Meld. St. 3 (2015–2016)

Statsrekneskapen 2015

Til innhaldsliste

5 Andre rekneskaper og spesifikasjonar

Tabell 5.1 Svalbardrekneskapen. Administrasjon av Svalbard 2015

Justis- og beredskapsdepartementet fremjar kvart år Svalbardbudsjettet for Stortinget. Det vert gjort i ein eigen budsjettproposisjon som vert framlagd samstundes med statsbudsjettet. Justis- og beredskapsdepartementet set opp ein rekneskap som følgjer inndelinga i Svalbardbudsjettet, og Svalbardrekneskapen vert presentert i stortingsmeldinga om statsrekneskapen. Svalbardbudsjettet får eit årleg nettotilskot slik at utgifter og inntekter i budsjettet og rekneskapen balanserer. Tilskotet vert ført på løyvingsrekneskapens kap. 0480 Svalbardbudsjettet, post 50 Tilskot og vert ført som inntekt på Svalbardrekneskapens kap. 3035, post 70 Tilskot. Avsetjinga til Svalbardrekneskapen går fram av konto 845004 i kapitalrekneskapen. Nærare spesifikasjon av utgifter og inntekter kjem fram nedanfor.

Overført frå 2014

Bevilgning

Samlet bevilgning

Regnskap

Overført til 2016

Merutg.(-) Mindreutg.

Kap.

Post

Utgifter

Kroner

Kroner

Kroner

Kroner

Kroner

Kroner

1

Svalbard kyrkje

1

Driftsutgifter

66 448

4 544 000

4 610 448

4 473 346

137 102

0

3

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

0

168 760 000

168 760 000

169 210 000

0

-450 000

4

Tilskot til Svalbard Museum

70

Driftsutgifter

0

11 600 000

11 600 000

11 600 000

0

0

5

Sysselmannen (jf. kap. 3005

1

Driftsutgifter

2 185 750

49 385 000

51 570 750

50 096 018

2 460 989

-986 257

6

Sysselmannens transport tjeneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

7 623 545

170 565 000

178 188 545

169 877 012

8 407 955

-96 422

7

Tilfeldige utgifter

70

Diverse tilskot

98 745

2 100 000

2 198 745

2 154 800

43 945

0

9

Kulturminnetiltak (jf. kap. 3009)

1

Driftsutgifter

85 052

1 865 000

1 950 052

1 928 062

21 990

0

11

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

21 866

1 600 000

1 621 866

1 631 296

0

-9 430

17

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

50

Refusjon

0

3 340 000

3 340 000

3 340 000

0

0

18

Navigasjonsinnretningar

1

Driftsutgifter

0

6 500 000

6 500 000

5 827 484

325 000

347 516

19

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

81 947

7 050 000

7 131 947

6 933 693

198 254

0

20

Statens bygninger i Longyear byen (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

201

11 913 000

11 913 201

11 784 237

595 650

-466 686

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overførast

159 716

2 200 000

2 359 716

2 232 072

127 643

0

Sum kap 20

159 917

14 113 000

14 272 917

14 016 309

723 293

-466 686

22

Ligningsforvaltningen for Svalbard (jf. kap. 3022)

1

Driftsutgifter

157 500

3 520 000

3 677 500

3 562 088

115 412

0

Sum utgifter

10 480 769

444 942 000

455 422 769

444 650 109

12 433 941

-1 661 280

Endring i overførte løyvingar

1 953 171

446 603 280

Løyving

Rekneskap

Meirinntekt Mindreinntekt(-)

Kap.

Post

Inntekter

Kroner

Kroner

Kroner

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

1

Diverse inntekter

200 000

473 139

273 139

2

Refusjonar mv.

2 700 000

3 686 257

986 257

Sum kap. 3005

2 900 000

4 159 396

1 259 396

3006

Sysselmannens transporttjeneste (jf. kap. 6)

2

Refusjonar

0

96 422

96 422

Sum kap. 3006

0

96 422

96 422

3020

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)

1

Inntekter

5 020 000

6 016 986

996 986

3022

Likningsforvaltningen for Svalbard (jf. kap. 22)

2

Refusjonar

280 000

280 000

0

Sum kap. 3022

280 000

280 000

0

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

120 000 000

167 239 703

47 239 703

71

Utførselavgift

5 000 000

6 227 350

1 227 350

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 027 000

1 053 000

26 000

Sum kap. 3030

126 027 000

174 520 053

48 493 053

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

310 715 000

261 530 423

-49 184 577

Sum inntekter

444 942 000

446 603 280

1 661 280

Tabell 5.2 Svalbardrekneskapen. Balansekonto per 31. desember 2015

Eigedelar

Kroner

Skyldnader

Kroner

Depositokonto 845004

12 433 941

Overført til 2016

12 433 941

12 433 941

12 433 941

Tabell 5.3 Svalbardrekneskapen. Note til balansekonto, behaldningsendringar 2015

Debet

Kroner

Kredit

Kroner

Depositokonto 845004 UB 2015

12 433 941

Depositokonto 845004 IB 2015

10 480 769

Auke i overførte løyvingar

1 953 171

12 433 941

12 433 941

Tabell 5.4 Statsbygg. Balanse per 31. desember 2015

Eigedelar

Kroner

Eigenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Eigenkapital:

Driftsmidlar, eigedommar

38 392 524 530

Eigenkapital utan reguleringsfond

35 241 384 874

Aksjar, andelar

29 744

Reguleringsfondet

164 245 442

Utlån og obligasjonar

17 328 781

Sum anleggsmidlar

38 409 883 055

Sum eigenkapital

35 405 630 315

Omløpsmidlar:

Langsiktig gjeld:

Varebehaldningar, varer i arbeid

0

Statens renteberande kapital

3 151 276 420

Kortsiktige fordringar

15 485 026

Anna langsiktig gjeld

17 221 762

Kortsiktige plasseringar

0

Kassebehaldning og innskot

0

Sum omløpsmidlar

15 485 026

Sum langsiktig gjeld

3 168 498 181

Kortsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld

68 653 843

Mellomvere med statskassa

-217 414 259

Sum kortsiktig gjeld

-148 760 416

Sum eigedelar

38 425 368 081

Sum eigenkapital og gjeld

38 425 368 081

Tabell 5.5 Statens Kartverk. Balanse per 31. desember 2015

Eigedelar

Kroner

Eigenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Eigenkapital:

Driftsmidlar, eigedommar

112 344 969

Eigenkapital utan reguleringsfond

-122 668 949

Aksjar, andelar

14 000

Reguleringsfondet

284 903 088

Utlån og obligasjonar

0

Sum anleggsmidlar

112 358 969

Sum eigenkapital

162 234 139

Omløpsmidlar:

Langsiktig gjeld:

Varebehaldningar, varer i arbeid

3 342 502

Statens renteberande kapital

112 344 969

Kortsiktige fordringar

306 020 361

Anna langsiktig gjeld

0

Kortsiktige plasseringar

0

Kassebehaldning og innskot

0

Sum omløpsmidlar

309 362 863

Sum langsiktig gjeld .

112 344 969

Kortsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld

451 515 752

Mellomvere med statskassa

-304 373 029

Sum kortsiktig gjeld

147 142 724

Sum eigedelar

421 721 832

Sum eigenkapital og gjeld

421 721 832

Tabell 5.6 NVE Anlegg. Balanse per 31. desember 2015

Eigedelar

Kroner

Eigenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Eigenkapital:

Driftsmidlar, eigedommar

20 328 809

Eigenkapital utan reguleringsfond

10 347 349

Reguleringsfondet

18 320 452

Sum anleggsmidlar

20 328 809

Sum eigenkapital

28 667 801

Omløpsmidlar:

Langsiktig gjeld:

Kortsiktige fordringar

18 320 452

Statens renteberande kapital

9 981 460

Sum omløpsmidlar

18 320 452

Sum langsiktig gjeld

9 981 460

Sum eigedelar

38 649 261

Sum eigenkapital og gjeld

38 649 261

Tabell 5.7 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Balanse per 31. desember 2015

Eigedelar

Kroner

Eigenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Eigenkapital:

Driftsmidlar, eigedommar1)

225 515 641 261

Eigenkapital

161 524 409 158

Immaterielle eigedelar

76 078 906

Sum eigenkapital

161 524 409 158

Finansielle anleggsmidlar

280 144 864

Langsiktig gjeld:

Langsiktige forpliktingar

74 960 257 210

Langsiktig gjeld

2 558 991 966

Sum anleggsmidlar

225 871 865 030

Sum langsiktig gjeld

77 519 249 176

Omløpsmidlar: 2)

Kortsiktig gjeld: 4)

Lager

4 286 529 228

Leverandørgjeld

1 967 321 097

Kundefordringar3)

17 870 128 140

Anna kortsiktig gjeld3)

7 101 402 794

Bankinnskot

83 859 827

Sum omløpsmidlar

22 240 517 195

Sum kortsiktig gjeld

9 068 723 891

Sum eigedelar

248 112 382 226

Sum eigenkapital og gjeld

248 112 382 226

1) Årsaka til avviket mellom utgåande balanse på kapitalrekneskapen sin post 68.00.30 og anleggsmidlar i balansen til SDØE er at kontantprinsippet er brukt i kapitalrekneskapet og rekneskapsprinsippet er brukt i balansen til SDØE.

2) Finansielle instrumenter som ikkje er balanseført etter NGAAP: Eigedelar knytte til uoppgjorte terminkontraktar og futures utgjer 3 759 mill. kroner per 31.12.2015.

3) Mellomvere med staten er om lag 2 669,2 mill. kroner i statens favør per 31.12.2015 (gjeld). Mellomvere med Statoil ASA er om lag 4 200 mill. kroner per 31.12.2015 (krav).

4) Finansielle instrumenter som ikkje er balanseført etter NGAAP: Forpliktingar knytte til uoppgjorte terminkontrakter og futures utgjer 331 mill. kroner per 31.12.2015.

Tabell 5.8 Statens pensjonskasse forvaltningsbedrift. Balanse per 31. desember 2015

Eigedelar

Kroner

Eigenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Eigenkapital:

Driftsmidlar, eigedommar

627 296 273

Eigenkapital utan reguleringsfond

239 599 113

Aksjar, andelar

0

Reguleringsfondet

40 898 349

Utlån og obligasjonar

0

Sum anleggsmidlar

627 296 273

Sum eigenkapital

280 497 462

Omløpsmidlar:

Langsiktig gjeld:

Varebehaldningar, varer i arbeid

0

Statens renteberande kapital

387 697 160

Kortsiktige fordringar

-15 972

Anna langsiktig gjeld

0

Kortsiktige plasseringar

0

Kassebehaldning og innskot

0

Sum omløpsmidlar

-15 972

Sum langsiktig gjeld

387 697 160

Kortsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld

12 560 223

Mellomvere med statskassa

-53 474 544

Sum kortsiktig gjeld

-40 914 321

Sum eigedelar

627 280 301

Sum eigenkapital og gjeld

627 280 301

Tabell 5.9 NORFUND. Balanse per 31. desember 20151)

Eigedelar

Kroner

Eigenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidlar:

Eigenkapital:

Driftsmidlar, eigedommar

3 593 468

Eigenkapital utan reservekapital

12 070 579 112

Aksjar, andelar

4 679 205 016

Reservekapital

2 935 750 000

Sum anleggsmidlar

4 682 798 484

Sum eigenkapital

15 006 329 112

Omløpsmidlar:

Langsiktig gjeld:

Kortsiktige fordringar

2 158 387 276

Avsetning skyldnader

24 421 974

Kortsiktige plasseringar

7 100 301 270

Kassebehaldning og innskot

1 143 200 830

Sum omløpsmidlar

10 401 889 377

Sum langsiktig gjeld

24 421 974

Kortsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld

48 591 014

Offentlege avgifter

5 345 761

Sum kortsiktig gjeld

53 936 775

Sum eigedelar

15 084 687 861

Sum eigenkapital og gjeld

15 084 687 861

1) Balansestal oppført for NORFUND avvik med knapt 0,1 mill. kroner samanlikna med styrebehandla og endeleg, revidert rekneskap per 30. mars 2016. Det er ikkje endringar i sum eigedelar. Sum kortsiktig gjeld er i den endelege rekneskapen 0,1 mill. kroner høgare medan sum eigenkapital er tilsvarande lågare enn i tabellen ovanfor. Dette heng saman med at det er gjort disposisjonar i NORFUND sin rekneskap etter fristen for rapportering til statsrekneskapen. NORFUND presenterer sin rekneskap i samsvar med god rekneskapsskikk i Noreg.

Til forsida av dokumentet