Meld. St. 3 (2015–2016)

Statsrekneskapen 2015

Til innhaldsliste

2 Løyvingsrekneskap for staten

Tabell 2.1 Løyvingsrekneskap for staten, utgifter (tal i 1 000 kroner)

Kap.

Post

(tal i 1 000 kroner)

Overført frå 2014

Løyving

Samla løyving

Rekneskap

Meirutgift (-) og mindreutgift

Overført til 2016

Det kongelige hus

0001

H.M. Kongen og H.M. Dronningen:

01

Apanasje

0

10 829

10 829

10 829

0

0

50

Det kongelige hoff

0

169 386

169 386

169 386

0

0

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

0

20 000

20 000

20 000

0

0

Sum kap 0001

0

200 215

200 215

200 215

0

0

0002

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:

01

Apanasje

0

9 013

9 013

9 013

0

0

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

0

18 382

18 382

18 382

0

0

Sum kap 0002

0

27 395

27 395

27 395

0

0

Sum Det kongelige hus

0

227 610

227 610

227 610

0

0

Regjering

0020

Statsministerens kontor:

01

Driftsutgifter

4 494

99 952

104 446

100 328

4 118

4 118

Sum kap 0020

4 494

99 952

104 446

100 328

4 118

4 118

0021

Statsrådet:

01

Driftsutgifter

4 787

163 549

168 336

162 725

5 611

5 611

Sum kap 0021

4 787

163 549

168 336

162 725

5 611

5 611

0024

Regjeringsadvokaten:

01

Driftsutgifter

2 781

62 838

65 619

62 270

3 349

3 142

21

Spesielle driftsutgifter

48

21 182

21 230

21 421

-191

0

Sum kap 0024

2 829

84 020

86 849

83 691

3 158

3 142

Sum Regjering

12 110

347 521

359 631

346 744

12 887

12 871

Stortinget og underliggende institusjoner

0041

Stortinget:

01

Driftsutgifter

17 937

885 200

903 137

848 958

54 179

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 931

413 000

414 931

353 657

61 274

58 000

70

Tilskudd til partigruppene

0

172 100

172 100

172 071

29

0

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

0

1 500

1 500

1 500

0

0

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

0

14 300

14 300

14 303

-3

0

74

Reisetilskudd til skoler

0

3 500

3 500

3 499

1

0

Sum kap 0041

19 868

1 489 600

1 509 468

1 393 988

115 480

58 000

0042

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:

01

Driftsutgifter

237

6 800

7 037

6 255

782

340

Sum kap 0042

237

6 800

7 037

6 255

782

340

0043

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

01

Driftsutgifter

2 052

68 000

70 052

63 748

6 304

3 400

Sum kap 0043

2 052

68 000

70 052

63 748

6 304

3 400

0044

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:

01

Driftsutgifter

506

13 000

13 506

12 499

1 007

650

Sum kap 0044

506

13 000

13 506

12 499

1 007

650

0045

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter:

01

Driftsutgifter

0

6 300

6 300

4 229

2 071

315

Sum kap 0045

0

6 300

6 300

4 229

2 071

315

0051

Riksrevisjonen:

01

Driftsutgifter

0

462 250

462 250

438 459

23 791

23 113

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

0

21 500

21 500

21 500

0

0

Sum kap 0051

0

483 750

483 750

459 959

23 791

23 113

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

22 663

2 067 450

2 090 113

1 940 677

149 436

85 818

Høyesterett

0061

Høyesterett:

01

Driftsutgifter

2 147

99 825

101 972

97 605

4 367

4 367

Sum kap 0061

2 147

99 825

101 972

97 605

4 367

4 367

Sum Høyesterett

2 147

99 825

101 972

97 605

4 367

4 367

Utenriksdepartementet

Administrasjon av utenrikstjenesten

0100

Utenriksdepartementet:

01

Driftsutgifter

77 073

1 956 308

2 033 381

1 999 311

34 070

40 675

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

3 599

12 003

15 602

10 415

5 187

5 187

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

58 218

14 516

72 734

72 763

-29

0

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

0

970

970

0

970

0

71

Diverse tilskudd

0

18 575

18 575

18 231

344

0

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

0

164

164

29

135

0

89

Agio

0

0

0

3 002

-3 002

0

90

Lån til norske borgere i utlandet

0

360

360

90

270

0

Sum kap 0100

138 890

2 002 896

2 141 786

2 103 841

37 945

45 862

0103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon:

01

Driftsutgifter, kan overføres

2 437

55 538

57 975

47 142

10 833

10 833

Sum kap 0103

2 437

55 538

57 975

47 142

10 833

10 833

0104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:

01

Driftsutgifter

459

9 371

9 830

9 396

434

434

Sum kap 0104

459

9 371

9 830

9 396

434

434

Sum Administrasjon av utenrikstjenesten

141 786

2 067 805

2 209 591

2 160 379

49 212

57 129

Utenriksformål

0115

Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

1 398

26 595

27 993

20 854

7 139

656

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1

658

38 136

38 794

45 277

-6 483

0

Sum kap 0115

2 056

64 731

66 787

66 131

656

656

0116

Deltaking i internasjonale organisasjoner:

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

0

1 367 554

1 367 554

1 350 183

17 371

0

Sum kap 0116

0

1 367 554

1 367 554

1 350 183

17 371

0

0117

EØS-finansieringsordningene:

75

EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres

15 662

2 430 000

2 445 662

2 432 293

13 369

13 369

76

Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres

8 165

1 860 000

1 868 165

1 793 673

74 492

74 492

Sum kap 0117

23 827

4 290 000

4 313 827

4 225 966

87 861

87 861

0118

Nordområdetiltak mv.:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og 71

0

28 596

28 596

63 332

-34 736

0

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1

131 502

320 688

452 190

376 229

75 961

43 692

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, kan nyttes under post 1

9 114

59 189

68 303

51 995

16 308

13 841

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres

63

37 444

37 507

37 395

112

112

Sum kap 0118

140 679

445 917

586 596

528 952

57 644

57 645

0119

Globale sikkerhetstiltak:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

100

2 042

2 142

1 762

380

102

70

Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 020

11 665

12 685

12 676

9

9

Sum kap 0119

1 120

13 707

14 827

14 438

389

111

Sum Utenriksformål

167 682

6 181 909

6 349 591

6 185 669

163 922

146 273

Administrasjon av utviklingshjelpen

0140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:

01

Driftsutgifter

52 343

1 285 829

1 338 172

1 363 050

-24 878

2 117

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 947

23 556

36 503

35 583

920

5 920

89

Agio

0

0

0

3 491

-3 491

0

Sum kap 0140

65 290

1 309 385

1 374 675

1 402 123

-27 448

8 037

0141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

01

Driftsutgifter

8 324

235 078

243 402

232 418

10 984

10 984

Sum kap 0141

8 324

235 078

243 402

232 418

10 984

10 984

0144

Fredskorpset:

01

Driftsutgifter

2 278

44 950

47 228

44 086

3 142

2 248

Sum kap 0144

2 278

44 950

47 228

44 086

3 142

2 248

Sum Administrasjon av utviklingshjelpen

75 892

1 589 413

1 665 305

1 678 628

-13 323

21 269

Bilateral bistand

0150

Bistand til Afrika:

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

13 163

1 961 200

1 974 363

1 970 266

4 097

4 097

Sum kap 0150

13 163

1 961 200

1 974 363

1 970 266

4 097

4 097

0151

Bistand til Asia:

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres

39 929

776 200

816 129

815 152

977

977

Sum kap 0151

39 929

776 200

816 129

815 152

977

977

0152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika:

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

10 995

556 000

566 995

566 658

337

337

Sum kap 0152

10 995

556 000

566 995

566 658

337

337

0153

Bistand til Latin-Amerika:

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

1 970

126 500

128 470

128 445

25

25

Sum kap 0153

1 970

126 500

128 470

128 445

25

25

Sum Bilateral bistand

66 057

3 419 900

3 485 957

3 480 521

5 436

5 436

Globale ordninger

0160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling:

01

Driftsutgifter

1 175

21 258

22 433

19 825

2 608

1 063

70

Sivilt samfunn, kan overføres

15 179

1 885 300

1 900 479

1 898 368

2 111

2 111

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

289

160 000

160 289

160 111

178

178

Sum kap 0160

16 643

2 066 558

2 083 201

2 078 304

4 897

3 352

0161

Næringsutvikling:

70

Næringsutvikling, kan overføres

43

217 000

217 043

211 800

5 243

5 243

75

NORFUND – tapsavsetting

0

370 000

370 000

370 000

0

0

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

0

1 110 000

1 110 000

1 110 000

0

0

Sum kap 0161

43

1 697 000

1 697 043

1 691 800

5 243

5 243

0162

Overgangsbistand (gap):

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres

10 649

177 000

187 649

187 452

197

197

Sum kap 0162

10 649

177 000

187 649

187 452

197

197

0163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

5 952

3 835 842

3 841 794

3 803 571

38 223

38 223

72

Menneskerettigheter, kan overføres

841

358 300

359 141

358 952

189

189

Sum kap 0163

6 793

4 194 142

4 200 935

4 162 523

38 412

38 412

0164

Fred, forsoning og demokrati:

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

31 373

524 600

555 973

555 570

403

403

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

6 666

296 000

302 666

272 557

30 109

30 109

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres

41 450

118 200

159 650

158 618

1 032

1 032

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

96 264

464 000

560 264

557 351

2 913

2 913

Sum kap 0164

175 753

1 402 800

1 578 553

1 544 096

34 457

34 457

0165

Forskning, kompetanseheving og evaluering:

01

Driftsutgifter

6 900

135 817

142 717

133 534

9 183

6 791

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

126 613

67 000

193 613

173 354

20 259

20 259

70

Forskning og høyere utdanning, kan overføres

4 211

108 000

112 211

110 450

1 761

1 761

71

Faglig samarbeid, kan overføres

42 819

332 900

375 719

371 972

3 747

3 747

Sum kap 0165

180 543

643 717

824 260

789 311

34 949

32 558

0166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.:

70

Ymse tilskudd, kan overføres

5 042

0

5 042

0

5 042

0

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

9 533

862 200

871 733

871 429

304

304

74

Fornybar energi, kan overføres

65 697

740 000

805 697

806 141

-444

0

Sum kap 0166

80 272

1 602 200

1 682 472

1 677 570

4 902

304

0167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):

21

Spesielle driftsutgifter

0

3 733 043

3 733 043

3 733 043

0

0

Sum kap 0167

0

3 733 043

3 733 043

3 733 043

0

0

0168

Kvinner og likestilling:

70

Kvinner og likestilling, kan overføres

17 304

283 500

300 804

299 598

1 206

1 206

Sum kap 0168

17 304

283 500

300 804

299 598

1 206

1 206

0169

Global helse og utdanning:

01

Driftsutgifter

0

8 019

8 019

7 760

259

259

70

Global helse, kan overføres

2 177

2 865 000

2 867 177

2 866 372

805

805

73

Utdanning, kan overføres

0

1 608 000

1 608 000

1 598 588

9 412

9 412

Sum kap 0169

2 177

4 481 019

4 483 196

4 472 720

10 476

10 476

Sum Globale ordninger

490 177

20 280 979

20 771 156

20 636 416

134 740

126 205

Multilateral bistand

0170

FN-organisasjoner mv.:

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

0

660 000

660 000

660 000

0

0

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

0

431 000

431 000

431 000

0

0

72

FNs barnefond (UNICEF)

0

520 000

520 000

520 000

0

0

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

0

312 000

312 000

312 000

0

0

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

0

400 000

400 000

400 000

0

0

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

0

150 000

150 000

150 000

0

0

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres

10 341

483 300

493 641

493 494

147

147

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

0

175 000

175 000

175 000

0

0

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres

5 269

168 300

173 569

173 143

426

426

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

29 849

77 000

106 849

104 522

2 327

2 327

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

577

125 000

125 577

125 000

577

577

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

0

95 000

95 000

95 000

0

0

Sum kap 0170

46 036

3 596 600

3 642 636

3 639 159

3 477

3 477

0171

Multilaterale finansinstitusjoner:

70

Verdensbanken, kan overføres

1 189

897 700

898 889

898 204

685

685

71

Regionale banker og fond, kan overføres

553

869 800

870 353

870 216

137

137

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres

380

219 500

219 880

219 880

0

0

Sum kap 0171

2 122

1 987 000

1 989 122

1 988 300

822

822

0172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak:

70

Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres

20 636

245 300

265 936

265 865

71

71

Sum kap 0172

20 636

245 300

265 936

265 865

71

71

Sum Multilateral bistand

68 794

5 828 900

5 897 694

5 893 324

4 370

4 370

Sum Utenriksdepartementet

1 010 388

39 368 906

40 379 294

40 034 938

344 356

360 682

Kunnskapsdepartementet

Administrasjon

0200

Kunnskapsdepartementet:

01

Driftsutgifter

10 934

255 947

266 881

259 557

7 324

9 256

21

Spesielle driftsutgifter

516

10 958

11 474

11 112

362

362

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

959

1 766

2 725

1 422

1 303

1 303

Sum kap 0200

12 409

268 671

281 080

272 090

8 990

10 921

Sum Administrasjon

12 409

268 671

281 080

272 090

8 990

10 921

Grunnopplæringen

0220

Utdanningsdirektoratet:

01

Driftsutgifter

2 593

255 713

258 306

262 091

-3 785

1 831

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

2 039

147 344

149 383

151 613

-2 230

768

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

1 955

55 478

57 433

54 986

2 447

2 447

Sum kap 0220

6 587

458 535

465 122

468 690

-3 568

5 046

0221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

01

Driftsutgifter

737

13 885

14 622

13 430

1 192

694

Sum kap 0221

737

13 885

14 622

13 430

1 192

694

0222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat:

01

Driftsutgifter

1 769

96 947

98 716

98 683

33

359

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

1 452

1 452

1 452

0

0

Sum kap 0222

1 769

98 399

100 168

100 135

33

359

0223

Sametinget:

50

Tilskudd til Sametinget

0

40 331

40 331

40 331

0

0

Sum kap 0223

0

40 331

40 331

40 331

0

0

0224

Senter for IKT i utdanningen:

01

Driftsutgifter

110

61 003

61 113

59 729

1 384

2 038

21

Spesielle driftsutgifter

0

23 913

23 913

30 366

-6 453

0

Sum kap 0224

110

84 916

85 026

90 095

-5 069

2 038

0225

Tiltak i grunnopplæringen:

01

Driftsutgifter

0

21 885

21 885

22 138

-253

0

21

Spesielle driftsutgifter

0

101 166

101 166

98 082

3 084

0

60

Tilskudd til landslinjer

0

202 772

202 772

202 772

0

0

62

Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv

0

23 003

23 003

23 003

0

0

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

840

52 145

52 985

51 390

1 595

688

64

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

0

125 000

125 000

111 502

13 498

0

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

1 082

474 361

475 443

472 032

3 411

0

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

0

44 887

44 887

43 245

1 642

0

67

Tilskudd til opplæring i finsk

0

7 632

7 632

7 539

93

0

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

0

256 167

256 167

256 167

0

0

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen

0

222 194

222 194

222 194

0

0

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

0

79 684

79 684

77 474

2 210

0

71

Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringen

0

25 594

25 594

25 594

0

0

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

0

6 420

6 420

6 420

0

0

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

0

13 754

13 754

13 754

0

0

74

Tilskudd til organisasjoner

0

17 932

17 932

16 932

1 000

0

Sum kap 0225

1 922

1 674 596

1 676 518

1 650 237

26 281

688

0226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

60 160

766 307

826 467

767 997

58 470

58 470

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

3 253

1 020 944

1 024 197

1 004 109

20 088

0

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

0

91 069

91 069

85 976

5 093

0

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

0

39 662

39 662

39 662

0

0

62

Tilskudd for økt lærertetthet

0

384 077

384 077

383 518

559

0

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn, kan overføres

0

150 000

150 000

150 000

0

0

70

Tilskudd til NAROM

0

7 921

7 921

7 921

0

0

71

Tilskudd til vitensentre

0

48 920

48 920

48 920

0

0

Sum kap 0226

63 413

2 508 900

2 572 313

2 488 103

84 210

58 470

0227

Tilskudd til særskilte skoler:

60

Tilskudd til Moskvaskolen og Murmanskskolen

0

2 179

2 179

2 179

0

0

61

Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune

0

4 951

4 951

4 951

0

0

62

Tilskudd til Fjellheimen leirskole

0

5 899

5 899

5 822

77

0

70

Tilskudd til Den franske skolen i Oslo

0

7 356

7 356

7 356

0

0

71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole

0

25 427

25 427

25 427

0

0

72

Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College

0

32 069

32 069

32 069

0

0

73

Tilskudd til opplæring i Kenya

0

347

347

347

0

0

74

Tilskudd til Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole

0

41 324

41 324

41 324

0

0

75

Tilskudd til opplæring i rusinstitusjoner

0

10 330

10 330

9 192

1 138

0

76

Tilskudd til Foreningen Norden og Norsk håndverksinstitutt

0

3 587

3 587

3 587

0

0

Sum kap 0227

0

133 469

133 469

132 255

1 214

0

0228

Tilskudd til private skoler mv.:

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning

0

1 874 817

1 874 817

1 874 818

-1

0

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning

0

1 499 246

1 499 246

1 497 212

2 034

0

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

0

143 717

143 717

143 647

70

0

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

0

114 498

114 498

113 567

931

0

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

0

19 857

19 857

19 637

220

0

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

0

255 897

255 897

253 550

2 347

0

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning

0

46 438

46 438

46 437

1

0

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

0

15 558

15 558

15 558

0

0

78

Kompletterende undervisning

0

31 361

31 361

31 202

159

0

79

Toppidrett

0

40 250

40 250

40 250

1

0

80

Privatskoleorganisasjoner

0

714

714

714

0

0

81

Elevutveksling til utlandet

0

1 839

1 839

1 839

0

0

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

0

20 330

20 330

20 330

0

0

Sum kap 0228

0

4 064 522

4 064 522

4 058 759

5 763

0

0229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører:

01

Driftsutgifter

142

23 268

23 410

26 349

-2 939

213

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

388

1 128

1 516

1 515

1

0

Sum kap 0229

530

24 396

24 926

27 865

-2 939

213

0230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

01

Driftsutgifter

7 575

639 332

646 907

642 829

4 078

7 520

21

Spesielle driftsutgifter

0

43 377

43 377

45 044

-1 667

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 526

8 644

10 170

6 625

3 545

3 545

Sum kap 0230

9 101

691 353

700 454

694 498

5 956

11 065

Sum Grunnopplæringen

84 169

9 793 302

9 877 471

9 764 398

113 073

78 573

Barnehager

0231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

17 498

284 718

302 216

265 936

36 280

36 280

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

0

15 660

15 660

15 660

0

0

51

Forskning, kan nyttes under post 21

0

8 509

8 509

8 517

-8

0

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

0

134 339

134 339

134 339

0

0

70

Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner

0

10 000

10 000

6 205

3 795

0

Sum kap 0231

17 498

453 226

470 724

430 656

40 068

36 280

Sum Barnehager

17 498

453 226

470 724

430 656

40 068

36 280

Voksenopplæring m.m.

0252

EUs utdannings- og ungdomsprogram:

70

Tilskudd

0

437 349

437 349

437 409

-60

0

Sum kap 0252

0

437 349

437 349

437 409

-60

0

0253

Folkehøyskoler:

70

Tilskudd til folkehøyskoler

0

766 716

766 716

766 716

0

0

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

0

4 683

4 683

4 683

0

0

72

Tilskudd til nordiske folkehøyskoler

0

598

598

598

0

0

Sum kap 0253

0

771 997

771 997

771 997

0

0

0254

Tilskudd til voksenopplæring:

70

Tilskudd til studieforbund

0

202 501

202 501

202 501

0

0

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

0

12 402

12 402

12 402

0

0

Sum kap 0254

0

214 903

214 903

214 903

0

0

0255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre:

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, kan overføres

16 000

31 166

47 166

31 166

16 000

16 000

71

Falstadsenteret

0

18 111

18 111

18 111

0

0

72

Stiftelsen Arkivet

0

8 768

8 768

8 768

0

0

73

Nansen Fredssenter

0

5 870

5 870

5 870

0

0

74

Narviksenteret, kan overføres

14 382

29 890

44 272

37 532

6 740

6 740

75

Det europeiske Wergelandsenteret

0

7 875

7 875

7 875

0

0

76

Raftostiftelsen

0

4 846

4 846

4 846

0

0

Sum kap 0255

30 382

106 526

136 908

114 168

22 740

22 740

0256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk:

01

Driftsutgifter

2 460

48 925

51 385

49 507

1 878

2 020

21

Spesielle driftsutgifter

537

16 180

16 717

15 172

1 545

707

Sum kap 0256

2 997

65 105

68 102

64 678

3 424

2 727

0257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

581

5 192

5 773

5 218

555

555

70

Tilskudd, kan overføres

115 166

165 518

280 684

131 717

148 967

148 967

Sum kap 0257

115 747

170 710

286 457

136 934

149 523

149 522

0258

Tiltak for livslang læring:

01

Driftsutgifter

275

4 812

5 087

4 992

95

95

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1

2 901

63 081

65 982

60 387

5 595

3 154

60

Tilskudd til karriereveiledning

0

30 960

30 960

30 710

250

0

Sum kap 0258

3 176

98 853

102 029

96 088

5 941

3 249

Sum Voksenopplæring m.m.

152 302

1 865 443

2 017 745

1 836 178

181 567

178 238

Høyere utdanning og fagskoleutdanning

0260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler

0

29 843 005

29 843 005

29 842 583

422

0

70

Private høyskoler

0

1 236 146

1 236 146

1 236 146

0

0

Sum kap 0260

0

31 079 151

31 079 151

31 078 729

422

0

0270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter:

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

0

16 708

16 708

16 708

0

0

74

Tilskudd til velferdsarbeid

0

79 991

79 991

79 991

0

0

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

0

529 900

529 900

458 529

71 371

71 371

Sum kap 0270

0

626 599

626 599

555 228

71 371

71 371

0276

Fagskoleutdanning:

72

Annen fagskoleutdanning

0

66 747

66 747

66 747

0

0

Sum kap 0276

0

66 747

66 747

66 747

0

0

0280

Felles enheter:

01

Driftsutgifter

71

79 752

79 823

76 814

3 009

3 988

21

Spesielle driftsutgifter

0

10

10

1 241

-1 231

0

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

0

70 082

70 082

70 082

0

0

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

0

171 069

171 069

171 018

51

0

71

Tilskudd til UNIS

0

121 827

121 827

121 827

0

0

72

Tilskudd til UNINETT

0

26 472

26 472

26 472

0

0

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres

0

31 594

31 594

31 621

-27

0

Sum kap 0280

71

500 806

500 877

499 076

1 801

3 988

0281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

6 045

118 147

124 192

106 344

17 848

5 907

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

100

11 857

11 957

9 957

2 000

7 907

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

0

135 731

135 731

135 731

0

0

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1

0

51 430

51 430

52 430

-1 000

0

73

Tilskudd til internasjonale programmer

0

68 248

68 248

68 248

0

0

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

0

16 275

16 275

16 275

0

0

Sum kap 0281

6 145

401 688

407 833

388 985

18 848

13 814

Sum Høyere utdanning og fagskoleutdanning

6 216

32 674 991

32 681 207

32 588 764

92 443

89 173

Forskning

0283

Meteorologiformål:

50

Meteorologisk institutt

0

298 257

298 257

298 257

0

0

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

0

98 535

98 535

98 053

482

0

Sum kap 0283

0

396 792

396 792

396 310

482

0

0284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

01

Driftsutgifter

928

16 112

17 040

15 403

1 637

806

Sum kap 0284

928

16 112

17 040

15 403

1 637

806

0285

Norges forskningsråd:

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

0

1 525 064

1 525 064

1 525 064

0

0

53

Strategiske satsinger

0

1 017 814

1 017 814

1 017 814

0

0

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

0

455 364

455 364

455 364

0

0

55

Administrasjon

0

276 153

276 153

276 153

0

0

Sum kap 0285

0

3 274 395

3 274 395

3 274 395

0

0

0287

Forskningsinstitutter og andre tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

0

41 066

41 066

38 650

2 416

2 416

53

NUPI

0

5 491

5 491

5 491

0

0

56

Ludvig Holbergs minnepris

0

10 050

10 050

10 050

0

0

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

0

163 094

163 094

163 094

0

0

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

0

226 008

226 008

226 008

0

0

71

Tilskudd til andre private institusjoner

0

40 564

40 564

40 572

-8

0

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

0

14 119

14 119

14 119

0

0

Sum kap 0287

0

500 392

500 392

497 985

2 407

2 416

0288

Internasjonale samarbeidstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

335

26 865

27 200

27 400

-200

0

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

0

303 259

303 259

303 087

172

0

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres

0

2 677 641

2 677 641

2 677 641

0

0

75

UNESCO-kontingent

0

21 217

21 217

21 358

-141

0

76

UNESCO-formål

0

3 207

3 207

3 207

0

0

Sum kap 0288

335

3 032 189

3 032 524

3 032 692

-168

0

Sum Forskning

1 263

7 219 880

7 221 143

7 216 784

4 359

3 222

Sum Kunnskapsdepartementet

273 857

52 275 513

52 549 370

52 108 871

440 499

396 407

Kulturdepartementet

Administrasjon

0300

Kulturdepartementet:

01

Driftsutgifter

6 652

136 139

142 791

135 728

7 063

6 807

21

Spesielle driftsutgifter

98

4 873

4 971

3 205

1 766

244

Sum kap 0300

6 750

141 012

147 762

138 934

8 828

7 051

Sum Administrasjon

6 750

141 012

147 762

138 934

8 828

7 051

Samfunns- og frivillighetsformål

0310

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

60

Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom

0

6 661

6 661

5 770

891

0

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

0

271 368

271 368

262 466

8 902

0

75

Tilskudd private kirkebygg

3 304

5 000

8 304

8 502

-198

0

78

Ymse faste tiltak

0

6 119

6 119

6 119

0

0

Sum kap 0310

3 304

289 148

292 452

282 857

9 595

0

0314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring:

21

Spesielle driftsutgifter

25

2 190

2 215

1 674

541

110

71

Kulturnæringsprosjekter

0

6 634

6 634

6 634

0

0

72

Kultursamarbeid i nordområdene

0

3 670

3 670

3 670

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

12 590

12 590

12 590

0

0

Sum kap 0314

25

25 084

25 109

24 568

541

110

0315

Frivillighetsformål:

21

Forskning og utredning

549

11 091

11 640

11 630

10

10

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

0

1 239 600

1 239 600

1 239 600

0

0

71

Tilskudd til frivilligsentraler

0

125 384

125 384

124 554

830

0

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

0

55 525

55 525

55 453

72

0

74

Frivillighetsregister, kan overføres

6 317

819

7 136

5 303

1 833

1 833

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner, kan overføres

0

6 500

6 500

0

6 500

6 500

78

Ymse faste tiltak

0

6 753

6 753

6 753

0

0

79

Til disposisjon

0

12 773

12 773

12 553

220

0

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

0

173 146

173 146

173 146

0

0

84

Ungdoms-OL

0

140 509

140 509

140 509

0

0

Sum kap 0315

6 866

1 772 100

1 778 966

1 769 500

9 466

8 343

Sum Samfunns- og frivillighetsformål

10 195

2 086 332

2 096 527

2 076 925

19 602

8 453

Kulturformål

0320

Allmenne kulturformål:

01

Driftsutgifter

0

131 277

131 277

136 799

-5 522

3 223

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 958

16 672

22 630

12 771

9 859

10 079

51

Fond for lyd og bilde

0

36 718

36 718

36 718

0

0

52

Norges forskningsråd

0

12 654

12 654

12 654

0

0

53

Sametinget

0

78 986

78 986

78 986

0

0

55

Norsk kulturfond

37

78 737

78 774

78 774

0

0

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

11 419

215 216

226 635

213 430

13 205

13 205

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres

8 855

0

8 855

7 554

1 301

0

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

505

11 503

12 008

12 008

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

35 984

35 984

35 944

40

0

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

0

7 141

7 141

7 040

101

0

82

Nobels fredssenter

0

29 519

29 519

29 519

0

0

85

Gaveforsterkningsordning

0

30 330

30 330

30 330

0

0

86

Talentutvikling

0

30 000

30 000

30 000

0

0

Sum kap 0320

26 774

714 737

741 511

722 528

18 983

26 507

0321

Kunstnerformål:

01

Driftsutgifter

483

14 224

14 707

13 969

738

711

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

7 632

158 310

165 942

156 384

9 558

9 558

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

0

124 387

124 387

123 495

892

0

75

Vederlagsordninger

0

174 581

174 581

172 700

1 881

0

Sum kap 0321

8 115

471 502

479 617

466 549

13 068

10 269

0322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:

01

Driftsutgifter

891

16 475

17 366

16 874

492

768

50

Kunst i offentlige rom

0

24 321

24 321

24 321

0

0

55

Norsk kulturfond

0

90 556

90 556

90 556

0

0

72

Knutepunktinstitusjoner

0

6 997

6 997

6 997

0

0

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

0

282 434

282 434

282 434

0

0

75

Offentlig rom, arkitektur og design

0

4 334

4 334

4 334

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

49 904

49 904

49 904

0

0

Sum kap 0322

891

475 021

475 912

475 420

492

768

0323

Musikkformål:

01

Driftsutgifter

3 620

161 042

164 662

162 940

1 722

0

55

Norsk kulturfond

822

258 221

259 043

259 043

0

0

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

0

19 959

19 959

19 959

0

0

70

Nasjonale institusjoner

0

279 779

279 779

279 779

0

0

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

0

240 026

240 026

240 026

0

0

72

Knutepunktinstitusjoner

0

82 138

82 138

82 138

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

124 623

124 623

124 608

15

0

Sum kap 0323

4 442

1 165 788

1 170 230

1 168 493

1 737

0

0324

Scenekunstformål:

01

Driftsutgifter

3 544

72 773

76 317

75 654

663

1 045

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 741

62 469

69 210

60 594

8 616

6 687

55

Norsk kulturfond

0

131 657

131 657

131 657

0

0

70

Nasjonale institusjoner

0

1 056 593

1 056 593

1 056 593

0

0

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

0

482 658

482 658

482 658

0

0

72

Knutepunktinstitusjoner

0

4 123

4 123

4 123

0

0

73

Region- og distriktsopera

0

53 468

53 468

53 468

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

183 451

183 451

183 357

94

0

Sum kap 0324

10 285

2 047 192

2 057 477

2 048 105

9 372

7 732

0326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

01

Driftsutgifter

12 517

519 491

532 008

523 887

8 121

12 970

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 555

21 915

33 470

25 739

7 731

7 731

55

Norsk kulturfond

0

177 056

177 056

177 056

0

0

72

Knutepunktinstitusjoner

0

2 903

2 903

1 452

1 452

0

73

Språkorganisasjoner

0

5 725

5 725

5 725

0

0

74

Det Norske Samlaget

0

14 442

14 442

14 442

0

0

75

Tilskudd til ordboksarbeid

0

19 282

19 282

19 032

250

0

76

Ibsenpris m.m.

0

5 777

5 777

5 777

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

73 394

73 394

63 235

10 159

0

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

0

57 782

57 782

57 782

0

0

Sum kap 0326

24 072

897 767

921 839

894 126

27 713

20 701

0328

Museums- og andre kulturvernformål:

55

Norsk kulturfond

0

29 487

29 487

29 487

0

0

70

Det nasjonale museumsnettverket

0

1 087 052

1 087 052

1 087 052

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

16 975

16 975

16 975

0

0

Sum kap 0328

0

1 133 514

1 133 514

1 133 514

0

0

0329

Arkivformål:

01

Driftsutgifter

7 690

329 946

337 636

334 625

3 011

10 937

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

26 111

21 174

47 285

25 599

21 686

27 825

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 226

9 526

10 752

6 392

4 360

4 360

78

Ymse faste tiltak

0

8 123

8 123

8 123

0

0

Sum kap 0329

35 027

368 769

403 796

374 739

29 057

43 122

Sum Kulturformål

109 606

7 274 290

7 383 896

7 283 473

100 423

109 099

Medieformål

0334

Film- og medieformål:

01

Driftsutgifter

2 000

152 285

154 285

150 539

3 746

5 445

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 116

11 625

16 741

9 633

7 108

5 160

50

Filmfondet, kan nyttes under post 71

18 000

441 479

459 479

459 479

0

0

51

Audiovisuelle produksjoner

0

10 740

10 740

10 740

0

0

71

Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50

0

14 768

14 768

14 768

0

0

73

Regional filmsatsing

0

58 827

58 827

58 827

0

0

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor, kan overføres

2 005

25 739

27 744

27 744

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

25 312

25 312

25 557

-245

0

Sum kap 0334

27 121

740 775

767 896

757 287

10 609

10 605

0335

Mediestøtte:

71

Produksjonstilskudd

0

303 246

303 246

303 346

-100

0

73

Medieforskning og etterutdanning

0

21 346

21 346

21 346

0

0

74

Tilskudd til lokalkringkasting, kan overføres

2 668

13 500

16 168

12 646

3 522

3 522

75

Tilskudd til samiske aviser

0

25 031

25 031

25 031

0

0

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

0

2 048

2 048

2 048

0

0

Sum kap 0335

2 668

365 171

367 839

364 417

3 422

3 522

0337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk:

70

Kompensasjon

0

45 354

45 354

45 354

0

0

Sum kap 0337

0

45 354

45 354

45 354

0

0

0339

Lotteri- og stiftelsestilsynet:

01

Driftsutgifter

3 435

64 619

68 054

64 728

3 326

3 231

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 504

6 827

8 331

9 027

-696

3 259

Sum kap 0339

4 939

71 446

76 385

73 755

2 630

6 490

Sum Medieformål

34 728

1 222 746

1 257 474

1 240 813

16 661

20 617

Den norske kirke

0340

Den norske kirke:

01

Driftsutgifter

37 438

1 287 462

1 324 900

1 307 113

17 787

25 008

21

Spesielle driftsutgifter

21

28 255

28 276

38 162

-9 886

27

70

Kirkevalg, kan overføres, kan nyttes under post 1

0

29 144

29 144

29 144

0

0

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

0

83 797

83 797

83 797

0

0

75

Tilskudd til trosopplæring og andre kirkelige formål, kan overføres

16 062

455 568

471 630

459 656

11 974

11 974

Sum kap 0340

53 521

1 884 226

1 937 747

1 917 871

19 876

37 009

0342

Kirkebygg og gravplasser:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

2 774

55 457

58 231

64 466

-6 235

0

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

3 515

54 475

57 990

53 010

4 980

4 980

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

0

14 967

14 967

14 949

18

0

Sum kap 0342

6 289

124 899

131 188

132 425

-1 237

4 980

Sum Den norske kirke

59 810

2 009 125

2 068 935

2 050 297

18 638

41 989

Sum Kulturdepartementet

221 089

12 733 505

12 954 594

12 790 442

164 152

187 209

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjon

0400

Justis- og beredskapsdepartementet:

01

Driftsutgifter

10 573

349 489

360 062

349 691

10 371

9 909

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

15 000

15 000

14 621

379

2 604

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

13 899

23 816

37 715

22 471

15 244

14 244

50

Norges forskningsråd

0

21 863

21 863

21 863

0

0

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

0

13 841

13 841

14 659

-818

0

Sum kap 0400

24 472

424 009

448 481

423 306

25 175

26 757

Sum Administrasjon

24 472

424 009

448 481

423 306

25 175

26 757

Rettsvesen

0410

Tingrettene og lagmannsrettene:

01

Driftsutgifter

11 850

1 841 747

1 853 597

1 843 517

10 080

11 719

21

Spesielle driftsutgifter

1 186

65 920

67 106

71 652

-4 546

0

Sum kap 0410

13 036

1 907 667

1 920 703

1 915 169

5 534

11 719

0411

Domstoladministrasjonen:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1

2 019

75 177

77 196

81 392

-4 196

1 299

Sum kap 0411

2 019

75 177

77 196

81 392

-4 196

1 299

0413

Jordskiftedomstolene:

01

Driftsutgifter

2 033

219 258

221 291

223 269

-1 978

5 284

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

3 507

7 686

11 193

5 206

5 987

3 195

Sum kap 0413

5 540

226 944

232 484

228 474

4 010

8 479

0414

Forliksråd og andre domsutgifter:

01

Driftsutgifter

0

197 883

197 883

201 908

-4 025

0

21

Spesielle driftsutgifter

911

39 761

40 672

34 714

5 958

1 988

Sum kap 0414

911

237 644

238 555

236 621

1 934

1 988

Sum Rettsvesen

21 506

2 447 432

2 468 938

2 461 657

7 281

23 485

Kriminalomsorg

0430

Kriminalomsorgen:

01

Driftsutgifter

6 470

3 887 316

3 893 786

3 866 051

27 735

30 504

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1

0

86 424

86 424

84 164

2 260

247

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 954

30 602

39 556

37 653

1 903

1 903

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

8 387

66 154

74 541

62 125

12 416

12 416

70

Tilskudd

0

21 839

21 839

21 839

0

0

Sum kap 0430

23 811

4 092 335

4 116 146

4 071 833

44 313

45 070

0432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS):

01

Driftsutgifter

9 319

187 260

196 579

193 028

3 551

5 997

Sum kap 0432

9 319

187 260

196 579

193 028

3 551

5 997

Sum Kriminalomsorg

33 130

4 279 595

4 312 725

4 264 860

47 865

51 067

Politi og påtalemyndighet

0440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

01

Driftsutgifter

364 953

13 770 905

14 135 858

13 898 437

237 421

255 391

21

Spesielle driftsutgifter

14 226

350 086

364 312

343 304

21 008

17 504

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

4 277

8 932

13 209

7 652

5 557

5 557

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

0

26 021

26 021

20 799

5 222

1 301

60

Tilskudd til kommuner

0

15 501

15 501

15 500

1

0

70

Tilskudd

0

64 492

64 492

64 311

181

0

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

0

4 703

4 703

4 703

0

0

Sum kap 0440

383 456

14 240 640

14 624 096

14 354 706

269 390

279 753

0442

Politihøgskolen:

01

Driftsutgifter

7 853

574 901

582 754

581 403

1 351

8 922

Sum kap 0442

7 853

574 901

582 754

581 403

1 351

8 922

0444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

01

Driftsutgifter

4 745

653 094

657 839

655 835

2 004

3 994

Sum kap 0444

4 745

653 094

657 839

655 835

2 004

3 994

0445

Den høyere påtalemyndighet:

01

Driftsutgifter

1 228

192 197

193 425

190 933

2 492

2 492

Sum kap 0445

1 228

192 197

193 425

190 933

2 492

2 492

0446

Den militære påtalemyndighet:

01

Driftsutgifter

392

7 837

8 229

7 882

347

347

Sum kap 0446

392

7 837

8 229

7 882

347

347

0448

Grensekommissæren:

01

Driftsutgifter

271

6 270

6 541

6 346

195

195

Sum kap 0448

271

6 270

6 541

6 346

195

195

Sum Politi og påtalemyndighet

397 945

15 674 939

16 072 884

15 797 105

275 779

295 703

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

0451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

01

Driftsutgifter

25 015

628 124

653 139

685 191

-32 052

20 298

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

965

4 164

5 129

4 763

366

366

70

Overføringer til private

0

15 280

15 280

16 246

-966

0

Sum kap 0451

25 980

647 568

673 548

706 200

-32 652

20 664

0452

Sentral krisehåndtering:

01

Driftsutgifter

63

26 435

26 498

23 535

2 963

1 322

Sum kap 0452

63

26 435

26 498

23 535

2 963

1 322

0454

Redningshelikoptertjenesten:

01

Driftsutgifter

25 623

687 929

713 552

668 556

44 996

31 588

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

175 905

271 688

447 593

344 452

103 141

36 381

Sum kap 0454

201 528

959 617

1 161 145

1 013 008

148 137

67 969

0455

Redningstjenesten:

01

Driftsutgifter

4 614

91 374

95 988

90 499

5 489

4 569

21

Spesielle driftsutgifter

0

26 021

26 021

27 900

-1 879

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 048

11 728

16 776

14 927

1 849

1 849

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

0

40 170

40 170

39 494

676

0

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

0

100 827

100 827

100 822

5

0

Sum kap 0455

9 662

270 120

279 782

273 642

6 140

6 418

0456

Direktoratet for nødkommunikasjon:

01

Driftsutgifter

0

528 689

528 689

541 198

-12 509

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 886

1 437 264

1 442 150

1 313 073

129 077

99 150

Sum kap 0456

4 886

1 965 953

1 970 839

1 854 271

116 568

99 150

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

242 119

3 869 693

4 111 812

3 870 655

241 157

195 523

Andre virksomheter

0460

Spesialenheten for politisaker:

01

Driftsutgifter

2 018

44 623

46 641

47 273

-632

0

Sum kap 0460

2 018

44 623

46 641

47 273

-632

0

0466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

01

Driftsutgifter

0

1 047 593

1 047 593

1 045 533

2 060

2 060

Sum kap 0466

0

1 047 593

1 047 593

1 045 533

2 060

2 060

0467

Norsk Lovtidend:

01

Driftsutgifter

0

4 515

4 515

4 544

-29

0

Sum kap 0467

0

4 515

4 515

4 544

-29

0

0468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

01

Driftsutgifter

732

14 373

15 105

14 468

637

637

Sum kap 0468

732

14 373

15 105

14 468

637

637

0469

Vergemålsordningen:

01

Driftsutgifter

9 971

189 656

199 627

197 898

1 729

1 729

21

Spesielle driftsutgifter

0

132 208

132 208

118 036

14 172

6 610

Sum kap 0469

9 971

321 864

331 835

315 934

15 901

8 339

Sum Andre virksomheter

12 721

1 432 968

1 445 689

1 427 751

17 938

11 036

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

0470

Fri rettshjelp:

01

Driftsutgifter

0

663 167

663 167

645 584

17 583

17 583

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

0

36 513

36 513

35 817

696

0

Sum kap 0470

0

699 680

699 680

681 401

18 279

17 583

0471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning:

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

0

68 917

68 917

108 021

-39 104

0

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

0

21 868

21 868

23 288

-1 420

0

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

0

61 980

61 980

30 740

31 240

0

Sum kap 0471

0

152 765

152 765

162 050

-9 285

0

0472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre:

01

Driftsutgifter

2 350

28 990

31 340

31 713

-373

0

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

0

306 894

306 894

382 528

-75 634

0

Sum kap 0472

2 350

335 884

338 234

414 241

-76 007

0

0473

Statens sivilrettsforvaltning:

01

Driftsutgifter

2 189

42 762

44 951

43 126

1 825

2 121

Sum kap 0473

2 189

42 762

44 951

43 126

1 825

2 121

0474

Konfliktråd:

01

Driftsutgifter

2 399

94 870

97 269

94 224

3 045

3 342

Sum kap 0474

2 399

94 870

97 269

94 224

3 045

3 342

0475

Bobehandling:

01

Driftsutgifter

3 021

73 925

76 946

79 406

-2 460

0

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

9 633

7 002

16 635

5 789

10 846

10 846

Sum kap 0475

12 654

80 927

93 581

85 195

8 386

10 846

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

19 592

1 406 888

1 426 480

1 480 237

-53 757

33 892

Svalbardbudsjettet

0480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd

0

310 712

310 712

261 530

49 182

0

Sum kap 0480

0

310 712

310 712

261 530

49 182

0

Sum Svalbardbudsjettet

0

310 712

310 712

261 530

49 182

0

Beskyttelse og innvandring

0490

Utlendingsdirektoratet:

01

Driftsutgifter

4 966

897 292

902 258

901 837

421

7 360

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

10 000

3 278 100

3 288 100

3 310 921

-22 821

0

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

0

42 477

42 477

43 329

-852

0

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

1 349

4 971

6 320

6 239

81

81

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

0

372 204

372 204

341 274

30 930

0

70

Stønader til beboere i asylmottak

0

456 533

456 533

499 936

-43 403

0

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak og informasjon til au pairer

0

22 467

22 467

21 044

1 423

0

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres

8 246

122 268

130 514

83 222

47 292

34 508

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60

0

17 607

17 607

17 607

0

0

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

250

18 089

18 339

17 113

1 226

1 226

Sum kap 0490

24 811

5 232 008

5 256 819

5 242 523

14 296

43 175

0491

Utlendingsnemnda:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

9 295

267 957

277 252

256 500

20 752

13 398

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under kap. 491, post 1

251

9 036

9 287

9 381

-94

0

Sum kap 0491

9 546

276 993

286 539

265 881

20 658

13 398

Sum Beskyttelse og innvandring

34 357

5 509 001

5 543 358

5 508 404

34 954

56 573

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

785 842

35 355 237

36 141 079

35 495 507

645 572

694 036

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Administrasjon og fellestjenester mv.

0500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

01

Driftsutgifter

18 111

352 932

371 043

354 158

16 885

17 647

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

56 434

104 361

160 795

122 822

37 973

37 973

22

Forskning, kan overføres

0

6 679

6 679

5 290

1 389

1 389

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

0

58 765

58 765

58 765

0

0

Sum kap 0500

74 545

522 737

597 282

541 035

56 247

57 009

0502

Tilskudd til kompetanseutvikling:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 936

0

1 936

1 510

426

0

70

Tilskudd, kan overføres

17 571

17 500

35 071

20 294

14 777

14 777

Sum kap 0502

19 507

17 500

37 007

21 804

15 203

14 777

0503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte:

70

Tilskudd

0

174 400

174 400

174 367

33

0

Sum kap 0503

0

174 400

174 400

174 367

33

0

0510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

01

Driftsutgifter

3 291

582 873

586 164

648 554

-62 390

16 987

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

386

124 370

124 756

121 808

2 948

2 948

23

22. juli-senteret

0

5 500

5 500

6 524

-1 024

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 933

28 600

37 533

15 360

22 173

22 173

46

Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene, kan overføres

0

8 000

8 000

5 064

2 936

2 936

Sum kap 0510

12 610

749 343

761 953

797 311

-35 358

45 044

0520

Tilskudd til de politiske partier:

01

Driftsutgifter

506

8 648

9 154

6 270

2 884

0

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

0

282 000

282 000

281 616

384

0

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

0

32 900

32 900

32 085

815

0

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

0

71 800

71 800

70 688

1 112

0

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

0

20 400

20 400

19 760

640

0

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

0

7 600

7 600

7 556

44

0

Sum kap 0520

506

423 348

423 854

417 975

5 879

0

Sum Administrasjon og fellestjenester mv.

107 168

1 887 328

1 994 496

1 952 491

42 005

116 830

Fylkesmannsembetene

0525

Fylkesmannsembetene:

01

Driftsutgifter

33 442

1 564 264

1 597 706

1 586 462

11 244

26 054

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 787

154 224

176 011

168 718

7 293

15 150

Sum kap 0525

55 229

1 718 488

1 773 717

1 755 180

18 537

41 204

Sum Fylkesmannsembetene

55 229

1 718 488

1 773 717

1 755 180

18 537

41 204

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

0530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

52 446

105 000

157 446

86 721

70 725

70 725

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

633

0

633

0

633

0

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

0

1 186 500

1 186 500

1 194 834

-8 334

0

36

Kunstnerisk utsmykning, kan overføres

2 945

19 000

21 945

14 862

7 083

7 083

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

38 043

78 000

116 043

90 225

25 818

25 818

Sum kap 0530

94 067

1 388 500

1 482 567

1 386 641

95 926

103 626

0531

Eiendommer til kongelige formål:

01

Driftsutgifter

88

25 325

25 413

25 110

303

303

30

Større rehabiliteringsprosjekter, kan overføres

1 700

0

1 700

1 063

637

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 875

11 400

19 275

13 859

5 416

5 416

Sum kap 0531

9 663

36 725

46 388

40 032

6 356

5 719

0532

Utvikling av Fornebuområdet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

56

300

356

350

6

0

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

4 867

10 900

15 767

7 665

8 102

8 102

Sum kap 0532

4 923

11 200

16 123

8 015

8 108

8 102

0533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

01

Driftsutgifter

375

20 194

20 569

19 385

1 184

1 010

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 487

30 000

51 487

28 871

22 616

22 616

Sum kap 0533

21 862

50 194

72 056

48 256

23 800

23 626

0534

Erstatningslokaler for departementene:

01

Driftsutgifter

22 190

384 816

407 006

399 006

8 000

8 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

119 805

198 300

318 105

189 971

128 134

128 134

Sum kap 0534

141 995

583 116

725 111

588 977

136 134

136 134

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

272 510

2 069 735

2 342 245

2 071 922

270 323

277 207

Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

0540

Direktoratet for forvaltning og IKT:

01

Driftsutgifter

7 502

191 161

198 663

195 942

2 721

4 800

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 623

28 246

34 869

25 909

8 960

7 489

22

Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste

0

10 900

10 900

10 577

323

0

23

Elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste, kan overføres

22 200

106 984

129 184

97 069

32 115

31 661

Sum kap 0540

36 325

337 291

373 616

329 496

44 120

43 950

0541

IKT-politikk:

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres

9 854

8 240

18 094

10 867

7 227

7 227

70

Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken

0

550

550

550

0

0

73

Tilskudd til digital kompetanse

0

3 300

3 300

3 300

0

0

74

Tilskudd til IKT-standardisering

0

750

750

750

0

0

Sum kap 0541

9 854

12 840

22 694

15 467

7 227

7 227

0542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram:

01

Driftsutgifter

230

3 096

3 326

2 923

403

155

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

94

46 550

46 644

46 673

-29

0

Sum kap 0542

324

49 646

49 970

49 596

374

155

Sum Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

46 503

399 777

446 280

394 559

51 721

51 332

Personvern

0545

Datatilsynet:

01

Driftsutgifter

684

40 275

40 959

39 104

1 855

1 855

Sum kap 0545

684

40 275

40 959

39 104

1 855

1 855

0546

Personvernnemnda:

01

Driftsutgifter

95

1 907

2 002

1 712

290

0

Sum kap 0546

95

1 907

2 002

1 712

290

0

Sum Personvern

779

42 182

42 961

40 816

2 145

1 855

Distrikts- og regionalpolitikk

0551

Regional utvikling og nyskaping:

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

0

1 159 600

1 159 600

1 159 599

1

0

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

36

360 700

360 736

360 736

0

0

Sum kap 0551

36

1 520 300

1 520 336

1 520 335

1

0

0552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres

47 611

0

47 611

26 232

21 379

21 379

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres

179 386

480 150

659 536

543 730

115 806

115 806

Sum kap 0552

226 997

480 150

707 147

569 961

137 186

137 185

0554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

01

Driftsutgifter

672

25 879

26 551

25 443

1 108

1 108

Sum kap 0554

672

25 879

26 551

25 443

1 108

1 108

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

227 705

2 026 329

2 254 034

2 115 739

138 295

138 293

Samiske formål

0560

Sametinget:

50

Sametinget

0

277 634

277 634

277 634

0

0

54

Samefolkets fond

0

5 195

5 195

5 195

0

0

Sum kap 0560

0

282 829

282 829

282 829

0

0

0561

Tilskudd til samiske formål:

50

Samisk høgskole

0

5 494

5 494

5 494

0

0

51

Divvun

0

5 794

5 794

5 794

0

0

72

Samisk språk, informasjon m.m.

0

3 900

3 900

3 900

0

0

Sum kap 0561

0

15 188

15 188

15 188

0

0

0562

Galdu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter:

01

Driftsutgifter

61

3 110

3 171

3 157

14

14

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

384

1 998

2 382

2 261

121

421

Sum kap 0562

445

5 108

5 553

5 418

135

435

0563

Internasjonalt reindriftssenter:

01

Driftsutgifter

159

5 188

5 347

5 187

160

149

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

584

2 498

3 082

2 529

553

1 580

Sum kap 0563

743

7 686

8 429

7 716

713

1 729

Sum Samiske formål

1 188

310 811

311 999

311 151

848

2 164

Nasjonale minoriteter

0567

Nasjonale minoriteter:

60

Tiltak for rom, kan overføres

40

6 000

6 040

5 380

660

660

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

0

6 900

6 900

6 900

0

0

71

Romanifolkets/taternes kulturfond, kan overføres

0

5 200

5 200

0

5 200

5 200

72

Det mosaiske trossamfund

0

6 200

6 200

6 200

0

0

73

Tilskudd til kvensk språk og kultur

0

3 600

3 600

3 600

0

0

Sum kap 0567

40

27 900

27 940

22 080

5 860

5 860

Sum Nasjonale minoriteter

40

27 900

27 940

22 080

5 860

5 860

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

0571

Rammetilskudd til kommuner:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

14 953

33 680

48 633

30 414

18 219

18 219

60

Innbyggertilskudd

0

116 330 254

116 330 254

116 330 254

0

0

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

0

396 917

396 917

396 917

0

0

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

0

1 560 813

1 560 813

1 560 813

0

0

63

Småkommunetilskudd

0

963 501

963 501

963 501

0

0

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

0

2 163 000

2 163 000

2 112 595

50 405

0

66

Veksttilskudd

0

393 386

393 386

393 386

0

0

67

Storbytilskudd

0

440 132

440 132

440 132

0

0

Sum kap 0571

14 953

122 281 683

122 296 636

122 228 012

68 624

18 219

0572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

0

30 763 858

30 763 858

30 763 858

0

0

62

Nord-Norge-tilskudd

0

622 092

622 092

622 092

0

0

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

0

627 000

627 000

627 000

0

0

Sum kap 0572

0

32 012 950

32 012 950

32 012 950

0

0

0573

Kommunereform:

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing

0

40 000

40 000

40 000

0

0

Sum kap 0573

0

40 000

40 000

40 000

0

0

0575

Ressurskrevende tjenester:

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

0

8 264 160

8 264 160

8 263 101

1 059

0

Sum kap 0575

0

8 264 160

8 264 160

8 263 101

1 059

0

0578

Valgdirektorat:

01

Driftsutgifter

0

3 000

3 000

2 741

259

150

Sum kap 0578

0

3 000

3 000

2 741

259

150

0579

Valgutgifter:

01

Driftsutgifter

790

57 730

58 520

56 160

2 360

2 360

70

Informasjonstiltak i forbindelse med valg

0

5 000

5 000

4 889

111

0

Sum kap 0579

790

62 730

63 520

61 049

2 471

2 360

Sum Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

15 743

162 664 523

162 680 266

162 607 852

72 414

20 729

Bolig, bomiljø og bygg

0580

Bostøtte:

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

0

2 935 000

2 935 000

2 915 975

19 025

0

Sum kap 0580

0

2 935 000

2 935 000

2 915 975

19 025

0

0581

Bolig- og bomiljøtiltak:

61

Husleietilskudd

0

5 000

5 000

5 000

0

0

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres

43 913

56 200

100 113

56 474

43 639

42 604

75

Tilskudd til etablering i egen bolig

0

371 700

371 700

371 700

0

0

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

116 504

799 500

916 004

669 268

246 736

246 736

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

15 692

21 700

37 392

25 545

11 847

11 847

78

Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres

9

71 600

71 609

65 691

5 918

5 918

79

Tilskudd til tilpasning av bolig, kan overføres

0

177 400

177 400

93 291

84 109

84 109

Sum kap 0581

176 118

1 503 100

1 679 218

1 286 969

392 249

391 214

0585

Husleietvistutvalget:

01

Driftsutgifter

565

23 392

23 957

23 157

800

1 080

Sum kap 0585

565

23 392

23 957

23 157

800

1 080

0587

Direktoratet for byggkvalitet:

01

Driftsutgifter

3 196

85 651

88 847

84 591

4 256

4 283

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

2 180

53 652

55 832

53 829

2 003

2 003

70

Tilskudd til Lavenergiprogrammet

0

6 400

6 400

6 400

0

0

Sum kap 0587

5 376

145 703

151 079

144 821

6 258

6 286

Sum Bolig, bomiljø og bygg

182 059

4 607 195

4 789 254

4 370 921

418 333

398 580

Planlegging, byutvikling og geodata

0590

Planlegging og byutvikling:

61

Bærekraftig byutvikling, kan overføres

2 401

18 550

20 951

20 611

340

340

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

0

29 000

29 000

29 000

0

0

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

0

550

550

550

0

0

71

Internasjonale organisasjoner

0

799

799

798

1

0

81

Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres

790

4 350

5 140

5 178

-38

0

Sum kap 0590

3 191

53 249

56 440

56 138

302

340

0595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur:

01

Driftsutgifter

10 460

263 092

273 552

259 569

13 983

13 155

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

20 870

472 541

493 411

462 750

30 661

30 661

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

53 272

20 700

73 972

47 360

26 612

26 612

Sum kap 0595

84 602

756 333

840 935

769 679

71 256

70 428

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

87 793

809 582

897 375

825 817

71 558

70 768

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

996 717

176 563 850

177 560 567

176 468 529

1 092 038

1 124 822

Arbeids- og sosialdepartementet

Administrasjon

0600

Arbeids- og sosialdepartementet:

01

Driftsutgifter

5 307

190 746

196 053

194 046

2 007

4 274

Sum kap 0600

5 307

190 746

196 053

194 046

2 007

4 274

0601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter

6 377

53 858

60 235

54 863

5 372

2 693

50

Norges forskningsråd

0

137 716

137 716

137 716

0

0

70

Tilskudd, kan overføres

0

37 877

37 877

27 497

10 380

10 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

0

14 990

14 990

14 990

0

0

Sum kap 0601

6 377

244 441

250 818

235 065

15 753

12 693

Sum Administrasjon

11 684

435 187

446 871

429 112

17 759

16 967

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

0604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

33 705

31 300

65 005

100 512

-35 507

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

365 489

122 500

487 989

288 069

199 920

45 413

Sum kap 0604

399 194

153 800

552 994

388 581

164 413

45 413

0605

Arbeids- og velferdsetaten:

01

Driftsutgifter

52 619

11 292 394

11 345 013

11 309 916

35 097

52 532

21

Spesielle driftsutgifter

1 491

30 610

32 101

29 661

2 440

1 531

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 066

254 378

265 444

260 172

5 272

5 272

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres

86 982

175 690

262 672

232 461

30 211

30 211

Sum kap 0605

152 158

11 753 072

11 905 230

11 832 211

73 019

89 546

0606

Trygderetten:

01

Driftsutgifter

2 363

68 818

71 181

70 129

1 052

1 052

Sum kap 0606

2 363

68 818

71 181

70 129

1 052

1 052

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

553 715

11 975 690

12 529 405

12 290 921

238 484

136 011

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

0611

Pensjoner av statskassen:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

17 900

17 900

18 031

-131

0

Sum kap 0611

0

17 900

17 900

18 031

-131

0

0612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

9 697 000

9 697 000

9 742 594

-45 594

0

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

0

108 000

108 000

108 361

-361

0

Sum kap 0612

0

9 805 000

9 805 000

9 850 955

-45 955

0

0613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

1 121 000

1 121 000

1 121 000

0

0

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

0

12 000

12 000

12 000

0

0

Sum kap 0613

0

1 133 000

1 133 000

1 133 000

0

0

0614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

01

Driftsutgifter

0

47 000

47 000

48 363

-1 363

0

70

Tap/avskrivninger

0

2 000

2 000

449

1 551

0

90

Utlån, overslagsbevilgning

0

8 400 000

8 400 000

7 843 976

556 024

0

Sum kap 0614

0

8 449 000

8 449 000

7 892 788

556 212

0

0615

Yrkesskadeforsikring:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

80 000

80 000

83 773

-3 773

0

Sum kap 0615

0

80 000

80 000

83 773

-3 773

0

0616

Gruppelivsforsikring:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

182 000

182 000

168 547

13 453

0

Sum kap 0616

0

182 000

182 000

168 547

13 453

0

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

0

19 666 900

19 666 900

19 147 095

519 805

0

Tiltak for bedrede levekår mv.

0621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:

21

Spesielle driftsutgifter

3 187

72 536

75 723

68 728

6 995

3 627

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

14 526

172 720

187 246

188 756

-1 510

0

70

Frivillig arbeid, kan overføres

2 340

68 660

71 000

67 823

3 177

3 177

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

0

12 280

12 280

12 267

13

0

Sum kap 0621

20 053

326 196

346 249

337 574

8 675

6 804

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

20 053

326 196

346 249

337 574

8 675

6 804

Arbeidsmarked

0634

Arbeidsmarkedstiltak:

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres

28 042

33 720

61 762

42 856

18 906

18 906

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

202 695

6 280 050

6 482 745

6 365 347

117 398

117 398

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

27 866

1 253 460

1 281 326

1 225 913

55 413

55 413

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

0

56 760

56 760

49 520

7 240

0

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

0

34 100

34 100

31 415

2 685

0

Sum kap 0634

258 603

7 658 090

7 916 693

7 715 050

201 643

191 717

0635

Ventelønn:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

69 000

69 000

68 417

583

0

Sum kap 0635

0

69 000

69 000

68 417

583

0

Sum Arbeidsmarked

258 603

7 727 090

7 985 693

7 783 467

202 226

191 717

Arbeidsmiljø og sikkerhet

0640

Arbeidstilsynet:

01

Driftsutgifter

8 994

545 152

554 146

532 298

21 848

24 760

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

139

10 189

10 328

10 925

-597

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2

4 500

4 502

0

4 502

4 502

Sum kap 0640

9 135

559 841

568 976

543 223

25 753

29 262

0642

Petroleumstilsynet:

01

Driftsutgifter

8 266

216 221

224 487

216 641

7 846

8 933

21

Spesielle driftsutgifter

0

26 276

26 276

24 871

1 405

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

284

1 500

1 784

685

1 099

1 099

Sum kap 0642

8 550

243 997

252 547

242 196

10 351

10 032

0643

Statens arbeidsmiljøinstitutt:

50

Statstilskudd

0

114 588

114 588

114 588

0

0

Sum kap 0643

0

114 588

114 588

114 588

0

0

0646

Pionerdykkere i Nordsjøen:

01

Driftsutgifter, kan overføres

0

120

120

110

10

0

70

Tilskudd til pionerdykkere

0

28 000

28 000

28 350

-350

0

71

Oppreisning, kan overføres

7 892

0

7 892

6 943

949

949

72

Tilskudd, kan overføres

2 570

3 180

5 750

5 607

143

143

73

Kompensasjonsordning, kan overføres

24 897

0

24 897

15 465

9 432

9 432

Sum kap 0646

35 359

31 300

66 659

56 475

10 184

10 524

0648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.:

01

Driftsutgifter

0

17 221

17 221

16 137

1 084

861

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

2 735

1 898

4 633

926

3 707

3 707

70

Tilskudd til faglig utvikling

0

4 000

4 000

4 000

0

0

Sum kap 0648

2 735

23 119

25 854

21 063

4 791

4 568

0649

Treparts bransjeprogrammer:

21

Spesielle driftsutgifter – Treparts bransjeprogrammer

545

2 699

3 244

3 212

32

32

Sum kap 0649

545

2 699

3 244

3 212

32

32

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

56 324

975 544

1 031 868

980 757

51 111

54 418

Kontantytelser

0660

Krigspensjon:

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

0

113 000

113 000

111 069

1 931

0

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

0

275 000

275 000

273 678

1 322

0

Sum kap 0660

0

388 000

388 000

384 747

3 253

0

0664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd

0

71 000

71 000

71 000

0

0

Sum kap 0664

0

71 000

71 000

71 000

0

0

0666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

0

1 510 000

1 510 000

1 508 604

1 396

0

Sum kap 0666

0

1 510 000

1 510 000

1 508 604

1 396

0

0667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

0

420 000

420 000

419 635

365

0

Sum kap 0667

0

420 000

420 000

419 635

365

0

Sum Kontantytelser

0

2 389 000

2 389 000

2 383 986

5 014

0

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

900 379

43 495 607

44 395 986

43 352 912

1 043 074

405 917

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

0700

Helse- og omsorgsdepartementet:

01

Driftsutgifter

9 223

210 486

219 709

209 263

10 446

10 446

Sum kap 0700

9 223

210 486

219 709

209 263

10 446

10 446

0701

IKT i helse- og omsorgssektoren:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 792

263 465

266 257

263 705

2 552

2 552

70

Norsk Helsenett SF

0

120 133

120 133

120 133

0

0

Sum kap 0701

2 792

383 598

386 390

383 838

2 552

2 552

0702

Beredskap:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

4 976

29 797

34 773

31 793

2 980

2 134

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

271

3 656

3 927

4 773

-846

0

Sum kap 0702

5 247

33 453

38 700

36 566

2 134

2 134

0703

Internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 462

82 596

84 058

85 714

-1 656

0

Sum kap 0703

1 462

82 596

84 058

85 714

-1 656

0

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

18 724

710 133

728 857

715 381

13 476

15 132

Folkehelse

0710

Nasjonalt folkehelseinstitutt:

01

Driftsutgifter

6 876

667 687

674 563

766 721

-92 158

1 877

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 915

625 229

653 144

748 515

-95 371

10 450

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

13 089

17 717

30 806

22 813

7 993

7 993

Sum kap 0710

47 880

1 310 633

1 358 513

1 538 048

-179 535

20 320

0711

Ernæring og mattrygghet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

6 408

23 113

29 521

28 066

1 455

1 455

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

0

2 149

2 149

2 149

0

0

74

Skolefrukt, kan overføres

5 500

33 729

39 229

17 500

21 729

21 729

Sum kap 0711

11 908

58 991

70 899

47 715

23 184

23 184

0712

Bioteknologirådet:

01

Driftsutgifter

0

8 819

8 819

8 804

15

15

Sum kap 0712

0

8 819

8 819

8 804

15

15

0713

Vitenskapskomiteen for mattrygghet:

01

Driftsutgifter

0

22 986

22 986

22 845

141

469

Sum kap 0713

0

22 986

22 986

22 845

141

469

0715

Statens strålevern:

01

Driftsutgifter

0

82 824

82 824

82 829

-5

0

21

Spesielle driftsutgifter

0

26 913

26 913

19 900

7 013

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

4 000

4 000

3 739

261

261

Sum kap 0715

0

113 737

113 737

106 468

7 269

261

0716

Statens institutt for rusmiddelforskning:

01

Driftsutgifter

1 853

47 384

49 237

46 673

2 564

2 369

Sum kap 0716

1 853

47 384

49 237

46 673

2 564

2 369

0718

Rusmiddelforebygging:

21

Spesielle driftsutgifter

4 344

79 870

84 214

77 532

6 682

3 994

63

Rusmiddeltiltak, kan overføres

1 766

17 011

18 777

15 660

3 117

3 117

70

Andre tilskudd, kan overføres

5 634

116 354

121 988

123 313

-1 325

0

Sum kap 0718

11 744

213 235

224 979

216 505

8 474

7 111

0719

Annet folkehelsearbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

1 180

75 246

76 426

70 689

5 737

5 737

60

Kommunetilskudd, kan overføres

0

22 552

22 552

22 521

31

0

70

Smittevern mv., kan overføres

235

21 789

22 024

22 124

-100

0

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 140

25 308

28 448

28 206

242

242

Sum kap 0719

4 555

144 895

149 450

143 540

5 910

5 979

Sum Folkehelse

77 940

1 920 680

1 998 620

2 130 599

-131 979

59 708

Helseforvaltning

0720

Helsedirektoratet:

01

Driftsutgifter

6 423

1 096 062

1 102 485

1 115 806

-13 321

0

21

Spesielle driftsutgifter

1 020

24 092

25 112

115 059

-89 947

0

70

Helsetjenester i annet EØS-land

0

45 000

45 000

22 891

22 109

0

Sum kap 0720

7 443

1 165 154

1 172 597

1 253 756

-81 159

0

0721

Statens helsetilsyn:

01

Driftsutgifter

2 790

132 080

134 870

134 357

513

0

Sum kap 0721

2 790

132 080

134 870

134 357

513

0

0722

Norsk pasientskadeerstatning:

01

Driftsutgifter

0

173 537

173 537

176 068

-2 531

0

70

Advokatutgifter

0

35 180

35 180

36 294

-1 114

0

71

Særskilte tilskudd

0

69 654

69 654

47 411

22 243

0

Sum kap 0722

0

278 371

278 371

259 773

18 598

0

0723

Pasientskadenemnda:

01

Driftsutgifter

0

81 346

81 346

85 272

-3 926

0

Sum kap 0723

0

81 346

81 346

85 272

-3 926

0

0724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell:

01

Driftsutgifter

1 699

38 532

40 231

42 812

-2 581

0

Sum kap 0724

1 699

38 532

40 231

42 812

-2 581

0

0725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten:

01

Driftsutgifter

0

172 570

172 570

198 907

-26 337

0

Sum kap 0725

0

172 570

172 570

198 907

-26 337

0

0726

Statens helsepersonellnemnd mv.:

01

Driftsutgifter

0

13 430

13 430

13 414

16

16

Sum kap 0726

0

13 430

13 430

13 414

16

16

0729

Pasient- og brukerombud:

01

Driftsutgifter

0

61 216

61 216

61 509

-293

0

Sum kap 0729

0

61 216

61 216

61 509

-293

0

Sum Helseforvaltning

11 932

1 942 699

1 954 631

2 049 800

-95 169

16

Spesialisthelsetjenester

0732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 520

19 101

27 621

17 611

10 010

10 010

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

0

517 549

517 549

517 649

-100

0

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

0

509 348

509 348

509 348

0

0

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

0

52 024 125

52 024 125

52 024 125

0

0

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

0

18 240 790

18 240 790

18 240 790

0

0

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

0

13 764 541

13 764 541

13 764 541

0

0

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

0

12 313 313

12 313 313

12 313 313

0

0

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

0

30 252 870

30 252 870

30 252 886

-16

0

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

0

3 804 904

3 804 904

3 826 198

-21 294

0

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

0

1 124 327

1 124 327

1 124 327

0

0

79

Raskere tilbake, kan overføres

0

567 694

567 694

567 694

0

0

82

Investeringslån, kan overføres

0

697 914

697 914

697 890

24

0

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

0

73 500

73 500

73 365

135

0

Sum kap 0732

8 520

133 909 976

133 918 496

133 929 736

-11 240

10 010

0733

Habilitering og rehabilitering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

0

11 895

11 895

13 718

-1 823

0

70

Behandlingsreiser til utlandet

0

119 677

119 677

119 677

0

0

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

4 722

2 097

6 819

5 097

1 722

1 722

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

0

18 795

18 795

13 497

5 298

0

Sum kap 0733

4 722

152 464

157 186

151 989

5 197

1 722

0734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

01

Driftsutgifter

2 085

49 879

51 964

54 828

-2 864

0

21

Spesielle driftsutgifter

0

11 136

11 136

10 840

296

296

70

Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

0

15 491

15 491

15 737

-246

0

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

0

76 849

76 849

86 287

-9 438

0

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

0

22 041

22 041

22 028

13

0

Sum kap 0734

2 085

175 396

177 481

189 720

-12 239

296

Sum Spesialisthelsetjenester

15 327

134 237 836

134 253 163

134 271 445

-18 282

12 028

Legemidler

0750

Statens legemiddelverk:

01

Driftsutgifter

1 808

241 072

242 880

245 209

-2 329

5 264

Sum kap 0750

1 808

241 072

242 880

245 209

-2 329

5 264

0751

Legemiddeltiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 504

10 558

13 062

11 037

2 025

2 025

70

Tilskudd

0

64 984

64 984

63 327

1 657

0

Sum kap 0751

2 504

75 542

78 046

74 364

3 682

2 025

Sum Legemidler

4 312

316 614

320 926

319 573

1 353

7 289

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

0761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

8 311

136 353

144 664

126 713

17 951

6 818

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

1 700

109 460

111 160

105 707

5 453

5 453

61

Vertskommuner

0

949 150

949 150

949 150

0

0

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

10 032

185 608

195 640

166 027

29 613

29 613

63

Investeringstilskudd, kan overføres

130 994

1 655 641

1 786 635

1 774 312

12 323

12 323

64

Kompensasjon renter og avdrag

0

1 000 400

1 000 400

998 311

2 089

0

67

Utviklingstiltak

0

88 477

88 477

87 333

1 144

0

68

Kompetanse og innovasjon

0

258 154

258 154

261 186

-3 032

0

71

Frivillig arbeid mv.

0

13 164

13 164

13 164

0

0

72

Landsbystiftelsen

0

72 465

72 465

72 465

0

0

73

Særlige omsorgsbehov

0

20 406

20 406

20 386

20

0

75

Andre kompetansetiltak

0

10 729

10 729

10 729

0

0

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

0

101 583

101 583

106 917

-5 334

0

Sum kap 0761

151 037

4 601 590

4 752 627

4 692 399

60 228

54 207

0762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

13 425

73 784

87 209

43 633

43 576

36 924

50

Samisk helse

0

5 388

5 388

5 388

0

0

60

Forebyggende helsetjenester

0

51 101

51 101

50 710

391

0

61

Fengselshelsetjeneste

0

142 517

142 517

142 487

30

0

62

Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76

0

477 319

477 319

476 199

1 120

0

63

Allmennlegetjenester

0

62 111

62 111

48 186

13 925

0

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

0

48 262

48 262

54 914

-6 652

0

71

Frivillig arbeid mv.

0

6 583

6 583

6 583

0

0

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres

954

36 677

37 631

37 833

-202

0

74

Stiftelsen Amathea

0

18 758

18 758

18 758

0

0

Sum kap 0762

14 379

922 500

936 879

884 691

52 188

36 924

0765

Psykisk helse og rusarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

19 640

119 993

139 633

131 731

7 902

7 902

60

Kommunale tjenester, kan overføres

34 720

307 608

342 328

329 907

12 421

12 421

61

Kompetansetiltak, kan overføres

0

52 532

52 532

50 470

2 062

2 062

62

Rusarbeid, kan overføres

3 502

448 874

452 376

445 677

6 699

6 699

71

Brukere og pårørende, kan overføres

0

123 341

123 341

122 084

1 257

1 257

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

0

226 823

226 823

226 803

20

20

73

Utviklingstiltak mv.

5 460

145 499

150 959

149 562

1 397

0

74

Kompetansesentre

0

298 151

298 151

294 388

3 763

0

75

Vold og traumatisk stress

4 000

154 861

158 861

151 376

7 485

0

Sum kap 0765

67 322

1 877 682

1 945 004

1 901 999

43 005

30 361

0769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

1 644

18 248

19 892

13 478

6 414

912

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

0

758

758

3 350

-2 592

0

Sum kap 0769

1 644

19 006

20 650

16 828

3 822

912

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

234 382

7 420 778

7 655 160

7 495 917

159 243

122 404

Tannhelse

0770

Tannhelsetjenester:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

0

23 798

23 798

26 875

-3 077

0

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 771

207 776

212 547

208 355

4 192

1 115

Sum kap 0770

4 771

231 574

236 345

235 230

1 115

1 115

Sum Tannhelse

4 771

231 574

236 345

235 230

1 115

1 115

Kunnskap og kompetanse

0780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv.

0

337 182

337 182

337 182

0

0

Sum kap 0780

0

337 182

337 182

337 182

0

0

0781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

0

87 249

87 249

86 260

989

989

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

0

50 460

50 460

42 617

7 843

0

Sum kap 0781

0

137 709

137 709

128 877

8 832

989

0782

Helseregistre:

21

Spesielle driftsutgifter

856

46 984

47 840

36 735

11 105

2 349

70

Tilskudd

0

37 193

37 193

37 193

0

0

Sum kap 0782

856

84 177

85 033

73 928

11 105

2 349

0783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

0

38 541

38 541

33 952

4 589

1 927

61

Turnustjeneste

0

134 669

134 669

128 096

6 573

0

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

0

23 911

23 911

16 250

7 661

0

Sum kap 0783

0

197 121

197 121

178 298

18 823

1 927

Sum Kunnskap og kompetanse

856

756 189

757 045

718 284

38 761

5 265

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

368 244

147 536 503

147 904 747

147 936 228

-31 481

222 957

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Administrasjon

0800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:

01

Driftsutgifter

8 121

163 336

171 457

163 120

8 337

8 167

21

Spesielle driftsutgifter

620

11 391

12 011

10 680

1 331

570

Sum kap 0800

8 741

174 727

183 468

173 800

9 668

8 737

Sum Administrasjon

8 741

174 727

183 468

173 800

9 668

8 737

Integrering og mangfold

0820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

01

Driftsutgifter

6 819

200 056

206 875

207 193

-318

1 004

Sum kap 0820

6 819

200 056

206 875

207 193

-318

1 004

0821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

10 143

35 570

45 713

38 860

6 853

6 853

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 973

52 188

57 161

52 806

4 355

4 355

50

Norges Forskningsråd

0

6 791

6 791

6 791

0

0

60

Integreringstilskudd, kan overføres

1 881

6 957 714

6 959 595

6 955 559

4 036

4 036

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

0

443 792

443 792

411 470

32 322

0

62

Kommunale innvandrertiltak

0

238 196

238 196

235 497

2 699

0

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

0

1 989

1 989

1 989

0

0

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

0

48 351

48 351

47 274

1 077

0

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

0

2 471

2 471

2 471

0

0

73

Tilskudd

0

4 248

4 248

4 248

0

0

Sum kap 0821

16 997

7 791 310

7 808 307

7 756 965

51 342

15 244

0822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres

1 780

28 057

29 837

28 183

1 654

1 654

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

439

11 898

12 337

12 343

-6

0

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

0

1 966 490

1 966 490

1 795 890

170 600

0

Sum kap 0822

2 219

2 006 445

2 008 664

1 836 415

172 249

1 654

Sum Integrering og mangfold

26 035

9 997 811

10 023 846

9 800 573

223 273

17 902

Tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering

0840

Krisetiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

201

3 220

3 421

2 498

923

161

61

Tilskudd til incest- og voldtektsentre, overslagsbevilgning

0

79 980

79 980

79 521

459

0

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1

0

38 932

38 932

39 096

-164

0

Sum kap 0840

201

122 132

122 333

121 114

1 219

161

0841

Samliv og konfliktløsning:

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

0

10 585

10 585

9 299

1 286

0

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

352

6 370

6 722

5 243

1 479

319

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

0

5 700

5 700

5 784

-84

0

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1

0

6 632

6 632

6 604

28

0

Sum kap 0841

352

29 287

29 639

26 930

2 709

319

0842

Familievern:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

11 396

276 322

287 718

266 022

21 696

1 890

21

Spesielle driftsutgifter

1 236

28 390

29 626

28 315

1 311

1 311

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

0

157 975

157 975

177 403

-19 428

0

Sum kap 0842

12 632

462 687

475 319

471 741

3 578

3 201

0843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda:

01

Driftsutgifter

245

5 859

6 104

5 932

172

172

Sum kap 0843

245

5 859

6 104

5 932

172

172

0844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

0

1 620 000

1 620 000

1 640 026

-20 026

0

Sum kap 0844

0

1 620 000

1 620 000

1 640 026

-20 026

0

0845

Barnetrygd:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

0

15 110 000

15 110 000

15 112 878

-2 878

0

Sum kap 0845

0

15 110 000

15 110 000

15 112 878

-2 878

0

0846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 og post 70

828

12 246

13 074

10 892

2 182

612

50

Forskning, kan nyttes under post 21

0

3 106

3 106

3 106

0

0

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

0

10 826

10 826

10 541

285

0

72

Tiltak for lesbiske og homofile

0

10 755

10 755

10 800

-45

0

73

Tilskudd til likestillingssentre

0

6 227

6 227

6 227

0

0

79

Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres

7 827

3 352

11 179

4 627

6 552

6 552

Sum kap 0846

8 655

46 512

55 167

46 194

8 973

7 164

0847

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

502

13 841

14 343

16 279

-1 936

0

70

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

0

178 567

178 567

178 567

0

0

71

Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21

463

26 029

26 492

21 943

4 549

2 613

72

Tilskudd

0

14 968

14 968

14 968

0

0

Sum kap 0847

965

233 405

234 370

231 758

2 612

2 613

0849

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning

0

53 981

53 981

53 981

0

0

Sum kap 0849

0

53 981

53 981

53 981

0

0

Sum Tiltak for familie, likestilling og ikke-diskriminering

23 050

17 683 863

17 706 913

17 710 553

-3 640

13 630

Tiltak for barn og unge

0850

Barneombudet:

01

Driftsutgifter

515

13 671

14 186

13 657

529

529

Sum kap 0850

515

13 671

14 186

13 657

529

529

0852

Adopsjonsstøtte:

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

0

13 000

13 000

11 798

1 202

0

Sum kap 0852

0

13 000

13 000

11 798

1 202

0

0853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

01

Driftsutgifter

1 940

174 391

176 331

177 242

-911

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 841

10 407

20 248

18 425

1 823

1 823

Sum kap 0853

11 781

184 798

196 579

195 667

912

1 823

0854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

3 517

81 338

84 855

66 070

18 785

4 067

22

Barnesakkyndig kommisjon

357

7 200

7 557

7 377

180

180

50

Forskning og utvikling

0

13 095

13 095

13 229

-134

0

60

Kommunalt barnevern

0

629 183

629 183

624 475

4 708

0

61

Utvikling i kommunene

0

65 102

65 102

58 786

6 316

0

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

0

1 200 000

1 200 000

899 042

300 958

0

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

0

41 949

41 949

46 644

-4 695

0

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet

0

68 855

68 855

68 855

0

0

Sum kap 0854

3 874

2 106 722

2 110 596

1 784 478

326 118

4 247

0855

Statlig forvaltning av barnevernet:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

29 798

4 382 574

4 412 372

3 619 507

792 865

64 258

21

Spesielle driftsutgifter

1 123

20 205

21 328

20 065

1 263

1 010

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

0

1 791 632

1 791 632

2 327 162

-535 530

0

60

Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1

0

198 358

198 358

376 079

-177 721

0

Sum kap 0855

30 921

6 392 769

6 423 690

6 342 813

80 877

65 268

0856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

01

Driftsutgifter

2 456

383 473

385 929

397 541

-11 612

0

Sum kap 0856

2 456

383 473

385 929

397 541

-11 612

0

0857

Barne- og ungdomstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

218

3 475

3 693

2 928

765

174

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

13 677

33 175

46 852

34 697

12 155

12 155

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71

0

146 934

146 934

103 498

43 436

0

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

0

117 900

117 900

117 894

6

0

71

Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 21

0

6 572

6 572

49 876

-43 304

0

72

Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn

0

9 700

9 700

9 659

41

0

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

2 623

10 321

12 944

9 793

3 151

3 151

Sum kap 0857

16 518

328 077

344 595

328 346

16 249

15 480

0858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1

11 945

244 685

256 630

248 875

7 755

9 214

21

Spesielle driftsutgifter

650

13 718

14 368

13 516

852

686

Sum kap 0858

12 595

258 403

270 998

262 391

8 607

9 900

0859

EUs ungdomsprogram:

01

Driftsutgifter, kan overføres

513

8 065

8 578

7 138

1 440

0

Sum kap 0859

513

8 065

8 578

7 138

1 440

0

Sum Tiltak for barn og unge

79 173

9 688 978

9 768 151

9 343 827

424 324

97 247

Forbrukerpolitikken

0860

Forbrukerrådet:

50

Basisbevilgning

0

122 566

122 566

122 566

0

0

51

Markedsportaler

0

19 594

19 594

19 594

0

0

Sum kap 0860

0

142 160

142 160

142 160

0

0

0862

Positiv miljømerking:

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

0

7 145

7 145

7 145

0

0

Sum kap 0862

0

7 145

7 145

7 145

0

0

0865

Forbrukerpolitiske tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

6 663

3 053

9 716

6 220

3 496

3 496

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

0

1 300

1 300

1 259

41

0

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

1 444

5 646

7 090

5 838

1 252

1 252

Sum kap 0865

8 107

9 999

18 106

13 317

4 789

4 748

0866

Statens institutt for forbruksforskning:

50

Basisbevilgning

0

27 013

27 013

27 013

0

0

Sum kap 0866

0

27 013

27 013

27 013

0

0

0867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget:

01

Driftsutgifter

338

10 433

10 771

9 552

1 219

522

Sum kap 0867

338

10 433

10 771

9 552

1 219

522

0868

Forbrukerombudet:

01

Driftsutgifter

703

23 754

24 457

24 233

224

577

Sum kap 0868

703

23 754

24 457

24 233

224

577

Sum Forbrukerpolitikken

9 148

220 504

229 652

223 420

6 232

5 847

Sum Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

146 147

37 765 883

37 912 030

37 252 174

659 856

143 363

Nærings- og fiskeridepartementet

Forvaltning og rammebetingelser

0900

Nærings- og fiskeridepartementet:

01

Driftsutgifter

16 708

335 914

352 622

338 016

14 606

16 124

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

68 508

53 021

121 529

50 268

71 261

75 311

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres

1 300

0

1 300

3

1 297

1 297

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

0

41 400

41 400

41 389

11

0

71

Miljøtiltak Raufoss

0

7 800

7 800

7 368

432

0

72

Tilskudd til beredskapsordninger

0

3 700

3 700

3 700

0

0

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

0

25 600

25 600

25 600

0

0

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

0

2 100

2 100

2 100

0

0

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

31 891

14 600

46 491

21 285

25 206

25 206

76

Tilskudd til Standard Norge

0

30 700

30 700

30 700

0

0

77

Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, kan overføres

20 350

10 700

31 050

17 345

13 705

13 705

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

0

4 000

4 000

4 000

0

0

79

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab, kan overføres

0

20 000

20 000

0

20 000

20 000

Sum kap 0900

138 757

549 535

688 292

541 774

146 518

151 643

0902

Justervesenet:

01

Driftsutgifter

6 085

114 180

120 265

121 474

-1 209

1 255

21

Spesielle driftsutgifter

120

2 398

2 518

2 085

433

53

Sum kap 0902

6 205

116 578

122 783

123 559

-776

1 308

0903

Norsk akkreditering:

01

Driftsutgifter

2 015

45 260

47 275

51 138

-3 863

1 806

Sum kap 0903

2 015

45 260

47 275

51 138

-3 863

1 806

0904

Brønnøysundregistrene:

01

Driftsutgifter

411

299 314

299 725

307 189

-7 464

3 737

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

37 880

210 270

248 150

235 495

12 655

38 877

Sum kap 0904

38 291

509 584

547 875

542 684

5 191

42 614

0905

Norges geologiske undersøkelse:

01

Driftsutgifter

4 742

174 414

179 156

176 753

2 403

2 403

21

Spesielle driftsutgifter

0

69 426

69 426

72 335

-2 909

0

Sum kap 0905

4 742

243 840

248 582

249 088

-506

2 403

0906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

01

Driftsutgifter

0

34 472

34 472

34 487

-15

0

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

6 500

6 500

13 000

7 156

5 844

5 844

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

3 037

14 100

17 137

9 330

7 807

7 807

Sum kap 0906

9 537

55 072

64 609

50 973

13 636

13 651

0909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

0

1 750 000

1 750 000

1 737 154

12 846

0

Sum kap 0909

0

1 750 000

1 750 000

1 737 154

12 846

0

0910

Sjøfartsdirektoratet:

01

Driftsutgifter

15 691

358 724

374 415

364 958

9 457

15 465

Sum kap 0910

15 691

358 724

374 415

364 958

9 457

15 465

0911

Konkurransetilsynet:

01

Driftsutgifter

1 831

92 313

94 144

93 339

805

805

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

0

10 340

10 340

10 742

-402

0

Sum kap 0911

1 831

102 653

104 484

104 081

403

805

0915

Regelråd for næringslivet:

01

Driftsutgifter

0

2 000

2 000

672

1 328

100

Sum kap 0915

0

2 000

2 000

672

1 328

100

0917

Fiskeridirektoratet:

01

Driftsutgifter

12 568

364 369

376 937

361 032

15 905

16 939

21

Spesielle driftsutgifter

0

6 992

6 992

8 658

-1 666

0

Sum kap 0917

12 568

371 361

383 929

369 690

14 239

16 939

0919

Diverse fiskeriformål:

60

Tilskudd til kommuner

10 712

465 000

475 712

0

475 712

0

71

Tilskudd til velferdsstasjoner, kan overføres

0

2 100

2 100

2 100

0

0

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

0

3 000

3 000

1 859

1 141

0

74

Erstatninger, kan overføres

75

8 500

8 575

8 904

-329

0

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

26 540

26 200

52 740

28 624

24 116

24 116

79

Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning, kan overføres

1 304

1 000

2 304

724

1 580

1 580

Sum kap 0919

38 631

505 800

544 431

42 211

502 220

25 696

Sum Forvaltning og rammebetingelser

268 268

4 610 407

4 878 675

4 177 981

700 694

272 430

Forskning og innovasjon

0920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd til forskning

0

2 064 913

2 064 913

2 064 913

0

0

Sum kap 0920

0

2 064 913

2 064 913

2 064 913

0

0

0922

Romvirksomhet:

50

Norsk Romsenter

0

64 842

64 842

64 842

0

0

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

0

202 600

202 600

202 600

0

0

71

Internasjonal romvirksomhet

0

364 300

364 300

364 300

0

0

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

0

24 200

24 200

24 200

0

0

73

EUs romprogrammer

0

320 900

320 900

320 885

15

0

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

0

38 100

38 100

38 100

0

0

Sum kap 0922

0

1 014 942

1 014 942

1 014 927

15

0

0924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:

70

Tilskudd

0

71 100

71 100

70 958

142

0

Sum kap 0924

0

71 100

71 100

70 958

142

0

0925

Havforskningsinstituttet:

01

Driftsutgifter

0

387 287

387 287

384 540

2 747

0

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

327 003

327 003

243 303

83 700

0

Sum kap 0925

0

714 290

714 290

627 843

86 447

0

0926

Forskningsfartøy:

01

Driftsutgifter

2 001

134 218

136 219

134 605

1 614

1 614

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

78 723

78 723

83 289

-4 566

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 902

461 100

471 002

464 044

6 958

6 958

Sum kap 0926

11 903

674 041

685 944

681 937

4 007

8 572

0927

NIFES:

01

Driftsutgifter

1 768

85 822

87 590

83 497

4 093

4 093

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 317

62 713

70 030

58 168

11 862

22 222

Sum kap 0927

9 085

148 535

157 620

141 665

15 955

26 315

0928

Annen marin forskning og utvikling:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

22 680

180 000

202 680

138 605

64 075

84 909

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

0

53 353

53 353

53 353

0

0

72

Tilskudd til Nofima

0

97 415

97 415

97 415

0

0

74

Tilskudd marin bioteknologi mv., kan overføres

9 345

0

9 345

6 127

3 218

3 218

Sum kap 0928

32 025

330 768

362 793

295 500

67 293

88 127

0930

Norsk design- og arkitektursenter:

70

Tilskudd

0

73 900

73 900

73 900

0

0

Sum kap 0930

0

73 900

73 900

73 900

0

0

0935

Patentstyret:

01

Driftsutgifter

5 980

234 407

240 387

244 610

-4 223

8 985

Sum kap 0935

5 980

234 407

240 387

244 610

-4 223

8 985

0936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

01

Driftsutgifter

296

6 094

6 390

5 622

768

305

Sum kap 0936

296

6 094

6 390

5 622

768

305

Sum Forskning og innovasjon

59 289

5 332 990

5 392 279

5 221 877

170 402

132 304

Markedsadgang og eksport

0940

Internasjonaliseringstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 480

11 287

22 767

13 287

9 480

9 480

Sum kap 0940

11 480

11 287

22 767

13 287

9 480

9 480

Sum Markedsadgang og eksport

11 480

11 287

22 767

13 287

9 480

9 480

Statlig eierskap

0950

Forvaltning av statlig eierskap:

21

Spesielle driftsutgifter

0

35 974

35 974

22 868

13 106

0

49

Kjøp av eiendom

0

295 000

295 000

295 001

-1

0

50

Tapsavsetning, lån til SNSK

0

205 000

205 000

205 000

0

0

90

Lån til SNSK

0

205 000

205 000

205 000

0

0

96

Aksjer i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

0

385

385

385

0

0

Sum kap 0950

0

741 359

741 359

728 254

13 105

0

0953

Kings Bay AS:

70

Tilskudd

0

19 000

19 000

19 000

0

0

Sum kap 0953

0

19 000

19 000

19 000

0

0

Sum Statlig eierskap

0

760 359

760 359

747 254

13 105

0

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

339 037

10 715 043

11 054 080

10 160 398

893 682

414 214

Landbruks- og matdepartementet

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet:

01

Driftsutgifter

6 973

145 893

152 866

146 584

6 282

6 197

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

942

942

328

614

614

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

5 077

72 987

78 064

39 624

38 440

38 674

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

0

280

280

280

0

0

Sum kap 1100

12 050

220 102

232 152

186 816

45 336

45 485

Sum Administrasjon m.m.

12 050

220 102

232 152

186 816

45 336

45 485

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

0

90 359

90 359

90 359

0

0

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

0

40 917

40 917

40 917

0

0

Sum kap 1112

0

131 276

131 276

131 276

0

0

1115

Mattilsynet:

01

Driftsutgifter

19 310

1 200 972

1 220 282

1 171 120

49 162

50 291

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

630

13 016

13 646

10 549

3 097

651

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

0

4 200

4 200

3 617

583

0

Sum kap 1115

19 940

1 218 188

1 238 128

1 185 286

52 842

50 942

Sum Matpolitikk

19 940

1 349 464

1 369 404

1 316 562

52 842

50 942

Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

1136

Kunnskapsutvikling m.m.:

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

0

112 069

112 069

112 069

0

0

Sum kap 1136

0

112 069

112 069

112 069

0

0

1137

Forskning og innovasjon:

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

0

257 662

257 662

257 662

0

0

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

0

183 433

183 433

183 433

0

0

52

Innovasjonsaktivitet m.m.

0