Meld. St. 3 (2015–2016)

Statsrekneskapen 2015

Til innhaldsliste

3 Kapitalrekneskap for staten

Tabell 3.1 Kapitalrekneskap for staten

Statens balanse med kommentarar er omtalt i kapittel 4 i meldinga. Sjå òg tabell 1.11 i vedlegg 1.

Kontogruppe

Konto

31.12.2014

Endring

31.12.2015

6 Eiendeler

60 Kontantbeholdninger

6001

Norges Bank, Statens foliokonti

115 631 897 651,94

-15 038 792 938,70

100 593 104 713,24

60 Kontantbeholdninger

115 631 897 651,94

-15 038 792 938,70

100 593 104 713,24

61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

611016

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

185 664 360 439,36

12 776 059 245,90

198 440 419 685,26

612016

Statens pensjonsfond utland (SPU)

6 430 590 200 043,31

1 030 177 299 554,75

7 460 767 499 598,06

6100 Statens pensjonsfond1)

6 616 254 560 482,67

1 042 953 358 800,65

7 659 207 919 283,32

617001

NORFUND2)

10 031 344 534,38

2 039 234 577,30

12 070 579 111,68

61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

6 626 285 905 017,05

1 044 992 593 377,95

7 671 278 498 395,00

1) Kapitalen er ført opp til marknadsverdi. Sjå omtale i kapittel 3 og kapittel 4.4.

2) Sjå tabell 5.9 i vedlegg 5 for nærare spesifikasjon. Tal frå Norfund er førebels.

62 Verdipapirer 1)

6260

Aksjer under:2)

626002

Kunnskapsdepartementet

9 350 000,00

0,00

9 350 000,00

626003

Kulturdepartementet

1 014 502 000,00

12 000,00

1 014 514 000,00

626004

Justis- og beredskapsdepartementet

36 947,00

-36 827,00

120,00

626005

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 144 625 000,00

1 000 000 000,00

3 144 625 000,00

626007

Helse- og omsorgsdepartementet

151 940,00

0,00

151 940,00

626009

Nærings- og fiskeridepartementet

48 543 298 271,00

132 830 351,28

48 676 128 622,28

626011

Landbruks- og matdepartementet

15 842 240,00

0,00

15 842 240,00

626013

Samferdselsdepartementet

17 661 990 600,00

95 400,00

17 662 086 000,00

626014

Klima- og miljødepartementet

50 000,00

0,00

50 000,00

626018

Olje- og energidepartementet

26 079 197 669,44

0,00

26 079 197 669,44

6260 Aksjer

95 469 044 667,44

1 132 900 924,28

96 601 945 591,72

1) Behaldninga av klimakvotar vert ikkje ført i kapitalrekneskapen. Per 31.12.2015 står det 8 043 281 klimakvotar på statens behaldningskonto i det norske klimakvoteregisteret. 2 988 174 av desse kvotane vart overførd frå forrige Kyotoperiode (2008-2012). Gjennomsnittprisen for kvotane kjøpt i inneværande Kyotoperiode (2013-2020) er om lag 25 kroner per kvote medrekna meirverdiavgift.

2) Sjå vedlegg 3, tabell 3.6 for spesifikasjon av aksjar.

6270

Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar mv.

627007

Innskudd under Helse- og omsorgsdepartementet

5 200 000,00

0,00

5 200 000,00

627009

Innskudd under Nærings- og fiskeridepartementet

45 407 510 500,00

-390 984 532,00

45 016 525 968,00

627011

Innskudd under Landbruks- og matdepartementet

1 335 000 000,00

0,00

1 335 000 000,00

627016

Innskudd under Finansdepartementet

75 300 000,00

0,00

75 300 000,00

627017

Innskudd under Forsvarsdepartementet

353 000 000,00

0,00

353 000 000,00

627018

Innskudd under Olje- og energidepartementet

5 965 000 000,00

0,00

5 965 000 000,00

6270 Kapital i statsforetak/ selskap med begrenset ansvar mv.

53 141 010 500,00

-390 984 532,00

52 750 025 968,00

6280

Leieboerinnskudd mv. under:

628002

Kunnskapsdepartementet

18 953 840,00

0,00

18 953 840,00

628003

Kulturdepartementet

113 871,00

0,00

113 871,00

628004

Justis- og beredskapsdepartementet

1 950 000,00

0,00

1 950 000,00

628006

Arbeids- og sosialdepartementet

758 840,00

-258 840,00

500 000,00

628013

Samferdselsdepartementet

4 830 145,14

28 500,00

4 858 645,14

628016

Finansdepartementet

244 700,00

0,00

244 700,00

6280 Leieboerinnskudd mv.

26 851 396,14

-230 340,00

26 621 056,14

6290

Innskudd i utenlandske banker under:

629001

Utenriksdepartementet

566 571 339,00

0,00

566 571 339,00

629009

Nærings- og fiskeridepartementet

531 923 763,39

0,00

531 923 763,39

629016

Finansdepartementet

362 202 639,11

0,00

362 202 639,11

6290 Innskudd i utenlandske banker

1 460 697 741,50

0,00

1 460 697 741,50

62 Verdipapirer

150 097 604 305,08

741 686 052,28

150 839 290 357,36

63 Utlån og utestående fordringer

6300

Utlån til statsbankene under:

630002

Kunnskapsdepartementet

146 764 007 140,77

8 501 571 009,08

155 265 578 149,85

630005

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

135 672 369 009,71

4 897 758 662,23

140 570 127 671,94

630009

Nærings- og fiskeridepartementet

17 982 545 817,35

-280 856 688,16

17 701 689 129,19

6300 Utlån til statsbankene

300 418 921 967,83

13 118 472 983,15

313 537 394 950,98

6311

Utlån til statens selvstendige bedrifter

631113

Utlån til statens selvstendige bedrifter under Samferdselsdepartementet

4 445 323 310,10

-449 369 900,00

3 995 953 410,10

6311 Utlån til statens selvstendige bedrifter

4 445 323 310,10

-449 369 900,00

3 995 953 410,10

6330

Utlån til statsforetak

63300702

Helse Sør-Øst RHF

8 857 034 900,20

-172 556 183,46

8 684 478 716,74

63300703

Helse Vest RHF

2 370 505 516,75

4 073 461,32

2 374 578 978,07

63300704

Helse Midt-Norge RHF

3 518 702 621,37

-244 147 860,10

3 274 554 761,27

63300705

Helse Nord RHF

2 428 642 870,04

263 385 594,99

2 692 028 465,03

633011

Utlån til statsforetak under Landbruks- og matdepartementet

159 073 819,00

-34 073 819,00

125 000 000,00

6330 Utlån til statsforetak

17 333 959 727,36

-183 318 806,25

17 150 640 921,11

6331

Driftskredittramme

63310702

Helse Sør-Øst RHF driftskreditt

6 750 600 000,00

-3 411 600 000,00

3 339 000 000,00

63310703

Helse Vest RHF driftskreditt

2 520 800 000,00

-1 349 800 000,00

1 171 000 000,00

63310704

Helse Midt-Norge RHF driftskreditt

2 064 300 000,00

-1 177 300 000,00

887 000 000,00

63310705

Helse Nord RHF driftskreditt

1 390 300 000,00

-591 300 000,00

799 000 000,00

6331 Driftskredittramme1)

12 726 000 000,00

-6 530 000 000,00

6 196 000 000,00

1) Frå 2010 er statleg driftskredittramme til dei regionale helseføretaka aktiverte i kapitalrekneskapen. Den delen av driftskredittramma som ikkje er nytta, står som kontolån i Noregs Bank, jf. tabell 3.4 i kontogruppe 8080 i vedlegg 3. Ved utgangen av året var samla driftskredittramme 6,2 mrd. kroner.

6351

Andre utlån under:

635101

Utenriksdepartementet

880 323,65

880,21

881 203,86

635102

Kunnskapsdepartementet

37 115 000,00

0,00

37 115 000,00

635103

Kulturdepartementet

4 050 000,00

0,00

4 050 000,00

635104

Justis- og beredskapsdepartementet

946 383,00

-30 831,00

915 552,00

635106

Arbeids- og sosialdepartementet

97 073 362 575,52

-22 223 622 555,90

74 849 740 019,62

635109

Nærings- og fiskeridepartementet

54 494 348 067,59

9 548 163 618,22

64 042 511 685,81

635116

Finansdepartementet

5 843 167,05

-323 865,75

5 519 301,30

635117

Forsvarsdepartementet

54 115,84

-1 139,49

52 976,35

635118

Olje- og energidepartementet

2 508 249 120,91

-1 114 307 886,90

1 393 941 234,01

6351 Andre utlån

154 124 848 753,56

-13 790 121 780,61

140 334 726 972,95

6370

Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter under:

637018

Olje- og energidepartementet

46 049 253,98

13 109 781,09

59 159 035,07

6370 Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter

46 049 253,98

13 109 781,09

59 159 035,07

63 Utlån og utestående fordringer

489 095 103 012,83

-7 821 227 722,62

481 273 875 290,21

64 Ordinære fond (eiendeler)

6402

Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

640203

Lånekassens konverteringsfond

6 574 121 337,41

177 484 165,59

6 751 605 503,00

640205

Tøyenfondet1)

129 720 605,64

3 784 036,00

133 504 641,64

640206

Observatoriefondet1)

39 841 869,46

328 989,50

40 170 858,96

1) Midlane i Tøyenfondet og Observatoriefondet er ikkje plassert på konto i Noregs Bank, jf. kapittel 4, tabell 4.1, Kontogruppe 64 Ordinære fond.

640208

Investerings- og omstillingsfondet

28 453 280,84

631 662,83

29 084 943,67

640209

Gaveforsterkningsordningen – Norges Handelshøyskole1)

5 031 669,01

-1 095 472,44

3 936 196,57

640210

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Stavanger1)

65 080 638,28

-21 859 730,18

43 220 908,10

640211

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Agder1)

21 539 597,85

-6 227 186,62

15 312 411,23

640212

Regionale forskningsfond

6 219 021 902,20

-6 219 021 902,20

0,00

640213

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Nordland1)

10 672 727,40

-4 326 441,57

6 346 285,83

640214

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Bergen1)

107 579 878,70

5 294 390,44

112 874 269,14

640215

Gaveforsterkningsordningen – NTNU1)

39 675 804,55

-6 758 080,54

32 917 724,01

640216

Gaveforsterkningsordningen – Norges forskningsråd1)

3 840 809,54

36 068,89

3 876 878,43

640217

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Oslo1)

118 766 859,56

-18 525 980,71

100 240 878,85

640218

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Tromsø1)

68,35

20 785 078,56

20 785 146,91

640219

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Gjøvik1)

9 994,57

93,86

10 088,43

640220

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Lillehammer1)

2 686 472,93

-575 153,47

2 111 319,46

640221

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Hedmark1)

4,75

0,05

4,80

640222

Gaveforsterkningsordningen – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet1)

664 013,42

1 023 968,77

1 687 982,19

6402 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

13 366 707 534,46

-6 069 021 493,24

7 297 686 041,22

1) Gåveforsterkingsmidlar, sjå tabell 3.8 i vedlegg 3.

6403

Ordinære fond under Kulturdepartementet

640302

Norsk kulturfond

310 640 663,58

31 699 335,51

342 339 999,09

640303

Kunst i offentlige rom

23 681 776,30

8 438 687,15

32 120 463,45

640304

Fond for lyd og bilde

43 235 714,64

2 855 319,00

46 091 033,64

640305

Norsk filminstitutt

176 424 104,67

30 578 752,22

207 002 856,89

640306

Tilskudd egenkapital Kulturdepartementet

51 030 058,12

-0,01

51 030 058,11

6403 Ordinære fond under Kulturdepartementet

605 012 317,31

73 572 093,87

678 584 411,18

6405

Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

640510

Tapsfond for landsdekkende risikolån og garantier

781 828 493,31

13 254 701,22

795 083 194,53

640511

Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd

371 340 047,74

-4 490 302,47

366 849 745,27

640515

Tilskuddsfond fylkeskommunene

941 679 940,16

-76 354 838,02

865 325 102,14

6405 Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 094 848 481,21

-67 590 439,27

2 027 258 041,94

6406

Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

640601

Statens pensjonskasses fond

1 112 998,70

14 578 485,81

15 691 484,51

6406 Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

1 112 998,70

14 578 485,81

15 691 484,51

6407

Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

640701

Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond

-46 645 742,28

192 156 849,47

145 511 107,19

6407 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

-46 645 742,28

192 156 849,47

145 511 107,19

6409

Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

64090701

Grunnfondet for GIEK

450 000 000,00

0,00

450 000 000,00

640910

Tilskuddsfond landsdekkende innovasjonsordning

348 110 558,84

-16 333 736,79

331 776 822,05

640911

Tapsfond landsdekkende innovasjonslån og garantier

958 445 876,48

-7 547,39

958 438 329,09

640912

Investeringsfond såkornkapitalordningene

742 176 784,50

165 388 685,57

907 565 470,07

640913

Tapsfond såkornkapitalordningene

469 691 728,18

108 844 641,88

578 536 370,06

640914

Tapsfond distriktsrettet låneordning

49 834 879,02

0,00

49 834 879,02

640915

Investeringsfond for Øst-Europa

73 085 379,76

-1 695 868,24

71 389 511,52

640916

Investeringsfond for Nordvest-Russland

158 363 626,79

17 277 937,69

175 641 564,48

640917

Tilskuddssfond for Nordvest-Russland

7 098 643,32

-454 471,47

6 644 171,85

640918

Investeringsfond for Investinor AS

2 000 000 000,00

0,00

2 000 000 000,00

640919

Tapsfond for garantiordning – førstehandsomsetning av fisk

85 953 630,50

-85 953 630,50

0,00

640920

Tapsfond likviditetslån for fiskeindustrien

8 833 333,00

-8 833 333,00

0,00

640922

Tapsavsetning lån til SNSK

0,00

205 000 000,00

205 000 000,00

6409 Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

5 351 594 440,39

383 232 677,75

5 734 827 118,14

6413

Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

641301

Infrastrukturfondet

30 870 087 988,22

40 707 041 485,43

71 577 129 473,65

6413 Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

30 870 087 988,22

40 707 041 485,43

71 577 129 473,65

6414

Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

641405

Svalbards miljøvernfond

42 925 130,44

1 116 423,76

44 041 554,20

6414 Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

42 925 130,44

1 116 423,76

44 041 554,20

6418

Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

641801

Energifondet1)

7 346 797 800,30

918 356 959,93

8 265 154 760,23

641803

Fond for CLIMIT

350 098 486,72

121 022 909,26

471 121 395,98

641804

Fondet for klima

45 668 209 670,55

9 468 280 097,78

55 136 489 768,33

6418 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

53 365 105 957,57

10 507 659 966,97

63 872 765 924,54

64 Ordinære fond (eiendeler)

105 650 749 106,02

45 742 746 050,55

151 393 495 156,57

1) Kr 1 774 083,90 er renteinntekter frå Enovas konto i Danske Bank. Sjå òg kontogruppe 81 Kontolån frå ordinære fond.

65 Forskudd

6500

Forskudd under:

650005

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

86 783,36

-86 783,36

0,00

650013

Samferdselsdepartementet

649 304 939,65

-458 013 732,50

191 291 207,15

6500 Forskudd

649 391 723,01

-458 100 515,86

191 291 207,15

65 Forskudd

649 391 723,01

-458 100 515,86

191 291 207,15

66 Kapital i statsbankene

6600

Grunnfond

660014

Tapsfond Statens miljøfond

38 870 275,22

0,00

38 870 275,22

6600 Grunnfond

38 870 275,22

0,00

38 870 275,22

6620

Innskuddskapital

66200101

Innovasjon Norge

620 025 839,85

0,00

620 025 839,85

6620 Innskuddskapital

620 025 839,85

0,00

620 025 839,85

66 Kapital i statsbankene

658 896 115,07

0,00

658 896 115,07

68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter 1)

6800

Fast kapital i forvaltningsbedrifter

680012

Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK)

136 926 045,28

-136 926 045,28

0,00

680013

Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift

705 230 672,99

-77 934 400,01

627 296 272,98

680014

Statsbygg

36 758 576 663,47

1 651 306 391,29

38 409 883 054,76

680015

Statens kartverk

103 291 566,16

9 053 402,60

112 344 968,76

680030

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)

189 487 965 432,46

3 986 377 078,97

193 474 342 511,43

680031

NVE Anlegg

19 144 010,68

1 184 797,90

20 328 808,58

6800 Fast kapital i forvaltningsbedrifter

227 211 134 391,04

5 433 061 225,47

232 644 195 616,51

68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter

227 211 134 391,04

5 433 061 225,47

232 644 195 616,51

1) Sjå tabell 3.2 i vedlegg 3 for nærare spesifikasjon

69 Egenbeholdning statspapirer

6910

Egenbeholdning statsobligasjoner

691471

5% statslån 2004/2015 – egenbeholdning

6 622 000 000,00

-6 622 000 000,00

0,00

691472

4,25% statslån 2006/2017 – egenbeholdning

7 820 000 000,00

-1 810 000 000,00

6 010 000 000,00

691473

4,5% statslån 2008/2019 – egenbeholdning

6 925 000 000,00

1 030 000 000,00

7 955 000 000,00

691474

3,75% statslån 2010/2021 – egenbeholdning

6 210 000 000,00

1 790 000 000,00

8 000 000 000,00

691475

2,00% statslån 2012/2023 – egenbeholdning

7 210 000 000,00

777 000 000,00

7 987 000 000,00

691476

3,00% statslån 2014/2024 – egenbeholdning

7 618 000 000,00

382 000 000,00

8 000 000 000,00

691477

1,75% statslån 2015/2025 – egenbeholdning

0,00

8 000 000 000,00

8 000 000 000,00

6910 Egenbeholdning statsobligasjoner

42 405 000 000,00

3 547 000 000,00

45 952 000 000,00

6920

Egenbeholdning statskasseveksler

692502

Egenbeholdning statskasseveksler

21 160 000 000,00

795 000 000,00

21 955 000 000,00

6920 Egenbeholdning statskasseveksler

21 160 000 000,00

795 000 000,00

21 955 000 000,00

69 Egenbeholdning statspapirer

63 565 000 000,00

4 342 000 000,00

67 907 000 000,00

70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere 1)

700023

Statsministerens kontor

-7 096 862,53

-93 609,43

-7 190 471,96

700024

Regjeringsadvokaten

-2 348 874,00

104 087,00

-2 244 787,00

700040

Stortinget

-21 448 268,73

663 804,30

-20 784 464,43

700050

Riksrevisjonen

-14 158 977,15

1 163 635,99

-12 995 341,16

700060

EOS-utvalget

-443 895,00

-809,47

-444 704,47

700070

Ombudsmannen for Forsvaret

-140 535,00

-4 738,00

-145 273,00

700080

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

0,00

-100 234,00

-100 234,00

716107

Sivilombudsmannen

-1 971 661,80

-290 127,33

-2 261 789,13

Regnskapsførere under:

7010

Utenriksdepartementet

225 769 385,02

-39 877 402,92

185 891 982,10

7020

Kunnskapsdepartementet

-83 772 501,17

33 128 782,37

-50 643 718,80

7030

Kulturdepartementet

-100 709 827,42

-6 791 868,01

-107 501 695,43

7040

Justis- og beredskapsdepartementet

-592 707 811,24

377 512 399,06

-215 195 412,18

7050

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-135 417 352,70

5 888 944,10

-129 528 408,60

7060

Arbeids- og sosialdepartementet

-7 080 063 913,07

-2 030 095 228,64

-9 110 159 141,71

7070

Helse- og omsorgsdepartementet

-244 836 467,57

-26 967 561,37

-271 804 028,94

7080

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

-213 157 562,67

16 977 010,73

-196 180 551,94

7090

Nærings- og fiskeridepartementet

-105 874 225,70

-33 197 453,59

-139 071 679,29

7110

Landbruks- og matdepartementet

94 606 408,90

-42 374 846,24

52 231 562,66

7130

Samferdselsdepartementet

3 065 399 372,33

-488 850 639,40

2 576 548 732,93

7140

Klima- og miljødepartementet

-72 787 981,72

10 670 112,88

-62 117 868,84

7160

Finansdepartementet

1 899 148 105,16

1 351 730 744,07

3 250 878 849,23

7170

Forsvarsdepartementet

-612 658 410,66

13 013 431,18

-599 644 979,48

7180

Olje- og energidepartementet

-124 083 634,34

24 393 761,82

-99 689 872,52

70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere

-4 128 755 491,06

-833 397 804,90

-4 962 153 295,96

1) Sjå tabell 3.9 i vedlegg 3 for nærare spesifikasjon.

72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene

7240

Avregningskonti

718002

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)1)

3 591 110 978,86

-921 924 834,76

2 669 186 144,10

724060

Statsbygg2)

-319 815 631,53

102 401 372,56

-217 414 258,97

724070

Garantiinstituttet for eksportkreditt

-7 173 902,48

1 146 721,68

-6 027 180,80

724080

Statens kartverk3)

-281 612 031,28

-22 760 997,43

-304 373 028,71

724220

Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift

-61 059 890,56

7 585 346,71

-53 474 543,85

72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene

2 921 449 523,01

-833 552 391,24

2 087 897 131,77

1) Endring i mellomvære er knytt til drifta av SDØE, der endring av arbeidskapital i interesseselskapa inkl. over-/undercall og endring i mellomvære med Statoil vil være i rørsle. Sjå òg tabell 5.7 i vedlegg 5.

2) Endringa gjeld i hovudsak belastning av reguleringsfondet.

3) Endringa gjeld i hovudsak avsetjing til reguleringsfondet.

77 Overkurs/underkurs statspapirer

7704

Overkurs/underkurs statsobligasjoner

770471

5% statslån 2004/2015. Overkurs/underkurs

-1 158 295 249,15

1 158 295 249,15

0,00

770472

4,25% statslån 2006/2017. Overkurs/underkurs

-2 122 269 263,60

700 723 022,60

-1 421 546 241,00

770473

4,5% statslån 2008/2019. Overkurs/underkurs

-4 102 576 825,92

1 332 759,31

-4 101 244 066,61

770474

3,75% statslån 2010/2021. Overkurs/underkurs

-4 192 894 628,79

-759 635 361,94

-4 952 529 990,73

770475

2,00% statslån 2012/2023. Overkurs/underkurs

1 777 127 443,97

-490 419 552,87

1 286 707 891,10

770476

3,00% statslån 2014/2024. Overkurs/underkurs

-1 145 900 000,00

64 416 802,63

-1 081 483 197,37

770477

1,75% statslån 2015/2025. Overkurs/underkurs

0,00

-597 000 000,00

-597 000 000,00

7704 Overkurs/underkurs statsobligasjoner

-10 944 808 523,49

77 712 918,88

-10 867 095 604,61

7710

Underkurs statskasseveksler

771001

Underkurs statskasseveksler

1 045 550 000,00

-449 225 000,00

596 325 000,00

7710 Underkurs statskasseveksler

1 045 550 000,00

-449 225 000,00

596 325 000,00

7760

Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner

776471

5% statslån 2004/2015. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

140 538 063,69

-140 538 063,69

0,00

776472

4,25% statslån 2006/2017. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

289 707 059,54

-96 368 248,24

193 338 811,30

776473

4,5% statslån 2008/2019. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

481 349 286,95

-96 056 500,31

385 292 786,64

776474

3,75% statslån 2010/2021. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

488 483 536,72

-69 557 785,62

418 925 751,10

776475

2,00% statslån 2012/2023. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

-132 439 987,41

14 641 001,79

-117 798 985,62

776476

3,00% statslån 2014/2024. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

-19 200 000,00

1 918 423,21

-17 281 576,79

776477

1,75% statslån 2015/2025. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

0,00

120 000 000,00

120 000 000,00

7760 Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner

1 248 437 959,49

-265 961 172,86

982 476 786,63

7770

Underkurs egenbeholdning statskasseveksler

777001

Underkurs egenbeholdning statskasseveksler

-297 120 000,00

74 240 000,00

-222 880 000,00

7770 Underkurs egenbeholdning statskasseveksler

-297 120 000,00

74 240 000,00

-222 880 000,00

77 Overkurs/underkurs statspapirer

-8 947 940 564,00

-563 233 253,98

-9 511 173 817,98

6 Eiendeler

7 768 690 434 789,99

1 075 703 782 078,95

8 844 394 216 868,94

8 Forpliktelser

80 Statsgjelden 1)

8030

Faste lån, opptatt innenlands

803000

Den eldre avdragsfrie statsgjeld

52 400,00

0,00

52 400,00

803471

5 % statslån 2004/2015

59 919 000 000,00

-59 919 000 000,00

0,00

803472

4,25% statslån 2006/2017

65 737 276 000,00

0,00

65 737 276 000,00

803473

4,5% statslån 2008/2019

61 000 000 000,00

6 000 000 000,00

67 000 000 000,00

803474

3,75% statslån 2010/2021

65 000 000 000,00

9 000 000 000,00

74 000 000 000,00

803475

2,00% statslån 2012/2023

47 000 000 000,00

6 000 000 000,00

53 000 000 000,00

803476

3,00% statslån 2014/2024

45 000 000 000,00

0,00

45 000 000 000,00

803477

1,75% statslån 2015/2025

0,00

33 000 000 000,00

33 000 000 000,00

8030 Faste lån, opptatt innenlands

343 656 328 400,00

-5 919 000 000,00

337 737 328 400,00

8055

Statskasseveksler

84 000 000 000,00

2 000 000 000,00

86 000 000 000,00

8080

Kortsiktige kontolån

57 797 018 589,87

1 282 840 778,74

59 079 859 368,61

80 Statsgjelden

485 453 346 989,87

-2 636 159 221,26

482 817 187 768,61

1) Sjå vedlegg 3, tabellane 3.3, 3.4 og 3.5 for meir informasjon om statsgjelda.

81 Kontolån fra ordinære fond

8101

Ordinære fond under Utenriksdepartementet

810102

Delkonsern fond

2 142 569 550,17

1 146 341 971,17

3 288 911 521,34

8101 Ordinære fond under Utenriksdepartementet

2 142 569 550,17

1 146 341 971,17

3 288 911 521,34

8102

Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

810203

Lånekassens konverteringsfond

6 574 121 337,41

177 484 165,59

6 751 605 503,00

810208

Investerings- og omstillingsfondet

28 453 280,84

631 662,83

29 084 943,67

810209

Gaveforsterkningsordningen – Norges forskningsråd1)

3 840 809,54

36 068,89

3 876 878,43

810210

Gaveforsterkningsordningen – Norges Handelshøyskole1)

5 031 669,01

-1 095 472,44

3 936 196,57

810211

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Stavanger1)

65 080 638,28

-21 859 730,18

43 220 908,10

810212

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Agder1)

21 539 597,85

-6 227 186,62

15 312 411,23

810213

Regionale forskningsfond

6 219 021 902,20

-6 219 021 902,20

0,00

810214

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Nordland1)

10 672 727,40

-4 326 441,57

6 346 285,83

810215

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Bergen1)

107 579 878,70

5 294 390,44

112 874 269,14

810216

Gaveforsterkningsordningen – NTNU1)

39 675 804,55

-6 758 080,54

32 917 724,01

810217

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Oslo1)

118 766 859,56

-18 525 980,71

100 240 878,85

810218

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Tromsø1)

68,35

20 785 078,56

20 785 146,91

810219

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Gjøvik1)

9 994,57

93,86

10 088,43

810220

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Lillehammer1)

2 686 472,93

-575 153,47

2 111 319,46

810221

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Hedmark1)

4,75

0,05

4,80

810222

Gaveforsterkningsordningen – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet1)

664 013,42

1 023 968,77

1 687 982,19

8102 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

13 197 145 059,36

-6 073 134 518,74

7 124 010 540,62

1) Gåveforsterkingsmidlar, sjå tabell 3.8 i vedlegg 3.

8103

Ordinære fond under Kulturdepartementet

810302

Norsk kulturfond

310 640 663,58

31 699 335,51

342 339 999,09

810303

Kunst i offentlige rom

23 681 776,30

8 438 687,15

32 120 463,45

810304

Fond for lyd og bilde

43 235 714,64

2 855 319,00

46 091 033,64

810305

Norsk filminstitutt

176 424 104,67

30 578 752,22

207 002 856,89

810306

Tilskudd egenkapital Kulturdepartementet

51 030 058,12

-0,01

51 030 058,11

8103 Ordinære fond under Kulturdepartementet

605 012 317,31

73 572 093,87

678 584 411,18

8104

Ordinære fond under Justis- og beredskapsdepartementet

810401

EUs yttergrensefond

-5 004 605,03

5 004 605,03

0,00

810402

Nasjonalt sikkerhetsfond – vergemål

92 474 345,69

868 422,78

93 342 768,47

8104 Ordinære fond under Justis- og beredskapsdepartementet

87 469 740,66

5 873 027,81

93 342 768,47

8105

Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

810510

Tapsfond for distriktsrettet risikolån og garantier (eldre årganger)

781 828 493,31

13 254 701,22

795 083 194,53

810511

Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd

371 340 047,74

-4 490 302,47

366 849 745,27

810515

Tilskuddsfond fylkeskommunene

941 679 940,16

-76 354 838,02

865 325 102,14

8105 Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 094 848 481,21

-67 590 439,27

2 027 258 041,94

8106

Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

810601

Statens pensjonskasses fond

1 112 998,70

14 578 485,81

15 691 484,51

8106 Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

1 112 998,70

14 578 485,81

15 691 484,51

8107

Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

810701

Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond

-46 645 742,28

192 156 849,47

145 511 107,19

810702

Norsk pasientskadeerstatning – privat sektor

5 427 756,62

-2 285 693,48

3 142 063,14

8107 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

-41 217 985,66

189 871 155,99

148 653 170,33

8109

Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

81090501

Alminnelig garantiordning

6 105 757 139,88

-680 587 444,44

5 425 169 695,44

81090502

Gammel alminnelig ordning

38 202 026,00

5 252 627,23

43 454 653,23

81090503

Gamle særordninger

11 900 059,28

2 715 778,57

14 615 837,85

81090505

SUS/Baltikum (fra 1999)

32 033 065,43

313 209,94

32 346 275,37

81090506

U-landsordningen

68 062 845,39

-5 115 242,85

62 947 602,54

81090507

Byggelånsgarantiordningen

87 857 411,12

15 729 330,16

103 586 741,28

81090508

Kraftgarantiordningen

2 696 669,19

25 324,31

2 721 993,50

810905 Alminnelig garantiordning, rentebærende fond

6 346 509 216,29

-661 666 417,08

5 684 842 799,21

81090901

Grunnfondet for GIEK

450 000 000,00

0,00

450 000 000,00

810910

Tilskuddsfond for landsdekkende innovasjonsordning

348 110 558,84

-16 333 736,79

331 776 822,05

810911

Tapsfond landsdekkende innovasjonslån og garantier

958 445 876,48

-7 547,39

958 438 329,09

810912

Investeringsfond såkornkapitalordningene

742 176 784,50

165 388 685,57

907 565 470,07

810913

Tapsfond såkornkapitalordningene

469 691 728,18

108 844 641,88

578 536 370,06

810914

Tapsfond distriktsrettet låneordning

49 834 879,02

0,00

49 834 879,02

810915

Investeringsfond for Øst-Europa

73 085 379,76

-1 695 868,24

71 389 511,52

810916

Investeringsfond for Nordvest-Russland

158 363 626,79

17 277 937,69

175 641 564,48

810917

Tilskuddsfond for Nordvest-Russland

7 098 643,32

-454 471,47

6 644 171,85

810918

Investeringsfond for Investinor AS

2 000 000 000,00

0,00

2 000 000 000,00

810919

Tapsfond for garantiordning – førstehandsomsetning av fisk

85 953 630,50

-85 953 630,50

0,00

810920

Tapsfond likviditetslån for fiskeindustrien

8 833 333,00

-8 833 333,00

0,00

810921

Statens prisreguleringsfond

26 400 489,52

-3 557 794,29

22 842 695,23

810922

Tapsavsetning lån til SNSK

0,00

205 000 000,00

205 000 000,00

8109 Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

11 724 504 146,20

-281 991 533,62

11 442 512 612,58

8111

Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet

811104

Landbrukets utviklingsfond

1 566 242 064,99

10 306 436,19

1 576 548 501,18

811111

Reindriftens utviklingsfond

70 719 000,63

9 312 347,15

80 031 347,78

811112

Utviklingsfondet for skogbruket

12 061 166,11

-393 605,38

11 667 560,73

811113

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

43 273 429,48

1 058 538,76

44 331 968,24

811114

Tilskuddsfond LUF-ordningene

59 489 343,38

-41 126 007,07

18 363 336,31

811115

Tapsfond BU risikolån landbruk

33 786 912,22

7 721 695,00

41 508 607,22

8111 Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet

1 785 571 916,81

-13 120 595,35

1 772 451 321,46

8113

Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

811301

Infrastrukturfondet

30 870 087 988,22

40 707 041 485,43

71 577 129 473,65

8113 Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

30 870 087 988,22

40 707 041 485,43

71 577 129 473,65

8114

Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

811401

Viltfondet

7 034 607,89

6 387 556,53

13 422 164,42

811402

Statens fiskefond

1 063 237,57

1 319 129,46

2 382 367,03

811405

Svalbards miljøvernfond

42 925 130,44

1 116 423,76

44 041 554,20

811406

Tapsfond Statens Miljøfond

38 870 275,22

0,00

38 870 275,22

8114 Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

89 893 251,12

8 823 109,75

98 716 360,87

8116

Ordinære fond under Finansdepartementet

811601

Velferdsfondet for Tollvesenet

2 759 179,98

-100 396,57

2 658 783,41

8116 Ordinære fond under Finansdepartementet

2 759 179,98

-100 396,57

2 658 783,41

8118

Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

811801

Konsesjonsavgiftsfondet

635 032,69

-635 032,69

0,00

811802

Energifondet1)

7 346 797 800,30

918 356 959,93

8 265 154 760,23

811805

Fondet for klima

45 668 209 670,55

9 468 280 097,78

55 136 489 768,33

811806

Fond for CLIMIT

350 098 486,72

121 022 909,26

471 121 395,98

8118 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

53 365 740 990,26

10 507 024 934,28

63 872 765 924,54

81 Kontolån fra ordinære fond

115 925 497 634,34

46 217 188 780,56

162 142 686 414,90

1) Kr 1 774 083,90 er renteinntekter frå Enovas konto i Danske Bank. Sjå òg kontogruppe 64 Ordinære fond (eigedelar).

82 Virksomheter med særskilte fullmakter 1)

8202

Virksomheter med særskilte fullmakter under Kunnskapsdepartementet

820201

Norges forskningsråd

4 562 050 274,11

255 444 314,68

4 817 494 588,79

820203

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

31 841 402,57

3 181 386,29

35 022 788,86

820242

Meteorologisk institutt

105 289 414,60

4 288 515,74

109 577 930,34

820204

Universitetet i Oslo

1 731 688 748,49

-140 238 083,60

1 591 450 664,89

820205

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

1 770 681 393,69

105 539 892,69

1 876 221 286,38

820206

Universitetet i Bergen

667 710 734,45

145 350 225,47

813 060 959,92

820207

Universitetet i Tromsø

928 887 018,05

-173 138 802,25

755 748 215,80

820208

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

518 775 748,85

70 628 115,31

589 403 864,16

820209

Norges idrettshøgskole

85 353 991,26

8 447 924,54

93 801 915,80

820210

Norges Handelshøyskole

129 423 422,18

3 636 661,72

133 060 083,90

820211

Universitetet i Agder

438 475 923,83

117 034 451,51

555 510 375,34

820212

Universitetet i Nordland

159 727 467,37

37 498 013,46

197 225 480,83

820213

Universitetet i Stavanger

425 643 994,22

12 569 358,52

438 213 352,74

820215

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

48 023 577,18

-3 973 401,93

44 050 175,25

820217

Høgskolen i Bergen

389 749 762,25

-8 441 016,27

381 308 745,98

820220

Høgskolen i Gjøvik

105 900 919,48

2 426 035,76

108 326 955,24

820221

Høgskolen i Harstad

50 766 952,05

487 253,03

51 254 205,08

820222

Høgskolen i Hedmark

165 267 433,38

35 454 049,84

200 721 483,22

820223

Høgskolen i Lillehammer

154 930 131,60

20 963 158,31

175 893 289,91

820224

Høgskolen i Molde

58 356 153,50

9 328 040,52

67 684 194,02

820225

Høgskolen i Narvik

36 267 913,66

-10 659 002,20

25 608 911,46

820226

Høgskolen i Nesna

22 402 571,04

-5 629 176,31

16 773 394,73

820227

Høgskolen i Nord-Trøndelag

125 939 618,56

21 924 566,87

147 864 185,43

820228

Høgskulen i Sogn og Fjordane

144 551 705,19

12 923 716,52

157 475 421,71

820229

Høgskolen Stord/Haugesund

75 290 199,26

-339 862,26

74 950 337,00

820230

Høgskolen i Sør-Trøndelag

236 021 979,30

59 469 288,19

295 491 267,49

820231

Høgskolen i Telemark

174 779 002,16

-27 462 446,09

147 316 556,07

820233

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

210 088 848,84

19 136 405,54

229 225 254,38

820234

Høgskulen i Volda

93 451 672,31

13 468 804,68

106 920 476,99

820235

Høgskolen i Østfold

170 250 298,68

20 183 833,64

190 434 132,32

820236

Høgskolen i Ålesund

96 834 030,10

-26 852 445,96

69 981 584,14

820237

Samisk høgskole

28 194 734,64

505 524,87

28 700 259,51

820238

Norges musikkhøgskole

83 230 755,41

10 513 029,58

93 743 784,99

820239

Kunsthøgskolen i Bergen

41 501 839,57

10 103 544,28

51 605 383,85

820240

Kunsthøgskolen i Oslo

62 329 959,11

-588 794,64

61 741 164,47

820243

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

101 751 711,80

-5 852 064,21

95 899 647,59

820244

Høgskolen i Oslo og Akershus

504 843 611,12

8 819 871,94

513 663 483,06

Sum UH-sektoren

10 037 093 822,58

343 236 671,07

10 380 330 493,65

8202 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kunnskapsdepartementet

14 736 274 913,86

606 150 887,78

15 342 425 801,64

1) Sjå vedlegg 3, tabell 3.10 for spesifikasjon av kontantbehaldninga per 31.12. dei tre siste åra.

8203

Virksomheter med særskilte fullmakter under Kulturdepartementet

820301

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

8 743 327,16

-626 509,92

8 116 817,24

8203 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kulturdepartementet

8 743 327,16

-626 509,92

8 116 817,24

8205

Virksomheter med særskilte fullmakter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

820501

Sametinget

153 082 948,29

9 225 844,07

162 308 792,36

8205 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

153 082 948,29

9 225 844,07

162 308 792,36

8206

Virksomheter med særskilte fullmakter under Arbeids- og sosialdepartementet

820601

Statens arbeidsmiljøinstitutt

63 089 638,11

33 195,51

63 122 833,62

8206 Virksomheter med særskilte fullmakter under Arbeids- og sosialdepartementet

63 089 638,11

33 195,51

63 122 833,62

8208

Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

820802

Statens institutt for forbruksforskning

17 055 664,74

1 624 211,77

18 679 876,51

820803

Forbrukerrådet

31 195 234,48

8 265 643,35

39 460 877,83

820804

Likestillings- og diskrimineringsombudet

16 412 059,08

-2 071 767,34

14 340 291,74

8208 Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

64 662 958,30

7 818 087,78

72 481 046,08

8209

Virksomheter med særskilte fullmakter under Nærings- og fiskeridepartementet

820901

Norsk Romsenter

182 315 948,15

-99 589 826,04

82 726 122,11

8209 Virksomheter med særskilte fullmakter under Nærings- og fiskeridepartementet

182 315 948,15

-99 589 826,04

82 726 122,11

8211

Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet

821101

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

25 206 971,91

-25 206 971,91

0,00

821102

Norsk institutt for skog og landskap

113 205 242,19

-113 205 242,19

0,00

821104

Veterinærinstituttet

43 367 214,61

4 159 973,41

47 527 188,02

821105

Norsk institutt for bioøkonomi

38 801 178,70

134 374 036,88

173 175 215,58

8211 Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet

220 580 607,41

121 796,19

220 702 403,60

8214

Virksomheter med særskilte fullmakter under Klima- og miljødepartementet

821401

Norsk Kulturminnefond

122 449 314,35

5 447 284,55

127 896 598,90

8214 Virksomheter med særskilte fullmakter under Klima- og miljødepartementet

122 449 314,35

5 447 284,55

127 896 598,90

8217

Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet

821701

Forsvarets forskningsinstitutt

428 879 302,41

12 704 552,81

441 583 855,22

8217 Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet

428 879 302,41

12 704 552,81

441 583 855,22

82 Virksomheter med særskilte fullmakter

15 980 078 958,04

541 285 312,73

16 521 364 270,77

84 Deposita og avsetninger

8400

Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning

840013

Deposita og avsetninger under Samferdselsdepartementet

1 952 347 411,05

360 235 000,00

2 312 582 411,05

840016

Deposita og avsetninger under Finansdepartementet

670 895 483,72

-522 594 829,24

148 300 654,48

840018

Deposita og avsetninger under Olje- og energidepartementet

46 049 253,98

13 109 781,09

59 159 035,07

8400 Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning

2 669 292 148,75

-149 250 048,15

2 520 042 100,60

8440

Avsetninger, garantier mv.

844016

Avsetninger, garantier mv. tapsfond i Den nordiske investeringsbanken

11 856 111,11

20 000 000,00

31 856 111,11

8440 Avsetninger, garantier mv.

11 856 111,11

20 000 000,00

31 856 111,11

8450

Avsetninger i Svalbardregnskapet

845004

Avsetninger i Svalbardregnskapet

10 480 769,33

1 953 171,47

12 433 940,80

8450 Avsetninger i Svalbardregnskapet

10 480 769,33

1 953 171,47

12 433 940,80

8480

Avsetning til Statens pensjonsfond utland

848016

Avsetning til Statens pensjonsfond utland (SPU)

3 053 662 380,70

-13 506 579 151,89

-10 452 916 771,19

8480 Avsetning til Statens pensjonsfond utland

3 053 662 380,70

-13 506 579 151,89

-10 452 916 771,19

84 Deposita og avsetninger

5 745 291 409,89

-13 633 876 028,57

-7 888 584 618,68

87 Overførte ubrukte bevilgninger

870000

Konto for overførte ubrukte bevilgninger

12 366 104 000,00

-1 795 642 000,00

10 570 462 000,00

87 Overførte ubrukte bevilgninger

12 366 104 000,00

-1 795 642 000,00

10 570 462 000,00

8 Forpliktelser

635 470 318 992,14

28 692 796 843,46

664 163 115 835,60

9 Egenkapital

990000

Avslutningskonto for statsregnskapet

7 133 220 115 797,85

1 047 010 985 235,49

8 180 231 101 033,34

9 Egenkapital

7 133 220 115 797,85

1 047 010 985 235,49

8 180 231 101 033,34

Sum Forpliktelser og egenkapital

7 768 690 434 789,99

1 075 703 782 078,95

8 844 394 216 868,94

Notar og spesifikasjonar

Tabell 3.2 Note til kapitalrekneskapens konto 68, spesifikasjon av statens faste kapital i statsføretaka (tal i 1 000 kroner)

Auke

Nedgang

Kontonr.

Verksemd

Kapital 31.12.2014

Kapittel 2440, 2445, 2465, 2470, 2490

Annan auke

Annan nedgang

Kapittel 5440, 5491

Kapital 31.12.2015

68.00.12

GIEK1)

136 926

-136 926

68.00.13

Statens Pensjonskasse – Forvaltningsbedrift

705 231

38 616

-116 550

627 296

68.00.14

Statsbygg

36 758 577

2 977 790

-1 326 483

38 409 883

68.00.15

Statens kartverk

103 292

23 091

-14 038

112 345

68.00.30

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten2)

189 487 965

28 955 296

-1 242 678

-23 726 240

193 474 343

68.00.31

NVE Anlegg

19 144

5 409

-4 225

20 329

Sum

227 211 134

32 000 202

0

-1 379 604

-25 187 536

232 644 196

1) GIEK Kredittforsikring AS er flytt frå konto 68.00.12 til 62.60.09.

2) Annan nedgang knyter seg hovudsakleg til nedskriving av feltet Draugen, men og mindre nedgang på Jette, Fram H-Nord og Gimle som fylgje av at estimert verkeleg verdi på desse vart vurdert til å vere lågare enn balanseført verdi.

Tabell 3.3 Note til kapitalrekneskapens konto 80, endring i statsgjelda (tal i 1 000 kroner)

Gruppe

Tekst

Saldo 31.12.2014

Fullmakt 20151)

Auke

Nedgang

Netto endring

Saldo 31.12.2015

80-3

Faste lån opptatt innenlands

343 656 328

100 000 000

54 000 000

59 919 000

-5 919 000

337 737 328

80-5-5

Statskasseveksler

84 000 000

125 000 000

2 000 000

2 000 000

86 000 000

80-8

Kontolån

57 797 018

Ubegrensa

1 282 841

1 282 841

59 079 859

485 453 346

57 282 841

59 919 000

-2 636 159

482 817 188

1) Fullmakt til å ta opp statslån, jf. Prop. 17 S (2014–2015). Fullmakta for 80-3 er ei bruttoramme for opptak av nye langsiktige lån. Fullmakta for 80-5-5 er ei ramme for maksimalt uteståande beløp.

Tabell 3.4 Note til kapitalrekneskapens konto 8080, spesifikasjon av kontolån til statskassa per 31. desember 2015 (tal i kroner)

Konto 8080

Kortsiktige kontolån

Tal i NOK

808001

Norsk Tipping

3 429 414 308,03

808071

Spilleoverskudd til Idrettsformål I

296 684 557,94

808072

Spilleoverskudd til Idrettsformål II

400,15

808201

Merrill Lynch Inernational Bank Ltd.

152 999 800,00

808202

DNB ASA

2 474 000 000,00

808203

Swedbank Stockholm

351 000 000,00

808204

Danske Bank AS

3 434 000 000,00

808205

Nordea Bank Finland

2 781 000 000,00

808207

Skandinaviska Enskilda Banken AB

309 000 000,00

808208

Citibank

85 000 000,00

808210

Crédit Agricole CIB

0,00

808212

Barclays Bank Plc.

275 000 000,00

808214

Royal Bank of Scotland Plc.

261 000 000,00

808215

Goldman Sachs Int.

23 000 000,00

808909

Norfund

641 864 567,14

808912

Pensjonstrygden for sjømenn

186 778 244,38

808919

KUD/Spilleoverskudd til kulturformål

106 003 588,11

808921

KUD/Tiltak mot pengespillproblemer

26 889 022,84

808923

Skattedirektoratet/Skattebetalingsordningen

44 029 177 641,08

808924

KUD/Sp.oversk. samf.nyttige/hum.org.

1 136 297,84

808925

HOD bevilgning/RHF driftskreditt1)

0,00

808926

Helse Sør-Øst driftskreditt1)

26 714 752,68

808927

Helse Vest driftskreditt1)

88 688 032,29

808928

Helse Midt-Norge driftskreditt1)

77 408 378,02

808929

Helse Nord driftskreditt1)

23 099 778,11

Sum

59 079 859 368,61

1) Spesifikasjon av netto innestående for driftskredittordningen, jf. òg kontogruppe 6331:

Konto

Driftskredittramme per 31.12.2015

Benyttet driftskreditt per 31.12.2015

Netto innestående fra driftskredittordningen per 31.12.2015

808925

HOD bevilgning/RHF driftskreditt

0,00

0,00

0,00

808926

Helse Sør-Øst driftskreditt

3 339 000 000,00

3 312 285 247,32

26 714 752,68

808927

Helse Vest driftskreditt

1 171 000 000,00

1 082 311 967,71

88 688 032,29

808928

Helse Midt-Norge driftskreditt

887 000 000,00

809 591 621,98

77 408 378,02

808929

Helse Nord driftskreditt

799 000 000,00

775 900 221,89

23 099 778,11

Sum

6 196 000 000,00

5 980 089 058,90

215 910 941,10

Tabell 3.5 Note til kapitalrekneskapens konto 80, Statsgjelda, rentebyteavtalar (tal i kroner)

Finansdepartementet har gjort ei rekkje rentebyteavtalar i norske kroner for å justere den samla renteeksponeringa til statsgjelda. Etter dei prinsippa som vert lagde til grunn for føringa av statsrekneskapen, vil avtalane stå med null i kapitalrekneskapen. På grunn av endring i rentetilhøva vil avtalane normalt ha ein noverdi som skil seg frå null, tufta på marknadsrenter på det aktuelle tidspunktet. Under visse omstende kan det verte aktuelt å avslutte desse avtalane før endeleg forfall, og staten kan då ha plikt til å betale eller å ta imot eit beløp som svarar til denne noverdien. Motpartane har forplikta seg til å stille trygd i form av eit kontant innskot når den samla gjelda deira under avtalen overstig visse terskelverdiar. Staten har per 31.12.2015 desse rentebyteavtalane:

Motpart

Opptak/forfall

Hovedstol

1

Nordea Bank Finland Plc

2006/16

400 000 000

2

Nordea Bank Finland Plc

2006/16

150 000 000

3

Nordea Bank Finland Plc

2006/16

450 000 000

4

DNB ASA

2006/16

600 000 000

5

Nordea Bank Finland Plc

2006/16

300 000 000

6

DNB ASA

2006/16

250 000 000

7

Danske Bank

2006/16

500 000 000

8

Danske Bank

2006/16

500 000 000

9

Nordea Bank Finland Plc

2006/16

250 000 000

10

DNB ASA

2006/16

500 000 000

11

Barclays Bank Plc

2006/16

500 000 000

12

Crédit Agricole

2006/16

250 000 000

13

Danske Bank

2006/16

500 000 000

14

Danske Bank

2006/16

500 000 000

15

Crédit Agricole

2006/16

500 000 000

16

Nordea Bank Finland Plc

2006/16

200 000 000

17

Danske Bank

2006/16

500 000 000

18

Royal Bank of Scotland

2006/16

250 000 000

19

Nordea Bank Finland Plc

2006/16

200 000 000

20

Crédit Agricole

2006/16

250 000 000

21

Nordea Bank Finland Plc

2006/16

200 000 000

22

Danske Bank

2006/16

500 000 000

23

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2006/16

250 000 000

24

Danske Bank

2006/16

250 000 000

25

DNB ASA

2006/16

250 000 000

26

Barclays Bank Plc

2006/16

500 000 000

27

Nordea Bank Finland Plc

2006/16

250 000 000

28

Nordea Bank Finland Plc

2006/16

200 000 000

29

Nordea Bank Finland Plc

2006/16

250 000 000

30

DNB ASA

2006/16

500 000 000

31

Citibank N.A.

2006/16

400 000 000

32

Svenske Handelsbanken AB

2006/17

250 000 000

33

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

250 000 000

34

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2007/17

200 000 000

35

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2007/17

250 000 000

36

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

300 000 000

37

Danske Bank

2007/17

250 000 000

38

DNB ASA

2007/17

250 000 000

39

Danske Bank

2007/17

250 000 000

40

Danske Bank

2007/17

500 000 000

41

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2007/17

200 000 000

42

Citibank N.A.

2007/17

200 000 000

43

Goldman Sachs International

2007/17

250 000 000

44

Barclays Bank Plc

2007/17

250 000 000

45

Barclays Bank Plc

2007/17

500 000 000

46

Barclays Bank Plc

2007/17

250 000 000

47

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

250 000 000

48

DNB ASA

2007/17

250 000 000

49

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2007/16

200 000 000

50

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

300 000 000

51

Merrill Lynch

2007/17

200 000 000

52

Merrill Lynch

2007/17

300 000 000

53

Danske Bank

2007/17

250 000 000

54

Danske Bank

2007/17

250 000 000

55

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

300 000 000

56

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

250 000 000

57

Merrill Lynch

2007/17

300 000 000

58

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

200 000 000

59

Svenske Handelsbanken AB

2007/17

500 000 000

60

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

250 000 000

61

Danske Bank

2007/17

250 000 000

62

Barclays Bank Plc

2007/17

500 000 000

63

Danske Bank

2007/17

500 000 000

64

Danske Bank

2007/17

300 000 000

65

Merrill Lynch

2007/17

200 000 000

66

Danske Bank

2007/17

300 000 000

67

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

250 000 000

68

Merrill Lynch

2007/16

300 000 000

69

Barclays Bank Plc

2007/17

300 000 000

70

Nordea Bank Finland Plc

2007/17

200 000 000

71

Barclays Bank Plc

2008/18

300 000 000

72

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

250 000 000

73

Royal Bank of Scotland

2008/18

250 000 000

74

Danske Bank

2008/18

500 000 000

75

Merrill Lynch

2008/17

500 000 000

76

Danske Bank

2008/18

500 000 000

77

Danske Bank

2008/18

500 000 000

78

Danske Bank

2008/18

500 000 000

79

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

200 000 000

80

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

200 000 000

81

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

250 000 000

82

Danske Bank

2008/18

500 000 000

83

Danske Bank

2008/18

500 000 000

84

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

200 000 000

85

Danske Bank

2008/18

300 000 000

86

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

200 000 000

87

Royal Bank of Scotland

2008/17

250 000 000

88

Danske Bank

2008/18

500 000 000

89

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

400 000 000

90

Danske Bank

2008/18

500 000 000

91

Barclays Bank Plc

2008/18

500 000 000

92

Nordea Bank Finland Plc

2008/18

300 000 000

93

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

300 000 000

94

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

200 000 000

95

Swedbank

2009/19

250 000 000

96

Royal Bank of Scotland

2009/19

200 000 000

97

Danske Bank

2009/19

250 000 000

98

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

400 000 000

99

Danske Bank

2009/19

200 000 000

100

Danske Bank

2009/19

250 000 000

101

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

250 000 000

102

Swedbank

2009/19

250 000 000

103

Citibank N.A.

2009/17

200 000 000

104

Danske Bank

2009/19

250 000 000

105

DNB ASA

2009/19

500 000 000

106

Danske Bank

2009/19

200 000 000

107

DNB ASA

2009/19

500 000 000

108

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

250 000 000

109

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

750 000 000

110

DNB ASA

2009/19

200 000 000

111

DNB ASA

2009/19

250 000 000

112

DNB ASA

2009/19

250 000 000

113

DNB ASA

2009/19

500 000 000

114

DNB ASA

2009/19

500 000 000

115

Danske Bank

2009/19

300 000 000

116

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2009/19

200 000 000

117

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

900 000 000

118

DNB ASA

2009/19

250 000 000

119

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

300 000 000

120

Swedbank

2009/18

200 000 000

121

Danske Bank

2009/19

500 000 000

122

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

250 000 000

123

Citibank N.A.

2009/17

200 000 000

124

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

350 000 000

125

DNB ASA

2009/17

800 000 000

126

Danske Bank

2009/19

500 000 000

127

Danske Bank

2009/19

300 000 000

128

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

300 000 000

129

Swedbank

2009/16

300 000 000

130

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

300 000 000

131

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

700 000 000

132

Nordea Bank Finland Plc

2009/17

750 000 000

133

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2009/16

400 000 000

134

Swedbank

2010/18

250 000 000

135

DNB ASA

2010/20

500 000 000

136

DNB ASA

2010/20

500 000 000

137

Royal Bank of Scotland

2010/20

500 000 000

138

DNB ASA

2010/20

500 000 000

139

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

500 000 000

140

Danske Bank

2010/20

500 000 000

141

Danske Bank

2010/18

500 000 000

142

Danske Bank

2010/20

500 000 000

143

Danske Bank

2010/20

500 000 000

144

Royal Bank of Scotland

2010/20

400 000 000

145

Swedbank

2010/20

500 000 000

146

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

400 000 000

147

Svenske Handelsbanken AB

2010/20

250 000 000

148

DNB ASA

2010/17

350 000 000

149

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

400 000 000

150

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

500 000 000

151

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

300 000 000

152

DNB ASA

2010/20

500 000 000

153

Danske Bank

2010/20

500 000 000

154

DNB ASA

2010/17

500 000 000

155

Danske Bank

2010/17

500 000 000

156

Danske Bank

2010/17

500 000 000

157

DNB ASA

2010/20

250 000 000

158

Danske Bank

2010/17

500 000 000

159

Danske Bank

2010/17

500 000 000

160

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

400 000 000

161

DNB ASA

2010/17

500 000 000

162

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

300 000 000

163

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

250 000 000

164

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

250 000 000

165

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

250 000 000

166

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2010/18

500 000 000

167

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

250 000 000

168

DNB ASA

2010/20

500 000 000

169

DNB ASA

2010/20

300 000 000

170

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2010/20

500 000 000

171

DNB ASA

2010/20

500 000 000

172

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

400 000 000

173

Royal Bank of Scotland

2010/17

400 000 000

174

Swedbank

2010/20

250 000 000

175

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2010/20

500 000 000

176

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

250 000 000

177

Nordea Bank Finland Plc

2010/17

350 000 000

178

DNB ASA

2010/20

500 000 000

179

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

300 000 000

180

Danske Bank

2011/18

500 000 000

181

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2011/17

300 000 000

182

DNB ASA

2011/21

500 000 000

183

Swedbank

2011/17

250 000 000

184

DNB ASA

2011/21

250 000 000

185

Danske Bank

2011/18

500 000 000

186

Danske Bank

2011/21

500 000 000

187

Nordea Bank Finland Plc

2011/16

500 000 000

188

Danske Bank

2011/17

300 000 000

189

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

200 000 000

190

Nordea Bank Finland Plc

2011/17

500 000 000

191

DNB ASA

2011/21

250 000 000

192

Danske Bank

2011/21

250 000 000

193

Nordea Bank Finland Plc

2011/17

250 000 000

194

Danske Bank

2011/20

300 000 000

195

DNB ASA

2011/21

300 000 000

196

Nordea Bank Finland Plc

2011/17

250 000 000

197

Danske Bank

2011/21

300 000 000

198

Danske Bank

2011/18

500 000 000

199

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

300 000 000

200

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2011/16

400 000 000

201

Swedbank

2011/16

500 000 000

202

Danske Bank

2011/16

500 000 000

203

Danske Bank

2011/21

500 000 000

204

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

300 000 000

205

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

250 000 000

206

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

350 000 000

207

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

250 000 000

208

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

250 000 000

209

DNB ASA

2011/21

250 000 000

210

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

500 000 000

211

DNB ASA

2011/21

300 000 000

212

Danske Bank

2011/20

500 000 000

213

DNB ASA

2011/21

250 000 000

214

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2011/21

250 000 000

215

Danske Bank

2011/20

300 000 000

216

DNB ASA

2011/21

300 000 000

217

Danske Bank

2011/21

500 000 000

218

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

300 000 000

219

Nordea Bank Finland Plc

2011/19

500 000 000

220

DNB ASA

2011/21

500 000 000

221

Danske Bank

2011/21

400 000 000

222

Danske Bank

2011/21

300 000 000

223

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

200 000 000

224

Nordea Bank Finland Plc

2011/20

250 000 000

225

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

300 000 000

226

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

200 000 000

227

Danske Bank

2011/18

500 000 000

228

Danske Bank

2011/21

500 000 000

229

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

300 000 000

230

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

250 000 000

231

Nordea Bank Finland Plc

2011/17

300 000 000

232

Danske Bank

2011/21

500 000 000

233

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2011/21

250 000 000

234

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

500 000 000

235

Nordea Bank Finland Plc

2011/16

300 000 000

236

Nordea Bank Finland Plc

2011/18

300 000 000

237

DNB ASA

2011/16

300 000 000

238

DNB ASA

2011/21

250 000 000

239

Danske Bank

2011/16

500 000 000

240

Danske Bank

2011/21

500 000 000

241

DNB ASA

2011/16

300 000 000

242

Nordea Bank Finland Plc

2011/16

300 000 000

243

Danske Bank

2011/16

300 000 000

244

Danske Bank

2011/18

500 000 000

245

Citibank N.A.

2012/20

300 000 000

246

Danske Bank

2012/19

300 000 000

247

Citibank N.A.

2012/19

300 000 000

248

Nordea Bank Finland Plc

2012/19

300 000 000

249

Citibank N.A.

2012/17

300 000 000

250

Danske Bank

2012/17

300 000 000

251

DNB ASA

2012/17

300 000 000

252

DNB ASA

2012/17

300 000 000

253

DNB ASA

2012/22

300 000 000

254

DNB ASA

2012/18

250 000 000

255

Nordea Bank Finland Plc

2012/17

350 000 000

256

Nordea Bank Finland Plc

2012/18

250 000 000

257

DNB ASA

2012/22

300 000 000

258

DNB ASA

2012/18

500 000 000

259

Nordea Bank Finland Plc

2012/22

250 000 000

260

DNB ASA

2012/20

250 000 000

261

DNB ASA

2012/18

500 000 000

262

Nordea Bank Finland Plc

2012/19

300 000 000

263

DNB ASA

2012/18

300 000 000

264

DNB ASA

2012/18

300 000 000

265

DNB ASA

2012/17

400 000 000

266

Danske Bank

2012/17

300 000 000

267

DNB ASA

2012/17

300 000 000

268

Danske Bank

2012/18

300 000 000

269

DNB ASA

2012/17

300 000 000

270

Danske Bank

2012/22

400 000 000

271

Danske Bank

2013/23

500 000 000

272

DNB ASA

2013/19

250 000 000

273

DNB ASA

2013/21

250 000 000

274

DNB ASA

2013/23

250 000 000

275

Danske Bank

2013/23

300 000 000

276

Danske Bank

2013/22

250 000 000

277

Danske Bank

2013/20

500 000 000

278

Danske Bank

2013/23

500 000 000

279

Nordea Bank Finland Plc

2013/23

300 000 000

280

Swedbank

2013/20

250 000 000

281

DNB ASA

2013/21

250 000 000

282

DNB ASA

2013/23

250 000 000

283

Swedbank

2013/20

250 000 000

284

Nordea Bank Finland Plc

2013/21

500 000 000

285

Swedbank

2013/23

500 000 000

286

Swedbank

2013/22

250 000 000

287

Swedbank

2013/20

250 000 000

288

Danske Bank

2013/18

500 000 000

289

DNB ASA

2014/19

500 000 000

290

Danske Bank

2014/21

300 000 000

291

DNB ASA

2014/22

500 000 000

292

DNB ASA

2014/21

500 000 000

293

DNB ASA

2014/22

500 000 000

294

Danske Bank

2014/19

500 000 000

295

Danske Bank

2014/22

300 000 000

296

DNB ASA

2014/19

500 000 000

297

Danske Bank

2014/24

250 000 000

298

Citibank N.A.

2014/23

250 000 000

299

DNB ASA

2014/21

400 000 000

300

Danske Bank

2014/22

250 000 000

301

DNB ASA

2014/22

300 000 000

302

DNB ASA

2014/21

400 000 000

303

DNB ASA

2014/22

250 000 000

304

Swedbank AB

2014/21

250 000 000

305

DNB ASA

2014/22

300 000 000

306

DNB ASA

2014/21

400 000 000

Tabell 3.6 Aksjeinteresser per 31. desember 2015 (tal i kroner)

Aksjar i gruppe 1 er eigde av staten, vert forvalta av ordinære forvaltningsorgan og er bokførte i kapitalrekneskapen til historisk verdi. Aksjar i gruppe 2 er eigde av staten og vert forvalta av statlege verksemder med unnatak frå bruttobudsjetteringsprinsippet, SIVA, statleg forretningsdrift og statsbankane, og er bokførte i balansen til desse verksemdene. For børsnoterte aksjar i gruppe 1 er det sist i tabellen teke inn informasjon om marknadsverdien per 31.12.2015.

Aksjar i

Vert forvalta av

Dep/ gruppe

Bokført med

Samla pålydande for statens andel

Aksjekapital i selskapet

Kunnskapsdepartementet(KD)

Cessda AS

KD

1

50 000

50 000

50 000

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

KD

1

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Simula Research Laboratory AS

KD

1

1 200 000

1 200 000

1 200 000

UNINETT AS

KD

1

3 000 000

3 000 000

3 000 000

UNIS - Universitetssenteret på Svalbard AS

KD

1

100 000

100 000

100 000

ABM-media AS

Høgskolen i Oslo og Akershus

2

180 000

180 000

400 000

Agderforskning AS

Universitetet i Agder

2

2 000 000

501 000

1 000 000

Aquaculture Engineering AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

640 000

575 000

3 590 000

Atheno AS

Høgskolen Stord/ Haugesund

2

100 000

28 000

3 221 000

Bergen Teknologioverføring AS

Universitetet i Bergen

2

1 040 065

46 061

112 122

Bergen Teknologioverføring AS

Høgskolen i Bergen

2

1 549 889

5 266

112 122

Bergen Vitensenter AS

Universitetet i Bergen

2

451 080

450 000

2 368 000

Bergen Vitensenter AS

Høgskolen i Bergen

2

450 000

450 000

2 368 000

Blue Planet AS

Universitetet i Stavanger

2

50 000

50 000

1 950 000

Calysta Energy Inc.

Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

825 000

962 707

40 593 000

Cardiaccs AS

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2

68 050

26 000

229 450

Christian Michelsen Research AS

Universitetet i Bergen

2

14 000 000

14 000 000

28 000 000

CIENS AS

Universitetet i Oslo

2

15 000

15 000

120 000

CIENS AS

Meteorologisk institutt

2

15 000

15 000

120 000

DRIV inkubator AS

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2

270 300

255 000

500 000

Drivhuset Østfold AS

Høgskolen i Østfold

2

10 000

10 000

30 000

Egget eiendom AS

Høgskulen i Volda

2

10 429

10 000

140 000

Forskingssenteret for informasjon og kommunikasjonssikkerhet AS

Universitetet i Bergen

2

400

196 000

400 000

Futurum A/S

Høgskolen i Narvik

2

50 000

50 000

2 950 000

Gigafib Holding AS

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2

1 529 520

152 952

4 159 232

Graminor AS

Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

90 000

90 000

10 600 000

Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2

250 000

250 000

500 000

Hedmark Kunnskapspark AS

Høgskolen i Hedmark

2

249 550

195 300

8 137 980

Hepmarin AS

Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

0

1 543

32 537

HIST kompetanse AS

Høgskolen i Sør-Trøndelag

2

600 000

600 000

600 000

Høgskolen i Ålesund Maritime Operasjoner AS

Høgskolen i Ålesund

2

115 000

100 000

100 000

Høgskolesenteret i Kristiansund AS

Høgskolen i Molde

2

11 000

10 000

110 000

Høgskolesenteret i Kristiansund AS

Høgskulen i Volda

2

11 000

10 000

110 000

Høgskolesenteret i Kristiansund AS

Høgskolen i Ålesund

2

11 000

10 000

110 000

Industriinkubatoren Proventia AS

Høgskolen i Telemark

2

300 000

60 000

860 000

Instrumenttjenesten AS

Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

400 000

400 000

1 000 000

International Research Institute of Stavanger AS

Universitetet i Stavanger

2

23 528 716

5 000 000

10 000 000

Inven2 AS

Universitetet i Oslo

2

20 100 000

500 000

1 000 000

ITAS Eierdrift AS

Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

1 000

24 000

100 000

Kjeller Innovasjon AS

Høgskolen i Oslo og Akershus

2

61 000

14 500

8 946 399

Knudtzon Senteret AS

Høgskolen i Molde

2

125 000

50 000

1 100 000

Kunnandi AS

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2

15 000

15 000

95 000

Kunnskapsparken Helgeland AS

Universitetet i Nordland

2

50 000

50 000

7 615 000

Kunnskapsparken Helgeland AS

Høgskolen i Nesna

2

25 000

25 000

7 615 000

Kunnskapsparken Nord AS

Høgskolen i Harstad

2

100 356

100 000

18 660 000

Kunnskapsparken Vesterålen AS

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2

100 000

100 000

1 150 000

Labora Analyselaboratorium og Fiskehelsetjeneste AS

Universitetet i Nordland

2

50 000

50 000

2 200 000

Lean Lab Norge AS

Høgskolen i Gjøvik

2

200 000

180 000

1 080 000

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

40 000

9 680

242 000

Lifandis AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

0

11 046 000

33 000 000

Lytix Biopharma AS

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2

426 480

3 554

776 202

Mechatronics Innovation Lab AS

Universitetet i Agder

2

100 000

100 000

100 000

Molde Kunnskapspark AS

Høgskolen i Molde

2

50 000

50 000

14 104 000

Møreforsking AS

Høgskolen i Ålesund

2

100 000

90 000

500 000

Møreforsking AS

Høgskulen i Volda

2

100 000

90 000

500 000

Møreforsking AS

Høgskolen i Molde

2

100 000

90 000

500 000

Møreforsking Molde AS

Høgskolen i Molde

2

49 000

49 000

100 000

Møreforsking Volda AS

Høgskolen i Volda

2

1 200 000

1 200 000

2 449 000

Møreforsking Ålesund AS

Høgskolen i Ålesund

2

2 598 000

2 598 000

5 302 000

Måltidets Hus AS

Universitetet i Stavanger

2

5 000

5 000

703 000

Nordlandsforskning AS

Universitetet i Nordland

2

2 000 000

1 530 000

3 000 000

Nord-Salten Kraft AS

Meteorologisk institutt

2

0

17

3 892 231

Norinnova Technology Transfer AS

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2

470 000

403 000

16 711 000

Norkveite AS

Universitetet i Nordland

2

25 000

2 965 000

5 080 000

Norsk Havbrukssenter AS

Universitetet i Nordland

2

10 000

10 000

8 753 500

Norsk medisinsk syklotronsenter AS

Universitetet i Oslo

2

400 000

100 000

500 000

Northern Research Institute Narvik AS

Høgskolen i Narvik

2

3 020 000

1 360 000

5 280 000

NORUT Northern Research Institute AS

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2

21 054 298

16 995 500

25 870 500

Norwegian Safety Promotion Centre AS

Høgskolen i Harstad

2

26 665

25 000

800 000

NTNU Samfunnsforskning AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

1 000 000

1 000 000

1 000 000

NTNU Technology Transfer AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

7 000 000

6 100 000

7 176 471

Offshore Simulator Centre AS

Høgskolen i Ålesund

2

910 000

700 000

2 800 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Høgskolen i Sør-Trøndelag

2

250 000

250 000

2 300 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Høgskolen i Nord-Trøndelag

2

5 000

5 000

2 300 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

50 000

50 000

2 300 000

Oslotech AS

Universitetet i Oslo

2

5 622 588

1 826 000

5 461 000

Oslotech AS

Høgskolen i Oslo og Akershus

2

50 000

50 000

5 461 000

Papirbredden Innovasjon AS

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2

150 000

148 088

5 616 100

Prekubator TTO AS

Universitetet i Stavanger

2

2 813 179

65 375

177 500

Ringerike Utvikling AS

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2

30 000

30 000

394 000

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Norges Handelshøyskole

2

800 000

160 000

188 000

Sem Gjestegård A/S

Universitetet for miljø- og biovitenskap

2

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Senter for økonomisk forskning AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

510 000

102 000

200 000

SimSea Holding AS

Høgskolen Stord/Haugesund

2

780 000

2 700 000

27 000 000

SINPRO AS

Universitetet i Agder

2

10 000

10 000

165 000

Smart innovation Østfold AS

Høgskolen i Østfold

2

50 000

5 000

1 264 000

Stavanger Helseforskning AS

Universitetet i Stavanger

2

105 000

35 000

500 000

Studentkulturhuset i Bergen AS

Universitetet i Bergen

2

35 000

35 000

105 000

Studiesenteret Finnsnes AS

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

2

6 909

5 000

306 000

Teknologifestivalen i Nord-Norge AS

Høgskolen i Narvik

2

20 000

20 000

200 000

Teknova AS

Universitetet i Agder

2

187 500

187 500

2 698 800

TJUBI AS

Høgskolen i Oslo og Akershus

2

125 000

25 000

141 250

Trøndelag Forskning og utvikling AS

Høgskolen i Nord-Trøndelag

2

2 400 000

2 400 000

4 990 000

Trådløse Trondheim AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

6 489 000

595 000

988 000

TTO Nordland AS

Universitetet i Nordland

2

100 000

100 000

200 000

Uni Research AS

Universitetet i Bergen

2

29 750 000

14 875 000

17 500 000

Unifond AS

Universitetet i Bergen

2

200 000

100 000

100 000

Unirand AS

Universitetet i Oslo

2

4 050 000

4 050 000

4 050 000

Universitetet i Bergen Eiendom AS

Universitetet i Bergen

2

400 000

400 000

400 000

Vangslund AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

48 058 500

3 980 000

4 000 000

VISITOSLO AS

Universitetet i Oslo

2

10 000

10 000

1 930 000

Vitensenteret Innlandet AS

Høgskolen i Gjøvik

2

3 000

3 000

100 000

VIVA AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

50 000

50 000

250 000

Østfoldforskning AS

Høgskolen i Østfold

2

312 500

250 000

3 000 000

Østlandsforskning AS

Høgskolen i Lillehammer

2

500 000

500 000

10 500 000

Sum KD gruppe 1

9 350 000

Sum KD gruppe 2

217 255 974

Kulturdepartementet(KUD)

Carte Blanche AS

KUD

1

70 000

70 000

100 000

Den Nasjonale Scene AS

KUD

1

68 000

68 000

102 000

Den Norske Opera og Ballett AS

KUD

1

100 000

100 000

100 000

Filmparken AS

KUD

1

12 922 000

12 922 000

16 653 000

Kirkepartner AS

Kirkerådet

1

100 000

42 000

85 800

Lillehammer Ungdoms-OL’s organisasjonskomité AS

KUD

1

51 000

51 000

100 000

Nationaltheatret AS

KUD

1

195 000

195 000

195 000

Norsk Opplagskontroll AS

KUD

1

34 000

34 000

102 000

Norsk rikskringkasting AS

KUD

1

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

Norsk Tipping AS

KUD

1

150 000

150 000

150 000

Rogaland Teater AS

KUD

1

72 000

72 000

108 000

Rosenkrantzgt. 10 AS

KUD

1

20 000

20 000

651 450

Talent Norge AS

KUD

1

12 000

10 000

30 000

Trøndelag Teater AS

KUD

1

720 000

720 000

1 080 000

Sum KUD gruppe 1

1 014 514 000

Justis- og beredskapsdepartementet(JD)

Tine SA

JD

1

120

120

6 429 497

Sum JD gruppe 1

120

Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD)

Kommunalbanken AS

KMD

1

3 144 625 000

3 144 625 000

3 144 625 000

Beaivvas Sami Nasunalateahter AS

Sametinget

2

40 000

40 000

100 000

Fylkeshuset AS

Statsbygg

2

29 744

1 000

100 000

Internasjonalt Samisk Filminstitutt

Sametinget

2

90 000

90 000

190 000

Polarmiljøsenteret

Statens Kartverk

2

14 000

14 000

122 000

Samisk Hus Oslo A/S

Sametinget

2

39 200

39 200

39 200

Senter for Nordlige Folk AS Davvi álbmogiid guovddáš OS

Sametinget

2

1 308 000

1 308 000

4 360 000

Vardobaiki

Sametinget

2

150 000

150 000

310 750

Åarjelhsaemien Teatere a/s

Sametinget

2

55 000

55 000

100 000

Sum KMD gruppe 1

3 144 625 000

Sum KMD gruppe 2

1 725 944

Arbeids- og sosialdepartementet(ASD)

Oslotech AS

Statens arbeidsmiljøinstitutt

2

50 000

50 000

5 461 000

Sum ASD gruppe 2

50 000

Helse- og omsorgsdepartementet(HOD)

AS Vinmonopolet

HOD

1

50 000

50 000

50 000

Forskningsparken AS

HOD

1

50 000

50 000

3 525 000

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) AS

HOD

1

51 940

49 000

100 000

Sum HOD gruppe 1

151 940

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet(BLD)

International Consumer Research & Testing limited

Forbrukerrådet

2

98 137

98 137

4 882 370

Sum BLD gruppe 2

98 137

Nærings- og fiskeridepartementet(NFD)

A/S Bjørnøen

NFD

1

1

4 000 000

4 000 000

Aker Kværner Holding AS

NFD

1

4 926 917 001

66 200 170

220 667 230

Ambita AS

NFD

1

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Andøya Space Center AS

NFD

1

4 500 000

4 500 000

5 000 000

Argentum Fondsinvesteringer AS

NFD

1

4 650 000 000

1 953 166 000

1 953 166 000

Bergen Teknologioverføring AS

Havforskningsinstituttet

1

20 000

20 000

112 122

Diverse skipsaksjer

NFD

1

1

282 240

DNB ASA

NFD

1

15 704 964 249

5 537 916 130

16 287 988 610

Eksportfinans ASA

NFD

1

581 489 900

415 663 500

2 771 097 000

Eksportkreditt Norge AS

NFD

1

13 900 000

10 000 000

10 000 000

Electronic Chart Centre AS

NFD

1

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Entra ASA

NFD

1

913 688 930

91 368 893

183 732 461

Flytoget AS

NFD

1

970 000 000

400 000 000

400 000 000

Framsenteret AS

Norges geologiske undersøkelse

1

500

1 000

122 000

GIEK Kredittforsikring AS

NFD

1

136 926 045

15 000 000

15 000 000

Investinor AS

NFD

1

2 200 000 000

1 100 000 000

1 100 000 000

Kings Bay AS

NFD

1

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Kjeller Innovasjon AS

Justervesenet

1

98 153

98 153

8 946 399

Kongsberg Gruppen ASA

NFD

1

360 002 000

75 002 000

150 000 000

Mesta AS

NFD

1

1 835 000 000

500 050 000

500 050 000

Nammo AS

NFD

1

401 818 182

50 000 000

100 000 000

Nofima AS

NFD

1

21 237 980

11 980 000

21 092 000

Norges sjømatråd AS

NFD

1

111 000 000

50 000 000

50 000 000

Norsk Hydro ASA

NFD

1

5 608 811 389

778 334 048

2 271 760 107

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt

Sjøfartsdirektoratet

1

500 000

500 000

11 600 000

SAS AB

NFD

1

1 527 440 780

944 700 000

6 612 900 000

Space Norway AS

NFD

1

2 600 000

2 600 000

2 600 000

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

NFD

1

222 408 610

164 490 000

164 490 000

Telenor ASA

NFD

1

8 102 649 280

4 861 589 568

9 008 748 180

Yara International ASA

NFD

1

357 155 621

169 339 936

467 641 727

7Sterke AS

Siva SF

2

252 500

250 000

975 000

Akershus Teknologifond AS

Siva SF

2

1 900 000

159 100

2 827 700

Atheno AS

Siva SF

2

502 125

140 000

3 221 000

Aura Næringshage AS

Siva SF

2

52 500

50 000

500 000

Bergen Teknologioverføring AS

Siva SF

2

6 000 008

20 386

112 122

Blue Ocean Innovation Arena AS

Siva SF

2

3 000 000

250 000

510 000

Box Topco AS

GIEK

2

91 800

75 600

100 800

Buskerud Næringshage AS

Siva SF

2

103 330

100 000

500 000

Bølgen Invest AS

Siva SF

2

2 500 000

1 250 000

17 680 000

Bølgen Næringshage AS

Siva SF

2

519 238

233 380

700 050

Coventure AS

Siva SF

2

3 168 420

1 002 288

4 310 432

DIGS AS

Siva SF

2

672 000

3 360

33 360

Fabrikken Næringshage AS

Siva SF

2

152 727

150 000

1 150 000

Fiborgtangen Vekst AS

Siva SF

2

150 000

75 000

325 000

Fjordhagen AS

Siva SF

2

106 080

102 000

306 000

Forskningsparken i Narvik AS

Siva SF

2

2 000 000

2 000 000

11 192 500

Fram Flora AS

Siva SF

2

202 000

200 000

1 750 000

Føniks Næringshage AS

Siva SF

2

200 000

200 000

1 000 000

Gulen og Masfjorden Næringshage AS

Siva SF

2

202 000

200 000

675 000

Gulen og Masfjorden Utvikling AS

Siva SF

2

3 834 750

1 278 250

5 156 250

Hallingdal Næringshage AS

Siva SF

2

550 000

506 000

1 925 905

Halti Næringshage AS

Siva SF

2

304 000

300 000

695 000

Hammerfest Næringshage AS

Siva SF

2

502 880

250 000

815 000

Hammerfest Næringsinvest AS

Siva SF

2

7 800 000

7 800 000

32 240 000

Hasca AS

Siva SF

2

599 536

171 296

1 172 096

Hedmark Kunnskapspark AS

Siva SF

2

3 250 000

2 475 000

8 137 980

Helgeland Invest AS

Siva SF

2

7 000 000

2 590 000

80 337 000

Hermetikken Næringshage AS

Siva SF

2

215 500

205 000

629 000

Hopsjø Kyst og Kultursenter AS

Siva SF

2

12 500

12 500

100 000

Industriinkubatoren Proventia AS

Siva SF

2

750 000

150 000

860 000

Industriutvikling Vest AS

Siva SF

2

500 000

100 000

500 000

Inkubator Helgeland AS

Siva SF

2

202 000

200 000

1 875 000

Inkubator Ås AS

Siva SF

2

150 000

50 000

100 000

Innoventus Sør AS

Siva SF

2

3 641 580

352 779

1 231 356

Intek Lyngen AS

Siva SF

2

167 310

165 000

500 000

Ipark AS

Siva SF

2

13 498 067

3 569 930

17 849 650

Ironman Development AS

Siva SF

2

15 000

15 000

30 000

Kirkenes Næringshage AS

Siva SF

2

172 625

170 000

1 020 000

Kjeller Innovasjon AS

Siva SF

2

11 015 318

2 135 676

8 946 399

Knudtzon Senteret AS

Siva SF

2

500 000

200 000

1 100 000

KO-AKS AS

Siva SF

2

3

98 676

731 052

Komm-In AS

Siva SF

2

4 400 000

440 000

3 240 000

Kongsberg Innovasjon AS

Siva SF

2

2 500 000

2 000 000

10 500 000

Kunnskapsparken Bodø AS

Siva SF

2

2 010 000

2 000 000

7 900 000

Kunnskapsparken Helgeland AS

Siva SF

2

2 016 000

2 016 000

7 615 000

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS

Siva SF

2

1 000 000

1 000 000

6 550 000

Kunnskapsparken Nord AS

Siva SF

2

3 236 250

2 550 000

18 660 000

Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS

Siva SF

2

2 475 000

2 475 000

9 400 000

Kværnhuset Industri-inkubator AS

Siva SF

2

402 400

400 000

1 500 000

Kystinkubatoren AS

Siva SF

2

303 000

300 000

1 000 000

Landsbyen Næringshage AS

Siva SF

2

500 000

125 000

408 750

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Siva SF

2

9 140 640

45 919

242 000

Leksvik Industriell Vekst Holding AS

Siva SF

2

500 000

250 000

6 634 000

Lillehammer Kunnskapspark AS

Siva SF

2

2 002 614

2 000 000

5 220 000

Lindesnesregionen Næringshage AS

Siva SF

2

502 250

250 000

1 905 000

Linken Næringshage AS

Siva SF

2

35 000

35 000

230 000

Lister Nyskaping AS

Siva SF

2

584 974

432 230

2 736 941

Magnor Næringshage AS

Siva SF

2

79 482

78 000

320 000

Microtech Innovation AS

Siva SF

2

1 799 995

354 278

1 000 000

Molde Kunnskapspark AS

Siva SF

2

3 232 100

3 152 000

14 104 000

Namdalshagen AS

Siva SF

2

357 160

326 000

1 630 000

Nasjonalparken Næringshage AS

Siva SF

2

100 000

100 000

720 000

Nordfjordeid Næringshage AS

Siva SF

2

167 399

51 071

130 000

Nordhordland Næringshage AS

Siva SF

2

150 000

150 000

620 000

Nordkappregionen Næringshage AS

Siva SF

2

255 000

249 900

999 600

Nordlysattraksjon AS

Siva SF

2

202 000

40 000

200 000

Norinnova Technology Transfer AS

Siva SF

2

9 302 830

3 810 000

16 711 000

Norut Northern Reseasch Institute AS

Siva SF

2

8 250 000

5 625 000

25 870 500

NTNU Accel AS

Siva SF

2

3 000 000

300 000

733 000

Næringshagen i Odda AS

Siva SF

2

155 000

150 000

485 000

Næringshagen i Orkdalsregionen AS

Siva SF

2

250 000

250 000

1 116 600

Næringshagen Nord AS

Siva SF

2

425 000

8 655

30 000

Næringshagen på Voss AS

Siva SF

2

150 000

150 000

840 000

Odal Næringshage Utvikling AS

Siva SF

2

303 300

303 300

1 220 000

Oslo Cancer Cluster Incubator AS

Siva SF

2

1 028 800

8 000

55 000

Oslotech AS

Siva SF

2

19 993 620

1 665 000

5 461 000

Pan Innovasjon AS

Siva SF

2

437 989

109 000

720 000

Papirbredden Innovasjon AS

Siva SF

2

1 125 000

1 100 220

5 616 100

PreeCap AS

Siva SF

2

440 000

44 000

319 000

Pro Barents AS

Siva SF

2

3 961 492

1 422 330

8 886 440

Proneo AS

Siva SF

2

251 500

250 000

1 540 000

Rogaland Kunnskapsinvest AS

Siva SF

2

5 500 000

1 100 000

2 900 000

Ryfylke Næringshage AS

Siva SF

2

500 000

500 000

1 975 000

Rørosregionen Næringshage AS

Siva SF

2

263 380

260 000

2 107 000

Sarsia Development AS

Siva SF

2

15 460 691

220 720

1 998 590

Senja Næringshage AS

Siva SF

2

201 000

196 980

609 960

Sentrum Næringshage AS

Siva SF

2

2 464 634

1 976 000

6 190 000

SINTEF Raufoss Manufacturing AS

Siva SF

2

903 000

301 000

3 000 000

SIV Industri- inkukbator AS

Siva SF

2

202 000

200 000

1 050 000

SIVA Eiendom Holding AS (SEH AS)

Siva SF

2

1 325 666 891

952 400 000

952 400 000

SIVA International AS

Siva SF

2

2 431 400

500 000

500 000

Smart Innovation Østfold AS

Siva SF

2

2 608 575

315 000

1 264 000

Sognefjorden Næringshage AS

Siva SF

2

343 400

340 000

1 200 000

Solør Næringshage AS

Siva SF

2

131 308

129 000

559 000

Stryn Næringshage AS

Siva SF

2

147 000

140 000

770 000

Suldal Vekst AS

Siva SF

2

200 000

200 000

900 000

Sunnmøre Kulturnæringshage AS

Siva SF

2

50 000

50 000

205 000

Sørlandsporten Næringshage AS

Siva SF

2

325 000

325 000

1 000 000

Sør-Østerdal Næringshage AS

Siva SF

2

95 000

95 000

549 000

Tindved Kulturhage AS

Siva SF

2

750 000

750 000

16 550 000

Torgar Næringshage AS

Siva SF

2

739 345

492 250

3 680 900

Tretorget AS

Siva SF

2

478 478

66 900

311 800

Trøndersk Kystkompetanse AS

Siva SF

2

255 000

212 500

1 763 750

Valdres Næringshage AS

Siva SF

2

504 000

192 000

600 000

Vest-Telemark Næringshage AS

Siva SF

2

100 000

100 000

495 000

Viking Venture AS

Siva SF

2

3 392 564

90 030

2 034 263

ÅKP AS

Siva SF

2

2 030 000

2 000 000

8 350 000

Sum NFD gruppe 1

48 676 128 622

Sum NFD gruppe 2

1 529 224 258

Landbruks- og matdepartementet(LMD)

Graminor AS

LMD

1

7 612 240

2 991 000

10 600 000

Instrumenttjenesten AS

NIBIO

1

50 000

50 000

1 000 000

Kimen Såvarelaboratoriet AS

LMD

1

4 080 000

510 000

1 000 000

Norwegian Forestry Group AS

NIBIO

1

30 000

30 000

175 000

Rogaland Landbrukspark SA

NIBIO

1

20 000

20 000

20 000

Staur Gård AS

LMD

1

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

LMD

1

2 550 000

2 550 000

7 500 000

BioBase AS

NIBIO

2

34 000

34 000

102 000

Dimensions Agri Technologies AS (DAT AS - Rena Næringspark)

NIBIO

2

2

2

21 038 200

Felleskjøpet Agri BA

NIBIO

2

250

250

959 238 000

Glad Mat AS

NIBIO

2

2 500

2 500

107 500

Graminor AS

NIBIO

2

530 000

530 000

10 600 000

Hoff Norske Potetindustrier BA

NIBIO

2

30 000

30 000

47 275 000

Høgskolen på Jæren

NIBIO

2

5 000

5 000

670 000

Instidata AS

NIBIO

2

9 295

9 295

100 000

Instrumenttjenesten AS

NIBIO

2

1 063 300

1 063 300

1 000 000

Instrumenttjenesten AS

Veterinærinstituttet

2

50 000

50 000

1 000 000

ITAS Eierdrift AS

NIBIO

2

53 050

53 050

100 000

ITAS Eierdrift AS

Veterinærinstituttet

2

3 350

3 350

100 000

Kapp Næringshage AS

NIBIO

2

12 000

12 000

543 660

Kulturlandskapssenteret i Telemark AS

NIBIO

2

10 000

10 000

352 800

Miljøalliansen AS

NIBIO

2

32 406

32 406

270 000

Nes Foredlingssenter AS

NIBIO

2

5 000

5 000

1 027 500

Nortura BA

NIBIO

2

1 000

1 000

1 631 806 000

Norwegian Forestry Group AS

NIBIO

2

25 000

25 000

175 000

Næringsbygg AS, Svanvik

NIBIO

2

5 000

5 000

291 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

NIBIO

2

5 075

5 075

2 300 000

Sagaplant AS

NIBIO

2

120 000

120 000

1 000 000

Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA

NIBIO

2

4 500

4 500

1 645 467

Sognefrukt BA

NIBIO

2

5 000

5 000

2 596 000

Vågønes Barnehage AL

NIBIO

2

10 500

10 500

100 500

Sum LMD gruppe 1

15 842 240

Sum LMD gruppe 2

2 021 228

Samferdselsdepartementet(SD)

Avinor AS

SD

1

7 278 409 000

5 400 100 000

5 400 100 000

Baneservice AS

SD

1

167 968 000

80 000 000

80 000 000

Finse vann- og avløpsselskap AS

Jernbaneverket

1

2 000

2 000

300 000

Framsenteret AS

Kystverket

1

7 000

7 000

122 000

NSB AS

SD

1

5 535 500 000

3 685 500 000

3 685 500 000

Nye Veier AS

SD

1

100 000

100 000

100 000

Posten Norge AS

SD

1

4 680 000 000

3 120 000 000

3 120 000 000

Svinesunds- forbindelsen AS

SD

1

100 000

100 000

100 000

Sum SD gruppe 1

17 662 086 000

Klima- og miljødepartementet(KLD)

Framsenteret AS

Norsk Polarinstitutt

1

50 000

50 000

122 000

Sum KLD gruppe 1

50 000

Forsvarsdepartementet(FD)

Campus Kjeller

FD v/Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

2

3 740 375

3 740 375

8 946 399

Sum FD gruppe 2

3 740 375

Olje- og energidepartementet(OED)

Gassco AS

OED

1

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Petoro AS

OED

1

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Petoro Iceland AS

OED

1

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Statoil ASA

OED

1

26 057 197 669

5 340 983 898

7 971 617 757

Norpipe Oil AS

OED

2

2

504 250

10 085 000

Norsea Gas AS

OED

2

3 978 500

23 302 295

58 247 000

Sum OED gruppe 1

26 079 197 669

Sum OED gruppe 2

3 978 502

Sum aksjar gruppe 1

96 601 945 592

Sum aksjar gruppe 2

1 758 094 417

Marknadsverdi for børsnoterte aksjar per 31.12.2015

Selskap

Forvalta av staten ved

Bokført verdi i statsrekneskapen

Aksjar eigd av staten

Samla marknadsverdi av statens aksjar

Staten sin eigardel1)

Norsk Hydro ASA

NFD

5 608 811 389

708 865 253

23 484 705 832

34,3 %

Yara International ASA

NFD

357 155 621

99 611 727

38 141 330 268

36,2 %

Telenor ASA

NFD

8 102 649 280

810 264 928

120 162 288 822

54,0 %

Kongsberg Gruppen ASA

NFD

360 002 000

60 001 600

8 700 232 000

50,0 %

DNB ASA

NFD

15 704 964 249

553 791 613

60 806 319 107

34,0 %

SAS AB

NFD

1 527 440 780

47 000 000

1 222 000 000

14,3 %

Entra ASA2)

NFD

913 688 930

91 368 893

6 510 033 626

49,7 %

Statoil ASA

OED

26 057 197 669

2 136 393 559

264 271 883 248

67,0 %

1) Tabellen inneheld staten sin direkte eigardel i børsnoterte aksjar forvalta gjennom departementa.

2) Aksjane i Entra ASA vart notert på Oslo Børs i oktober 2014. Samstundes gjennomførte selskapet ein offentleg emisjon, og staten selde ein del av sine aksjar i marknaden som medførte at staten sin eigardel vart redusert frå 100 prosent til 49,9 prosent. I samband med børsnoteringa vedtok Nærings- og fiskeridepartementet utdeling av bonusaksjar. Allmenta og medarbeidarar i Entra som kjøpte aksjar ved børsnoteringa, ville på visse vilkår som vart omtalt i prospektet få bonusaksjar i selskapet. 299 496 bonusaksjar vart rettkomen utdelt hausten 2015, som medførte at staten sin eigardel i Entra ASA vart redusert frå 49,9 prosent til 49,7 prosent. Bokført verdi av aksjeposten i kapitalrekneskapen er ført til historisk verdi på transaksjonstidspunktet.

Tabell 3.7 Statens inntektskrav vedk. skattar, avgifter og refusjonskrav (tal i 1 000 kroner)

Oversikta syner uteståande inntektskrav vedkomande skattar, avgifter og refusjonar. Kolonnen «Inntektskrav per 31.12» inneheld forfalne, men ikkje betalte krav som er under innkrevjing. Krav stilt i bero inngår ikkje, men går fram som tilleggsinformasjon i eigen kolonne. Samla uteståande krav vil vere summen av inntektskrav og krav stilt i bero per 31.12.

Kap.

Post

Inntektas art

Inntektskrav per 31.12.2014

Endringar i 2015

Inntektskrav per 31.12.2015

Krav stilt i bero per 31.12.2015

Skatter og avgifter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

2 557 668

-88 216

2 469 452

143 470

72

Fellesskatt

8 918 485

-810 312

8 108 173

300 411

Sum kap. 5501

11 476 153

-898 528

10 577 625

443 881

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

425 888

-100 420

325 468

1 934

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

-10 077

167 340

157 263

0

72

Særskatt på oljeinntekter

-16 442

274 794

258 352

0

Sum kap. 5507

-26 519

442 134

415 615

0

5509

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

70

Avgift

1 364

-1 364

0

0

5511

Tollinntekter

70

Toll

10 447

-1 609

8 838

219

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

6 095 379

-558 501

5 536 878

2 974 661

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

13 047

60 352

73 399

0

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

267

134

401

13

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

52 208

-5 882

46 326

3 402

72

Årsavgift

234 190

23 141

257 331

0

73

Vektårsavgift

14 905

-272

14 633

245

75

Omregistreringsavgift

13 880

16 058

29 938

0

Sum kap. 5536

315 183

33 045

348 228

3 647

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

46

-27

19

0

71

Veibruksavgift på autodiesel

1 238

-340

898

4 156

Sum kap. 5538

1 284

-367

917

4 156

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

-28

444

416

0

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

6 066

1 164

7 230

168

71

Avgift på smøreolje mv.

541

-171

370

0

Sum kap. 5542

6 607

993

7 600

168

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

2 416

-710

1 706

303

71

Svovelavgift

0

-4

-4

0

Sum kap. 5543

2 416

-714

1 702

303

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

7

-192

-185

0

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

0

2

2

0

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

1 596

-126

1 470

329

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

11 440

-3 658

7 782

0

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

2 795

-344

2 451

0

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

213

16

229

328

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

47

-4

43

0

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

914

-189

725

2

71

Miljøavgift på kartong

83

71

154

0

72

Miljøavgift på plast

200

-97

103

0

73

Miljøavgift på metall

1 199

111

1 310

11

74

Miljøavgift på glass

3 683

-665

3 018

7

Sum kap. 5559

6 079

-769

5 310

20

5584

Andre avgifter

70

Etterslep netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter1)

9 529

703

10 232

2 719

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

3 752 471

126 428

3 878 899

282 546

72

Arbeidsgiveravgift

1 225 349

19 854

1 245 203

44 136

Sum kap. 5700

4 977 820

146 282

5 124 102

326 682

23 331 014

-882 491

22 448 523

3 759 060

5701

Diverse inntekter

73

Refusjon bidragspliktige

1 208 382

-14 132

1 194 250

364 865

Sum skatter, avgifter og refusjonskrav

24 539 396

-896 623

23 642 773

4 123 925

1) Frå 1. januar 2015 inngår kap. 5537 post 71 Avgift på motorbåter, med saldo per 31.12.2014 på 7 435 mill kroner, som ein del av kap. 5584 post 70 Etterslep utgåtte avgifter.

Tabell 3.8 Gåver og gåveforsterkingsmidlar 2015 (tal i kroner)

Gåveforsterkingsordninga omfattar gåver gjevne av private til universitet, høgskular med rett til å tildele doktorgrad, Noregs forskingsråd og Det Norske Videnskaps-Akademi. Ved gåver over 3 mill. kroner, skyt staten til 25 prosent av gåvesummen. Statlege verksemder skal plassere gåvene og gåveforsterkingsmidlane samla på ein renteberande fondskonto i Noregs Bank. Tabellen nedanfor syner tilgang og bruk i 2015 av midlar frå gåver og gåveforsterkning. Ordninga med gåveforsterkning var ikkje i kraft i 2012 og 2013, men vart opna att i 2014. Mottekne gåver skal framleis stå på rentekonto i Noregs bank.

Endringar

Kontogruppe 64/81

Verksemd

Inngåande balanse

Mottekne gåver

Mottekne forsterkingar

Renter

Forbruk

Tilbakebetalingar mv.

Utgåande balanse

640209/810210

Norges handelshøyskole

5 031 669

0

0

38 727

1 134 199

0

3 936 197

640210/810211

Universitetet i Stavanger

65 080 638

5 000 000

0

576 941

27 436 671

0

43 220 908

640211/810212

Universitetet i Agder

21 539 598

0

0

164 189

6 391 376

0

15 312 411

640213/810214

Universitetet i Nordland

10 672 727

0

0

80 516

4 406 957

0

6 346 286

640214/810215

Universitetet i Bergen

107 579 879

79 350 545

16 520 873

1 015 436

91 592 464

0

112 874 269

640215/810216

NTNU

39 675 805

20 638 506

2 900 000

376 375

30 672 962

0

32 917 724

640216/810209

Norges forskningsråd

3 840 810

0

0

36 069

0

0

3 876 878

640217/810217

Universitetet i Oslo

118 766 860

95 241 523

12 253 451

1 014 676

127 035 630

0

100 240 879

640218/810218

Universitetet i Tromsø

68

19 753 009

5 496 875

53 300

4 518 105

0

20 785 147

640219/810219

Høgskolen i Gjøvik

9 995

0

0

93

0

0

10 088

640220/810220

Høgskolen i Lillehammer

2 686 473

0

0

24 846

600 000

0

2 111 319

640221/810221

Høgskolen i Hedmark

5

0

0

0

0

0

5

640122/810222

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

664 013

1 009 300

0

14 669

0

0

1 687 982

Sum

375 548 539

220 992 883

37 171 199

3 395 836

293 788 364

0

343 320 093

Tabell 3.9 Note til kapitalrekneskapens konto 70/71, spesifikasjon av mellomværet mellom statskassa og departementa (tal i kroner)

Kvart departement har overordna ansvar for at rekneskapen til rekneskapsførarane er korrekt, inkludert mellomværet med statskassa. Oversikta nedanfor syner korleis mellomværet er fordelt på rekneskapsførarane, jf. kontogruppe 70/71 i tabell 3.1. Einskilde endringar er forklarte i notar basert på informasjon frå departementa.

Konto

Departement/Rekneskapsførar

31.12.2014

Endring 2015

31.12.2015

7000

Konstitusjonelle virksomheter

-47 609 074,21

1 442 009,06

-46 167 065,15

700023

Statsministerens kontor

-7 096 862,53

-93 609,43

-7 190 471,96

700024

Regjeringsadvokaten

-2 348 874,00

104 087,00

-2 244 787,00

700040

Stortinget

-21 448 268,73

663 804,30

-20 784 464,43

700050

Riksrevisjonen

-14 158 977,15

1 163 635,99

-12 995 341,16

700060

EOS-utvalget

-443 895,00

-809,47

-444 704,47

700080

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

0,00

-100 234,00

-100 234,00

700070

Ombudsmannen for Forsvaret

-140 535,00

-4 738,00

-145 273,00

716107

Sivilombudsmannen

-1 971 661,80

-290 127,33

-2 261 789,13

7010

Regnskapsførere under Utenriksdepartementet

225 769 385,02

-39 877 402,92

185 891 982,10

701110

Utenriksdepartementet1)

234 250 554,28

-39 465 115,37

194 785 438,91

701111

Fredskorpset

-1 395 079,14

-91 377,07

-1 486 456,21

701140

Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORAD

-7 086 090,12

-320 910,48

-7 407 000,60

7020

Regnskapsførere under Kunnskapsdepartementet

-83 772 501,17

33 128 782,37

-50 643 718,80

702001

Kunnskapsdepartementet

-10 059 705,14

1 133 314,98

-8 926 390,16

702403

Sameskolen for Midt-Norge

-439 984,00

170 758,50

-269 225,50

702405

De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino

-2 683 294,24

258 558,84

-2 424 735,40

702610

VEA – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

-760 571,37

18 433,22

-742 138,15

702811

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

-3 940 998,18

88 825,45

-3 852 172,73

702831

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

-7 489 396,62

-1 898 482,51

-9 387 879,13

702832

Utdanningsdirektoratet

-12 460 156,00

-911 043,91

-13 371 199,91

702950

Statens lånekasse for utdanning2)

-3 063 806,06

32 410 031,11

29 346 225,05

702960

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

-383 269,15

17 610,90

-365 658,25

702961

Senter for IKT i utdanningen

-4 319 179,14

-4 187 330,88

-8 506 510,02

702962

Statped

-37 576 146,90

5 922 606,93

-31 653 539,97

702963

De nasjonale forskningsetiske komiteene

-595 994,37

105 499,74

-490 494,63

7030

Regnskapsførere under Kulturdepartementet

-100 709 827,42

-6 791 868,01

-107 501 695,43

703801

Kulturdepartementet

-5 339 374,95

266 913,25

-5 072 461,70

703802

Rikskonsertene

-2 583 878,47

442 263,45

-2 141 615,02

703803

Lotteri- og stiftelsestilsynet

-2 043 992,03

324 763,03

-1 719 229,00

703804

Riksteateret

-2 605 464,95

-79 173,88

-2 684 638,83

703805

Norsk filminstitutt

-2 046 566,26

-102 747,00

-2 149 313,26

703808

Medietilsynet

-1 322 168,19

282 483,14

-1 039 685,05

703814

Språkrådet

-1 080 702,60

132 583,55

-948 119,05

703815

Norsk kulturråd

-5 324 738,72

1 636 250,12

-3 688 488,60

703817

Kunst i offentlige rom

-456 559,00

7 681,28

-448 877,72

703821

Nasjonalbiblioteket

-9 370 409,25

-353 193,53

-9 723 602,78

703824

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

-1 309 593,19

16 501,52

-1 293 091,67

703858

Norsk lokalhistorisk institutt

-235 055,00

-304 747,56

-539 802,56

703861

Arkivverket

-7 736 724,21

-500 809,84

-8 237 534,05

703888

Statens kunstnerstipend

-6 862 193,14

-200 385,53

-7 062 578,67

703871

Kirkerådet

-3 717 361,29

-4 165 218,44

-7 882 579,73

703872

Borg bispedømmeråd

-4 223 948,35

-471 147,95

-4 695 096,30

703873

Oslo bispedømmeråd

-7 635 860,17

-820 138,53

-8 455 998,70

703874

Hamar bispedømmeråd

-3 585 856,00

-617 301,00

-4 203 157,00

703875

Tunsberg bispedømmeråd

-3 582 449,01

-547 938,24

-4 130 387,25

703876

Agder og Telemark bispedømmeråd

-4 778 227,13

-567 162,14

-5 345 389,27

703877

Stavanger bispedømmeråd

-3 540 720,60

-345 261,12

-3 885 981,72

703878

Bjørgvin bispedømeråd

-4 421 572,40

-1 265 444,40

-5 687 016,80

703879

Møre bispedømmeråd

-2 313 264,00

-614 052,00

-2 927 316,00

703881

Nidaros bispedømmeråd

-4 310 628,82

-51 805,23

-4 362 434,05

703882

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

-3 188 179,96

-297 335,03

-3 485 514,99

703883

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

-4 012 317,29

246 487,98

-3 765 829,31

703884

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

-584 044,06

927 342,53

343 298,47

703885

Det praktisk-teologiske seminar

-2 340 965,38

228 915,56

-2 112 049,82

703887

Svalbard kirke

-157 013,00

-192,00

-157 205,00

7040

Regnskapsførere under Justis- og beredskapsdepartementet 3)

-592 707 811,24

377 512 399,06

-215 195 412,18

704100

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

-17 064 562,51

-2 653 044,25

-19 717 606,76

704127

Økokrim

-5 209 744,67

5 288 046,19

78 301,52

704129

Kripos

-14 819 086,00

15 722 138,29

903 052,29

704130

Politihøgskolen

-9 953 543,45

8 837 944,58

-1 115 598,87

704131

Politiets fellestjenester

-827 988,87

2 906 334,46

2 078 345,59

704132

Utrykningspolitiet

-1 782 082,14

1 634 673,82

-147 408,32

704134

Norges grensekommissær for den norsk-russiske grense

100 958,14

-65 064,50

35 893,64

704143

Hovedredningssentralen Sør-Norge

-1 708 858,66

215 260,83

-1 493 597,83

704144

Hovedredningssentralen Nord-Norge

-1 660 271,00

258 485,71

-1 401 785,29

704197

Politiets sikkerhetstjeneste

-19 532 742,35

-462 390,78

-19 995 133,13

704200

Oslo politidistrikt

-70 036 537,73

73 185 703,88

3 149 166,15

704205

Follo politidistrikt

-7 423 897,54

8 399 527,35

975 629,81

704206

Asker og Bærum politidistrikt

-7 189 821,08

9 145 671,70

1 955 850,62

704207

Romerike politidistrikt

-16 836 028,39

17 173 063,38

337 034,99

704211

Gudbrandsdal politidistrikt

-4 216 527,37

4 186 855,44

-29 671,93

704212

Vestoppland politidistrikt

-5 648 562,49

5 527 449,50

-121 112,99

704242

Sunnmøre politidistrikt

-6 823 346,28

5 800 811,29

-1 022 534,99

704254

Troms politidistrikt

-7 852 182,52

7 720 564,60

-131 617,92

704255

Vestfinnmark politidistrikt

-3 403 669,51

3 390 011,01

-13 658,50

704266

Sysselmannen på Svalbard

-2 977 220,29

17 582,98

-2 959 637,31

704267

Østfold politidistrikt

-15 720 438,63

14 492 050,09

-1 228 388,54

704268

Hedmark politidistrikt

-10 478 028,57

10 755 149,64

277 121,07

704269

Nordre Buskerud politidistrikt

-4 860 123,00

4 945 819,59

85 696,59

704270

Søndre Buskerud politidistrikt

-10 036 376,48

10 753 674,56

717 298,08

704271

Vestfold politidistrikt

-13 112 622,79

13 092 101,60

-20 521,19

704272

Telemark politidistrikt

-9 739 720,90

9 760 578,20

20 857,30

704273

Agder politidistrikt

-15 847 166,20

15 846 114,04

-1 052,16

704274

Rogaland politidistrikt

-20 346 378,93

20 125 045,30

-221 333,63

704275

Hordaland politidistrikt

-27 864 582,93

27 383 963,69

-480 619,24

704276

Sogn og Fjordane politidistrikt

-5 438 886,56

5 331 664,93

-107 221,63

704277

Nordmøre og Romsdal politidistrikt

-6 429 044,40

6 432 874,86

3 830,46

704278

Sør-Trøndelag politidistrikt

-17 729 771,91

16 677 029,28

-1 052 742,63

704279

Nord-Trøndelag politidistrikt

-7 495 870,94

7 295 841,44

-200 029,50

704280

Midtre Hålogaland politidistrikt

-7 511 109,18

7 579 320,22

68 211,04

704281

Helgeland politidistrikt

-4 896 686,40

4 812 596,85

-84 089,55

704282

Østfinnmark politidistrikt

-5 031 532,17

5 069 446,59

37 914,42

704283

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

-6 680 639,50

6 746 508,97

65 869,47

704284

Salten politidistrikt

-5 402 975,77

5 525 521,07

122 545,30

704285

Spesialenheten for politisaker

-1 423 920,00

-172 138,00

-1 596 058,00

704286

Namsfogden i Oslo

-2 567 723,52

1 375 215,80

-1 192 507,72

704460

Riksadvokatembetet

-6 959 349,95

-2 452 896,17

-9 412 246,12

704471

Generaladvokaten

-129 482,00

-52 868,25

-182 350,25

704472

Domstoladministrasjonen

-137 090 619,40

18 319 356,38

-118 771 263,02

704473

Politiets utlendingsenhet

-20 611 356,22

20 232 750,59

-378 605,63

704474

Politidirektoratet

-8 598 455,50

10 242 802,75

1 644 347,25

704476

Kontoret for voldsoffererstatning

-935 686,10

76 558,10

-859 128,00

704482

Justissekretariatene4)

-2 517 250,99

-2 546 054,74

-5 063 305,73

704485

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

-533 239,00

5 633,08

-527 605,92

704488

Sekretariatet for konfliktrådene

-2 836 925,65

-299 631,55

-3 136 557,20

704489

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)5)

128 752 734,35

-25 418 788,45

103 333 945,90

704490

Nasjonalt ID-senter

-915 510,00

883 977,60

-31 532,40

704491

Politiets IKT-tjenester

-11 004 917,97

-3 124 949,32

-14 129 867,29

704492

Kriminalomsorgsdirektoratet

-81 695 376,30

4 546 833,57

-77 148 542,73

704499

Justis- og beredskapsdepartementet

-14 055 649,68

309 780,49

-13 745 869,19

705010

Utlendingsdirektoratet

-22 185 496,51

-3 834 277,00

-26 019 773,51

705011

Utlendingsnemnda

-7 911 916,83

566 167,78

-7 345 749,05

7050

Regnskapsførere under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-135 417 352,70

5 888 944,10

-129 528 408,60

705001

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-14 990 090,79

1 264 880,11

-13 725 210,68

705031

Husbanken

-7 982 659,78

-2 826 218,34

-10 808 878,12

705032

Kompetansesenter for distriktsutvikling

-661 410,50

-1 375,61

-662 786,11

705033

Husleietvistutvalget

-724 169,78

-243 348,52

-967 518,30

705870

Direktoratet for byggkvalitet

-2 217 208,16

-97 203,72

-2 314 411,88

715002

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

-18 317 642,01

2 117 430,72

-16 200 211,29

715003

Datatilsynet

-1 224 168,26

4 535,26

-1 219 633,00

715006

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

-7 855 374,86

-159 660,97

-8 015 035,83

705012

Galdu – Kompetansenter for urfolks rettigheter

-182 425,00

20 389,83

-162 035,17

706721

Internasjonalt reindriftssenter

-118 664,59

-252 354,27

-371 018,86

715201

Fylkesmannen i Østfold

-4 478 010,03

-668 855,02

-5 146 865,05

715203

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

-8 078 403,01

-684 029,99

-8 762 433,00

715204

Fylkesmannen i Hedmark

-3 308 276,01

131 803,44

-3 176 472,57

715205

Fylkesmannen i Oppland

-5 572 647,78

3 139 675,24

-2 432 972,54

715206

Fylkesmannen i Buskerud

-2 550 306,78

-295 390,65

-2 845 697,43

715207

Fylkesmannen i Vestfold

-3 364 032,80

60 346,80

-3 303 686,00

715208

Fylkesmannen i Telemark

-2 573 761,50

77 524,70

-2 496 236,80

715209

Fylkesmannen i Aust-Agder

-2 656 440,75

2 656 440,75

0,00

715210

Fylkesmannen i Vest-Agder

-4 885 183,99

24 661,47

-4 860 522,52

715211

Fylkesmannen i Rogaland

-5 097 194,33

-456 590,34

-5 553 784,67

715212

Fylkesmannen i Hordaland

-7 305 680,49

-1 086 664,80

-8 392 345,29

715214

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

-6 529 609,29

1 453 847,41

-5 075 761,88

715215

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

-3 984 582,40

481 633,75

-3 502 948,65

715216

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

-5 905 804,29

416 943,57

-5 488 860,72

715217

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

-3 750 257,09

1 206 405,29

-2 543 851,80

715218

Fylkesmannen i Nordland

-4 221 133,39

142 538,98

-4 078 594,41

715219

Fylkesmannen i Troms

-3 876 329,04

453 607,02

-3 422 722,02

715220

Fylkesmannen i Finnmark

-3 005 886,00

-992 028,01

-3 997 914,01

7060

Regnskapsførere under Arbeids- og sosialdepartementet

-7 080 063 913,07

-2 030 095 228,64

-9 110 159 141,71

706001

Arbeids- og sosialdepartementet

-6 977 684,64

1 040 699,62

-5 936 985,02

706002

Arbeidsretten

-329 455,00

-15 010,00

-344 465,00

706003

Riksmekleren

-162 178,50

-28 763,50

-190 942,00

706500

Arbeids- og velferdsetaten6)

-7 046 422 327,07

-2 009 170 031,70

-9 055 592 358,77

706544

Trygderetten

-3 292 800,99

-58 879,07

-3 351 680,06

715104

Arbeidstilsynet

-14 541 616,70

-141 990,12

-14 683 606,82

715510

Statens pensjonskasse forsikring7)

421 958,61

-23 005 252,99

-22 583 294,38

718006

Petroleumstilsynet

-8 759 808,78

1 283 999,12

-7 475 809,66

7070

Regnskapsførere under Helse- og omsorgsdepartementet

-244 836 467,57

-26 967 561,37

-271 804 028,94

706719

Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS

-1 381 598,10

1 082 296,58

-299 301,52

707001

Helse- og omsorgsdepartementet

-8 000 987,65

368 192,95

-7 632 794,70

707002

Helsedirektoratet

-42 250 314,54

-21 727 542,00

-63 977 856,54

707003

Nasjonalt folkehelseinstitutt

-137 174 600,54

-15 590 894,93

-152 765 495,47

707004

Statens helsetilsyn

-4 699 791,53

737 919,96

-3 961 871,57

707005

Statens strålevern

-12 908 751,45

-3 541 474,16

-16 450 225,61

707006

Statens legemiddelverk

-10 859 888,00

1 292 914,06

-9 566 973,94

707008

Bioteknologirådet

-347 448,70

86 864,70

-260 584,00

707009

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

-1 140 769,00

1 145 511,40

4 742,40

707010

Norsk pasientskadeerstatning

-3 804 504,06

-23 806,79

-3 828 310,85

707011

Pasientskadenemnda

-2 520 399,20

33 335,86

-2 487 063,34

707012

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten8)

-8 367 008,53

8 521 705,54

154 697,01

707013

Helseøkonomiforvaltningen HELFO

-9 778 743,59

-702 378,46

-10 481 122,05

707015

Statens helsepersonellnemnd

-533 401,68

274 032,92

-259 368,76

707016

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

-1 068 261,00

1 075 761,00

7 500,00

7080

Regnskapsførere under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

-213 157 562,67

16 977 010,73

-196 180 551,94

705005

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

-5 729 417,50

-71 790,75

-5 801 208,25

708001

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

-5 732 240,94

-123 170,67

-5 855 411,61

708049

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

-124 949,00

-33 105,00

-158 054,00

708050

Barneombudet

-482 823,80

35 010,67

-447 813,13

708052

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

-193 735 145,23

17 172 038,50

-176 563 106,73

708058

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

-6 180 070,29

72 716,79

-6 107 353,50

708059

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

-541 895,40

35 634,76

-506 260,64

708068

Forbrukerombudet

-631 020,51

-110 323,57

-741 344,08

7090

Regnskapsførere under Nærings- og fiskeridepartementet

-105 874 225,70

-33 197 453,59

-139 071 679,29

709002

Nærings- og fiskeridepartementet

-12 364 206,20

1 625 510,34

-10 738 695,86

709402

Norges geologiske undersøkelse

-7 969 004,13

-289 026,06

-8 258 030,19

709403

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

-765 152,50

-35 485,50

-800 638,00

709405

Sjøfartsdirektoratet

-8 735 461,83

8 329,01

-8 727 132,82

709410

Justervesenet

-4 246 742,45

192 305,64

-4 054 436,81

709411

Registerenheten i Brønnøysund

-12 959 179,42

692 695,76

-12 266 483,66

709413

Norsk Akkreditering

-1 754 187,90

201 385,30

-1 552 802,60

709415

Patentstyret

-8 235 051,20

-41 504,04

-8 276 555,24

709440

Innovasjon Norge9)

-320 656,37

-39 679 343,63

-40 000 000,00

709441

Eksportkreditt Norge AS

-8 087 432,43

5 396 787,36

-2 690 645,07

709442

Klagenemnda for industrielle rettigheter

-134 043,00

-126 235,00

-260 278,00

710700

Fiskeridirektoratet

-9 860 438,75

-1 503 934,83

-11 364 373,58

710710

Havforskningsinstituttet

-19 821 362,62

-3 070 700,68

-22 892 063,30

710715

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

-7 715 262,95

3 261 371,13

-4 453 891,82

715810

Konkurransetilsynet

-2 906 043,95

170 391,61

-2 735 652,34

7110

Regnskapsførere under Landbruks- og matdepartementet

94 606 408,90

-42 374 846,24

52 231 562,66

711001

Landbruks- og matdepartementet

-4 505 001,90

529 929,70

-3 975 072,20

711040

Reindriftsforvaltningen

86 241,90

-86 241,90

0,00

711090

Landbruksdirektoratet

130 594 293,49

-41 395 626,03

89 198 667,46

711315

Mattilsynet

-31 569 124,59

-1 422 908,01

-32 992 032,60

7130

Regnskapsførere under Samferdselsdepartementet

3 065 399 372,33

-488 850 639,40

2 576 548 732,93

710720

Kystverket

-422 411 761,92

2 668 426,55

-419 743 335,37

713101

Samferdselsdepartementet

-13 773 237,44

8 001 429,60

-5 771 807,84

713160

Statens vegvesen

2 367 223 255,05

-25 833 165,40

2 341 390 089,65

713210

Jernbaneverket10)

1 164 099 206,87

-482 753 958,91

681 345 247,96

713211

Statens jernbanetilsyn

-2 360 974,50

-9 303,15

-2 370 277,65

713212

Luftfartstilsynet

-7 193 629,23

1 393 668,28

-5 799 960,95

713370

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

-18 443 860,39

7 873 462,62

-10 570 397,77

713371

Statens havarikommisjon for transport

-1 739 626,11

-191 198,99

-1 930 825,10

7140

Regnskapsførere under Miljøverndepartementet

-72 787 981,72

10 670 112,88

-62 117 868,84

714401

Klima- og miljødepartementet

-12 634 820,20

-7 666 935,60

-20 301 755,80

714410

Norsk Polarinstitutt

-19 154 965,83

12 922 931,95

-6 232 033,88

714411

Svalbards miljøvernfond

-244 480,00

-44 120,00

-288 600,00

714415

Miljødirektoratet

-36 405 439,30

5 544 561,27

-30 860 878,03

714429

Riksantikvaren

-4 348 276,39

-86 324,74

-4 434 601,13

7160

Regnskapsførere under Finansdepartementet

1 899 148 105,16

1 351 730 744,07

3 250 878 849,23

716001

Finansdepartementet

-12 595 113,90

-60 709,25

-12 655 823,15

716002

FIN Statsgjeldsforvaltning

-0,30

0,30

0,00

716010

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

-9 730 505,11

966 297,48

-8 764 207,63

716105

Skatteetaten

-148 664 644,33

12 207 612,92

-136 457 031,41

716106

Finanstilsynet

-12 020 365,08

186 982,59

-11 833 382,49

716200

Skatteregnskapet11)

2 954 433 903,00

1 115 258 526,00

4 069 692 429,00

716221

Merverdiavgiftsregnskapet

-361 120 077,00

75 192 807,00

-285 927 270,00

716222

Petroleumsskatteregnskapet

0,00

0,00

0,00

716600

Statistisk sentralbyrå

-34 665 733,52

379 522,38

-34 286 211,14

716700

Statens innkrevingssentral

-93 202 530,85

10 181 353,31

-83 021 177,54

738400

Toll- og avgiftsdirektoratet12)

-383 286 827,75

137 418 351,34

-245 868 476,41

7170

Regnskapsførere under Forsvarsdepartementet

-612 658 410,66

13 013 431,18

-599 644 979,48

717001

Forsvarsdepartementet

-5 275 409,43

-5 740 453,06

-11 015 862,49

717050

Forsvarets regnskapsadministrasjon

-558 655 477,74

14 971 472,21

-543 684 005,53

717051

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

-6 160 199,13

185 108,23

-5 975 090,90

724090

Forsvarsbygg

-42 567 324,36

3 597 303,80

-38 970 020,56

7180

Regnskapsførere under Olje- og energidepartementet

-124 083 634,34

24 393 761,82

-99 689 872,52

718001

Olje- og energidepartementet13)

-35 091 295,10

29 439 693,15

-5 651 601,95

718005

Oljedirektoratet

-59 506 573,60

1 640 811,92

-57 865 761,68

718010

Norges vassdrags- og energidirektorat

-29 485 765,64

-6 686 743,25

-36 172 508,89

Kontogruppe 70/71 samla

-4 128 755 491,06

-833 397 804,90

-4 962 153 295,96

1) Konto 701110: Det meste av endringa kjem av nedgang i behaldningar i lokale bankar for utanrikstenesta sine 103 stasjonar. Det er i 2015 sette fokus på ei slik utvikling.

2) Konto 702950: Endringa i mellomvære skriv seg hovudsakleg frå ordninga med omgjering av lån til stipend ved fullført utdanning. Det vil vere variasjonar i kor mykje lån som vert ettergjeve i desember og deretter refundert til Lånekassa frå Konverteringsfondet i januar året etter.

3) Konto 7040: Fleire rekneskapsførare under Justis- og beredskapsdepartementet har i 2015 hatt store endringar i sitt mellomvære med statskassa. Dette kjem i hovudsak av at skattetrekket for 6. termin vart betalt før årsskiftet, som ledd i overgangen til eitt felles lønssystem ved omorganiseringa av Politiet.

4) Konto 704482: Endringa i mellomvære med statskassa kjem i hovudsak av ei utbetaling til rettshjelptiltak som ikkje vart gjennomført i 2015. Feilen er retta opp i 2016.

5) Konto 704489: Endringa kjem i hovudsak av ein nedgang i uoppgjort meirverdiavgift for 6. termin 2015.

6) Konto 706500: Endringa kjem i hovudsak av auka skattetrekk som følgje av ny uførereform og nye skattereglar. Dette inneber auka skattetrekk for desse stønadsmottakarane. Trekket vert ståande som gjeld til skatteoppkrevjaren for 6. termin 2015.

7) Konto 715510: Endringa kjem i hovudsak av eit høgt nivå på innfriing av bustadlån, og at saldo for uidentifiserte innbetalingar auka sterkt i 2015.

8) Konto 707012: Endringa kjem av at skattetrekk for 6. termin vart betalt før årsskiftet som ledd i ny struktur for verksemda frå 1.1.2016. Det har vidare vore ei endring i prinsipp for rekneskapsføring av prosjektinntekter.

9) Konto 709440: Endringa kjem av at det i desember 2015 vart utbetalt 40 mill. kroner til ei ny tilskotsordning. Beløpet vart utbetalt frå feil bankkonto. Forholdet er retta opp i januar 2016.

10) Konto 713210: Endringa kjem i hovudsak av at terminoppgjer for meirverdiavgift for båe 5. og 6. termin var uteståande ved utgangen av 2014. Ved utgangen av 2015 var berre 6. termin uteståande. Det har generelt òg vore ein auke i refunderbar meirverdiavgift som følje av auka aktivitet.

11) Konto 716200: Mellomvære med statskassa syner ein auke på 1,1 mrd. kroner. Skatteetaten meiner dette i hovudsak kjem av at fordelinga til skattekreditorane i desember 2015 auka som følgje av innbetalingar av tilleggsforskot etter endringar i reglane for utbyte- og aksjevinstar i 2016.

12) Konto 738400: Endringa kjem av tilbakeføring av ei forskotsbetaling frå 2014 frå ei særavgiftspliktig verksemd på 85,8 mill. kroner, og auka forskotsinnbetaling til Garantikassa for fiskarar på kr. 48 mill.

13) Konto 718001: Endringa kjem av at tilbakeføring av midlar til Energifondet ved ein feil i 2014 vart overført til OED sin oppgjerskonto i staden for til Energifondets sin oppgjerskonto. Feil overført beløp vart plassert på interimskonto og korrigert for i 2015.

Tabell 3.10 Note til kapitalrekneskapens konto 82, spesifikasjon av kontantbehaldning for verksemder med særskilde fullmakter (tal i 1 000 kroner).

Dei etterfølgjande tabellane syner kontantbehaldninga i dei nettobudsjetterte verksemdene per 31.12 dei siste tre åra, og endring i behaldninga frå 2014 til 2015. Verksemda si behaldning på oppgjerskonti i Noregs Bank kjem fram i første line i tabellen, og samsvarar med beløp bokførte på konti i kapitalrekneskapen sin kontogruppegruppe 82 Verksemder med særskilde fullmakter. Tabellane spesifiserar òg dei føremål som kontantbehaldninga er bunden opp i, og er basert på spesifikasjonar som er sende inn frå dei einskilde fagdepartementa på ein standard mal for oppstillinga. Tala i tabellane baserar seg på verksemda si eiga balanseoppstilling. Postane på eigedelsida av balansen er ikkje spesifiserte kvar for seg, men er inkluderte saman med dei relaterte postane på gjeldssida av balansen. Tala i tabellane er difor nettotal, og gruppa «Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår», inneheld til dømes òg fordringar og andre omløpsmidlar.

Verksemder med særskilde fullmakter under Kunnskapsdepartementet

Konto 820201 Noregs Forskingsråd Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

3 877 161

4 562 050

4 817 495

255 444

Behaldningar på andre bankkonti

55 034

36 602

35 205

-1 397

Andre kontantbehaldningar

43 828

43 264

48 641

5 377

Sum kontantar og kontantekvivalentar

3 976 023

4 641 916

4 901 341

259 425

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

39 566

49 375

38 372

-11 003

Skattetrekk og offentlege avgifter

32 860

29 575

35 887

6 312

Gjeld til leverandørar

1 170 694

1 395 172

1 658 783

263 611

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

63 987

74 906

18 056

-56 850

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

1 307 107

1 549 028

1 751 098

202 070

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår 1)

Forskingsprogram under handsaming

2 676 230

3 117 441

3 158 715

41 274

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 676 230

3 117 441

3 158 715

41 274

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

40 590

47 105

59 211

12 106

Fri verksemdskapital

68 322

61 026

55 365

-5 661

Sum andre avsetjingar

108 912

108 131

114 576

6 445

Langsiktig gjeld (netto) 2)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

-116 226

-132 684

-123 048

9 636

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

-116 226

-132 684

-123 048

9 636

Sum netto gjeld og forpliktingar

3 976 023

4 641 916

4 901 341

259 425

1) Noregs forskingsråd skil seg frå andre nettobudsjetterte verksemder ved at ei hovudoppgåve for rådet er å fordele mottekne forskingsløyvingar vidare til andre. I tillegg til dei ordinære avsetjingane for å dekkje ulike rettslege forpliktingar, vil Noregs forskingsråds gjeldsside vere prega av avsetjingar til starta forskingsprogram som ikkje er fullførte på dagen for balansen, men der Forskingsrådet har forplikta seg til utbetalingar etter framdrifta i prosjekta. Vidare omfattar avsetjingane midlar som Forskingsrådet har motteke, men der handsaminga av søknadane ikkje er avslutta, og midlane ennå ikkje er fordelte til dei forskingsutførande institusjonane. Malen for balanseoppstillinga er difor noko tilpassa for bruk i Forskingsrådet.

2) Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ er av teknisk art, og kjem av at anleggsmidlane til Forskingsrådet er verdsette høgare enn dei tilsvarande gjeldspostane.

Konto 820202 NOVA, Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

37 826

0

0

0

Behaldningar på andre bankkonti

939

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

38 765

0

0

0

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

5 016

0

0

0

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 409

0

0

0

Gjeld til leverandørar

-62

0

0

0

Gjeld til oppdragsgivarar

-2 945

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

294

0

0

0

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

4 712

0

0

0

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

1 935

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

14 487

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

16 422

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

3 138

0

0

0

Fri verksemdskapital

9 350

0

0

0

Sum andre avsetjingar

12 487

0

0

0

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

5 144

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

5 144

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

38 765

0

0

0

1) Frå 2014 er NOVA slått saman med Høgskulen i Oslo og Akershus. NOVA inngår i balansetala for UH-sektoren for åra 2014 og 2015. Konto 820202 er ikkje lenger i bruk i kapitalrekneskapen.

Konto 820203 Norsk Utanrikspolitisk Institutt (NUPI) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

37 634

31 841

35 023

3 181

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

8

7

6

-1

Sum kontantar og kontantekvivalentar

37 642

31 848

35 029

3 181

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 816

3 910

3 915

5

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 719

3 898

3 812

-86

Gjeld til leverandørar

3 816

3 579

2 764

-815

Gjeld til oppdragsgivarar

-2 040

-3 434

-5 173

-1 739

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-693

344

-265

-609

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

8 618

8 297

5 053

-3 244

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

6 102

6 262

8 429

2 167

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

4 646

1 412

2 486

1 074

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

11 794

10 428

13 139

2 711

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

22 542

18 102

24 054

5 952

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

1 226

143

594

452

Fri verksemdskapital

5 257

5 307

5 328

21

Sum andre avsetjingar

6 482

5 450

5 922

473

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

37 642

31 848

35 029

3 181

Konto 820242 Meteorologisk Institutt Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

132 671

105 289

109 578

4 289

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

11

51

41

-10

Sum kontantar og kontantekvivalentar

132 682

105 340

109 619

4 279

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

26 504

28 173

27 876

-297

Skattetrekk og offentlege avgifter

26 666

27 515

23 949

-3 566

Gjeld til leverandørar

25 593

23 343

24 116

773

Gjeld til oppdragsgivarar

-12 323

-23 039

-21 465

1 574

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-943

-1 055

26 132

27 187

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

65 497

54 938

80 608

25 670

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

3 447

-827

4 839

5 666

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

19 282

17 679

22 000

4 321

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

6 000

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

6 163

6 943

6 672

-271

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

34 892

23 795

33 511

9 716

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

12 308

6 622

-19 485

-26 107

Fri verksemdskapital

19 985

19 985

14 985

-5 000

Sum andre avsetjingar

32 293

26 607

-4 500

-31 107

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

132 682

105 340

109 619

4 279

Konto 820215 til 820241og 820243 Universitet- og høgskulesektoren Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

20141)

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

9 321 444

10 037 094

10 380 330

343 237

Behaldningar på andre bankkonti

616 147

582 443

575 181

-7 262

Andre kontantbehaldningar

35 314

606

739

134

Sum kontantar og kontantekvivalentar

9 972 905

10 620 143

10 956 251

336 108

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

1 855 796

1 957 608

2 059 403

101 795

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 593 366

1 715 129

1 624 185

-90 944

Gjeld til leverandørar

1 108 527

1 310 654

1 352 523

41 869

Gjeld til oppdragsgivarar

-396 667

-374 234

-379 970

-5 736

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

261 033

455 339

303 497

-151 841

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

4 422 055

5 064 495

4 959 639

-104 856

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

317 139

276 981

215 726

-61 254

Prosjekter finansiert av regionale forskningsfond

-12 500

-10 489

-11 462

-973

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

554 964

19 872

-216 104

-235 976

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 161 754

1 387 652

1 910 969

523 317

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

548 193

750 786

835 282

84 496

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

94 801

61 242

82 851

21 609

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 664 350

2 486 044

2 817 264

331 220

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

2 319 236

2 533 678

2 459 207

-74 471

Fri verksemdskapital

470 105

477 334

525 582

48 248

Sum andre avsetjingar

2 789 341

3 011 012

2 984 789

-26 223

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

-32

0

2

2

Anna langsiktig gjeld

97 190

58 592

194 557

135 966

Sum langsiktig gjeld

97 158

58 592

194 560

135 968

Sum netto gjeld og forpliktingar

9 972 905

10 620 143

10 956 251

336 108

1) Frå 2014 er NOVA slått saman med Høgskulen i Oslo og Akershus. Balansetal for UH-sektoren per 31.12.2013 (inngåande balanse 2014) er ikkje justert for dette. NOVA hadde per 31.12.2013 ein behaldning på oppgjerskonto i Noregs bank på 37,8 mill. kroner, ref. tidlegare konto 820202 i kapitalrekneskapen.

Verksemder med særskilde fullmakter under Kulturdepartementet

Konto 820301 Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

6 138

8 743

8 117

-626

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

6 138

8 743

8 117

-626

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

4 042

4 139

4 658

519

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 768

4 546

5 289

743

Gjeld til leverandørar

29

39

19

-20

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-1 701

20

-1 849

-1 869

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

6 138

8 743

8 117

-626

Sum netto gjeld og forpliktingar

6 138

8 743

8 117

-626

Verksemder med særskilde fullmakter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konto 820501 Sametinget Kontantbehaldning i perioden 2013-20151)

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

138 220

153 083

162 309

9 226

1) Sametinget er ikkje omfatta av kravet til å spesifisere dei føremål som kontantbehaldninga er bunden opp i. Samla behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank, og som inngår i kontogruppe 82, går fram av tabellen.

Verksemder med særskilde fullmakter under Arbeids- og sosialdepartementet

Konto 820601 Statens arbeidsmiljøinstitutt Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

56 700

63 090

63 123

33

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

56 700

63 090

63 123

33

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

6 505

6 892

7 237

345

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 676

5 919

5 776

-143

Gjeld til leverandørar

156

-17

1 252

1 269

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-579

-694

-1 321

-628

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

12 758

12 101

12 944

843

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

14 258

15 196

14 725

-471

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 732

3 881

4 897

1 016

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

20 558

20 558

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

19 952

21 912

0

-21 912

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

35 942

40 988

40 179

-810

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

8 000

10 000

10 000

0

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

8 000

10 000

10 000

0

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

56 700

63 090

63 123

33

Verksemder med særskilde fullmakter under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Konto 820802 Statens institutt for forbruksforsking1) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

18 509

17 056

18 680

1 624

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

18 509

17 056

18 680

1 624

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

2 829

2 351

2 021

-330

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 976

1 798

368

-1 430

Gjeld til leverandørar

0

1 507

0

-1 507

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

5 138

3 622

6 513

2 891

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

9 944

9 277

8 901

-376

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

8 565

7 779

9 779

2 000

Sum andre avsetjingar

8 565

7 779

9 779

2 000

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

18 509

17 056

18 680

1 624

1) Frå 2016 er SIFO slått saman med Høgskulen i Oslo og Akershus. Balansetala for 2015 er baserte på SIFO sitt avsluttande årsrekneskap som sjølvstendig verksemd.

Konto 820803 Forbrukarrådet Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

25 304

31 195

39 461

8 266

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

25 304

31 195

39 461

8 266

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

7 215

7 108

7 512

403

Skattetrekk og offentlege avgifter

5 973

6 214

6 771

556

Gjeld til leverandørar

3 510

2 034

5 513

3 479

Gjeld til oppdragsgivarar

778

1 500

-10

-1 510

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

4 516

6 307

7 846

1 539

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

21 992

23 163

27 631

4 468

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

-741

-1 784

-2 571

-787

Fri verksemdskapital

4 053

9 816

14 463

4 646

Sum andre avsetjingar

3 312

8 032

11 892

3 860

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

-1

-1

-62

-61

Sum langsiktig gjeld

-1

-1

-62

-61

Sum netto gjeld og forpliktingar

25 304

31 195

39 461

8 266

Konto 820804 Likestillings- og diskrimineringsombodet Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

16 532

16 412

14 340

-2 072

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

16 532

16 412

14 340

-2 072

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 261

3 319

3 498

179

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 869

2 945

3 052

107

Gjeld til leverandørar

-202

473

-331

-804

Gjeld til oppdragsgivarar

247

-625

-2 489

-1 864

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

1 807

1 424

1 736

313

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

7 982

7 536

5 466

-2 069

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

8 550

8 876

8 874

-3

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

8 550

8 876

8 874

-3

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

16 532

16 412

14 340

-2 072

Verksemder med særskilde fullmakter under Nærings- og fiskeridepartementet

Konto 820901 Norsk romsenter Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

54 985

182 316

82 726

-99 590

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

2 479

2 479

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

54 985

182 316

85 205

-97 111

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

2 882

2 716

2 929

213

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 066

3 298

3 102

-196

Gjeld til leverandørar

9 716

17

1 296

1 279

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

0

0

0

0

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

15 664

6 031

7 327

1 296

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

40 038

188 888

106 255

-82 633

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

-10 312

-22 791

-40 201

-17 410

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

29 726

166 097

66 054

-100 043

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

9 595

10 188

11 824

1 636

Sum andre avsetjingar

9 595

10 188

11 824

1 636

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

54 985

182 316

85 205

-97 111

Verksemder med særskilde fullmakter under Landbruks- og matdepartementet

Konto 821101 Norsk institutt for Landbruksøkonomisk forsking (NILF)1) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

24 677

25 207

0

-25 207

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

24 677

25 207

0

-25 207

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

4 822

3 734

0

-3 734

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 398

2 110

0

-2 110

Gjeld til leverandørar

221

497

0

-497

Gjeld til oppdragsgivarar

-1 412

6 007

0

-6 007

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

1 649

-2 849

0

2 849

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

8 678

9 499

0

-9 499

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

11 669

11 796

0

-11 796

Fri verksemdskapital1)

3 383

3 396

0

-3 396

Sum andre avsetjingar

15 052

15 192

0

-15 192

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

451

304

0

-304

Anna langsiktig gjeld

495

212

0

-212

Sum langsiktig gjeld

946

516

0

-516

Sum netto gjeld og forpliktingar

24 677

25 207

0

-25 207

1) Frå 1.7.2015 vart NILF avvikla som sjøvstendig verksemd og gjekk inn i det nyetablerte Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). NIBIO vart oppretta som ein fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. Sjå eigen tabell nedanfor som syner balansetal for NIBIO per 31.12.2015.

Konto 821102 Norsk institutt for skog og landskap1) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

100 965

113 205

0

-113 205

Behaldningar på andre bankkonti

-863

-10

0

10

Andre kontantbehaldningar

8

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

100 110

113 195

0

-113 195

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

12 436

12 535

0

-12 535

Skattetrekk og offentlege avgifter

10 945

12 578

0

-12 578

Gjeld til leverandørar

9 055

9 308

0

-9 308

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

6 693

5 497

0

-5 497

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

39 129

39 918

0

-39 918

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

4 219

8 584

0

-8 584

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

46 866

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

42 907

0

-42 907

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

13 499

19 998

0

-19 998

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

190

25

0

-25

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

64 775

71 514

0

-71 514

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

1 539

4 542

0

-4 542

Fri verksemdskapital

-5 333

-2 779

0

2 779

Sum andre avsetjingar

-3 794

1 763

0

-1 763

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

100 110

113 195

0

-113 195

1) Frå 1.7.2015 vart Norsk institutt for skog og landskap avvikla som sjøvstendig verksemd og gjekk inn i det nyetablerte Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). NIBIO vart oppretta som ein fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. Sjå eigen tabell nedanfor som syner balansetal for NIBIO per 31.12.2015.

Konto 821104 Veterinærinstituttet Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

28 370

43 367

47 527

4 160

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

8

4

1

-3

Sum kontantar og kontantekvivalentar

28 378

43 371

47 528

4 157

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

23 050

21 419

19 744

-1 675

Skattetrekk og offentlege avgifter

15 957

15 603

18 941

3 338

Gjeld til leverandørar

-35 916

-16 978

-10 236

6 742

Gjeld til oppdragsgivarar

7 368

19 042

6 241

-12 801

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-356

522

4 219

3 697

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

10 103

39 608

38 909

-699

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

-1 824

-1 824

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

2 040

2 040

-2 040

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

7 154

46

-46

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

9 194

2 086

-1 824

-3 910

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

408

0

5 589

5 589

Fri verksemdskapital

4 012

-14 016

-1 554

12 462

Sum andre avsetjingar

4 420

-14 016

4 035

18 051

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

4 661

15 693

6 408

-9 285

Sum langsiktig gjeld

4 661

15 693

6 408

-9 285

Sum netto gjeld og forpliktingar

28 378

43 371

47 528

4 157

Konto 821105 Bioforsk1) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar per 31.12.2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

51 926

38 801

0

-38 801

Behaldningar på andre bankkonti

1 691

1 548

0

-1 548

Andre kontantbehaldningar

4

8

0

-8

Sum kontantar og kontantekvivalentar

53 620

40 357

0

-40 357

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

23 453

22 915

0

-22 915

Skattetrekk og offentlege avgifter

16 907

18 735

0

-18 735

Gjeld til leverandørar

-33 604

-37 194

0

37 194

Gjeld til oppdragsgivarar

-6 327

-6 563

0

6 563

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

18 053

14 022

0

-14 022

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

18 482

11 915

0

-11 915

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

9 840

8 422

0

-8 422

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

2 376

1 220

0

-1 220

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

396

1 581

0

-1 581

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

496

486

0

-486

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

10 498

2 761

0

-2 761

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

23 606

14 470

0

-14 470

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

11 532

13 193

0

-13 193

Sum andre avsetjingar

11 532

13 193

0

-13 193

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

779

0

-779

Sum langsiktig gjeld

0

779

0

-779

Sum netto gjeld og forpliktingar

53 620

40 357

0

-40 357

1) Frå 1.7.2015 vart Bioforsk avvikla som sjøvstendig verksemd og gjekk inn i det nyetablerte Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). NIBIO vart oppretta som ein fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Konto 821105 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)1) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

-

-

173 175

173 175

Behaldningar på andre bankkonti

-

-

840

840

Andre kontantbehaldningar

-

-

6

6

Sum kontantar og kontantekvivalentar

-

-

174 022

174 022

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

-

-

39 755

39 755

Skattetrekk og offentlege avgifter

-

-

40 573

40 573

Gjeld til leverandørar

-

-

-43 070

-43 070

Gjeld til oppdragsgivarar

-

-

-867

-867

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-

-

51 364

51 364

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

-

-

87 755

87 755

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

-

-

12 882

12 882

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

-

-

53 568

53 568

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

-

-

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

-

-

4 773

4 773

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

-

-

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

-

-

71 223

71 223

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

-

-

0

0

Fri verksemdskapital

-

-

13 977

13 977

Sum andre avsetjingar

-

-

13 977

13 977

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

-

-

0

0

Anna langsiktig gjeld

-

-

1 066

1 066

Sum langsiktig gjeld

-

-

1 066

1 066

Sum netto gjeld og forpliktingar

-

-

174 022

174 022

1) Frå 1.7.2015 vart Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) oppretta som ein fusjon av verksemdene Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. Sjå tabellar ovanfor som syner balansetal for desse verksemdene for åra 2013 og 2014. Av praktiske høve er konto 821105 vidareført og nytta for NIBIO si bankbehaldning i Noregs Bank. Endringa på denne bankkontoen frå 2014 til 2015 er difor teknisk i kapitalrekneskapen med 134,4 mill. kroner, som er forskjellen mellom Bioforsk si behaldning på 36,8 mill. kroner ved utgangen av 2014 og NIBIO si behaldning på 173,2 mill. kroner ved utgangen av 2015. Tala for NIBIO per 31.12.2015 er sette opp ut frå ei overordna fordeling av hovudtal i SRS-rekneskapen til NIBIO.

Verksemder med særskilde fullmakter under Klima- og miljødepartementet

Konto 821401 Norsk Kulturminnefond Kontantbehaldning i perioden 2013-2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2013

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

57 494

122 449

127 897

5 447

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar1)

61 440

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

118 934

122 449

127 897

5 447

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

914

904

769

-135

Skattetrekk og offentlege avgifter

747

685

616

-69

Gjeld til leverandørar

246

30

500

470

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

1 059

1 385

1 065

-320

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

2 966

3 004

2 950

-54

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

108 824

117 251

124 947

7 696

Fri verksemdskapital

7 144

2 194

0

-2 194

Sum andre avsetjingar

115 968

119 445

124 947

5 502

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

118 934

122 449

127 897

5 447

1) Ved ein feil vart løyvinga til Norsk kulturminnefond i 2013 ikkje utbetalt frå kap. 1432, post 50. Løyvinga for 2014 vart difor auka med 61,44 mill. kroner for å kompensere for dette, sjå Prop. 93 S (2013–2014). I tabellen over kjem forhaldet fram ved at «Andre kontantbehaldningar» i 2013 er auka tilsvarande.

Verksemder med særskilde fullmakter under Forsvarsdepartementet

Konto 821701 Forsvarets Forskingsinstitutt Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2013–2015

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

20131)

2014

2015

Endring 2014 til 2015

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

390 771

428 879

441 584

12 705

Behaldningar på andre bankkonti

2 081

1 859

5 586

3 727

Andre kontantbehaldningar

28

22

8

-14

Sum kontantar og kontantekvivalentar

392 880

430 761

447 177

16 417

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

46 608

49 628

51 281

1 653

Skattetrekk og offentlege avgifter

38 440

44 100

48 069

3 969

Gjeld til leverandørar

51 418

48 960

57 573

8 613

Gjeld til oppdragsgivarar

202 529

246 221

241 094

-5 128

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-8 054

-8 196

-20 144

-11 948

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

330 942

380 713

377 872

-2 840

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

376

0

0

0

Fri verksemdskapital

61 562

50 048

69 305

19 257

Sum andre avsetjingar

61 938

50 048

69 305

19 257

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

392 880

430 761

447 177

16 417

1) Tala for 2013 er noko omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Meld. St. 3 (2014–2015). Omgrupperingane er innanfor gruppene bankbehaldningar og avsetjingar for påkomne kostnader.

Til forsida av dokumentet