Meld. St. 33 (2014–2015)

Norske interesser og politikk for Bouvetøya

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

I denne meldingen til Stortinget gis en bred redegjørelse for ulike forhold, som rettslige rammebetingelser, forvaltning og aktivitet på øya og i havområdene rundt. Meldingen vil legge føringer for norsk politikk for området i årene som kommer. Denne politikken er forankret i de samme prinsipper som gjelder for polar- og havområdene for øvrig. Norge skal være en tydelig og forutsigbar aktør i sør som i nord, og føre en konsistent politikk. Kunnskapsbasert forvaltning, bærekraftig ressursutnyttelse og bevaring av naturmiljøet er sentrale elementer i denne politikken.

I meldingen gis det rammer for den videre forvaltningen av Bouvetøya og havområdene rundt. Tiltakene og målsetningene som drøftes i meldingen vil i utgangspunktet ikke medføre nevneverdige merutgifter. I den grad tiltakene likevel medfører noen merutgifter, vil disse bli dekket innenfor berørte departementers gjeldende budsjettrammer.

Til dokumentets forside