringa

331

331

348

12

360

347

13

Stortinget og underliggjande institusjonar

1 988

1 988

2 067

23

2 090

1 941

149

Høgsterett

92

92

100

2

102

98

4

Utanriksdepartementet

37 903

38 331

39 369

1 010

40 379

40 035

344

Kunnskapsdepartementet

50 767

51 307

52 276

274

52 549

52 109

440

Kulturdepartementet

12 505

12 642

12 734

221

12 955

12 790

164

Justis- og beredskapsdepartementet

33 180

33 273

35 355

786

36 141

35 496

646

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

174 222

174 369

176 564

997

177 561

176 469

1 092

Arbeids- og sosialdepartementet

55 527

55 596

43 496

900

44 396

43 353

1 043

Helse- og omsorgsdepartementet

145 236

145 138

147 537

368

147 905

147 936

-31

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

37 095

37 361

37 766

146

37 912

37 252

660

Nærings- og fiskeridepartementet

9 780

9 751

10 715

339

11 054

10 160

894

Landbruks- og matdepartementet

17 245

17 288

17 456

274

17 730

17 496

234

Samferdselsdepartementet1)

94 636

95 266

95 668

1 563

97 231

94 063

3 168

Klima- og miljødepartementet

8 029

8 072

8 140

547

8 687

8 323

364

Finansdepartementet

110 411

110 402

108 204

685

108 889

107 121

1 768

Forsvarsdepartementet

43 818

43 788

43 414

2 434

45 848

45 339

509

Olje- og energidepartementet1)

15 397

15 464

15 592

397

15 989

15 790

199

Ymse utgifter

10 500

10 458

50

0

50

0

50

Statsbankane

117 696

118 308

120 626

1 048

121 674

118 410

3 264

Statleg petroleumsverksemd

38 000

38 000

29 000

0

29 000

28 955

45

Statens forretningsdrift

1 933

1 860

2 352

172

2 524

2 452

72

Statens pensjonsfond utland

303 955

303 955

228 682

0

228 682

218 256

10 426

Sum statsbudsjettet utan folketrygda

1 320 475

1 323 270

1 227 736

12 198

1 239 934

1 214 419

25 515

Folketrygda

418 622

418 667

420 644

169

420 812

420 461

351

Samla utgifter med lånetransaksjonar

1 739 096

1 741 937

1 648 380

12 366

1 660 746

1 634 880

25 866

Lånetransaksjonar

235 943

236 198

227 153

0

227 153

222 159

4 994

Samla utgifter utan lånetransaksjonar

1 503 153

1 505 739

1 421 227

12 366

1 433 593

1 412 721

20 873

1) Sjå òg note 1 til tabell 1.2 i vedlegg 1.

2) Sjå note 2 og 3 til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

Løyving

INNTEKTER

Framlegg i Gul bok

Saldert budsjett

Nysaldert budsjett

Rekneskap

Meirinntekt/mindreinntekt (-)

Skattar på formue og inntekt

259 200

259 035

239 700

238 291

-1 409

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

301 700

302 853

299 600

299 435

-165

Tollinntekter

3 200

3 200

3 340

3 305

-35

Meirverdiavgift

256 200

256 190

252 000

252 220

220

Avgifter på alkohol

12 600

12 600

12 740

12 827

87

Avgifter på tobakk

7 200

7 200

7 075

7 265

190

Avgifter på motorvogner

30 700

30 534

30 002

29 887

-115

Andre avgifter

48 991

50 347

49 097

49 344

247

Sum skattar og avgifter

919 791

921 959

893 554

892 576

-978

Renter av statens forretningsdrift

86

86

83

76

-7

Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

2 040

2 041

2 280

2 659

378

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 126

2 127

2 364

2 735

371

Renter frå statsbankane

9 246

9 246

9 235

9 280

45

Renter av kontantbehaldning og andre krav

5 938

6 063

4 846

4 841

-5

Utbyte utan Statoil

16 435

16 667

19 651

19 651

0

Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Statoil

31 619

31 976

33 732

33 772

40

Inntekter under departementa

30 436

30 498

37 414

40 696

3 282

Overføring frå Noregs Bank

3 000

3 000

10 419

10 419

0

Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond

0

0

0

0

0

Sum andre inntekter

33 436

33 498

47 833

51 115

3 282

Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar

986 972

989 559

977 482

980 197

2 715

Inntekter frå statleg petroleumsverksemd

153 400

153 400

127 400

121 673

-5 727

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

173 600

173 600

114 900

110 157

-4 743

Aksjeutbyte frå Statoil

14 955

14 955

15 382

15 382

0

Sum petroleumsinntekter

341 955

341 955

257 682

247 212

-10 470

Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland

1 328 927

1 331 514

1 235 164

1 227 409

-7 755

Tilbakebetalingar

103 243

103 243

124 229

126 087

1 858

Statens pensjonsfond utland

174 225

174 225

186 063

186 063

0

Sum inntekter

1 606 396

1 608 982

1 545 456

1 539 559

-5 897

Statslånemidlar

132 700

132 955

102 924

95 321

-7 603

Samla sum

1 739 096

1 741 937

1 648 380

1 634 880

-13 500

Tabell 1.4 Løyvingsrekneskapen for 2014−2015 (tal i mill. kroner)

Samla utgifter1)

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringar til andre

Utlån, gjeldsavdrag mv.

UTGIFTER

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Kongehuset

211

228

19

20

0

0

191

208

0

0

Regjeringa

346

347

346

347

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggjande institusjonar

1 786

1 941

1 394

1 374

209

354

183

213

0

0

Høgsterett

95

98

95

98

0

0

0

0

0

0

Utanriksdepartementet

35 890

40 035

5 510

7 686

179

282

29 279

30 957

923

1 110

Kunnskapsdepartementet

47 844

52 109

3 799

4 160

84

21

43 961

47 928

0

0

Kulturdepartementet

12 460

12 790

3 160

3 160

39

32

9 262

9 599

0

0

Justis- og beredskapsdepartementet

34 740

35 496

29 223

31 602

1 377

1 710

4 139

2 184

0

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

172 049

176 469

4 965

4 862

1 122

1 696

165 962

169 911

0

0

Arbeids- og sosialdepartementet

62 493

43 353

23 387

23 927

689

549

11 171

11 033

27 246

7 844

Helse- og omsorgsdepartementet

131 313

147 936

5 110

5 259

24

27

126 178

142 651

1

0

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

34 825

37 252

7 319

7 752

48

71

27 458

29 429

0

0

Nærings- og fiskeridepartementet

14 722

10 160

4 015

3 641

50

776

5 657

5 538

5 000

205

Landbruks- og matdepartementet

17 459

17 496

1 673

1 586

9

46

15 777

15 865

0

0

Samferdselsdepartementet

70 655

94 063

19 789

21 009

22 881

24 634

7 985

8 420

20 000

40 000

Klima- og miljødepartementet

8 616

8 323

2 297

2 329

544

494

5 776

5 500

0

0

Finansdepartementet

57 873

107 121

9 027

14 158

237

185

31 403

32 859

17 206

59 919

Forsvarsdepartementet

46 675

45 339

33 808

32 722

12 220

11 982

648

634

0

0

Olje- og energidepartementet

18 614

15 790

1 639

1 562

12

8

4 463

4 971

12 500

9 250

Ymse utgifter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankane

124 001

118 410

721

724

106

56

13 194

13 801

109 980

103 831

Statleg petroleumsverksemd

35 372

28 955

0

0

35 372

28 955

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

1 986

2 452

-349

-593

2 335

3 045

0

0

0

0

Folketrygda

389 928

420 461

0

0

0

0

389 928

420 461

0

0

Statens pensjonsfond utland

311 667

218 256

0

0

0

0

311 667

218 256

0

0

Sum utgifter

1 631 621

1 634 880

156 948

167 382

77 536

74 922

1 204 282

1 170 417

192 855

222 159

1) Sjå note 2 og 3 til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

Løyving

Rekneskap

2014

2015

2014

2015

1. Inntekter (utan tilbakebetalingar mv. og overføring frå Statens pensjonsfond utland)

1 274 225

1 235 164

1 278 757

1 227 409

2. Utgifter (utan utlån, avdrag på statsgjeld)

1 430 389

1 421 227

1 438 765

1 412 721

Driftsutgifter

153 183

166 769

156 948

167 382

Nybygg, anlegg mv.

78 431

74 084

77 536

74 922

Overføringar til andre

889 832

951 692

892 615

952 161

Overføring til Statens pensjonsfond utland

308 944

228 682

311 667

218 256

3. Overskot før lånetransaksjonar før overføring frå Statens pensjonsfond utland (1–2)

-156 164

-186 063

-160 008

-185 312

4. Overføring frå Statens pensjonsfond utland

156 164

186 063

156 164

186 063

5. Overskot før lånetransaksjonar (3+4)

0

0

-3 844

751

Samla inntekter

Driftsinntekter

Inntekter i samband med nybygg og anlegg

Skattar, avgifter og andre overføringar

Tilbakebetalingar

INNTEKTER

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Skattar på formue og inntekt

240 865

238 291

0

0

0

0

240 865

238 291

0

0

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

283 951

299 435

0

0

0

0

283 951

299 435

0

0

Tollinntekter

3 205

3 305

0

0

0

0

3 205

3 305

0

0

Meirverdiavgift

242 571

252 220

0

0

0

0

242 571

252 220

0

0

Avgifter på alkohol

12 643

12 827

0

0

0

0

12 643

12 827

0

0

Avgifter på tobakk

7 259

7 265

0

0

0

0

7 259

7 265

0

0

Avgifter på motorvogner

30 773

29 887

0

0

0

0

30 773

29 887

0

0

Andre avgifter

46 888

49 344

0

0

0

0

46 888

49 344

0

0

Sum skattar og avgifter

868 156

892 576

0

0

0

0

868 156

892 576

0

0

Renter av statens forretningsdrift

80

76

0

0

0

0

80

76

0

0

Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

2 334

2 659

0

0

2 320

2 649

13

10

0

0

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 413

2 735

0

0

2 320

2 649

93

85

0

0

Renter frå statsbankane

9 014

9 280

0

0

0

0

9 014

9 280

0

0

Renter av kontantbehaldning og andre krav

5 657

4 841

0

0

0

0

5 657

4 841

0

0

Utbyte utan Statoil

14 029

19 651

0

0

0

0

14 029

19 651

0

0

Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Statoil

28 699

33 772

0

0

0

0

28 699

33 772

0

0

Inntekter under departementa

32 451

40 696

23 651

22 916

529

523

8 271

17 257

0

0

Overføring frå Noregs Bank

0

10 419

0

0

0

0

0

10 419

0

0

Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum andre inntekter

32 451

51 115

23 651

22 916

529

523

8 271

27 676

0

0

Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar

931 719

980 197

23 651

22 916

2 849

3 172

905 219

954 109

0

0

Inntekter frå statleg petroleumsverksemd

148 229

121 673

121 447

93 855

21 838

23 726

4 945

4 092

0

0

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

176 164

110 157

0

0

0

0

176 164

110 157

0

0

Aksjeutbyte frå Statoil

22 646

15 382

0

0

0

0

22 646

15 382

0

0

Sum petroleumsinntekter

347 039

247 212

121 447

93 855

21 838

23 726

203 754

129 631

0

0

Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland

1 278 757

1 227 409

145 098

116 770

24 687

26 898

1 108 973

1 083 740

0

0

Tilbakebetalingar

215 040

126 087

0

0

0

0

0

0

215 040

126 087

Statens pensjonsfond utland

156 164

186 063

0

0

0

0

156 164

186 063

0

0

Sum inntekter

1 649 962

1 539 559

145 098

116 770

24 687

26 898

1 265 137

1 269 803

215 040

126 087

Løyving

Rekneskap

LÅNETRANSAKSJONAR

2014

2015

2014

2015

6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjeteikning mv. i alt

195 040

227 153

192 855

222 159

Utlån mv. til statsbankane

112 011

106 768

109 980

103 831

Gjeldsavdrag

17 206

61 419

17 206

59 919

Andre utlån, aksjeteikning m.v

65 824

58 966

65 669

58 410

7. Tilbakebetalingar mv.

212 310

124 229

215 040

126 087

8. Utlån mv. netto (6–7)

-17 269

102 924

-22 185

96 072

9. Samla finansieringsbehov, av kontantbehaldning og lån (8-5)

-17 269

102 924

-18 341

95 321

10. Statslånemidlar

-17 269

102 924

-18 341

95 321

Tabell 1.5 Oversikt over løyvingsrekneskapen sine hovudgrupper for 2011–2015 (tal i mill. kroner)

2011

2012

2013

2014

2015

Utgifter utan lånetransaksjonar

1. Driftsutgifter, fordelte med:1), 2), 3)

139 589

144 031

150 439

156 948

167 382

Utgifter til løn

75 014

78 268

80 590

84 413

85 359

Utgifter til varer og tenester

64 569

65 736

69 654

72 884

82 615

Forretningsverksemda (post 24)

7

26

195

-349

-593

2. Nybygg, anlegg mv.2)

47 153

52 883

69 114

77 536

74 922

3. Overføringar til andre

765 379

799 231

843 571

892 615

952 161

4. Overføring til Statens pensjonsfond utland

350 804

395 483

345 151

311 667

218 256

Sum utgifter utan lånetransaksjonar

1 302 925

1 391 627

1 408 275

1 438 765

1 412 721

Inntekter utan lånetransaksjonar

Skattar og avgifter

777 549

807 415

849 047

868 156

892 576

Inntekter frå statens forretningsdrift

2 654

2 084

2 049

2 413

2 735

Renteinntekter og utbyte (utan statens forretningsdrift og Statoil)

36 963

29 985

29 484

28 699

33 772

Andre inntekter3)

34 117

30 152

32 505

32 451

51 115

Petroleumsinntekter

372 242

421 093

378 737

347 039

247 212

Statens pensjonsfond utland

84 158

104 550

117 340

156 164

186 063

Sum inntekter utan lånetransaksjonar

1 307 683

1 395 279

1 409 160

1 434 922

1 413 472

Overskot før lånetransaksjonar

4 758

3 652

885

-3 844

751

Lånetransaksjonar – utgifter

Utlån til statsbankane

78 376

92 740

107 295

109 980

103 831

Gjeldsavdrag

46 150

0

66 544

17 206

59 919

Andre utlån, aksjeteikning mv.

27 157

38 890

59 369

65 669

58 410

Sum lånetransaksjonar, utgifter

151 683

131 630

233 208

192 855

222 159

Samla utgifter med lånetransaksjonar

1 454 607

1 523 258

1 641 483

1 631 621

1 634 880

Lånetransaksjonar – inntekter

Tilbakebetalingar mv.

83 301

158 728

96 233

215 040

126 087

Statslånemidlar

63 624

-30 750

136 089

-18 341

95 321

Sum lånetransaksjonar, inntekter

146 925

127 978

232 322

196 699

221 408

Samla inntekter med lånetransaksjonar

1 454 607

1 523 258

1 641 483

1 631 621

1 634 880

1) Driftsutgiftene er fordelte på utgiftsartane løn og kjøp av varer og tenester. Der slik informasjon ikkje finst på underpost, er tilleggsinformasjon for 2011–2013 innhenta for vesentlege postar. For 2014 og 2015 er informasjon frå standard kontoplan nytta.

2) Frå 2015 er det innført ei nettoordning for statleg betalt meirverdiavgift. Verksemder som er med i ordninga bokfører betalt meirverdiavgift på kap. 1633, post 01 under Finansdepartementet for meirverdiavgift knytte til postane 01–49 i utgiftsavdeling 1 og 2. Samanlikna med rekneskapen for 2014 og tidlegare kan ordninga forklare at utgiftene i gruppe 2 i 2015 vert noko lågare enn dei elles ville vore og at utgiftene i gruppe 1 vert noko høgare.

3) Frå 2015 er innbetalte standardrefusjonar førte som utgiftsreduksjonar i rekneskapen. Tidligere vart desse førte på inntektskapitla til verksemdene på postane 15–18. Detter er refusjonar frå mellom anna arbeids- og velferdsetaten og folketrygda som dekkjer utgifter til arbeidsmarknadstiltak i statlege verksemder, løn under fødsels- og adopsjonspermisjon, løn til lærlingar og løn under sjukdom.

Tabell 1.6 Samla utgifter for løyvingsrekneskapen og overførte løyvingar i 2015 fordelte på utgiftsgrupper (tal i mill. kroner)

Post

Gruppe1)

Overført løyving frå 2014

Nysaldert budsjett 2015

Samla løyving 2015

Rekne- skap 20152)

Meirutgift (-) og mindreutgift

Overført løyving til 2016

01–29

Driftsutgifter

3 149

166 769

169 918

167 382

2 537

3 273

30–49

Nybygg, anlegg mv.

5 065

74 084

79 149

74 922

4 227

4 144

50–89

Overføringar til andre

4 151

951 692

955 844

952 161

3 683

3 153

Overføring til Statens pensjonsfond utland

0

228 682

228 682

218 256

10 426

0

Sum 01–89

12 366

1 421 227

1 433 593

1 412 721

20 873

10 570

90–99

Utlån, gjeldsavdrag mv.

0

227 153

227 153

222 159

4 994

0

Sum

12 366

1 648 380

1 660 746

1 634 880

25 866

10 570

1) Fordelinga av overført løyving frå 2014 i utgiftsgruppene 01–29, 30–49 og 50–89 skil seg noko frå fordelinga av overført løyving til 2015 i same tabellen i stortingsmeldinga i fjor. Det kjem av at 0,13 mill. kroner på post 1301, 72 i postgruppe 50–89 er stilt til rådevelde på post 1825, 50 i postgruppe 01–29.

2) Sjå note 2 og 3 under tabell 1.5 i Vedlegg 1.

Tabell 1.7 Løyvingane 2015 fordelte etter departement og grupper av postnummer (tal i mill. kroner)

Statens eigne driftsutgifter

Nybygg mv.

Overføringar

Utlån

Departement

Sum nysaldert budsjett

I alt

Post 01

Post 21–231, 2)

Post 24–29

Post 30–49

I alt

Post 50–59

Post 60–69

Post 70–89

Post 90–99

Kongehuset

228

20

20

0

0

0

208

208

0

0

0

Regjeringa

348

348

326

21

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggjande institusjonar

2 067

1 442

1 442

0

0

413

213

0

0

213

0

Høgsterett

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Utanriksdepartementet

39 369

7 554

3 809

3 745

0

105

30 599

0

0

30 599

1 110

Kunnskapsdepartementet

52 276

4 187

1 636

2 551

0

25

48 064

34 127

2 386

11 551

0

Kulturdepartementet

12 734

3 106

2 941

165

0

31

9 596

1 371

81

8 144

0

Justis- og beredskapsdepartementet

35 355

31 423

27 296

4 128

0

1 751

2 181

333

454

1 394

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

176 564

4 757

3 643

1 114

0

1 696

170 111

353

164 144

5 614

0

Arbeids- og sosialdepartementet

43 496

23 808

23 545

263

0

383

10 905

252

173

10 480

8 400

Helse- og omsorgsdepartementet

147 537

4 928

3 100

1 828

0

22

142 587

343

5 963

136 281

0

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

37 766

7 975

5 887

2 088

0

63

29 729

246

11 959

17 524

0

Nærings- og fiskeridepartementet

10 715

3 717

2 669

1 048

0

777

6 016

2 388

465

3 163

205

Landbruks- og matdepartementet

17 456

1 609

1 574

35

0

79

15 768

1 984

135

13 650

0

Samferdselsdepartementet

95 668

21 062

2 390

18 085

587

25 928

8 678

137

2 353

6 188

40 000

Klima- og miljødepartementet

8 140

2 188

1 272

916

0

461

5 491

523

60

4 908

0

Finansdepartementet

108 204

14 103

13 348

755

0

178

32 504

20

19 500

12 984

61 419

Forsvarsdepartementet

43 414

32 623

31 180

1 443

0

10 156

635

185

0

450

0

Olje- og energidepartementet

15 592

1 630

920

710

0

8

4 704

2 381

38

2 284

9 250

Ymse utgifter

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankane

120 626

734

721

13

0

62

13 062

6 460

0

6 602

106 768

Statleg petroleumsverksemd

29 000

0

0

0

0

29 000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

2 352

-593

0

0

-593

2 945

0

0

0

0

0

Folketrygda

420 644

0

0

0

0

0

420 644

0

320

420 324

0

Statens pensjonsfond utland

228 682

0

0

0

0

0

228 682

228 682

0

0

0

Sum utgifter

1 648 380

166 769

127 866

38 909

-6

74 084

1 180 374

279 991

208 030

692 354

227 153

1) Av dette utgjer post 23: 18 218 mill. kroner

2) Sjå note 2 og 3 til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

Tabell 1.8 Rekneskap 2015 fordelt etter departement og grupper av postnummer (tal i mill. kroner)

Statens eigne driftsutgifter

Nybygg mv.

Overføringar

Utlån

Departement

Sum rekneskap

I alt

Post 01

Post 21–231, 2)

Post 24–29

Post 30–49

I alt

Post 50–59

Post 60–69

Post 70–89

Post 90–99

Kongehuset

228

20

20

0

0

0

208

208

0

0

0

Regjeringa

347

347

325

21

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og underliggjande institusjonar

1 941

1 374

1 374

0

0

354

213

0

0

213

0

Høgsterett

98

98

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Utanriksdepartementet

40 035

7 686

3 942

3 743

0

282

30 957

0

0

30 957

1 110

Kunnskapsdepartementet

52 109

4 160

1 638

2 522

0

21

47 928

34 121

2 367

11 439

0

Kulturdepartementet

12 790

3 160

2 987

172

0

32

9 599

1 389

79

8 130

0

Justis- og beredskapsdepartementet

35 496

31 602

27 471

4 131

0

1 710

2 184

283

419

1 481

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

176 469

4 862

3 739

1 123

0

1 696

169 911

353

164 120

5 438

0

Arbeids- og sosialdepartementet

43 353

23 927

23 590

337

0

549

11 033

252

189

10 592

7 844

Helse- og omsorgsdepartementet

147 936

5 259

3 265

1 994

0

27

142 651

343

6 052

136 256

0

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

37 252

7 752

5 140

2 612

0

71

29 429

246

11 575

17 608

0

Nærings- og fiskeridepartementet

10 160

3 641

2 702

939

0

776

5 538

2 388

0

3 150

205

Landbruks- og matdepartementet

17 496

1 586

1 560

26

0

46

15 865

1 984

135

13 746

0

Samferdselsdepartementet

94 063

21 009

2 404

18 007

599

24 634

8 420

137

2 271

6 012

40 000

Klima- og miljødepartementet

8 323

2 329

1 289

1 039

0

494

5 500

526

98

4 876

0

Finansdepartementet

107 121

14 158

13 395

763

0

185

32 859

20

19 760

13 078

59 919

Forsvarsdepartementet

45 339

32 722

31 280

1 442

0

11 982

634

186

0

448

0

Olje- og energidepartementet

15 790

1 562

929

632

0

8

4 971

2 522

57

2 392

9 250

Ymse utgifter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankane

118 410

724

710

13

0

56

13 801

6 460

0

7 341

103 831

Statleg petroleumsverksemd

28 955

0

0

0

0

28 955

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

2 452

-593

0

0

-593

3 045

0

0

0

0

0

Folketrygda

420 461

0

0

0

0

0

420 461

0

329

420 132

0

Statens pensjonsfond utland

218 256

0

0

0

0

0

218 256

218 256

0

0

0

Sum utgifter

1 634 880

167 382

127 859

39 517

5

74 922

1 170 417

269 674

207 450

693 293

222 159

1) Av dette utgjer post 23: 18 243 mill. kroner.

2) Sjå note 2 og 3 til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

Tabell 1.9 Løyvingar og rekneskap 2015 fordelte etter art på programområde (tal i mill. kroner)

Løyvingar

Rekneskap

Programområde

Sum nysaldert budsjett

Driftsutgifter1, 2)

Nybygg, anlegg m.m.

Overføringar til andre

Utlån, gjeldsavdrag m.m.

Sum utgifter1, 2)

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg m.m.

Overføringar til andre

Utlån, gjeldsavdrag m.m.

Konstitusjonelle institusjonar

2 643

1 809

413

421

0

2 515

1 741

354

421

0

Utanriksforvaltning

8 250

2 090

15

6 144

0

8 346

2 152

73

6 121

0

Internasjonal bistand

31 119

5 464

91

24 455

1 110

31 689

5 534

209

24 836

1 110

Militært forsvar

43 414

32 623

10 156

635

0

45 339

32 722

11 982

634

0

Justissektoren

35 455

31 523

1 751

2 181

0

35 593

31 699

1 710

2 184

0

Kunnskapsdepartementet

87 290

4 564

42

59 422

23 262

87 453

4 529

43

59 510

23 372

Kulturføremål

12 734

3 106

31

9 596

0

12 790

3 160

32

9 599

0

Arbeid og sosiale føremål

43 503

23 784

414

10 905

8 400

43 368

23 903

588

11 033

7 844

Helse og omsorg

147 537

4 928

22

142 587

0

147 936

5 259

27

142 651

0

Barn, likestilling og inkludering

37 766

7 975

63

29 729

0

37 252

7 752

71

29 429

0

Klima og miljø

8 140

2 188

461

5 491

0

8 323

2 329

494

5 500

0

Kommunal, bustad og modernisering

197 823

4 544

4 652

170 141

18 486

197 181

4 647

4 730

169 933

17 871

Landbruk og mat

17 456

1 609

79

15 768

0

17 496

1 586

46

15 865

0

Nærings- og fiskeriføremål

77 408

3 717

777

7 689

65 225

74 945

3 641

776

7 735

62 793

Olje- og energiføremål

44 595

1 630

29 011

4 704

9 250

44 751

1 562

28 969

4 971

9 250

Innanlands transport

94 880

20 893

25 913

8 074

40 000

93 291

20 840

24 626

7 825

40 000

Post og telekommunikasjonar

788

169

15

604

0

772

170

7

595

0

Finansadministrasjon

35 577

14 063

178

21 336

0

35 898

14 122

185

21 590

0

Statleg gjeld og fordringar, renter og avdrag

72 627

40

0

11 168

61 419

71 223

36

0

11 269

59 919

Ymse utgifter

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Foreldrepengar, folketrygda

19 458

0

0

19 458

0

19 304

0

0

19 304

0

Sosiale føremål, folketrygda

357 201

0

0

357 201

0

356 958

0

0

356 958

0

Stønad ved helsetenester

29 465

0

0

29 465

0

29 546

0

0

29 546

0

Arbeidsliv, folketrygda

14 520

0

0

14 520

0

14 654

0

0

14 654

0

Statens pensjonsfond utland

228 682

0

0

228 682

0

218 256

0

0

218 256

0

Sum utgifter

1 648 380

166 769

74 084

1 180 374

227 153

1 634 880

167 382

74 922

1 170 417

222 159

1) Frå 2015 er det innført ei nettoordning for statleg betalt meirverdiavgift. Verksemder som er med i ordninga bokfører betalt meirverdiavgift på kap. 1633, post 01 under Finansdepartementet for meirverdiavgift knytte til postane 01-49. Samanlikna med rekneskapen for 2014 og tidlegare kan ordninga forklare at utgiftene under det einskilde programområde i 2015 er noko lågare enn dei elles ville vore.

2) Frå 2015 er innbetalte standardrefusjonar førte som utgiftsreduksjonar i rekneskapen. Tidligere vart desse førte på inntektskapitla til verksemdene på postane 15-18. Dette er refusjonar frå mellom anna arbeids- og velferdsetaten og folketrygda som dekkjer utgifter til arbeidsmarknadstiltak i statlege verksemder, løn under fødsels- og adopsjonspermisjon, løn til lærlingar og løn under sjukdom.

Tabell 1.10 Løyvingar og rekneskap utanom lånetransaksjonar 2015 på programområde (tal i mill. kroner)

Programområde

Nysaldert løyving

Rekne- skap1, 2)

Avvik løyving og rekneskap

Overført løyving frå 20144)

Samla, disponibel løyving

Meirutgift (-) og mindre- utgift

Overført løyving til 2016

Endring i overført løyving

Meirinntekter3)

00 Konstitusjonelle institusjonar

2 643

2 515

128

35

2 677

162

99

64

0

02 Utanriksforvaltning

8 249

8 346

-97

309

8 559

213

203

-106

7

03 Internasjonal bistand

30 009

30 579

-570

701

30 710

131

157

-544

27

04 Militært forsvar

43 414

45 339

-1 925

2 434

45 848

509

759

-1 674

250

06 Justissektoren

35 455

35 593

-138

788

36 243

650

698

-90

75

07 Kunnskapsdepartementet

64 028

64 082

-54

293

64 321

240

415

122

26

08 Kulturføremål

12 734

12 790

-57

221

12 955

164

187

-34

50

09 Arbeid og sosiale føremål

35 103

35 524

-421

913

36 016

492

411

-502

5

10 Helse og omsorg

147 537

147 936

-400

368

147 905

-31

223

-145

310

11 Barn, likestilling og inkludering

37 766

37 252

514

146

37 912

660

143

-3

-14

12 Klima og miljø

8 140

8 323

-183

547

8 687

364

246

-301

20

13 Kommunal, bustad og modernisering

179 337

179 310

27

1 155

180 492

1 182

1 310

155

179

15 Landbruk og mat

17 456

17 496

-40

274

17 730

234

347

73

18

17 Nærings- og fiskeriføremål

12 183

12 152

31

1 367

13 549

1 398

907

-460

42

18 Olje- og energiføremål4)

35 345

35 501

-156

400

35 745

244

164

-236

-21

21 Innanlands transport4)

54 880

53 291

1 589

1 563

56 443

3 152

3 395

1 832

267

22 Post og telekommunikasjonar

788

772

15

0

788

15

16

16

0

23 Finansadministrasjon

35 577

35 898

-321

683

36 260

363

758

75

39

24 Statleg gjeld og fordringar, renter og avdrag

11 208

11 304

-96

2

11 210

-95

2

0

0

26 Ymse utgifter

50

0

50

0

50

50

0

0

0

28 Foreldrepengar, folketrygda

19 458

19 304

154

0

19 458

154

0

0

0

29 Sosiale føremål, folketrygda

357 201

356 958

243

169

357 369

411

129

-40

0

30 Stønad ved helsetenester

29 465

29 546

-81

0

29 465

-81

0

0

0

33 Arbeidsliv, folketrygda

14 520

14 654

-134

0

14 520

-134

0

0

0

34 Statens pensjonsfond utland

228 682

218 256

10 426

0

228 682

10 426

0

0

0

Sum utgifter utan lånetransaksjonar

1 421 227

1 412 721

8 507

12 366

1 433 593

20 873

10 570

-1 796

1 281

Lånetransaksjonar

227 153

222 159

4 994

0

227 153

4 994

0

0

0

Sum utgifter med lånetransaksjonar

1 648 380

1 634 880

13 500

12 366

1 660 746

25 866

10 570

-1 796

1 281

1) Frå 2015 er det innført ei nettoordning for statleg betalt meirverdiavgift. Verksemder som er med i ordninga bokfører betalt meirverdiavgift på kap. 1633, post 01 under Finansdepartementet for meirverdiavgift knytte til postane 01-49. Samanlikna med rekneskapen for 2014 kan ordninga forklare at utgiftene under det einskilde programområde i 2015 er noko lågare enn dei elles ville vore.

2) Frå 2015 er refusjonar knytte til arbeidsmarknadstiltak, foreldrepengar, lærlingar og sjukepengar førte som utgiftsreduksjon. Før 2015 vart inntekter frå refusjonar ført på inntektspostane 15, 16, 17 og 18.

3) Faktiske meirinntekter som heimlar meirutgifter som er rapporterte frå departementa i samband med handsaminga av overføring av unytta løyving frå 2015 til 2016.

4) Overført løyving frå 2014 er fordelt etter det programområdet der løyvinga er disponert i 2015. Denne fordelinga skil seg seg noko frå «Overført til 2015» i same tabellen i stortingsmeldinga i fjor. 140,7 mill. kr er flytta frå område 21 til 18 knytt til at verksemda til Transnova frå 1. januar 2015 vart overført til Enova.

Tabell 1.11 Balansekonto for staten (tal i 1 000 kr)

Kontogruppe

Tekst

2015

2014

Eigedelar:

60

Kontantbehaldning

100 593 105

115 631 898

61

Spesielle fond og forsikringar

7 671 278 498

6 626 285 905

62

Verdipapir

150 839 290

150 097 604

63

Utlån og uteståande krav

481 273 875

489 095 103

64

Ordinære fond

151 393 495

105 650 749

65

Forskot

191 291

649 392

66

Kapital i statsbankane

658 896

658 896

68

Fast kapital i statsverksemdene

232 644 196

227 211 134

69

Eigenbehaldning statspapir

67 907 000

63 565 000

70–72

Mellomvære med rekneskapsførarar

-2 874 256

-1 207 306

77

Overkurs/underkurs statspapir

-9 511 174

-8 947 941

Sum eigedelar

8 844 394 217

7 768 690 435

Gjeld og eigenkapital:

80

Statsgjelda

482 817 188

485 453 347

81

Kontolån frå ordinære fond

162 142 686

115 925 498

82

Verksemder med særskilde fullmakter

16 521 364

15 980 079

84

Deposita og avsetjingar

-7 888 585

5 745 291

87

Overførte unytta løyvingar

10 570 462

12 366 104

Sum gjeld

664 163 116

635 470 319

99

Avslutningskonto (eigenkapital)

8 180 231 101

7 133 220 116

Sum gjeld og eigenkapital

8 844 394 217

7 768 690 435

Direktoratet for økonomistyring, Seksjon for regelverk og konsernsystem

31. desember 2015

14. mars 2016

Tabell 1.12 Note til balansekonto for staten, avslutningskonto for statsrekneskapen konto 99.00.00 (tal i 1 000 kr)

Debet:

Kredit:

Balanse 31. desember 2015

8 180 231 101

Balanse 31. desember 2014

7 133 220 116

Auke i statens eigenkapital

1 047 010 985

Sum

8 180 231 101

Sum

8 180 231 101

Tabell 1.13 Note til endringar i avslutningskonto 99.00.00, spesifikasjon av endringar på konto for forskyvingar i balansen 2015 (tal i kroner)

Tabellen syner korleis netto endring ført mot statens eigenkapital (konto 99.00.00) fordeler seg på dei ulike kontogruppene i kapitalrekneskapen og avslutningsposteringa mot løyvingsrekneskapen. Tabellen inneheld fordeling av transaksjonar mot eigenkapitalen frå både transaksjonar som er førte på 90-postar og transaksjonar som ikkje er førte på 90-postar. Note 17 i kapittel 4.1 syner til samanlikning berre transaksjonar som ikkje er førte frå 90-postar.

Kontogruppe

Tekst

Beløp

99

Netto auke i statens eigenkapital, bokført på konto for forskyving i balansen

-1 047 010 985 235

Fordeling på dei ulike kontogruppene i rekneskapen:

5999

Avslutningspostering mot løyvingsrekneskapen (jf. kap. 5999)

-95 321 177 973

60

Kontantbehaldningar

0

61

Spesielle fond og forsikringar

1 044 992 593 378

62

Verdipapir

741 686 052

63

Utlån og uteståande krav

-7 821 227 723

64

Ordinære fond

45 742 746 051

65

Forskot

-457 933 797

66

Kapital i statsbankane

0

68

Fast kapital i statsverksemdene

5 433 061 225

69

Eigenbehaldning statspapir

-8 000 000 000

70–72

Mellomvære med rekneskapsførarar

-294 196

77

Overkurs/underkurs statspapir

0

80

Statsgjelda

59 919 000 000

81

Kontolån frå ordinære fond

0

82

Verksemder med særskilde fullmakter

0

84

Deposita og avsetjingar

-13 109 781

87

Overførte unytta løyvingar

1 795 642 000

Sum

1 047 010 985 235

Tabell 1.14 Samanhengen mellom finansieringsbehovet (kap. 5999) og faktisk endring i kontantbehaldninga (tal i kroner)

Brutto finansieringsbehov i løyvingsrekneskapen går fram av kap. 5999 Statslånemidlar og vert ført mot konto for forskyving i balansen (eigenkapitalen) i kapitalrekneskapen. Det er fleire grunnar til at faktisk endring i kontantbehaldninga i Noregs Bank ikkje er lik finansieringsbehovet. For det første avvik statlege verksemder på nokre område frå eit reindyrka kontantprinsipp. For det andre vil statens gjeldsforvaltning gjere disposisjonar knytt til opplåning og marknadsoperasjonar som ikkje vert førte i løyvingsrekneskapen, men berre i kapitalrekneskapen. For det tredje vil endring i inneståande midlar frå nettobudsjetterte verksemder og kontolån frå ordinære fond forklare ein del av skilnaden. For det fjerde vil netto avsetjing til Statens pensjonsfond utland avvike noko frå faktisk overføring frå statskassa. Tabellen nedanfor forklarer skilnaden mellom finansieringsbehovet og endringa i kontantbehaldninga nærare. Andre endringar i kapitalrekneskapen som er førte direkte mot konto for forskyving i balansen, verkar ikkje inn på kontantbehaldninga, jf. spesifikasjon i tabell 1.13.

Dekning av brutto finansieringsbehov 2014, jf. kap. 5999

-95 321 177 973,41

Anna endring, jf. spesifikasjon nedanfor

80 282 385 034,71

Netto endring i kontantbehaldninga, jf. kontogruppe 60

-15 038 792 938,70

Spesifikasjon av anna endring i kontantbehaldninga:

Ført i kapitalrekneskapen

Verknad på kontantbehaldninga

Ført av ordinære verksemder (rekneskapsførarar) 1)

-2 049 010 890,13

2 049 010 890,13

65

Forskot, veg- og jernbanemidlar under Samferdselsdepartementet

-166 718,62

70–72

Rekneskapsførarar sitt mellomvære med statskassa

-1 666 656 000,04

84

Deposita og avsetjingar, vegmidlar under Samferdselsdepartementet

-380 235 000,00

84.50

Avsetjing Svalbardrekneskapen

-1 953 171,47

Ført av statens gjeldsforvaltning 2)

-44 981 479 203,18

44 981 479 203,18

63

Andre utlån

-323 865,75

69

Eigenbehaldning statspapir

4 342 000 000,00

71

Gjeldsforvaltninga sitt mellomvære med statskassa

0,30

77

Overkurs/underkurs statspapir

-563 233 253,98

80

Statsgjelda

2 636 159 221,26

80–3/9 Faste lån opptekne innanlands

5 919 000 000,00

80–55 Statskassevekslar medrekna vekslar i samband med OMF-ordninga

-2 000 000 000,00

80–8 Kontolån

-1 282 840 778,74

84

Deposita og avsetjingar

522 594 829,24

98

Konto for forskyving i balansen, regulering av statsgjelda

-51 918 676 134,25

Endring bankbehaldning i Noregs Bank for nettobudsjetterte verksemder og fond 3)

-46 758 474 093,29

46 758 474 093,29

81

Inneståande frå fond

-46 217 188 780,56

82

Inneståande frå nettobudsjetterte verksemder

-541 285 312,73

Overføring til statens pensjonsfond 4)

13 506 579 151,89

-13 506 579 151,89

848016

Avsetjing til Statens pensjonsfond utland

13 506 579 151,89

Sum

-80 282 385 034,71

80 282 385 034,71

1) Statlege verksemder som rapporterer til løyvingsrekneskapen avvik på visse punkt med eit reindyrka kontantprinsipp. Skattetrekk, reiseforskot/andre forskot og utlagde kassebehaldningar er døme på postar som vert balanseførte og går inn i verksemda sitt mellomvære med statskassa. Under Samferdselsdepartementet er det ei ordning med forskotering av veg- og jernbanemidlar frå fylkeskommunar/kommunar til staten. For Svalbardrekneskapen er det ei ordning der Stortingets løyving på kapittel 0480, post 50 vert ført til utgift av Justis- og beredskapsdepartementet (JD), med ei avsetjing på konto 84.50.04 Avsetjingar i Svalbardrekneskapen. JD og nokre andre statlege verksemder som har utbetalingar og innbetalingar knytte til Svalbardrekneskapen, bokfører desse mot 84.50.04.

2) Statens gjeldsforvaltning vert ført av Finansdepartementet. Gjeldsforvaltninga sikrar, ved opplåning og marknadsoperasjonar, at det til ei kvar tid er nok likviditet i statskassa til å dekkje behovet. I dette arbeidet vert det òg ført transaksjonar som ikkje er med i løyvingsrekneskapen, men som påverkar kontantbehaldninga. Slike transaksjonar forklarer ein stor del av endringa på kontantbehaldninga.

3) Verksemder med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte 50-post verksemder) og kontolån frå ordinære fond har likviditeten plassert i Noregs Bank, men ut- og innbetalingar i verksemdene vert ikkje førte i løyvingsrekneskapen for staten. Det inneber at endring i likviditet kan forklare mykje av verknaden på kontantbehaldninga. Inneståande frå fond auka med 46,2 mrd. kroner, jf. infrastrukturfondet og klimafondet som auka med høvesvis 40,0 mrd. kroner og 9,3 mrd. kroner i 2015 medrekna kapitaliserte renter. Likviditeten auka samla for dei nettobudsjetterte verksemdene med 0,5 mrd. kroner.

4) Avsetjingskontoen for Statens pensjonsfond utland syner at det er overført 10,5 mrd. kroner for mykje til SPU frå statskassa i 2015. Endra avsetjing i 2015 er -13,5 mrd. kroner. Kontantoverføringane til SPU er omtalte i kapittel 3 i meldinga.

Tabell 1.15 Oversyn over statsrekneskapen 2015 ut frå kjelde til postering (tal i kroner)

Kontogruppe

Fordeling på ulike kontogrupper i rekneskapen:

Netto endring

Ført av ordinære rekneskapsførarar

Statsgjeldsforvaltninga

Endra bankbehaldning fond/50-post

Overføring Statens pensjonsfond utland

Ført mot eigenkapitalen1)

0001–5999

Ført mot løyvingsrekneskapen/kap. 5999

0

1 826 712 799

61 301 044 326

32 193 420 848

-95 321 177 973

60

Kontantbehaldningar

-15 038 792 939

222 298 091

-16 319 565 123

46 758 474 093

-45 700 000 000

61

Spesielle fond og forsikringar

1 044 992 593 378

1 044 992 593 378

62

Verdipapir

741 686 052

741 686 052

63

Utlån og uteståande krav

-7 821 227 723

-323 866

-7 820 903 857

64

Ordinære fond

45 742 746 051

45 742 746 051

65

Forskot

-458 100 516

-166 719

-457 933 797

66

Kapital i statsbankane

0

68

Fast kapital i statsverksemdene

5 433 061 225

5 433 061 225

69

Eigenbehaldning statspapir

4 342 000 000

4 342 000 000

70–72

Mellomvære med rekneskapsførarar m.m.

-1 666 950 196

-1 666 656 000

0

-294 196

77

Overkurs/underkurs statspapir

-563 233 254

-563 233 254

78

Kurs- og tryggingselement, obligasjonar med førerett

0

80

Statsgjelda

2 636 159 221

2 636 159 221

81

Kontolån frå ordinære fond

-46 217 188 781

-46 217 188 781

82

Verksemder med særskilde fullmakter

-541 285 313

-541 285 313

84

Deposita og avsetjingar

13 633 876 029

-382 188 171

522 594 829

13 506 579 152

-13 109 781

87

Overførte unytta løyvingar

1 795 642 000

1 795 642 000

99

Netto auke i statens eigenkapital, bokført på konto for forskyving i balansen

-1 047 010 985 235

-51 918 676 134

-995 092 309 101

Sum

0

0

0

0

0

0

1) Samanlikna med tabell 1.13 er nettobeløp på 51,9 mrd. kroner, ført av gjeldsforvaltninga mot konto for forskyving i balansen, trekt ut. Summen inngår her i kolonnen for statsgjeldsforvaltninga. Beløpet inngår i nettobeløpet i kontogruppe 80 med 59,9 mrd. kroner og i kontogruppe 69 med -8,0 mrd. kroner og i kontogruppe 63 med -0,3 mill. kroner.

Til forsida av dokumentet