Meld. St. 3 (2015–2016)

Statsrekneskapen 2015

Til innhaldsliste

4 Statens garantiansvar

Tabell 4.1 Garantiansvar (tal i mill. kroner)

Tabellen syner statens garantiansvar med samla ramme for garantiar vedteken av Stortinget, pådrege garantiansvar og utbetalt garantiansvar ved tap under dei einskilde departementa. Oversikta syner garantirammer, gammalt ansvar og nytt ansvar. Oversikta er basert på oppgåvene som er sende inn frå departementa. Ein finn meir informasjon om dei enskilde garantiordningane i fagproposisjonen.

Garantifullmakt

Garantiansvar

Ramme 31.12.14

Ramme 31.12.15

Utbetalt 2015

Ansvar 31.12.14

Forskyvingar i 2015

Ansvar 31.12.15

Nedgang

Auke

1.

Utenriksdepartementet

25 239,8

30 052,3

25 199,8

1,0

4 812,5

30 011,3

2.

Arbeids- og sosialdepartementet

244,9

244,9

243,9

14,5

229,4

3.

Helse- og omsorgsdepartementet

400,0

400,0

2,7

1,7

1,1

4.

Barne-, likestillings- og inkluderingspartementet

2,4

2,4

2,4

0,4

2,0

5.

Nærings- og fiskeridepartementet

176 211,1

176 369,1

1 182,2

132 064,4

9 585,9

5 092,6

127 571,1

6.

Samferdselsdepartementet

5 890,0

6 570,0

5 890,0

680,0

6 570,0

7.

Finansdepartementet

14 732,4

15 682,1

14 732,4

949,7

15 682,1

Sum

222 720,6

229 320,7

1 182,2

178 135,6

9 603,5

11 534,7

180 066,9

Tabell 4.2 Garantiar stilte av staten 31. desember 2015 (tal i 1 000 kroner)

Tabellen syner statens garantiansvar med samla ramme for garantiar vedteken av Stortinget, pådrege garantiansvar og utbetalt garantiansvar ved tap under dei einskilde departementa. Oversikta syner garantiane med tilhøyrande tekst, dato for stortingsvedtak, garantirammer, gammalt ansvar og nytt ansvar. Garantiansvaret er rekna til valutakurs per 31.12. Oversikta er basert på oppgåver som er sende inn frå departementa.

Garantifullmakt

Garantiansvar

Garantien gjeld

Dato for siste st.vedtak

Garantiramme 31.12.15

Utbetalt pga. tap 2015

Ansvar 31.12.14

Forskyvingar i 2015

Ansvar 31.12.15

Nedgang

Auke

1.

UTENRIKSDEPARTEMENTET

1.

Garantier ved direkte import fra utviklingsland

09.12.14

50 000

10 000

1 000

9 000

2.

Den internasjonale bank for gjenreisning og utvikling (WB-IBRD)1)

03.12.10

13 400 544

10 829 705

2 570 839

13 400 544

3.

Det multilaterale garantiinstitutt (MIGA)1)

10.12.99

95 124

80 276

14 848

95 124

4.

Den afrikanske utviklingsbank (AFDB)1)

19.06.15

8 593 964

7 553 802

1 040 162

8 593 964

5.

Den asiatiske utviklingsbank (AsDB)1)

09.12.09

4 192 090

3 693 692

498 398

4 192 090

6.

Den interamerikanske utviklingsbank (IDB)1)

03.02.10

2 261 357

1 734 844

526 513

2 261 357

7.

Europarådets utviklingsbank (CED)2)

13.12.11

596 752

560 615

36 137

596 752

8.

Prevensjonsimplantater i utviklingsland1)

09.12.14

862 440

736 822

125 618

862 440

Sum Utenriksdepartementet

30 052 271

25 199 756

1 000

4 812 515

30 011 271

1) Garantiansvaret, ved periodestart rekna til valutakurs per 31.12.2014 USD 7,4332 og ved periodeslutt til valutakurs per 31.12.2015 USD 8,8090.

2) Garantiansvaret ved periodestart rekna til valutakurs per 31.12.2014 EUR 9,0365 og ved periodeslutt til valutakurs per 31.12.2015 EUR 9,6190.

2.

ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

1.

Boliglån finansiert av Statens pensjonskasses fond

13.04.88

196 200

196 200

196 200

2.

Garantiansvar knyttet til overførte fond (Statbanenes pensjonskasse)

13.04.88

48 700

47 700

14 500

33 200

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

244 900

243 900

14 500

229 400

3.

HELSE- OG OMSORGSDEPARTERMENTET

1.

Opprettelse og overtakelse av apotek

14.12.00

400 000

2 728

1 668

1 060

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

400 000

2 728

1 668

1 060

4.

BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

1.

Garanti for lån i KLP til Voss Familie- og barnevernsenter

1)

2 393

2 393

435

1 958

Sum Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

2 393

2 393

435

1 958

1) Garantiansvaret gjeld barnevernstiftingar flytta frå fylkeskommunane i samband med statleg overtaking av det fylkeskommunale barnevernet i 2004.

5.

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

1.

Innovasjon Norge (IN), realinvestering og driftskreditt

11.12.14

123 000

630

25 132

13 974

15 100

26 258

2.

Garantiordning for førsthåndsomsetning av fisk

11.12.13

240 000

225 000

225 000

0

3.

GIEK, Den alminnelige garantiordning og Gammel alm.ordning

11.12.14

145 000 000

1 181 559

126 693 105

8 101 522

2 912 800

121 504 383

4.

GIEK, SUS/Baltikum-ordningen

14.12.01

829

829

0

5.

GIEK, Garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland

11.12.14

3 150 000

422 886

1 991 714

2 414 600

6.

GIEK, Byggelånsgarantier til skipsbyggingsindustrien

11.12.14

5 000 000

2 014 337

1 244 537

769 800

7.

Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)1)

15.12.10

2 856 073

2 683 118

172 955

2 856 073

8.

Langsiktige kraftkontraktar i kraftintensiv industri

11.12.14

20 000 000

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

176 369 073

1 182 189

132 064 407

9 585 862

5 092 569

127 571 114

1) Garantiramma per 31.12.2015 er på 296 920 000 Euro, som er identisk med garantiansvaret. Det er nytta valutakurs 1 EUR = 9,0365 NOK per 31.12.2014 og 1 EUR= 9,6190 per 31.12.2015.

6.

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

2.

Restverdigaranti for togmateriell, bokførte verdier

04.12.14

5 635 000

5 305 000

330 000

5 635 000

3.

Restverdigaranti for togmateriell, oppgraderinger og nyinvesteringer

04.12.14

935 000

585 000

350 000

935 000

Sum Samferdselsdepartementet

6 570 000

5 890 000

680 000

6 570 000

7.

FINANSDEPARTEMENTET

1.

Garanti for grunnkapitalen i Den nordiske investeringsbank1)

15.12.14

11 962 762

11 238 330

724 432

11 962 762

2.

Nordisk prosjektinvesteringslån gjennom Den nordiske investringsbank1)

15.12.14

3 167 623

2 975 801

191 822

3 167 623

3.

Miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank1)

15.12.14

551 689

518 281

33 408

551 689

Sum Finansdepartementet

15 682 074

14 732 412

949 662

15 682 074

1) Garantiane som er gjevne i EUR, er omrekna til NOK med 9,0365 per 31.12.2014 og 9,6190 per 31.12.2015.

Til forsida av dokumentet